ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından, geleceğin mimarlarını iklim krizi, sürdürülebilir çevre ve ekolojik yapı tasarımı konusunda düşünmeye ve farklı disiplinlerle birlikte çalışarak mekânsal ve/veya kentsel mimari çözümler üretmeye teşvik etmek amaçlarıyla ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre” temasıyla düzenlenen mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması

Düzenleyen:Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:22 NİSAN 2022 Saat: 17.30
Sonuç Açıklanma Tarihi:2 MAYIS 2022
Ödüller:Eşdeğer Başarı Ödülü: 15.000 ₺ (3 Adet)
Mansiyon Ödülü: 8.000 ₺ (5 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Değişim, gezegenimizin var olmasıyla birlikte başlayan ve sürekliliği olan bir süreçtir. Ancak insanın yeryüzündeki varlığı ve ilk dönemlerinden itibaren artan ve çeşitlenen müdahaleleriyle birlikte bu değişim her geçen gün yeryüzündeki yaşamı daha çok etkilemeye başlamıştır. 18.yy’da İngiltere’de başlayan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Sanayi Devrimi ile birlikte insanoğlunun müdahaleleri farklı boyutlara ulaşmıştır. Bu tarihe kadar denge içerisinde olan yeryüzünün karbon döngüsü fosil yakıt kullanımlarıyla bozulmuş, sanayileşme etkisi altında kente göç hızlanmış, kentleşme ve makineleşme beraberinde çevre kirliliği, ulaşım problemleri, enerji açlığı gibi sorunları getirmiş ve böylece değişim bir krize dönüşmeye başlamıştır. Bu krizin getirdiği çok yönlü zorluklara tek bir çözüm bulunmamaktadır. Bu nedenle hem kişisel hem toplumsal hem de mesleki olarak herkes yaşadığı gezegen üzerindeki iklim değişimi baskısını azaltmak için bilgi birikimini, becerilerini, zamanını ortaya koymak zorundadır. Çünkü iklim değişiminin tek sorumlusu vardır: İnsan

Kentsel yapılı çevre, yıllık küresel sera gazı emisyonlarının % 75’inden sorumlu iken binalar bunun tek başına % 39’unu oluşturmaktadır. Küresel enerjinin %36’sının binalara ayrıldığı ve küresel emisyonların % 8’inin yalnızca çimentodan kaynaklandığı düşünüldüğünde mimarlık mesleğinin çağımızın en büyük kriziyle mücadele etmede önemli rolü olduğu düşünülmektedir.1

Bu düşüncelerle Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre” başlığı ile başlattığı çalışmalar kapsamında geleceğin yapılı çevrelerinitasarlayacak yarının aktörlerini iklim krizi, sürdürülebilir çevre ve ekolojik yapı tasarımı konusunda düşünmeye ve farklı disiplinlerle birlikte çalışarak mekânsal ve/veya kentsel mimari çözümler üretmeye davet etmektedir.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu, giderek etkisi daha fazla hissedilen iklim değişikliğinin yarattığı çevresel sorunlara karşı, mimarlık disiplininin çözümün parçası olabilme potansiyelini ortaya koyacak öneriler geliştirmektir. Öneri tasarımlar, iklim değişikliğini tetikleyen yapısal çevre özelliklerini dönüştürmeye yönelik olabileceği gibi bu sorunun yarattığı sonuçları gidermeye yönelik de olabilir. Bir başka ifade ile bundan böyle insan eli ile yapılacak çevrelerin iklim değişikliği açısından olumsuz bir etken olmaktan çıkmasını hedefleyen yaklaşımlar bir ekseni oluştururken, diğer yandan sorunun yarattığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik olarak mevcut yapı ve çevreleri değiştirmeyi, dönüştürmeyi hedefleyen yaklaşımlar bir başka eksen oluşturabilir.

Yarışmacılardan beklenen, yukarıda ana hatları ile belirtilen amaçlar doğrultusunda bina ölçeğinde veya çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. Amaç, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda mimari tasarım alanının üretebileceği çözümlerin tartışılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda mimari tasarım disiplininin düşünce ve ifade araçlarını kullanarak, önerilerin olabildiğince nesnel ve somut anlamda ortaya konması istenmektedir.

Yarışmanın Türü

Bu yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle, “serbest, ulusal ve tek aşamalı” olarak düzenlenen bir “öğrenci mimari proje yarışması”dır.

Mimari Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

Bu yarışma, Türkiye Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü lisans öğrencilerine açıktır.

Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak veya ekip halinde katılabilirler.

Yarışmaya katılan öğrencilerin her biri lisans öğrenimini sürdürdüğünü belgelemelidir. Yarışmaya mimarlık dışı disiplinlerden de lisans öğrencilerinin katılımı halinde, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.

Yarışmaya, asli ve danışman jüri üyeleri, yarışmayı açan kurum yöneticileri ve yarışmanın hazırlığı dahil herhangi bir aşamasında görev almış olanların birinci dereceden yakınları katılamaz. Yarışmaya katılacak öğrencilerin, yarışma web sitesi üzerinden kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Yarışma süreci anonim bir süreçtir ve kimliklerin gizliliği sağlanmalıdır. Yarışmaya sunulan proje ve raporlar üzerinde proje sahibinin kimliğini açığa çıkaracak herhangi bir bilgi veya işaret bulunmamalıdır. Aksi durumunda, sunulan öneri jüri kararı ile değerlendirme dışında bırakılır.

Yarışmaya sunulan projenin, bu yarışmaya özel hazırlanmış olması esastır. Sunulan çalışmaların daha önce bir başka platformda sunulmuş veya yayınlanmamış olması zorunludur. Aksi durumda, sunulan öneri jüri kararı ile değerlendirme dışında bırakılır. Yarışmanın ilanından sonra da olsa, bu gerekliliği ihlal ettiği belirlenen proje, ödül veya mansiyon kazandıysa derecesi iptal edilir ve ödenen ödül bedeli yarışmacı tarafından yarışma organizasyonuna iade edilir.

Yarışmacıların, sundukları projenin tüm fikri haklarının ve önerdikleri çözümün kendilerine ait olduğunu beyan etmiş olduğu kabul edilir. Üçüncü şahıslara ait fikri hakların ihlâli durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmanın ilanından sonra da olsa, bu gerekliliği ihlal ettiği belirlenen proje, ödül veya mansiyon kazandıysa derecesi iptal edilir ve ödenen ödül bedeli yarışmacı tarafından yarışma organizasyonuna iade edilir.

Yarışmacılar yarışmaya sadece tek öneri ile katılabilir. Bir yarışmacının iki ayrı ekipte yer alması ve sunulan projelerin ödül veya mansiyon alması halinde sıralamada daha alt sırada olan öneri değerlendirme dışına çıkarılır ve sıralamaya jüri kararı ile son turda elenen projelerden biri dahil edilir.

Yarışmacılardan İstenenler

Sunum Paftaları

Yarışmacılardan önerilerini 2 adet A1 boyutunda düşey olarak düzenlenmiş paftada sunmaları istenmektedir. Paftalar, JPG formatında ve en fazla 10 MB büyüklükte, minimum 150 dpi. çözünürlükte olmalıdır. Paftalar anlatım kolaylığı için numaralandırılacaktır. Pafta içeriğinde bulunması gerekenler:

Proje Önerisinin Adı ve Tanıtım Metni

Verilen genel çerçeve ve üst temaya göre belirlenen “proje konusunun” açıklandığı 100 kelime ile sınırlı proje konusu, yeri, içeriği vb. bilgilerin bulunduğu açıklama metni.

Projenin Çizim ve Görsel İfadeleri

Konunun özelliğine bağlı olarak yarışmacının belirleyeceği ölçekte ve içerikteki iki ve üç boyutlu plan, kesit, görünüş, şema, diyagram, teknik detay, perspektif gibi görsel ifadeler; Önerilen genel yaklaşım ve içeriğine bağlı olarak, mimari ifade tekniklerinin yapısal, mekânsal ve çevresel unsurlara ilişkin gereken bilgi ve detayı göstermesi beklenmektedir.

Açıklama Raporu

Konunun ayrıntısına ve farklı yönlerine ilişkin aktarılmak istenen düşünceleri içeren, 250 kelime ile sınırlı açıklama raporu ile birlikte, proje paftalarında yer alan içeriğin pdf formatında hazırlanmış bir kitapçık halinde teslimi istenmektedir.

Pafta ve proje kitapçığı dışında, yarışmacıların tercihine bağlı olarak ilave sunum ve temsil araçları kullanılabilir. (video, maket fotoğrafı vb.)

Projelerin Teslim Şekli Ve Sunum Tekniği

Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde “yarışma teslimi” olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi teslim edilecektir:

Tasarımı anlatan her türlü teknik çizim, görselleştirme dijital olarak e-posta yoluyla iklim@ansiad.org.tr adresine teslim edilecektir.

Proje için üretilen görsellerin tamamı ayrı bir klasörle ve aynı rumuzla ayrıca gönderilecektir. Tüm pafta ve dosyalar isimleri 5 rakamdan oluşan proje rumuzu ile başlayacaktır. Rumuz A1 paftaların sağ üst köşesinde 1cm. * 5 cm. kutu içerisine konacaktır. Diğer tüm belgelerde aynı rumuz aynı büyüklükte kullanılacaktır.

Paftalarda, raporlarda ve diğer teslim edilecek belgelerde, proje sahibi/gruba ait herhangi bir kimlik belirleyici yazı veya simge yer alması durumunda söz konusu projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Yarışmacılar; Proje ve ekleriyle birlikte sadece raportörlerde kalacak ve yarışma sonucuna kadar saklanacak Kimlik Zarfları hazırlayarak göndereceklerdir. Kimlik zarflarında, devam ettikleri okula ait kimlik belgelerinin ön ve arka yüzü, açık adresleri ve yarışma şartlarını kabul ettiklerini belirten not ve imzaları bulunacaktır. Yarışmaya ekip halinde giriliyorsa bu şartlar tüm ekip için geçerlidir. Ayrıca aynı zarf içinde ekip başının kim olduğu belirtilecektir.

Projelerin Teslimi

Projeler iklim@ansiad.org.tr adresine yukarıda belirtilen formatta mail olarak gönderilecektir.

Seçici Kurul Üyeleri

Danışman Üyeler

 • Akın AKINCI, İnş. Müh. Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ercan EVREN, Mimar, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Kurucu ve Şeref Üyesi
 • Zeynep ESENGİL CEYLAN, Mimar, Dr. Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Öğr. Üyesi,
 • Ebru MANAVOĞLU, Şehir Plancısı, Dr., Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Temsilcisi
 • Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU, Mimar, Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Hakime YILMAZ, Mimar, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Temsilcisi

Asli Üyeler

 • Deniz ASLAN, Mimar, Doç, Dr., DS Mimarlık
 • Ömer Selçuk BAZ, Mimar, YALIN Mimarlık
 • Ayşen CİRAVOĞLU, Mimar, Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğr.Üyesi
 • Sedef DOĞANER, Mimar, Prof. Dr. Wentworth Institute of Technology, School of Architecture and Design
 • Hüseyin KAHVECİOĞLU, Mimar, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğr. Üyesi
 • Birge Yıldırım OKTA, Mimar, Doç.Dr. Kadir Has Üniversitesi Öğr. Üyesi, OKTAA Mimarlık
 • Ahmet Mucip ÜRGER, Mimar, ÖZER-ÜRGER Mimarlık

Yedek Üyeler

Sezen Başak ÖZÜNUR ŞAHİN, Mimar, Araş. Gör. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Setenay UÇAR, Mimar, Antalya Bilim Üniversitesi, İnş. Tek. MYO, Öğr. Gör.

Raportörler

Şerife İNCEDEMİR, Mimar, Araş. Gör. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Deniz İSTANBULLU, İdari Genel Sekreter, ANSİAD

Yaren ŞEKERCİ, Mimar, Araş. Gör. Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Sergi ve Kolokyum

Yarışmaya katılan tüm projeler www.ansiad.org.tr sitesinde kolokyum öncesi sergilenmeye başlayacaktır. Kolokyum dijital ortamda ödüllerin ilan edildiği hafta içinde yapılacaktır. Kolokyum gün ve saati ayrıca tüm yarışmacılara, seçici kurul üyelerine ve Ansiad yöneticilerine bildirilecek ayrıca www.ansiad.org.tr adresinde duyurulacaktır.

Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile sergilenmek üzere seçilen projeler 04 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Antalya’da yeri daha sonra bildirilecek mekanda sergilenecektir.

Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile sergilemek üzere seçilen projeler ayrıca 22-24 Eylül 2022 tarihinde İstanbul’da yapılacak EkoBAU 2022 Fuar ve Mimarlık Platformu’nda sergilenecektir.

Yarışma İletişim

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)

Yarışma (Raportörlük) iletişim bilgileri: iklim@ansiad.org.tr

ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Eşdeğer Başarı Ödülü: 15.000 ₺ (3 Adet)
Mansiyon Ödülü: 8.000 ₺ (5 Adet)

Ödül ve mansiyonlar dışında sayısı jüri tarafından belirlenecek sayıda proje sergilenmek üzere seçilecektir. Sergilenmek üzere seçilen projelerin poster çıktıları yarışma organizasyonu tarafından hazırlanacaktır.

Ödül ve mansiyon kazananların ödemeleri yarışma sonuçlarının ilanı ve kolokyum sonrası yarışmacının ileteceği banka hesabına net olarak yapılacaktır.

Yarışmaya katılan tüm projeler ANSİAD’a ait olacaktır. Dilediği ortamda, dilediği kadar sergileme, yayın ve tanıtım hakkına sahip olacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 22 NİSAN 2022 Saat: 17.30

Jüri Değerlendirmesi: 25- 30 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 MAYIS 2022

ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ansiad.org.tr/index.php?goto=icerik&cat_idx=68

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap