5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı münasebetiyle 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinde yoğun konut alanları içerisinde uzanan park alanlarında, kentlilerin yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunacak, sağlıklı ve nitelikli yaşam sürmelerine olanak sağlayacak bütüncül bir kentsel tasarım stratejisinin oluşturulması ve uygulamaya yönelik, nitelikli park ve açık alan tasarımlarının elde edilmesi amaçlarıyla 5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Adana Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Şartnameden ulaşabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi:21 OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:31 OCAK 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 100.000 ₺
İkincilik Ödülü: 80.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 60.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 20.000 ₺ (3 Adet)
Satın Alma: 30.000 ₺ (Gerekli görülmesi halinde)

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına düzenlenmesi planlanan 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinin tasarımı bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Yarışmanın kapsamı, Adana’nın Seyhan ve Çukurova ilçelerinin birbirine komşu olduğu bölgede, geçmişten günümüze imar planlama çalışmalarında park olarak tanımlanmış olan parçalı yeşil alanların bir bütün olarak ve bu alan içerisinde belirlenen odak alanın farklı ölçeklerde tasarımını içermektedir.

Yarışmanın amacı, yoğun konut alanları içerisinde uzanan bu park alanlarında, kentlilerin yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunacak, sağlıklı ve nitelikli yaşam sürmelerine olanak sağlayacak bütüncül bir kentsel tasarım stratejisinin oluşturulması ve uygulamaya yönelik, nitelikli park ve açık alan tasarımlarının elde edilmesidir. Giderek artan küresel ısınma karşısında, kent içerisinde iklim koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak, kentin doğasını dikkate alan, kentsel tasarımı ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik boyutlarıyla birlikte ele alan bütüncül bir kentsel tasarım stratejisi ve odak alanda nitelikli tasarım projelerinin katılımcı bir süreçle elde edilerek süreç sonunda sürdürülebilirlik ve dayanıklı kent ilkelerini gözeten, kapsayıcı ve eşitlikçi anlayışla 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca, serbest, ulusal ve iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri

Proje alanı, Çukurova ve Seyhan ilçelerinin birbiri ile kavuştuğu, Belediyeevleri, İkibinevler ve Gürselpaşa Mahallelerinin arakesitlerinde kuzey-güney ekseninde, çoğunlukla konut adalarından oluşan kentsel alanların arasında konumlanmaktadır. İmar planında, kuzeyden güneye uzanan bir dere boyunca yeşil alan olarak tanımlanmış ve bir yeşil sistem oluşturma potansiyeli bulunan bu alanlar, doğu-batı doğrultusunda uzanan sulama kanalı ile otoyolun eklem noktasında yer almaktadır. Kuzey- güney ekseninde doğal bir dere boyunca planlanmış bulunan bu yeşil süreklilik, odak alanın hemen kuzeyinde yer alan otoyol tarafından fiziksel olarak kesintiye uğramaktadır. Sözü edilen sistemin odak alanla buluşması (yeşil, yaya, bisiklet) için yarışmacılarca üst ölçekte çözüm önerilerinin sunulması beklenmektedir. Diğer taraftan sözü edilen yeşil süreklilik, konut adalarının arasında kalan daha parçalı kamusal yeşil alanlarla da bütünleşme potansiyeline sahiptir. Yeşil sistem odak alanın güneyinde doğu-batı ekseninde olmak üzere iki noktada mavi sistem olarak da adlandırılabilecek sulama kanalları sistemiyle kesişmektedir. Her ne kadar DSİ’nin (Devlet Su İşleri) sorumluluk alanında olsa da kanallar sisteminin Adana yeşil ve mavi sistemine olan katkısı dikkate alındığında özellikle yaya ve bisiklet altyapısı ile entegre olması, üst ölçekte birlikte ele alınarak kentin kamusal alanlar sisteminin bütünleyici bir parçası olarak düzenlenmesi ve senaryolaştırılması yarışmacılardan beklenmektedir. Bu kapsamda, otoyol boyunca doğu-batı ekseninde uzanan yeşil alanların da yeşil sistem bütünündeki rolünün belirlenmesi hedeflenmektedir.

Sözü edilen yeşil ve mavi sistemin kentin kamusal alanlar bütünü içerisindeki işlevinin ve katkısının tanımlanması ve kavramsallaştırılması, odak alanın bütünün bir parçası olarak doğru bir eksene oturtulması bağlamında oldukça faydalı olacaktır. Bu yaklaşımın kent yeşil sisteminin fonksiyonlar bütününde verimli kullanılmasında Adana Büyükşehir Belediyesi’ne önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu kapsamda yarışmanın odak alan ile yakın etki ve uzak etki alan sınırları Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir. Odak alan 1/500, yakın etki alanı 1/2000 uzak etki alanı 1/5000 ölçekli A0 paftaları kapsayan bölgeler olarak düşünülecektir.

Şekil 1’deki 1/5000 ölçekli uzak etki alan sınırları, sarı ile çizilmiş yakın etki sınırları ile bağlantılı olduğu düşünülen alanlarla ilişkilendirilecektir.

Yarışma alanına etki edecek unsurlar;

 • Yarışma odak alanlarının kuzeyinde, Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen “Türkmenbaşı Bulvarı Otoyol Bağlantı Kavşağı” inşaatı devam etmektedir.
 • Yarışma odak alanlarının batı sınırında otoyol geçiş köprüsü bulunmaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut köprünün yenilenmesi için hazırlanan proje Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Genel yerleşim planı, şartname ekinde bulunan hâlihazır haritaya işlenmiştir.
 • Yarışma odak alanlarının batısında, sınırları planlarda görülen İkibinevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı çalışmaları devam etmektedir. Sınırları 1/5000 nazım imar planında işlenmiştir. Ayrıca ilgili dönüşüm sınırlarına ait uygulama imar planı da şartname eklerinde verilmiştir.
 • Kuzeyde, Belediyeevleri Mahallesinde Çukurova Belediyesi tarafından TOKİ ile yürütülen kentsel dönüşüm bölgesi bulunmaktadır. Sınırları 1/5000 nazım imar planında işlenmiştir.
 • Yarışma odak alanı içerisinde kalan mevcut yapılaşma ve işletmeler yok sayılacaktır.
 • 1/5000 ölçekli nazım imar planında bulunan, ve Şekil 2’de gösterilen güneydeki odak alan sınırı içerisinde kalan 7 mt.’lik yol ile 15 mt.’lik taşıt yolu, yok sayılarak alanın tamamı yeşil alan olarak değerlendirilecektir.
 • Türkmenbaşı Bulvarı otoyol bağlantı kavşak inşaatı tamamlandığında, Bülent Ecevit Bulvarı’na doğudan gelen araç girişi kapanacaktır. İmar Planında Bülent Ecevit Bulvarı ile Mavi Bulvar Sulama Kanalı arasında kalan yeşil dilimde mevcutta ilişki sağlamak adına kavşak bulunmaktadır. Bu ulaşım düzeni, iki bulvar arasında araç ilişkisini tamamen koparmayacak şekilde yeniden ele alınacaktır.
 • İdare, yarışma sonucunda elde edilecek olan odak alan tasarımlarını etaplar halinde uygulamayı planlamaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak kuzeyde yer alan Otoyol ile Mavi Bulvar arasında kalan odak alanın uygulanması öngörülmektedir.
 • İmar Planında, Mavi Bulvar ve Bülent Ecevit Bulvarı arasında kalan ve Park Alanı olarak görülen alanın sınırları sulama kanalına kadar dayanmaktadır. Yarışma kapsamında, Mavi Bulvarın trafik akışı mevcut haliyle devam ettirilecektir.
 • Otoyol kenarında kalan ve imar planında Park Alanı olarak görünen alanların, otoyol ile aralarında kalan bölümleri tel örgü ile ayrılmış durumda olup, otoyol işletme ve yaklaşma sınırında kalmaktadır. Bu alanların belediye mülkiyetindeki alanlarla bir bütün olarak ele alınması önerilmektedir.
 • Yarışma alanı içerisinde kuzeyden güneye, otoyol ve DSİ kanalı tarafından kesildiğinde menfez ve kanala alındığı yerler dışında yüzeyden akan ve yağışın fazla olduğu zamanlarda taşıdığı su miktarı artan doğal derenin yeşil alan düzenlemelerinde dikkate alınması önem taşımaktadır.
 • Odak alandaki ağaçlar mümkün olduğunca korunacaktır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacak bütün yarışmacıların bu başlık altındaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her birinin (güzel sanatlar hariç) koşulların tamamını karşılamaları zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılacakların, idare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirlemesi gerekmektedir. Yarışmaya ekip olarak katılan ekip üyelerinin her biri (güzel sanatlar hariç) idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklar kişi veya ekiplerde aranacak koşullar şunlardır:

Genel Koşullar

 • Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası üyesi Mimarlardan, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Üyesi Peyzaj Mimarlarından ve TMMOB Şehir Plancıları Odası üyesi Şehir Plancılarından en az birer üye bulundurularak oluşturulan bir ekiple katılmak zorunludur. Ekibin tercihi doğrultusunda, güzel sanatlar veya mühendislik disiplinlerinden üyeler ekibe dahil olabilirler.
 • Yarışmaya katılacaklar (güzel sanatlar alanları hariç), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak zorundadırlar.
 • Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip temsilcisi mimar, peyzaj mimarı veya şehir plancısı olabilir.
  • Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
  • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
  • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
  • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, projeleri değerlendirme dışı sayılacaktır.
  • İkinci kademeye katılan yarışmacıların yer görmesi ve alacakları yer görme belgesini sunmaları zorunludur.

Yarışma Şartnamesinin Elde Edilmesi

 • Yarışmaya katılmak isteyenler “yarışmayı düzenleyen idareye ait iletişim bilgileri” başlığında bilgisi paylaşılan banka hesabına İsim ve TC Kimlik numarası belirterek, “Yarışma Şartname Bedeli” açıklaması ile 100 TL (Yüz Türk Lirası) yatıracaklardır.
 • Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (yarisma@adana.bel.tr) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri yarisma.adana.bel.tr adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde birinci kademe için son teslim günü olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
 • Yarışmaya katılabilmek için şartname satın almak ve raportörlüğe kayıt olmak zorunludur.

Yarışma Jürisi ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Onur ERMAN- Doç. Dr. Mimar, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Ozan Veli TÜZÜN- Mimar- Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı

Hasibe AKKAN- Peyzaj Mimarı- Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi Başkanı Ceyhun BASKIN– Y. Mimar

Türkan EŞLİ– Avukat- ABB Genel Sekreter Yardımcısı

Suphi CİVELEK- İnşaat Y. Mühendisi – ABB Etüt ve Projeler Daire Başkanı İlyas KIRAN- Ziraat Mühendisi- ABB Park ve Bahçeler Daire Başkanı

Asıl Jüri Üyeleri

F. Cânâ BİLSEL- Prof. Dr. Mimar ve Kentsel Tasarımcı Ulaş Bahri ÇETİNKAYA- Şehir Plancısı, CBS Uzmanı Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ – Prof. Dr. Peyzaj Mimarı Murat MEMLÜK- Dr. Peyzaj Mimarı

Oktan NALBANTOĞLU- Dr. Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı (Jüri Başkanı) Feride ÖNAL- Prof. Dr. Mimar

Nevzat SAYIN- Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

Onur KAFALI- Şehir Plancısı

Duygu F. SABAN- Prof. Dr. Mimar

Eren TÜMER- Mimar

Cengiz USLU- Doç. Dr. Peyzaj Mimarı

Raportörler

Güney ÇABUK- Y. Mimar, Adana Büyükşehir Belediyesi, Projeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Projeler Şube Müdürü

Aytaç TAŞKIN- Y. Mimar-İnşaat Müh., Adana Büyükşehir Belediyesi, Projeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü

Yarışmacılara Verilecek Belgeler

Yarışma alanına ilişkin şartname, bilgiler ve projelendirme aşamasında kullanılacak belgeler yarışmanın web adresinden (yarisma.adana.bel.tr) elde edilecektir.

 • Yarışma şartnamesi
 • 1/5000 ölçekli yarışma alanı ile yakın çevresine ait nazım imar plan taslağı
 • Halihazır harita
 • Yarışma Sınırları (yakın çevre etki sınırı, uzak çevre etki sınırı, odak alan sınırları, halihazır harita üzerinde işaretlenerek verilecektir)
 • İkibinevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulama İmar Planı
 • Odak alanlar yakın çevresine ait altyapı bilgileri (Aski, Aksagaz, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Tedaş)
 • Drone görüntüleri (web sitesinden paylaşılacaktır)
 • Otoyol geçiş köprüsü genel yerleşim planı (halihazır plana işlenerek sunulacaktır.)

Yarışmaya katılmak isteyenlere yukarıda sözü edilen bilgi ve belgeler idare tarafından basılı olarak verilmeyecektir. Yarışmacılar ilgili belgeleri yarışma web sitesinden edineceklerdir.

Yarışmacılardan İstenenler

Birinci Kademe

Yarışma alanına ilişkin aşağıda detayları verilmiş olan, şema, plan, kesit ve görselleri içeren çalışmalar, 2 adet A0 pafta (150 dpi çözünürlükte jpg uzantılı) ve A3 kitapçık (pdf formatında) şeklinde dijital olarak teslim edilecektir.

Kavramsal Şemalarla Desteklenmiş 1/5000 Ölçekli Çevre İlişkileri Planı

Yarışma alanının kent ve yakın çevresine ait ulaşım sistemleri, yapılı çevre ve yeşil alanlarla ilişkilerini gösteren, kavramsal şemalarla desteklenmiş, nazım imar planı kararlarıyla uyumlu açık ve yeşil alan sistemlerini bütüncül olarak ele alan 1/5000 ölçekli plan verilecektir.

Kentsel Tasarım Projesi (1/2000)

Sınırları şartname ekinde verilmiş olan yarışma alanına ilişkin yeşil alan sürekliliği boyunca bütünlük oluşturacak ulaşım, dolaşım, erişim yolları ile açık, yarı açık ve/veya kapalı etkinlik alanları, servis alanları ve bitkisel tasarım kurgusuna ilişkin kararların (özellikle yere özgü ve ekolojik koşullara uygun) verildiği 1/2000 ölçekli kentsel tasarım projesi verilecektir.

Kesitler (1/500)

En az ikisi odak alandan olmak üzere, yarışmacıların uygun göreceği yerlerden alınmış yeterli sayıda prensip kesit verilecektir.

A3 Proje Kitapçığı

Yarışmacılar en fazla 20 sayfadan oluşan düşey olarak hazırlanmış, pdf formatında A3 kitapçığı dijital olarak teslim edeceklerdir. A3 kitapçığın, ön ve arka kapakları sayfa sayısına dâhil olmayacaktır. A3 kitapçık rumuz_kitapcik adıyla kaydedilecektir. Kitapçık sayfalarına rumuz yazılmayacaktır. Sadece kapak sayfasına rumuz yazılacaktır.

A3 Proje Kitapçığı Hazırlama Esasları

Kitapçık içerisinde; tüm paftaların A3 boyutuna küçültülmüş halleri, proje raporu, yarışmacıların üst ölçekteki tasarım yaklaşımlarını anlatan şemalar, eskizler, görseller yer alacaktır.

Yarışmacıların geliştirecekleri senaryo kapsamında proje bütününde yer alacak açık, yarı açık ve/veya kapalı alanlara ilişkin etkinlik ve ihtiyaç programını imar mevzuatına uygun olacak şekilde kendileri tarafından geliştirilmesi ve ifade edilmesi beklenmektedir.

Teslim Şekli

 • Düşey olarak kullanılacak A0 formatında paftalar yan yana izlenebilecek düzende hazırlanacaktır ve asma şeması sağ alt köşede gösterilecektir.
 • A0 Pafta sayısı 2 adettir (150 dpi çözünürlükte jpg uzantılı).
 • Bütün paftaların sağ üst köşesinde tekrar etmeyen beş rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır.
 • Yarışmacılar A0 paftaları, “rumuz_paftalar” ismiyle birleştirilmiş 1 adet PDF olarak kaydedeceklerdir.
 • Yarışmacılar A0 paftaları, “rumuz_pafta_01” ve “rumuz_pafta_02” ismiyle ayrı ayrı JPG olarak kaydedeceklerdir.
 • Yarışmacılar hazırladıkları A3 proje kitapçığını, “rumuz_kitapcik” ismiyle PDF olarak kaydedeceklerdir.
 • Yarışmacılar teslim edecekleri, “rumuz_paftalar”, “rumuz_pafta_01”, “rumuz_pafta_02” ve “rumuz_kitapcik” dosyalarını paftalar klasörü içerisine koyacaklardır. Yarışmacılar, kimlik dosyası başlığında hazırlama detayları verilen belgeleri de rumuz_belgeler isimli klasör içerisine koyacaklardır. Her iki klasör de seçilen rumuz isimli klasörün içerisinde bir araya getirilecek ve 300 MB’ı geçmeyecek tek bir sıkıştırılmış (zip) dosya ile yarisma.adana.bel.tr adresinden sisteme, projelerin son teslim tarihi olan 21 Ocak 2022 Cuma 23:59’a kadar çevrimiçi yüklenecektir.

İkinci Kademe

Kentsel Tasarım Projesi (1/2000)

İkinci kademeye kalan yarışmacılar, jüri raporunda belirtilen öneri ve tavsiyeleri dikkate alarak, birinci aşamada belirtilmiş olan kararların geliştirildiği ve/veya yeniden kurgulandığı 1/2000 ölçekli revize kentsel tasarım projesi teslim edeceklerdir.

Odak Alan Tasarımları (1/500)

Yarışma şartnamesinde sınırları belirlenmiş iki odak alana ait, odak alan ve çevre ilişkilerini ele alan bu planda, öneri açık, yarı açık ve/veya kapalı alan düzenlemeleri (yarışmacıların geliştirecekleri senaryo kapsamında proje bütününde yer alacak açık, yarı açık ve/veya kapalı alanlara ilişkin etkinlik ve ihtiyaç programını imar mevzuatına uygun olacak şekilde kendileri tarafından geliştirilmesi beklenmektedir.), bisiklet ve yaya aksları, kullanım ve kot ilişkileri, peyzaj kararları (yapısal ve bitkisel), hâlihazır yapılaşma ile olan bağlantılarını göstereceklerdir. Odak alana ait enine ve boyuna en az 2 adet kesit görünüş (1/200 ölçekli) teslim edilecektir.

Tasarım çözümlerinin ekolojik odaklı (su yönetimi, ulaşım, malzeme seçimi, aydınlatma prensipleri vb.) olarak ele alınması beklenmektedir.

3 Boyutlu Görseller

Öneri tasarıma ait, sayısını yarışmacının belirleyeceği, tekniği serbest 3 boyutlu anlatımlardır. Bunlardan bir tanesinin alanın geneline dair, kuşbakışı açıdan olması istenmektedir.

Yarışma alanının nasıl aydınlatılacağının ana ilkeleri ile ifade edildiği 3 boyutlu görseller beklenmektedir.

Kentsel tasarım kapsamında hazırlanan tasarımlarda önerilen malzeme seçimlerini, detay çözümlerini, kent mobilyaları ve aydınlatmaları gösterir serbest anlatımlardır. Ölçeği ve çizim tekniği yarışmacıya bırakılmıştır.

Proje Kitapçığı

Yarışmacılar, kentsel tasarıma dair genel yaklaşım, stratejik kararlar ve kullanım senaryolarının açıklandığı, ölçekler arası ilişkileri ve tasarım ile çözüme yönelik önerileri kapsayan en fazla 20 sayfadan oluşan düşey olarak hazırlanmış, pdf formatında A3 kitapçık teslim edeceklerdir. A3 kitapçığın, ön ve arka kapakları sayfa sayısına dâhil olmayacaktır. Kitapçık, yarışmacının konuyu ele alışını, yaklaşımını, alternatifler üzerinden tercihlerini, kullanım katmanlarını ifade eden proje açıklama raporunu içermelidir. Bu kitapçık tasarıma yönelik bir “Rehber” olarak düşünülmelidir. A3 kitapçık ayrıca dijital teslim için rumuz _kitapcik adıyla kaydedilecektir. Kitapçık sayfalarına rumuz yazılmayacaktır. Sadece kapak sayfasına rumuz yazılacaktır. Proje açıklama raporu özeti (en fazla 1000 kelime) A3 kitapçık içinde yer alacaktır.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

Yarışmanın ikinci kademesine geçen katılımcılar, teslimlerini fiziki olarak gerçekleştireceklerdir.

 • Düşey olarak kullanılacak A0 formatında paftalar yan yana asılabilecek düzende hazırlanacaktır ve asma şeması sağ alt köşede gösterilecektir.
 • A0 Pafta sayısı en fazla 4 adettir (150 dpi çözünürlükte)
 • Paftalar sert bir zemine sabitlenerek teslim edilmelidir.
 • Bütün paftaların sağ üst köşesinde ve teslim edilecek dokümanların kapak sayfalarında tekrar etmeyen beş rakamdan oluşan 1×4 cm boyutlarında rumuz yer almalıdır.
 • Proje kitapçığı da A3 çıktı olarak teslim edilecektir.

Ayrıca katılımcılar, hazırladıkları dokümanları dijital olarak bir cd/dvd veya usb bellek içerisinde aşağıdaki belirtilen şekilde de teslim edeceklerdir. Cd/dvd veya usb bellek üzerine de rumuz yazılacaktır.

 • Yarışmacılar A0 paftaları, “rumuz_paftalar” ismiyle birleştirilmiş 1 adet PDF olarak kaydedeceklerdir.
 • Yarışmacılar A0 paftaları, “rumuz_pafta_01” ve “rumuz_pafta_02”, “rumuz_pafta_03”, “rumuz_pafta_04” (kaç adet varsa) ismiyle ayrı ayrı JPG olarak kaydedeceklerdir.
 • Yarışmacılar hazırladıkları A3 proje kitapçığını, “rumuz_kitapcik” ismiyle PDF olarak kaydedeceklerdir.
 • Yarışmacılar teslim edecekleri, “rumuz_paftalar”, “rumuz_pafta_01”, “rumuz_pafta_02”, “rumuz_pafta_03”, “rumuz_pafta_04” ve “rumuz_kitapcik” dosyalarını paftalar klasörü içerisine koyacaklardır. Yarışmacılar, kimlik dosyası başlığında hazırlama detayları verilen belgeleri de rumuz belgeler isimli klasör içerisine koyacaklardır. Her iki klasör de seçilen rumuz isimli klasörün içerisinde bir araya getireceklerdir.

Projelere Eklenecek Zarflar

Kimlik Zarfı

Proje ile aynı rumuzu taşıyacak “5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı ” yazılı bir zarfın içine; kimlik dosyası başlığında hazırlamadetayları verilen belgeleri fiziki olarak koyacaklardır (yarışma şartları kabul belgesi, ekip listesi, üye tanıtım belgesi, iletişim belgesi, yer görme belgesi). (İlgili belgelerin örneklerine yarışmanın web adresinden ulaşılabilir)

Ödül alamadıkları halde kimlik zarfının açılmasını isteyen yarışmacılar zarfın üzerine “AÇILABİLİR” ibaresini yazacaklardır.

Yazışma Zarfı

Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Yazışma Zarfı” yazılacaktır. Zarf içerisine kişi ve firma adıbelirtmeksizin yalnızca yarışmacılara ait bir adres ve e-posta adresi konulacaktır.

Ambalaj

 • Proje paftaları, A3 kitapçık, cd vb. yarışma raportörlüğüne teslim edilecek dokümanların, ambalaj ve paketlemeleri dış etkenlerden ve kargo ya da teslim sürecinden zarar görmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • A0 Paftalar sert bir zemine sabitlendirilerek teslim edilmelidir.
 • Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile “5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel

Tasarım Yarışması Raportörlüğü (Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı) Seyhan/ADANA” ibaresi yazılacaktır.

 • Projeler, kitapçık, cd, kimlik ve yazışma zarfları kıvrılmadan tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

Gönderi Esasları

 • Ambalaj ve içeriğinin kargo veya teslim sürecinde hasar görmesi ya da kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yarışmacılar kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.
 • Yarışma 04 Mart 2022 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
 • Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde “5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Raportörlüğü”nün; Adana Büyükşehir Belediyesi, Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Ana Cam Bina, 8. Kat, 804 Numaralı Oda, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü, Seyhan/ ADANA adresine 04 Mart 2022 günü saat 17.00’ye kadar imza karşılığı elden ya da kargo ile gönderilecektir. Kargo ile projelerini gönderenler “kargo alındı makbuzu”nu, 04 Mart 2022 saat 17.00′ ye kadar yarisma@adana.bel.tr adresine mail olarak göndereceklerdir.
 • Kargoyla gelen projelerden 07 Mart 2022 günü, saat 17.00′ den sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaklardır. Ambalajların üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ve “5

Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Raportörlüğü (Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı) Seyhan/ADANA ” başlığı konulacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Yer Görme

Birinci kademede yer görmek zorunlu olmamakla birlikte, jüri tarafından tavsiye edilmektedir, ikinci kademeye kalan tüm yarışmacılar için ise yer görme zorunludur.

Yer görme belgesi yarışma ilanından itibaren, yarışma şartnamesindeki takvimde belirtilen yer görme için son tarihe kadar hafta içi mesai saatlerinde bu başlık altında belirtilen adresten alınabilir.

Hafta sonu yer görme belgesi almak isteyenler, takvimde belirtilen yer görme için son tarihe kadar yarışma iletişim adresine e-posta göndererek randevu alabilirler.

Yer görme, proje müelliflerden en az biri tarafından yapılmak zorundadır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

Yer Görme Belgesi Alınacak Adres:

Adana Büyükşehir Belediyesi, Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı/ Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü/ Cam Bina, 8. Kat, 804 Nolu Oda, Seyhan/

ADANA

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Bu başlık altında belirtilen durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkartılırlar:

 • Yarışma projesi ile kimlik dosyası ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
 • Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılma Koşulları” maddesine uymayanlar.
 • Şartnamede yer alan takvimde belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.
 • Yarışmacılardan İstenenler başlığı altında belirtilenlerden herhangi birinin eksik olduğu projeler.
 • Kimlik dosyası haricinde konulacak belgeler dışındaki sunumların herhangi bir yerinde tasarım sahibini tanıtan, kimliğini belli eden işaretler bulunan projeler.
 • İkinci kademe için seçilenlerden yer görme belgesinin teslim edilmediği projeler.

Kimlik Dosyası

Yarışmacılar, birinci kademe ve ikinci kademe için yer görme, iletişim, üye tanıtım, ekip listesi ve yarışma şartlarının kabul edildiği belgeleri bu başlık altında açıklanan şekilde teslim edeceklerdir.

Yarışmacılar ilk kademede oluşturacakları zip dosyasında yer alan rumuz klasörünün içerisindeki klasörlere ek, rumuz_belgeler isimli bir klasör oluşturacaklardır. Bu klasör içine, yarisma_sartlari_kabul, ekip_listesi, uye_tanitim, iletisim, yer_gorme olmak üzere beş adet pdf dosyasını ekleyeceklerdir. Yarışmacı ödül alamaması durumunda kimliğinin açılmasına izin veriyor ise klasör adına “acilabilir” ibaresini (örneğin rumuz_belgeler_acilabilir) ekleyecektir. “açılabilir” kaydı bulunan kimlik dosyaları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir. İstenilen belge örneklerine, yarışma web adresinden ulaşılabilir (üye tanıtım belgesi ilgili meslek odalarından alınacaktır, yer görme belgesi idareden temin edilecektir).

Yarışmanın ikinci kademesinde ise, aşağıdaki belgeler, kimlik zarfı içerisine konulacaktır.

Yarışma şartları kabul belgesi:

Tüm müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belgedir. (Web sitesinde sunulan belge kullanılabilecektir.) Yarışmacının adı ve soyadı, mezun oldukları okul ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini içerecektir. Bu belge ekipteki müelliflerin tümü tarafından verilecektir. İmzalanan belgeler taranarak pdf formatında, bu başlık altında paylaşıldığı şekilde teslim edilecektir. (İkinci kademede fiziki olarak kimlik zarfı içerisine konacaktır.)

Ekip listesi:

Yarışmaya katılan katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü (müellif, danışman ya da yardımcı) belirlenecek ve adı soyadı ile mesleklerinin bildirildiği bir liste oluşturulacaktır. (İmzalanarak taranacak ve pdf formatında, bu başlık altında paylaşıldığı şekilde teslim edilecektir, ekip temsilcisi bu listede belirtilecektir). (İkinci kademede fiziki olarak kimlik zarfı içerisine konacaktır.)

Üye tanıtım belgesi:

TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, tarafından; bu yarışma için, yarışmacılar adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi. (Her üye için, üye tanıtım belgesi alınacaktır, pdf formatında, bu başlık altında paylaşıldığı şekilde teslim edilecektir. Güzel sanatlara ait dallar için bu belgeye gerek yoktur.). (İkinci kademede fiziki olarak kimlik zarfı içerisine konacaktır.)

İletişim belgesi:

Yarışma ekip üyelerinin iletişim adresi, e posta ve telefon numaralarını bildirir belgedir. Dijital yüklemede kimlik dosyası bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır. (İkinci kademede fiziki olarak kimlik zarfı içerisine konacaktır.)

Yer Görme Belgesi

Yarışma takviminde belirlenen son yer görme tarihinden önce ve yer görme maddesinde tanımlanan esaslar çerçevesinde alınmış belgedir. Taranarak pdf formatında, bu başlık altında paylaşıldığı şekilde teslim edilecektir. (İkinci kademede fiziki olarak kimlik zarfı içerisine konacaktır.)

Soru ve Cevaplar

 • Yarışmacılar, yarışmanın birinci kademesi süresi içinde birinci kademe için soru sorma tarihi’ne ve yarışmanın ikinci kademesi süresi içinde ikinci kademe için soru sorma tarihi saat 17.00’ye kadar yarışma raportörlüğünün (yarisma@adana.bel.tr)elektronik posta adresine ulaşacak şekilde yarışma ile ilgili sorularını jüriye sorabilirler.
 • Yarışma jürisi raportörlüğe ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, birinci aşama için, birinci kademe için yanıtların verilmesi ve ikinci aşama için, ikinci kademe için yanıtların verilmesi tarihlerinde 17.00’ye kadar soru soranınkimliği belirtilmeden cevaplanacaktır.
 • Tüm soru ve cevaplar web ortamında yarisma.adana.bel.tr adresinde yayınlanacaktır.

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Birinci kademede teslim edilecek tüm belgeler, yarışmacılardan istenenler başlığında belirtilen şekliyle, yarisma.adana.bel.tr web adresi üzerinden yüklenecektir. İkinci kademede teslim edilecek belgeler de yarışmacılardan istenenler başlığında belirtilen şekliyle fiziki olarak teslim edilecektir.

Birinci kademe için takvimde yer alan, birinci kademe için son teslim günü, ikinci kademe için de yine takvimde yer alan, ikinci kademe için son teslim günü saat17:00’ye kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan idare sorumlu değildir.

Hazırlanan dijital teslimlerde, dijital bilgiler kısmında yarışmacıyı belli edecek kullanıcı isimleri vb. yer almamasına özen gösterilecektir. Yüklenen dosyaların hiçbir yerinde yarışmacıların kimliğini belli edecek bir işaret bulunmayacaktır. Fiziki teslimlerin de herhangi bir yerinde yarışmacıların kimliğini belli edecek herhangi işaret vb. olmayacaktır.

Rumuz

 • Yarışmacılar 5 (beş) adet rakamdan oluşan bir rumuz belirleyeceklerdir.
 • Rumuz olarak belirlenen rakamlar tekrarlanmayacak ve sıralı olarak kullanılmayacaktır.
 • Tüm paftaların, raporların, dosyaların ve teslim edilecek her türlü belgenin kapağının sağ üst köşesinde rumuz bulunacaktır. Cd/ Dvd veya usb bellek üzerine de rumuz yazılacaktır.

Jürinin Değerlendirmesi

Jüri, birinci kademe için jüri değerlendirme ve ikinci kademe için jüri değerlendirme tarihlerinden itibaren toplanarak, yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma Sonuçları, değerlendirme çalışmalarının bitiminde tutanak ve raporların jüri başkanı tarafından idareye teslimini izleyen en geç 15 gün içinde gazete’de, ilgili meslek odalarının yayın organlarında ve adana.bel.tr, yarisma.adana.bel.tr adreslerinde ilan edilecektir. Yarışmacılara ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

Sonuçların ilanından sonra idare jüri raporunu, mesleki bülten, dergi, web siteleri vb.

yoluyla yayacaktır. Ayrıca jüri tutanakları yarışma web adresinde yayınlanacaktır.

Yarışmaya katılan bütün yarışmacılar, eserlerinin sergilenmesini ve üretilecek yayın ve diğer yayım araçlarında yer almasını önceden kabul etmiş sayılırlar.

Kolokyum, Sergi ve Ödül Töreni

Kolokyum ve ödül töreni tarihi ve yeri idare tarafından yarışma sonuçlandıktan sonra duyurulacaktır. Bu husustaki takvim, yarışmanın resmi web sitesinden (yarisma.adana.bel.tr) takip edilecektir.

Yarışmaya katılanlar, eserlerin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserlerinin yer almasını kabul ederler. Yarışmaya katılan tüm projeler Adana Büyükşehir Belediyesi’nce sergilenecektir. Sergi süresi içinde kolokyum düzenlenecektir. Sergi ve kolokyum tarihi ve yeri değişirse, idarece yarışmanın web adresinden ilan edilecektir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

 • Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzasına kadar geçecek sürede Adana Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde çözülecektir.
 • Bu şekilde sonuç alınamayan anlaşmazlıklarda ise Adana Mahkemeleri yetkilidir.
 • İntihal vb. durumlarda ödül verilmiş dahi olsa katılımcının ödülü geri alınır ve uygulama işi yarışmacıya verilmez.
 • Derece, mansiyon ve satın alma kazanan tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, idareye ait olur. Şartname alan yarışmacılar bu hükmü Kabul etmiş sayılır.

Seçilen Tasarımın Sahibine İşin Nasıl Verileceği

 • Yarışmada kazanan ve uygulanması öngörülen projenin müellifi, ekibini temsil eder ve idare ile ortaklaşa bir değerlendirme sürecine uyacağını taahhüt eder.
 • Ödül alan tasarımların uygulanıp uygulanmayacağına İdare tarafından karar verilecektir. İdare uygulama projelerini etaplar halinde satın alabilir veya öncelikli olarak uygulamaya karar verdiği kısımların uygulama projelerini satın alabilir.
 • İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca yaptıracaktır.
 • Uygulama projelerine başlanılması, proje ödeneğinin ilgili yıllık yatırım programında ve bütçede yer alması halinde mümkündür.
 • Mimarlık ve mühendislik proje (PİD) ücretleri hesabi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birincilik ödülü kazanan projenin uygulama projesi satın alınacak olan alanı hesaba esas alınır.
 • Uygulama projeleri Adana Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki ve tescil dışı alanlar kapsamında yapılacaktır.
 • Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda birincilik ödülünü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

Diğer Hususlar

Proje ve ekleri hazırlanırken Türkiye’de yürürlükte olan konu ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve standartlara uyulması gereklidir.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye Ait İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan KurumAdana Büyükşehir Belediyesi
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
AdresAdana Büyükşehir Belediyesi, Reşatbey Mahallesi, Atatürk
 Caddesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı/ Kentsel Projeler
 Şube Müdürlüğü/ Ana Cam Bina, 8. Kat, Seyhan/ ADANA
Telefon(0 322) 455 35 00 (Santral)
 Raportörlük Dahili: 38 62/ 39 88
Fax(0 322) 455 36 22 (Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı olarak
 belirtilecektir)
E Postayarisma@adana.bel.tr
Webyarisma.adana.bel.tr
Banka Hesap BilgisiHesap Alıcı Adı: Adana Büyükşehir Belediyesi
Banka Şubesi: Vakıfbank Adana Barkal
 IBAN: TR11 0001 5001 5800 7264 5544 93
 Açıklama: “Yarışma Şartname Bedeli”
 (İsim ve TC Kimlik numarası belirtilecek)

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 100.000 ₺
İkincilik Ödülü: 80.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 60.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 20.000 ₺ (3 Adet)
Satın Alma: 30.000 ₺ (Gerekli görülmesi halinde)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

Ödemeler ödül kazanan yarışma ekiplerinin belirttikleri ekip temsilcisinin belirteceği banka hesabına ödenecektir. Kazanılan ödüllerin ücretinin ekip temsilcisine ödeneceğini tüm ekip üyeleri kabul etmiş sayılırlar. Ücretin ekip üyeleri arasındaki paylaşımında idare yetkili olmayacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 21 OCAK 2022

İkinci Kademeye Geçenlerin Bildirilmesi: 31 OCAK 2022

Yer Görme İçin Son Tarih: 9 ŞUBAT 2022

İkinci Kademe Son Teslim Tarihi: 4 MART 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 MART 2022

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://yarisma.adana.bel.tr/tr-TR/Yarisma/Index/9

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.731 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap