Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin taşıdığı çok yönlü ve çok katmanlı potansiyellerin değerlendirilmesi ile toplumsal, fiziksel ve görsel olarak kent merkezindeki doğal ve kültürel yaşam çevreleri ile bütünleşen, yaşayan ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel açık alan kazandırmak amaçlarıyla Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Hatay Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Şartnameden ulaşılabilir.
Son Başvuru Tarihi:19 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 125.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 75.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 40.000  (3 Adet)
Satın Alma: 45.000 

Yarışma Hakkında

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Antakya, Türkiye’nin en güneyinde bulunmakta olup, 1939 yılı itibariyle Hatay ilinin merkez ilçesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır. Amik Ovası’nın güneyinde yer alan yerleşme, doğuda Habib-i Neccar Dağı ile sınırlanmaktadır. Lübnan Dağları’ndan doğarak Hatay İli Samandağ İlçesi sahillerinden Akdeniz’e dökülen Asi Nehri kentin merkezinden geçmektedir.

Tarihin her döneminde önemli bir yerleşim alanı olan Antakya’nın, çok katmanlı tarihsel ve doğal yapısı, mekânsal ve mimari biçimlenişin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Bu biçimlenişte kentin coğrafi yapısının temel unsurları olan Habib-i Neccar Dağı ve Asi Nehri, belirleyici olmuştur.

Kentin sahip olduğu bu doğal nitelikler, önemli bir tarihsel birikimi de beraberinde getirmiştir. 2300 yıllık bir kent tarihine, yakın çevresi ile birlikte ise çok daha eski bir tarihi geçmişe sahip olan Antakya, birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmış olması ile birlikte dünya tarihine de yön veren önemli şehirlerden biridir. Makedonya Kralı Büyük İskender’in komutanlarından Selevkos I. Nikator tarafından M.Ö. 300 yılında kurulan Antakya kenti, Selevkos Krallığı’nın başkenti olmuş, M.Ö. 64’te başlayan Roma egemenliğinde “Doğunun Kraliçesi” olarak anılmıştır.

Tarihsel dönemde, Antakya ve yakın çevresinde şiddetleri 5 ile 9 arasında değişen birçok deprem meydana gelmiştir. Bunların en şiddetlileri 245, 526 ve 1872’deki depremlerdir. Depremlerin getirdiği yıkımların bir sonucu olarak farklı katmanlardan oluşan antik şehir, büyük ölçüde toprak altında kalmıştır ve eski kent dokusunun tabanını oluşturmaktadır. Antik kentin kalıntıları mevcut zemine göre yer yer 10 metreyi aşan derinliklere kadar inmektedir. Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Antakya kentinin, tasarım süreçlerinde, gelecek nesillere kendi tarihini ve geçmiş yaşam kültürünü aktarabilmesi için korunması zorunludur.

Geçmişte oldukça belirgin olan ve kent yaşamını yönlendiren doğal unsurlar, özgün yaşam kültürü ve tarihsel zenginlik; günümüzde geçmişin izlerini sürdürmekle beraber, bu nitelikli varlığın günlük kentsel yaşam pratikleriyle ilişkisi geçmişe göre zayıflamış durumdadır. Kentin sahip olduğu ve büyük bir kesiminde henüz yeryüzüne çıkmamış kültür varlığı ile mevcut su yüzeyi yeryüzündeki yaşamı belirlemekte, fiziksel mekânın biçimlenişine dair plan kararlarını etkilemekte ve aslında doğrudan sosyal yaşamı da yönlendirmektedir. Bu durum kentli ile kentin sahip olduğu doğal ve kültürel unsurların ilişkilenmesinde bir engel gibi algılanmasına rağmen, aslında kentteki günlük yaşamın geçmişte olduğu kadar canlı tutulabilmesinin temelini oluşturur.

İçinden nehir geçen yerleşmelerin pek çoğunda olduğu gibi Antakya’da da Asi Nehri bir eşik olarak görülmüş ve nehir boyunca eski ve yeni kent arasındaki bağlantıları kurmak için çok sayıda köprü inşa edilmiştir. Bunların ilki ve en önemlisi, günümüzde de kentin ekonomik, kamusal ve idari merkezi olan ve hala “Köprübaşı” olarak anılan alana ismini veren Atatürk Köprüsü’dür (yıkılan eski Roma Köprüsü ya da Asi Köprüsü). “Köprübaşı” olarak adlandırılan alan Antakya’nın kurulduğu ilk tarihlerde kentin giriş kapıların biri olmuş, tarihsel süreç boyunca da Antakya’nın ekonomik, sosyal ve kültürel odağı olarak varlığını korumuştur. Günümüzde alanın doğusundaki en önemli yapı Ulu Cami iken, alanın batısında ve yine Asi Nehri kıyısında erken modern dönemin önemli kamu yapılarının çevrelediği Cumhuriyet Meydanı ile güneybatıya doğru uzanan Atatürk Parkı bulunmaktadır. Dolayısıyla Atatürk Köprüsü nehrin her iki yakasındaki işleyişi tarih boyunca yönlendiren bir unsur olagelmiştir. Eski ve yeni kent arasında, geçmiş ve gelecek arasındaki bağı kuran Atatürk Köprüsü, yapısal ve işlevsel karakteri ile Antakya için önemli bir mekânsal unsurdur. Bu köprünün ayırdığı ve aynı zamanda birleştirdiği Cumhuriyet Meydanı ve Antakya Köprübaşı alanı arasında; farklı tarihsel dönemleri zamansal açıdan birbirinden ayıran, fakat mekânsal olarak birleştirerek aynı düzleme getiren bir düalite (ikilik) söz konusudur.

Antakya Köprübaşı alanı, yoğun araç trafiğinin olduğu Asi Nehri kenarındaki İnönü Caddesi ve yayalaştırılmış, üzerinde önemli yapıları da barındıran bir ticari ve kültürel aks olan Saray Caddesi’nin birleştiği noktada bulunmaktadır. Uzun bir süredir burada yer alan Vakıf İşhanı binasının yıkılmasıyla elde edilmiş önemli bir potansiyel kamusal mekânı da barındıran alan, Asi Nehri ile kentin en önemli tarihi ticari omurgası olan Kurtuluş Caddesi’ni birbirine bağlayan sokakların açıldığı bir konumdadır. Kentin tarihsel çekirdeği ile yeni gelişme bölgesini birleştiren düğüm noktasını oluşturan Antakya Köprübaşı alanı, araç trafiği ve yaya trafiğinin sıklıkla bir araya geldiği, ticaret ve yeme-içme işlevinin yoğun olarak yer aldığı günün büyük bir kısmında kalabalık bir mekân görünümündedir.

Antakya Köprübaşı alanı ve yakın çevresi için, kentin merkezinden geçen Asi Nehri’nin yarattığı “eşik” algısını yeniden yorumlayacak, nehri kent yaşamının bir parçası ve sosyal bir mekân olarak tanımlayan bir yaklaşımla ele alacak, yarışmanın odağında bulunan ve Vakıf İşhanı’nın yıkılması ile kazanılan boş alanın tüm bu unsurlar ile ilişkiler kuracak şekilde değerlendirilmesiyle kentin sosyal yaşamına kazandıracak bütüncül bir tasarım yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Antakya Köprübaşı alanı Hatay ili, Antakya ilçesi tarihi kent dokusunun Asi Nehri üzerinde yer alan kent merkezi konumundaki Atatürk Köprüsü’nün doğu kesimindeki alan olup, Ulu Cami girişi ile yarışmanın kaynağı olan eski Vakıf İşhanı binasının yer aldığı boş alanı merkezine almaktadır. Ulu Cami, Uzun Çarşı, Saray (Hürriyet) Caddesi, İstiklal Caddesi ve Atatürk Köprüsü alanı tanımlayan en önemli bileşenlerdir. Yarışma alanı sınırları www.antakyakentmeydani.com web sayfasında bulunmaktadır.

Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışma Projesi’nin hazırlanmasıdır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda açılan yarışma; ulusal, tek kademeli Kentsel Tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı ve Genel İlkeler

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması’nın amacı, belirlenen alanda, alanın taşıdığı çok yönlü ve çok katmanlı potansiyellerin değerlendirilmesi ile toplumsal, fiziksel ve görsel olarak kent merkezindeki doğal ve kültürel yaşam çevreleri ile bütünleşen, yaşayan ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel açık alan kazanmaktır. Bu amaçla yere özgü, kentin birikimi ve belleği ile birlikte günümüz planlama ve tasarım yaklaşımlarına da ışık tutabilecek, sürdürülebilir, işlevsel ve yenilikçi çözümleri öne çıkaran yaklaşımlar ile geliştirilmiş projelerin ortaya koyulması hedeflenmektedir.

Belirlenen çerçevede yarışma alanı için öncelikle;

 • Ölçekler arası ilişkiler kurularak, yarışmaya konu kentsel boşluğun kentin kamusal bir parçası haline getirildiği,
 • Yerin niteliğine uygun, yapısal ve doğal unsurların dengeli bir şekilde kullanıldığı,
 • Kent kimliği, tarihsel birikim, toplumsal bellek ve yaşam kültürü gibi kentin geçmişini önceleyen kavramların dikkate alındığı,
 • Asi Nehri’nin karşılıklı iki yanında yer alan Antakya Köprübaşı alanı ile Cumhuriyet Meydanı ve bu alanları çevreleyen, kentin tarihini somut olarak belgeleyen tescilli ve korunması gereken yapılar ile bunlar arasındaki ilişkilerin kapsandığı, buradaki yapılı çevre kimliğinin sürdürüldüğü ve gözetildiği,
 • Asi Nehri’nin ayırdığı eski ve yeni kent merkezlerini güçlü bir biçimde ilişkilendirirken, nehrin çeperinin bütünleştirici bir çerçevede su mekânı karakteri ile ele alındığı,
 • Toplumun her kesimini içeren, dezavantajlı kesimlere öncelik veren, sosyal, kültürel, sınıfsal ve her türlü ayrımı yok sayan, farklı zamanlarda da kullanılabilir; evrensel ve kapsayıcı düzenlemelerin yapıldığı,
 • Katılım, şeffaflık ve ortak akılla karar alma yaklaşımını benimseyip odağına yerleştiren, kamusallığı ve hakçalığı önceleyen, demokratik, toplumsal ilişkileri güçlendirerek geliştiren ve kentsel yaşam kalitesini artıran,
 • Yaya odaklı ulaşımı merkezine alarak, yaya ve araç trafiğini alternatif ulaşım türlerini de düşünerek planlı bir şekilde yönlendirilen,
 • Alanın içinde bulunduğu coğrafi bağlamı ve doğal süreçleri bir bütün olarak gören, kenti hem ayıran hem de bütünleştiren bir unsur olarak var olan mevcut su ekosistemini alanın ekolojik, fonksiyonel ve görsel bir unsuru olarak değerlendiren,
 • Alan içindeki biyolojik çeşitliliği destekleyecek tasarımlarla kentsel ekolojik alanların ve peyzajın süreç ve döngülerinin kent içinde devamlılığını sağlayan, bu çerçevede küresel iklim değişikliğine dirençli kentler yaklaşımıyla Asi Nehri ile bütünleşik, kentsel ısı adası oluşumunu ve alandaki karbon ayak izini azaltmaya yönelik yenilikçi yaklaşımları ortaya koyan, yağmur suyu yönetimini dikkate alan doğa tabanlı çözümler üreten bir yaklaşım geliştirilmesi beklenmektedir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Hatay Büyükşehir Belediyesi

Cumhuriyet M. Adnan Menderes C. No: 4, 31000

Antakya/Hatay

444 12 06

yarisma@hatay.bel.tr

www.antakyakentmeydani.com

VAKIFBANK TR18 0001 5001 5800 7283 2292 92

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi “ekip temsilcisi” olarak belirtmesi gerekir.

Yarışma sonucunda elde edilecek projenin uygulanması hedeflendiğinden katılımcılar arasında ilgili meslek odasına üye mimar, şehir plancısı veya peyzaj mimarı bir ekip üyesi bulunmalıdır. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

Bu yarışma şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarlarından oluşacak ekiplerin katılımına açıktır:

 • Katılım için TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın meslekten men cezalısı durumunda bulunmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak gereklidir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 4. Madde’de bilgileri verilen banka hesabına 100 TL (Yüz Türk Lirası) ödeme yaparak yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma katılım bedeli ödenirken “ANTAKYA KÖPRÜBAŞI” açıklaması belirtilmeli, ödeme dekontu isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslim tarihi olarak belirtilen gündür.

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır. İsimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışma dokümanları yarışma web sayfasında bulunmakta ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içermektedir:

 1. Yarışma Şartnamesi
 • Program: Yarışma alanına ilişkin temel ihtiyaçlar, yarışmacılara bırakılmıştır. Şartnamenin “Genel İlkeler” bölümünde belirtilen ölçütler aynı zamanda tasarım programı için genel bir çerçeve tanımlamaktadır.
 • Yarışma Alanı’na İlişkin Bilgi ve Belgeler 3.1. İmar planı

3.2. Kentsel Sit ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Notları (Şartname ekinde verilen Koruma Amaçlı İmar Planı bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Planların yarışma sonucuna göre yenilenmesi planlanmaktadır. Proje alanı içinde bulunan ve kamulaştırma yolu ile elde edilen eski Vakıf İşhanı alanı şartlı olarak devredildiğinden üst yapı düşünülmeyecektir.)

3.3. Halihazır Duruma İlişkin Bilgiler

3.3.1.Halihazır harita

3.3.2.Yarışma alanı sınırları

3.4. Altyapı raporu

3.4.1.Ulaşım

3.4.2.Taşıt sayımı ve raporu

3.5. İklimsel veriler

3.5.1.Sıcaklık verileri

3.5.2.Asi Nehri debisi ve kotu (yaz-kış)

 • Ağaç rölövesi
 • Fotoğraflar

5.1. Drone çekimleri

5.2. Fotomontaj için kullanılacak drone fotoğrafı

5.3. Alana ilişkin fotoğraflar

5.4. Alana ilişkin eski fotoğraflar

 • Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım belgesi

Tüm veriler yarışmanın web sayfasında, yarışma süresince dijital olarak mevcut olacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler

 • Yarışma alanına ilişkin tanımlayıcı kısa metin
 • Alana ilişkin analizler (serbest ölçek)
 • Kavramsal Şemalar

Yarışma alanının kentle, ardındaki çok katmanlı tarihsel doku ve ticari canlılık ile, Asi Nehri ile kurabileceği ilişki potansiyeli ile, Atatürk köprüsü ve köprünün anlamı ile, karşısındaki kamu yapıları ile çevrelenmiş ve trafiğin yoğun olduğu hareketli meydan ve yakın çevresi ile olan bütüncül ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel strateji ve yaklaşımları gösteren, ölçek ve anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği yaratıcı senaryolar ve şemalardır. Şemaların; yarışma alanına ilişkin ekoloji, ulaşım, yapılaşma gibi tasarım yönlendiricilerini ve tasarımın temel yaklaşımlarını açıklayan kavramsal çözümleri içermesi beklenir.

 • Kentsel Bağlam (Ölçek: 1/5000 ve/veya 1/2000)

Yarışma alanının kent ve yakın çevre ile ilişkilerini gösteren (1/2000 ve/veya 1/5000 ölçekli) plan ve şemalardır. Bu ilişkiler kapsamında ulaşım sistemi, işlevsel kurgu, peyzaj ve açık alan sistemine ilişkin kararlar ve önerilere yer verilmelidir.

 • Kentsel Tasarım Planı (Ölçek: 1/1000)

1/1000 ölçekli Kentsel Tasarım Planı ve yakın çevresini kapsayan plandır. Bu planda açık alan düzenlemeleri, bu alanların çevre yapılarla kurduğu ilişkiler, önerilen yarı açık ve kapalı alanlar, sert ve yumuşak peyzaj alanları (özellikle yere özgü ve iklime uygun), sanatsal unsurlar ve plastik elemanlara yönelik yer seçim kararları, ulaşım ve servis çözümleri gibi konulara ilişkin tasarım önerileri yer almalıdır. Konumun özelliği nedeniyle yeterli sayıda kesitler ile desteklenmelidir.

 • Vaziyet Planı (Ölçek: 1/500)

Yarışma alanına ilişkin 1/500 ölçekli vaziyet planı kentsel tasarım kararlarını içermelidir. Bu planda açık alanın tasarımı, öneri geçici ve/veya kalıcı, kapalı ve/veya yarı kapalı yapılar, mevcut yapılarla açık alan ilişkisi, kot çözümleri, sert zeminlere ilişkin tasarım ve malzeme önerileri, yumuşak peyzaj alanları ve bitkisel materyale ilişkin öneriler yer alacaktır.

 • Odak Alan Çizimleri (Ölçek-1/200)

Odak alan olarak belirlenen alan ve yakın çevresinin çizimleri (plan, kesit); erişilebilirlik kararları, kot çözümleri, aydınlatma elemanları ve diğer kent mobilyaları, malzeme, senaryo bağlamında yer alan yapısal ve bitkisel peyzaja ilişkin çözüm kararlarını içermelidir. Yarışmacılardan önerdikleri tasarımın uygulanabilirliğini uygun ölçekte ifade etmeleri beklenmektedir.

 • Ayrıntılı Çizimler (Serbest Ölçek)

Yarışmacının uygun göreceği, anlaşılabilir ölçek ve çizim teknikleriyle sunulacak, detay çizimlerdir. En az iki kesitin Asi Nehri üzerinden ölçekli ve enine olmak üzere alınması beklenmektedir.

3 Boyutlu Görseller

Yarışmacı tarafından belirlenecek sayı ve büyüklükte 3 boyutlu görseller teslim paftalarına eklenecektir. Ayrıca 7. başlığın 5.2. maddesinde verilen görsele 3 boyutlu olarak eklenen tasarım A3 boyutunda sunulmalıdır.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

 • Projeler A0 boyutlarında, sert bir zemin üzerine yapıştırılmış paftalar ile teslim edilmelidir.
 • 8. başlığın 9. Maddesinde istenen 3 boyutlu görselin sert bir zemin üzerine yapıştırılmış sunumu bu paftalar içerisinde yer almalıdır.
 • Pafta sayısı en fazla 4 adet A0 boyutunda ve 1 adet A3 boyutunda olmalıdır.
 • Yan yana asılacak paftalar düşey olarak kullanılacaktır.
 • Bütün paftaların sağ üst köşesinde tekrar etmeyen beş rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır.
 • Bütün paftaların sağ alt köşesinde asma sırasını gösterir şema yer almalıdır.

Proje Kitapçığı (A3 Boyutlu dosya)

Yarışmacılar tarafından projeye ilişkin tüm bilgileri içeren A3 boyutunda “Proje Kitabı” hazırlanacaktır. Bu kitap içerisinde; tüm paftaların A3 boyutuna küçültülmüş halleri, proje raporu, alanda öngörülen yaşama, insan ve mekâna, gece ve gündüz kullanımına ilişkin senaryolar yer alacaktır.

 • Paftaların A3 boyutunda küçültülmüş, renkli, bir takım kopyası
 • Proje açıklama raporu

Rapor yarışmacının konuyu ele alışı, yaklaşımı, alternatifler üzerinden tercihlerini, kullanım katmanlarını anlatan en fazla 2500 kelimeden oluşacaktır. Rapor içerisinde grafik, şema ve görsel anlatımlara da yer verilebilir.

 • Senaryolar

Mevsimsel kullanım, özel günler, gece ve gündüz kullanım alternatifleri ve esnek kullanım senaryoları gibi önerileri içerecektir.

Dijital kopya

Tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, 300 dpi çözünürlüğünde, PDF veya JPG formatında USB belleğe kayıt edilerek teslim edilecektir. Üzerinde projenin rumuzu belirtilmelidir.

Yer Görme

Bu yarışmada yer görme jüri tarafından önerilmekte olup, zorunlu değildir.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

 • Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler,
 • Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar,
 • ●       Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler,
 • Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

Ekip Listesi

 • Tüm ekip üyelerinin yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir bir liste (Bu liste imzalanmayacaktır).

Yarışma Şartları Kabul Belgesi

 • Şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarı tüm müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge. (Ek6’da verilecek belge kullanılacaktır.)
 • Herhangi bir disiplinden birden fazla müellifin katılımı ile yapılacak başvurularda bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir.

Üye Tanıtım Belgeleri

 • TMMOB’a bağlı İlgili meslek odasınca yarışmacıya ilişkin oda belgesidir. Bu verilmesi gerekmektedir.

yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş belgenin ekip ortaklarının her biri tarafından

Bu belgeler ekibin şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarı müellif ortaklarının her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir. Aynı disiplinden birden fazla müellifin bulunduğu hallerde belgeler her bir disiplin için verilecektir.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

Teslim Yeri ve Şartları

Teslim Adresi:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HATMEK), Şükrü Kanatlı Mahallesi Cemali Caddesi Fatih Camii Yanı Antakya / Hatay 31030 (Yarışma Ofisi)

Teslim edilecek proje, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanarak aşağıdaki koşullarda (elden veya posta ile) teslim edilecektir:

 • Proje ve ekleri yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’ye kadar belirtilen adrese elden imza karşılığı teslim edilebilir.
 • Proje ve ekleri posta (veya kargo) ile de teslim edilebilir.
 • Posta ile yapılan teslimlerde, proje ve eklerinin en geç saat 17.00’ye kadar kargoya verildiğini gösteren “alındı” makbuzunun kopyası “Projelerin Son Teslim Tarihi” günü Saat: 19.00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine gönderilecektir.
 • Posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir.
 • Yarışma takviminde “Posta ile Teslim Alım için Son Gün” olarak belirtilen tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmayan projelerden ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Sergi Yeri ve Zamanı

Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak basılı ve dijital her türlü yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Projelerin Geri Verilme Şekli

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır. Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından geri alınabilir. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz

 • Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.
 • Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
 • Ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve USB bellek üzerinde rumuz bulunacaktır.

Ambalaj

 • Kimlik zarflarının ve kitabın yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, kıvrılmadan teslim edilecektir.
 • Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ve adres ile yarışmanın adı yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret koyulmayacaktır.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları yarışmanın web sayfasında yayınlanacaktır.

Kolokyumun Yeri

Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Hatay Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları

İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini, bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birincilik ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yaptıracaktır.

Uygulama projeleri Hatay Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki alanlar kapsamında yapılacaktır.

Uygulama projelerinin yapılması ancak proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer alması halinde mümkündür. Ödenek, yıllık yatırım programında ve bütçede yer aldığı zaman, uygulama projeleri bu şartname ve ekleri hükümlerine göre uygulaması yapılması düşünülen projeye ait toplam maliyet üzerinden mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir planlama, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği sınıfları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi” esaslarınca proje bedeli belirlenir. Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı sınıfları dikkate alınacaktır:

 • Yapılar:V-B
 • Açık alanlar:  II-B

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim

maliyetleri ve birincilik ödülü kazanan projenin inşaat alanı esas alınarak hesaplanır. Mimarlık, mühendislik, peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dâhildir. Hizmet alım esasları gereği, sonradan proje için ihtiyaç duyulacak tüm danışmanlıkların bedelleri proje bedeli içinde tanımlanacaktır ve İdare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenecektir. Gerekli görülmesi halinde jeoteknik proje hizmeti İdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli belirlenir.

Açık alan ücret hesabına esas olan alan, yarışma alanının toplamından, kazanan projedeki yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda birincilik ödülünü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

Müellif jüri önerileri doğrultusunda yapacağı revizyonları en çok 30 gün içinde İdare’ye teslim etmek zorundadır. Bu süre içinde Müellif jüri ve İdare ile doğrudan iletişimde bulunabilir. Ödül ödeme süreci bu teslim sonrasında başlar.

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.

Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar yarisma@hatay.bel.tr e-posta adresine göndereceklerdir.

Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca yarışmanın web sayfasında açıklanacaktır.

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 125.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 75.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 40.000  (3 Adet)
Satın Alma: 45.000 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net (Meslek Odası kesintisi sonrası) olarak ödenecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 19 EKİM 2021
Sonuçların Duyuru Tarihi: 2021

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.antakyakentmeydani.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap