Challenge İzmir Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir’in gelişimine katkı sağlayacak iklim değişikliği, geri dönüşüm, altyapı, turizm, dirençli kent ve ulaşım alanlarında fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanabilir fikirlerin hayata geçirilmesini sağlamak amaçlarıyla Challenge İzmir Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması ve ödüllü oyun yarışması başvuruları devam ediyor.

Challenge İzmir Yarışması

Düzenleyen:İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Proje Yarışmaları, Fikir Yarışmaları, Oyun Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:22 MAYIS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:TEMMUZ 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 50.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 25.000 ₺

Yarışma Hakkında

Challenge İzmir, İzmir’in geleceğini şekillendirecek yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak bir açık inovasyon yarışmasıdır.

Bu yarışmada, genç zihinlerin fikirlerini hayata geçirmeleri için mükemmel bir fırsattır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği konu başlıklarında çözümcü projeler geliştirebilir ve büyük ödülleri kazanma fırsatı elde edebilirsin.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu; Proje geliştirme, oyun geliştirme, genel başlıkları çerçevesinde katılımcılar tarafından proje oluşturulması ve oluşturulan projelerin değerlendirilmesidir.

Yarışmanın Amacı ve Hedefleri

Yarışmanın amacı; belirlenen kategorilerde istenildiği taktirde hayata geçebilecek olgunlukta projeler üretilmesini sağlamaktır.

Yarışma Kategorileri

Proje geliştirme kategorisinde; dirençli kent, iklim değişikliği, geri dönüşüm, altyapı, turizm ve ulaşım başlıklarında proje geliştirebilirsin.

Oyun geliştirme kategorisinde; kent sakinlerinin yaşamını kolaylaştıracak oyunlaştırma projesi veya kentin tanıtımını sağlayacak oyunlar geliştirebilirsin.

Yarışma Organizasyonu

İşbu yarışma, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmekte olup yarışmanın organizasyon ve altyapı temin işi 25 Proje Teknoloji Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. 25 Proje Teknoloji Ltd. Şti. işbu şartnamede “Hizmet Sağlayıcı” olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak anılacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya Türkiye’de herkesin katılımına açık olup ve KARGAKARGA platformuna üye olan tüm kişiler katılım gösterebilir. Bu hususta verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olmasının sorumluluğu katılımcıya aittir. Gerçeğe aykırılığın tespiti halinde katılımcının yarışmaya alınmaması yahut yarışma dışı bırakılması hakkı hizmet sağlayıcıya aittir. Gerçeğe aykırılığın takımlar oluşturulduktan sonra tespit edilmesi halinde Hizmet sağlayıcı gerçeğe aykırı beyanda bulunan katılımcıyı yarışma dışı bırakabileceği gibi bu yarışmacının bulunduğu takımı tamamen yarışma dışı bırakma hakkına da sahiptir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yazılı ön onay almak suretiyle Hizmet sağlayıcının katılım koşullarını değiştirme hakları saklıdır. Böyle bir durumun varlığı halinde yapılan değişiklik/değişiklikler katılımcılara e-posta vasıtasıyla bildirilir.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi/Belgeler

Yarışmacılara hizmet sağlayıcı tarafından yarışmanın detayları, süreci ve olası sorunlara karşı çözüm önerilerini içeren bir yarışma kılavuzu gönderilecektir. Yarışmacılar kılavuzda verilen tüm bilgilere uymakla yükümlüdür. Tüm yarışmacılar kendilerine gönderilen kılavuz içeriğini bildiklerini ve kabul ettiklerini taahhüt ederler. Bu hususta sorumluluk yarışmacılara aittir.

Yarışmacılardan İstenenler

Yarışmacıların Özgelecek algoritması sonrası belirlenen takımları ile proje üretmeleri, ürettikleri projeleri gönderilen PDR (Ön inceleme raporu) raporu ve istenilen CDR (Kritik inceleme raporu) sunumu şablonunda doldurarak hizmet sağlayıcıya iletmeleri, geri bildirimler sonucunda raporlarında ve sunumlarında ilgili değişiklikleri yapmaları, online toplantı saatlerine zamanında ve eksiksiz olarak katılım göstermeleri gerekir.

Yarışma Şekli ve Takımların Oluşturulması

Yarışmaya bireysel olarak katılan katılımcılar takım halinde yarışırlar. Takımlar, KARGAKARGA Platƒormu üyeleri arasından katılımcıların Özgelecek algoritmasına göre hizmet sağlayıcı tarafından oluşturulabileceği gibi katılımcılar, kendi takımlarını da yarışmaya katılım koşullarını taşımak kaydıyla KARGAKARGA Platformu üyeleri arasından kendileri de oluşturabilirler. Takımların Özgelecek algoritmasına göre belirlendiği durumlarda; hizmet sağlayıcı tarafından belirlenen takıma, katılımcılar takımın oluşturulduğu andan itibaren 48 saat içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilirler. İtiraz hizmet sağlayıcı tarafından değerlendirilir ve haklı bulunursa hizmet sağlayıcı takımda gerekli gördüğü değişiklikleri yapar. Takıma yapılan itirazın değerlendirilmesinde tek yetkili hizmet sağlayıcı olup hizmet sağlayıcının bu hususta verdiği kararlar kesindir, itiraz üzerine verilen kararlara karşı katılımcıların yeniden itiraz etme hakları yoktur.

Takımların kullanıcılar tarafından oluşturulduğu hallerde; takımlar KARGAKARGA Platformu üyeleri arasından oluşturulabilir. Takım kurmak isteyen Platform üyesi, diğer üye/üyelere Platform üzerinden takıma davet isteği gönderecek olup kendisine davet gönderilen Platform üyesi bu daveti kabul edip etmeme noktasında serbesttir. Takım oluşturmak isteyen Platform üyesi, gönderdiği davet karşı tarafça kabul edilinceye dek davetini geri çekebilir. Karşı tarafça davetin kabul edilmesi halinde davette bulunan, davetini geri çekemez; ancak bu durumda yarışma için oluşturduğu takımı KARGAKARGA dağıtabilir ve yeni bir takım oluşturabilir. Takımların Platform üyesi kullanıcılar tarafından oluşturulduğu hallerde de denetim yetkisi hizmet sağlayıcıya aittir. Takımda yarışma şartlarına haiz olmayan üyelerin varlığı halinde bu kişilerin yahut takımın yarışma şartlarına haiz olsun olmasın tüm üyelerinin hizmet sağlayıcı tarafından yarışma dışı bırakılma hakkı saklıdır.

Yarışmaya katılacak takımlar 2 ila 5 kişiden oluşur. Katılımcı sayısının tüm takımların 2 veya 5 kişiden oluşmasına imkân vermediği durumlarda son takım daha az kişiden oluşturulabilir. Yarışmanın başlayıp başvuruların devam ettiği dönemde yeni yapılan başvurular olması durumunda hizmet sağlayıcı tarafından sayısı 3 kişiden az olan takımlara takviye yapılabilir. Hizmet sağlayıcının gerekli gördüğü hallerde yarışmanın seyri esnasında katılımcıların takımlarını değiştirme, mevcut takımların yapısında değişiklik yapma, bir takımı başka bir takımı birleştirme veya mevcut bir takımı bölme hakları saklıdır. Hizmet sağlayıcı tarafından oluşturulan takımlar, gerekli görmeleri halinde mentor desteği alma hakkına sahiptir.

Yarışma Dışı Bırakılma

a) Katılımcılar, aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde hizmet sağlayıcı tarafından derhal yarışma dışı bırakılırlar.

-Katılımcıların kılavuz ve şartnamede belirlenen yarışma kurallarına uymaması.

-Katılımcıların yarışmaya katılım hakkı olmamasına rağmen işbu şartnamenin 5. maddesine aykırı olarak yarışmaya katılım gösterdiği yahut vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi.

– Katılımcıların kılavuz ve şartnamede belirlenen herhangi bir süreye riayet etmemesi.

-Katılımcıların yarışmanın sürmesine engel olacak yahut hukuka, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlar içinde bulunmaları.

b) Katılımcıların birbirlerine karşı gerçekleştirmiş olduğu hukuka aykırı eylemler nedeniyle sorumluluk tamamen taraflara ait olup bu hususta hizmet sağlayıcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bu tür durumların varlığının ispatı halinde hizmet sağlayıcı tarafından ilgili katılımcı/katılımcılar yarışma dışı bırakılır. Hizmet sağlayıcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden başkaca bir talepte bulunulamaz.

Yarışma Jürisi

Jüri üyeleri yarışmacılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Jüri olarak belirlenen kişi/kişilerin yarışmaya mazeret bildirerek yahut herhangi bir mazeret bildirmeksizin katılmaktan kaçınması/kaçınmaları halinde bu kişiler yerine yeni jüri üyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenir. Bu durumda jüride meydana gelen değişiklik ve yeni jüri üyesi/üyelerinin kimler olacağı hizmet sağlayıcı tarafından katılımcılara e-posta vasıtasıyla bildirilir.

Jüri Değerlendirme Kriterleri

Yarışmacı takımların oluşturduğu projelerin değerlendirilmesi, maliyet analizlerinin doğruluğu, projeye esas raporların düzeni, verilen sürelere uygunluk, zamanında tamamlanma, uygulanabilirlik kabiliyeti başta olmak üzere jüri tarafından belirlenecek objektif kriterlere göre yapılır.

Sonuçların İlanı

Büyük final öncesi finalist projeler, büyük final ile birinci, ikinci ve üçüncüleri açıklanacaktır. Sonuçlar tüm sosyal medya vasıtalarıyla ilan edilecek ve katılımcıların bildirdiği e-posta adreslerine gönderilecektir.

Yarışma Koşullarında Değişiklik

Yarışma başlamadan önce yahut yarışma esnasında durumun gerekliliklerine göre hizmet sağlayıcının ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin değişiklik yapma hakları saklıdır. Yapılan değişiklikler ile gelişmeler hakkında katılımcılara e-posta yolu ile hizmet sağlayıcı tarafından bilgilendirme yapılır.

Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli ve Yeri

İş bu yarışmadan doğan ihtilaflar bakımından İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Fikri Haklar

Yarışmacıların yarışmaya konu edilen projelerine ilişkin fikri hakları kendilerine aittir. Bu kapsamda her yarışmacı projesini, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin onayına gerek olmaksızın, dilediği şekilde hayata geçirme hak ve yetkisine sahiptir. Ancak, yarışmada dereceye giren projelerin hayata geçirilmesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilmesi ve yarışmacının da kabulü durumunda yarışmacı, bahse konu projenin hayata geçirilmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki haklar (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı ve 25. maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda ve yürüklükte bulunan mevzuatın ilgili hükümlerinde tanımlanan tüm haklar) ve bu hakların kullanım yetkileri ile olması hâlinde Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki başvuru ve telife ilişkin hak ve yetkilerini İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devretmeyi kabul eder. Bahse konu projenin hayata geçirilmesi yönünde bir talep yarışmacıya iletilmese dahi, yarışmacı, başvurusuna konu edilen ve ödül almaya hak kazanan projesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesini talep edecek olur ise; bu konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ön yazılı değerlendirmesine sunabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin kendisi tarafından hayata geçirilmesi istemini kabul edebilir veya reddedebilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu şekilde bir istemin kendisine iletilmesinden itibaren bir (1) ay içinde isteme ilişkin kabul veya ret kararını ilgili yarışmacıya/yarışmacılara bildirir. Bu bildirimin yapılmaması halinde, ilgili istem reddedilmiş sayılır. Bu durumda yarışmacı projesini ayrıca bir onaya ihtiyaç duymaksızın dilediği şekilde hayata geçirebilir.

Challenge İzmir Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 50.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 25.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 22 MAYIS 2023

Yarışma Tarihleri: 23 MAYIS – 23 TEMMUZ 2023

Challenge İzmir Yarışması Bilgi ve Başvuru için: https://challengeizmir.izmir.bel.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap