Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması

Edirne Belediyesi tarafından, kentin Balkan coğrafyasındaki bin yıllardır süren varlığını kapsayacak, barış ve çağdaşlığı simgeleyecek zenginlikte anıt ve anma alanı tasarlanması amaçlarıyla Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması

Düzenleyen:Edirne Belediyesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Şartnamedeki koşulları taşıyan ekipler.
Son Başvuru Tarihi:17 HAZİRAN 2022 Saat 17:00
Sonuç Açıklanma Tarihi:HAZİRAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 60.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 10.000 ₺ (3 Adet)
Satın Alma İçin Ayrılan Ödül Bütçesi: 50.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Yarışmalar; belirlenen konu ve alanlar ile ilgili değişik görüşlerle tasarlanan eserleri tartışmak, yeni fikirlerin gelişimine olanak sağlamak, bilgi ve deneyimlerin uygulanma olanağını sağlamak amaçlı yapılır. Tasarımların meslek uygulaması ve sentezlenmesini, ayrıca değişik disiplinlere ortak ürün sunma fırsatını verir. Yarışma süreci; belirlenen yerde ve öngörülen felsefeyi kavrayarak belli bir düzen içinde uygulama olanağı verecektir. Önerilerin tamamını kentin dokusuna uygun uygulama yarışmasıdır. Bölgenin doğal, kültürel verilerini önceleyen tasarımlar sunulmasına fırsat vermektedir. Yapılacak anıt ve anma alanı fikir projesi, kentin ve belirlenen mekânın bölge ve şehircilik planlaması, kentsel ve yerel uyumu, geçmiş ve gelecek imgeleri içermesi, gelecekte etaplar halinde yapılacak eklentileri de kapsaması çağdaş anlayış gereğidir. Bu tür anıt ve anma alanı fikir projeleri, alanında yetkin, değişik bilim ve uygulama dallarından oluşmuş özgür jürilerce değerlendirilmelidir. Proje ekip elemanları kadar, değerlendiren jüri de sonuçta başarıyı paylaşır.

Hıdırlık Tepesi, Edirne savunmasının simgesidir. Edirne şehrini en yüksek tepelerinden olup batıdan gelen tehditleri önlemeye, şehir güvenliğini sağlamaya yönelik konumlanmış “Hıdırlık Tabya” ismi ile anılır. Edirne savunma tabyalarının en büyüğü olup 125 metre rakımlı, çevresi 1800 metre ve toplam 60 dönümlük alandır. Balkan savunmasında Şükrü Paşa’nın karargâhıdır. Şükrü Paşa açlık, soğuk, salgın hastalıklar ve diğer tüm olumsuzluklara karşın 155 gün burada Edirne’yi savunmuştur.

Edirne, son olarak 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması ile Yunanlılara verilmiştir. Bu işgal 28 ay sürmüş ve 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Meriç Nehri sınır kabul edilmiş ve doğusundaki Doğu Trakya topraklarından Yunanlılar 1922 yılı Kasım ayı boyunca çekilmiştir. Edirne Valisi Şakir Kesebir 24 Kasım akşamında şehre girmiş, 25 Kasım 1922 günü törenle şehri teslim almıştır. Lozan Barış Antlaşması imzalaması sonrası savaş tazminatı olarak Meriç Nehri diğer tarafındaki Karaağaç Nahiyesi ve Bosnaköy Mahallesi alınmıştır.

25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” bağlamında tasarlanacak anıt ve anma alanı kentin Balkan coğrafyasındaki binyıllardır süren varlığını kapsayacak, işgallerden kurtuluşunu, şanlı savunmasını yansıtacak, barış ve çağdaşlığı simgeleyecek zenginlikte olmalıdır. Anıt ve anma alanı, “Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi” olarak düzenlenen Hıdırlık Tabya yanına yapılacaktır. Anıt ve anma alanı yolunun diğer tarafında da Belediyemizce “Mimar Sinan Eserleri Minyatür Parkı”yapılması planlanmaktadır.

Tasarım ve düzenlemeler tarihi doku ve doğal özellikler taşımalıdır. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kurabilmelidir. Ulusal ve yerel özellikleri kapsayan ve aynı zamanda çağdaş teknoloji kullanımı ile özgün ve estetik etkisi yüksek olmalıdır. Sanatçının anlatmak istediği tarzda biçimsel, düşünsel ve kavramsal bütünlük içermelidir. Bulunduğu mekânın tarihi alan dışındaki kentsel konumuna değer katmalı, yakın çevresini dönüştürebilecek özellikler taşımalıdır.

Ayrıca Türkiye’nin Kapıkule girişinde gerek TEM ve gerekse E-5 karayolu seyrinde Selimiye Camii ve minareleri ile yarışmayacak yükseklikte olmalıdır. Kent girişi karayolu ve demiryolu seyrinde algılanmalı ancak Edirne siluetine de uymalıdır. Kentin tarihi ve kültürel doku karaltısını bozmamalıdır. Edirne’nin silueti, kentin karakterini yansıtır. Edirne’nin en iyi silueti Kapıkule tarafından görülendir. Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı’nın yeri Kapıkule-Edirne arasındadır. Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi, Edirne’nin tarihi ve kültürel dokusu ile barışık ve uyumlu olması gerekir.

Yarışma Alanının Yeri

Anıt ve anma alanı Edirne İli Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hıdırlık Tepesi, “Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi” bitişiğinde, 1132 ada 81 parselde, tapuda Edirne Belediyesi mülkiyetine kayıtlı, ekteki verilen şehir imar planı örneği ve görsellerde gösterilen yerde konumlandırılacaktır.

Yarışma alanı, E-5 Karayoluna yaklaşık 1 km ulaşım mesafesindedir. Yarışma alanı yerinin kuzeyinde Hıdırlık Tabya yer almakla birlikte, güneyinde otopark alanı, doğusunda otel ve Mimar Sinan Eserleri Minyatür Parkı yapılması planlanan alanlar bulunmaktadır. Yarışma yerinin kentsel konumuna bakıldığında ise doğusunda Edirne Merkez, Kaleiçi Semti, Selimiye Camii, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, çarşı; batısında Kapıkule; kuzeyinde Hıdırlık Tabya, Yıldırım Mahallesi, Yeni İmaret, TEM Otoyolu; güneyinde Meriç Nehri, Söğütlük Kent Ormanı, Karaağaç Mahallesi, Meriç Köprüsü yer almaktadır.

 • “Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı” yapılacak alanın kuzeyinde Hıdırlık Tabya yer almakla birlikte, güneyinde otopark alanı, doğusunda otel ve Mimar Sinan Eserleri Minyatür Parkı yapılması planlanan alanlar bulunmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

T.C. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından “25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nunilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak “Fikir Yarışması” türünde serbest ulusal tek kademeli olarak düzenlenmektedir. Yarışmanın türü, anılan yönetmeliğin 7. maddesinin (g) bendine göre belirlenmiştir.

Katılım Koşulları

Anıt fikir projesi yarışmasının konusu birden fazla disiplin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek nitelikte olduğundan, yarışmaya ekip olarak katılım sağlanmalıdır. Ekiplerde heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı alanlarından en az birer kişi yer alması zorunlu olup; amaç doğrultusunda, diğer disiplin veya sanat dallarındankatılımcılar da bulunabilir. Edirne Belediyesi ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere ekip içerisinde bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

 • Yarışmaya katılacakların mesleğinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne üye bir odası bulunması halinde, katılımcı, ilgili oda üyesi olmalı ve meslekten men cezalısı durumunda olmamalı; odası bulunmayan ekip üyelerinin üniversiteden mezun olduklarını gösterir lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ile atayanlar arasında olmamalıdır.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamalıdır.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamalıdır.
 • Edirne Belediyesi’nde, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamalıdır.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hüküm ve yönetmelikler gereği geçici ve sürekli kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamalıdır.
 • Edirne Belediyesi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamalıdır.
 • “Kimlik Zarfı” içinde yer alması istenen tüm belgeler eksiksiz olmalıdır.
 • Ekip üyelerinin her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.
 • Ekip üyelerinin her biri Edirne Belediyesi’ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
 • Yarışmaya katılım işlemlerinin tamamlanabilmesi adına; Edirne Belediyesi’nin https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinde yer alan kayıt formunun doldurulması ve şartnamenin satın alınması zorunludur.
 • Bir kişi yalnızca bir yarışma ekibinde yer alabilir. Birden fazla ekipte yer alamaz. Bir kişinin birden fazla ekipte yer aldığının tespiti; ilgili ekipler için yarışmadan çıkarılma nedeni sayılacaktır.

Bu koşullara uymayanlar, şartname bedelini yatırıp kayıt yaptırmış olsalar da yarışmaya katılmamış sayılırlar ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte varsa üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Yarışmacılar, “25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması Şartnamesi ve Eklerini” Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma

Bürosu’na          başvurarak          temin          edebilecekleri          gibi          Edirne          Belediyesi’nin

https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinden dijital olarak bedelsiz temin edebilecekler veya görebileceklerdir.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 50,00 (elli) TL karşılığında şartnameyi satın almak zorundadır. Şartname bedeli, Edirne Belediyesi’nin aşağıda bilgileri verilen banka hesabına “100. YIL ANITI ŞARTNAME BEDELİ … ADINA YATIRILMIŞTIR” açıklamasıyla ekip katılımcılarından birinin ismi ile yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 17 Haziran 2022 Cuma günü 16.00’ya kadar yatırılmalıdır. Şartname bedelinin Edirne Belediyesi’nin belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren dekont “Kimlik Zarfı”nda sunulmak üzere saklanmak zorundadır.

Hesap Adı: Edirne Belediye Başkanlığı

Banka Adı: Vakıfbank

IBAN Numarası: TR36 0001 5001 5800 7315 8656 85

Yarışmacılara Verilecekler

Şartname (pdf)

Yarışma alanına ilişkin bilgi ve belgeler;

 • Tapu Kaydı (pdf)
 • İmar Planı (pdf – ncz)
 • Aplikasyon Krokisi (pdf – ncz)
 • Plankote (pdf – ncz)
 • Uydu Görseli (pdf)
 • Kentteki Konumunu Gösterir Harita (pdf)
 • Sınırları Gösteren Hâlihazır Harita (pdf – ncz)
 • Mevcut Durum Fotoğrafları (jpeg)
 • Edirne’nin Farklı Yerlerinden Yarışma Alanı Görünümleri (jpeg)

Yarışmacılardan İstenenler

Çizim Seti: Yarışmacılardan, önerilerine ilişkin teslimleri, aşağıdaki başlıkları esas alarak yapmaları beklenir. En fazla 2 adet dikey/yatay A0 pafta teslim edilmelidir. Paftalar, fotoblok baskı halinde olmalıdır.

Kavramsal yaklaşım: Edirne’nin kültürel ve tarihsel perspektifini bütüncül olarak sunacak projeler beklenmektedir. Anıt ve anma alanı tasarımcılarının fikirlerini ilişkilendireceği ve ifade edeceği bölümdür.

Üst ölçek yaklaşım: Hıdırlık Tepesi’nin Edirne lokasyonu, yakın ve uzak çevre ilişkileri, uzaktan algılama, ulaşım ve erişime ilişkin şematik yaklaşımları içermeli ve aktarmalıdır.

Yakın çevre ilişkileri: Hıdırlık Tepesi, Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi ve yakın çevresine özgü ilişkilerin işlendiği bölümdür. Meriç Nehri cephesi, E-5 karayolu, tarihi doku, Yıldırım Mahallesi ve ulaşım öngörüleri aktarılmalıdır. Bu bağlamda;

 • 1/1000 ölçekte vaziyet planı,
 • Tasarımın Hıdırlık Tepesi, Yıldırım Mahallesi, E-5 karayolu, Karaağaç Mahallesi, TEM otoyolu ilişkilerini gösterebilecek siluet,
 • Yakın çevre ilişkilerini boyutsal olarak anlatacak şemalar,
 • Gerek görülmesi halinde etaplama senaryoları hazırlanmalıdır.

Yakın ilişkiler: proje ve kavramın mimari yaklaşımın yapısal ve detay ölçeğini kapsamaktadır. Anıt ve anma alanı projesinin boyutlarına göre;

 • 1/200 ya da 1/500 yerleşim planı,
 • Kesit ve görünüş,
 • 1/20 veya 1/50 ölçekte prensip detay planları,
 • Maket/model,
 • Anıtın 1/1 kısmının herhangi bir yerinden 50×50 cm’yi geçmemek koşulu ile detay çalışma,
 • Görseller.

Proje Kitabı: Tüm dosyayı içeren dikey A3 formatında spiralli olarak hazırlanmış bir proje kitabı teslim edilmelidir. Rapor, mimari rapor, peyzaj raporu ve kentsel tasarım raporu kitapta yer almalıdır. Raporların her biri kavramsal yaklaşım, uygulama ve teknik detayları içermelidir. Yaklaşık maliyet tablosu da hazırlanarak Kimlik Zarfı içinde yer almalıdır. Sunulan projelerin uygulama süresi öngörüsü de bu kitapta belirtilmeli; anıt ve anma alanının 25 Kasım 2022 tarihinde açılacağı dikkate alınmalıdır.

Dijital Teslimler: Teslim edilecek çizim ve raporlar ayrıca dijital olarak USB bellek ile teslim edilmelidir.

 • Sunum paftaları: Orijinal ölçülerde hazırlanmış pdf formatında
 • A0 paftalar: Her biri en çok 20 MB dosya büyüklüğünde
 • Teslim edilecek dijital gerecin ölçü ve nokta yoğunluğu (çözünürlük) ayarları sonradan değiştirilmemeli ve gönderilecek ölçü ve yoğunlukta olmalıdır.

Yer Görme

Yer görme koşul değildir. Ancak algılama ve çevre dokusal özelliklerinin anlaşılması bağlamında önerilmekle birlikte projenin kent siluetine etkisi açısından Kapıkule yönünden de incelenmesi tavsiye edilir.

Soru Sorma

Yarışmacılar, yarışmanın ilanından itibaren yarışma takviminde “Soru Sorma İçin Son Tarih ve Saat” olarak belirtilen 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar, Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu’na, açıklanmasını istedikleri konularla ilgili soru sorabilirler. Sorular, 100.yil.anityarismasi@edirne.bel.tr e-posta adresine yazılı olarak iletilmelidir.

Yarışma takviminde “Yanıtların Paylaşılması” olarak belirtilen 20 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17.00’de yanıtlar, soru soranın kimliği belirtilmeksizin Edirne Belediyesi’nin https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinde yayınlanacak ve kayıt yaptıran tüm yarışmacılara, ayrıca yazılı olarak da gönderilecektir.

Sorular, yarışma şartnamesi ve ekleri ile ilgili olmalıdır. Bunun dışına çıkan sorular jüri tarafından yanıtlanmayacaktır.

Rumuz Ambalaj ve Gönderme Esasları

Proje ve ekleri Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu’na, dış koşullardan etkilenmeyecek şekilde teslim edilmelidir. Projenin tüm paftalarına, proje kitabının ön sayfasının sağ üst köşesine, maket veya modelin uygun yerine, tüm ambalajların ve zarfların sağ üst köşesine ve USB’nin üzerine beş (5) rakamlı/karakterli (1×5 cm ebadında) bir rumuz yazılmalıdır. Proje, proje kitabı ve zarfların katlanmadan, düz olarak; USB’nin proje kitabı ambalajında korunaklı şekilde ve modelin/maketin ise ayrı bir ambalaj içerisinde teslim edilmesi gereklidir.

Yarışmacılar, paftalar ve model/maket üzerine yalnızca yarışma adını ve rumuzu yazacaklardır. Tasarımın posta veya kargoda hasar görmesi ya da kaybolması halinde Edirne Belediyesi sorumlu değildir. Posta veya kargo gönderim ücreti yarışmacıya aittir.

Başvuruya ait tüm dokümanlar, yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati” olarak belirtilen 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar elden ya da posta veya kargo yoluyla Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu’na teslim edilecektir. Posta veya kargo ile gönderilmesi durumunda belirlenen koşullara uyulacaktır. Posta veya kargo için belirlenen koşullara uymayan projeler dikkate alınmayacaktır.

Yarışmadan Çıkarma

Aşağıdaki durumların tespiti halinde jüri kararının tutanağa geçirilmesi koşuluyla yarışmacı ekip yarışmadan çıkarılır:

 • “Yarışmacılardan İstenenler”in (yarışma projesi, proje kitabı, dijital teslimler) teslim edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi,
 • Kimlik Zarfı’nı ve içinde bulunması gerekenleri teslim edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi,
 • Yarışma şartnamesinin “Katılım Koşulları” maddesine uyulmaması,
 • Proje ve eklerinin, rumuz yazılmadan teslim edilmesi,
 • Proje ve eklerinin herhangi bir yerine rumuz dışında projenin sahibini tanıtan bir şey yazılması ya da işaret konması,
 • Proje ve eklerinin, Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu’na yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihi ve saatinden sonra elden veya posta veya kargo yoluyla ulaşması.
 • Bir kişi yalnızca bir yarışma ekibinde yer alabilir. Birden fazla ekipte yer alamaz. Bir kişinin birden fazla ekipte yer aldığının tespiti; ilgili ekipler için yarışmadan çıkarılma nedeni sayılacaktır.

Proje Teslim Yeri ve Koşulları

Yarışma şartnamesinde belirtilen esaslara göre hazırlanacak proje ve ekleri, yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar elden ya da posta veya kargo ile teslim adresi olan Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu’na ulaştırılmalıdır.

Yarışmacılar; proje ve eklerini, elden imza karşılığı, Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu’na yarışma takviminde “Projelerin İlk Teslim Tarihi ve Saati” olarak belirtilen 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü, saat 09.30’dan itibaren “Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati” olarak belirtilen 17 Haziran 2022 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar teslim etmelidir.

Yarışmacılar; proje ve eklerini, posta veya kargo yoluyla teslim etmeleri durumunda, yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 17 Haziran 2022 Cuma günü, saat 16.00’dan önce posta veya kargoya verildiğini gösterir alındı makbuzunu, “Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati” olarak belirtilen17 Haziran 2022 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar e-posta adresine iletmelidir. Yarışma takviminde “Posta veya Kargo ile Gönderilen Projelerin Yarışma Bürosu Tarafından Teslim Alınması için Son Tarih ve Saat” olarak belirtilen 20 Haziran 2022 Pazartesi günü, saat 17.00’ye kadar teslim adresine ulaşmayan katılımlardan ve posta veya kargoda gerçekleşebilecek hasarlardan Edirne Belediyesi sorumlu değildir.

Teslim Adresi:    Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu

Babademirtaş Mah. Yusuf Şenol Sok. No: 21 Merkez Edirne

E-Posta Adresi: 100.yil.anityarismasi@edirne.bel.tr

Kimlik Zarfı

Yarışmacılardan, proje ve eklerinin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yazıcı veya daktilo ile “25 KASIM 1922-2022 EDİRNE’NİN KURTULUŞUNUN 100. YILI ANITI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” yazılmış olan A4 boyutunda bir zarfın içine şunları koyması beklenmektedir:

 1. Ekip Listesi: Katılımcıların yarışmadaki rolü, adı ve soyadı ile mesleğini bildirir listedir. (Bu listede imza olmayacaktır). Ekip temsilcisi bu listede belirtilmelidir.
 • Kayıt Formu: Edirne Belediyesi’nin https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinden yapılan kayıt işlemlerinde online doldurulan kayıt formu çıktı alınarak, kimlik zarfı içinde yer almalıdır.
 • Yarışma Şartları Kabul Belgeleri (Kimlik Formu ve Taahhüt Belgeleri): Adı ve soyadını, kişisel bilgilerini, mezun olunan okulu ve diploma numarasını, varsa üyesi oldukları oda sicil numarasını içeren yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, ekte örneği verilen belge ekip temsilcisi ve tüm ekip üyeleri tarafından ayrı ayrı doldurulup imzalanmış olmalıdır.
 • Meslek veya Üye Tanıtım Belgeleri: Yarışmaya katılacakların mesleğinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne üye bir odası bulunması halinde, her birinin ilgili meslek odasına üyeliğini gösterir belgeyi ve son bir ay içerisinde düzenlenmiş meslekten men cezalısı durumunda olmadıklarını gösterir belgeyi; odası bulunmayan ekip üyelerinin üniversiteden mezun olduklarını gösterir lisans diplomalarının noter tasdikli örneğini zarfın içine eklemeleri gerekmektedir.
 • Dekont: Yarışmaya katılabilmek için katılım bedeli olan 50,00 TL’nin Edirne Belediyesi’nin belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren dekont sunulmak zorundadır.
 • Yaklaşık Maliyet Tablosu: Yarışmaya sunulan projenin uygulama/yapım işi ile ilgili olarak maliyet tablosu hazırlanmalı ve Kimlik Zarfı’nda sunulmalıdır.

Ambalaj içinde “KİMLİK ZARFI” bulunmayan projeler, jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez.

Yarışmaya katılan ekiplerden, yarışmada derece, mansiyon ve satın alma ödülü kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarfının üzerine ayrıca “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” ibaresi bulunan kimlik zarfları ödül kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakla belirtilir.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları, yarışma takviminde “Jüri Değerlendirme Tarihi” olarak belirtilen süre zarfında jüri değerlendirme çalışmaları bitiminden en geç 3 gün sonra ilan edilir. Yarışma sonuçları Edirne Belediyesi’nin https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinden yayınlanacaktır.

Ödül Sahiplerinin Tespiti

Ödül alacak eserlerle, jürice satın alınması tavsiye edilenler tespit edilip sıra numaralarına göre tutanağa geçtikten ve jüri raporu tanzim edilerek imza edildikten sonra bu eserlerin “kimlik zarfları” açılır ve eser sahiplerinin adları tutanağa geçirilir. Jüri Başkanı tarafından ekip temsilcisinin kimlik belgesine kazanılan ödül yazılarak imzalanır.

Kimlik zarflarının açılmasından sonra, ödül alan yarışmacılardan herhangi birinin yarışmaya girmeye hakkı olmadığı anlaşılırsa, kazandığı derece sayılmaz ve o ödül sıralamaya göre ondan sonra gelene verilmek suretiyle diğerleri bir üst sıraya çıkartılır.

*Jüri tarafından verilen kararlar kesindir.

Ödül Töreni, Kolokyum ve Projelerin Sergilenmesi

Ödül töreni, kolokyum ve projelerin sergilenmesi 27 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 13.00’te “Edirne Atatürk Kültür Merkezi”nde yapılacaktır. Söz konusu tarih, saat ve yerde bir

değişiklik olması halinde güncel bilgiler Edirne Belediyesi’nin https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinde duyurulacaktır.

*Kolokyuma katılmada bir sınırlama yoktur.

Tasarımların Geri Verilmesi

Yarışmadan sonra derece almayan ekipler, proje ve eklerini, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu’ndan bizzat veya yasal vekilleri tarafından alabilirler. Edirne Belediyesi, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. Ayrıca derece ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri tüm yasal hakları ile birlikte Edirne Belediyesi’ne ait olacaktır.

Telif Hakkı

 • Derece, mansiyon ve satın alma ile ödüllendirilen projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca Edirne Belediyesi’ne aittir.
 • Edirne Belediyesi, yarışma sonucu elde edilecek projenin tümünü veya belli bir bölümünü tek seferde ya da etaplandırarak uygulayabilir. Şartname bedelini yatırarak kayıt yaptıranlar, bu hükümleri kabul etmiş sayılır.
 • Edirne Belediyesi ve proje müellifleri, projeleri sunma, yayına dönüştürme ve sergileme hakkına sahiptir.
 • Derece ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan proje müellifleri; yarışma konusunun özgün koşulları ve kamusal niteliği açısından, müellifler ve Edirne Belediyesi’yle birlikte, düzenleyici ve uygulama yüklenicisi ortak kararı ile yürütüleceği hükmünü kabul etmiş; kendi özgün tasarımları olduğundan üçüncü şahısların bu tasarım üzerinden herhangi bir hakları bulunmadığını, aksi takdirde kendilerinin hukuken sorumlu olacağını beyan, kabul ve garanti etmiş sayılırlar.

Birincilik Ödülü Kazanana Uygulama Projesi İşinin Verilmesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” gereğince, Edirne Belediyesi, yarışmayı kazanan ve uygulanması öngörülen projenin tamamını veya bir bölümünü tek seferde ya da etaplar halinde uygulama hakkına sahiptir.

Projenin ekip temsilcisi, ekibi temsil eden proje müellifi olarak, Edirne Belediyesi ile ortak değerlendirme sürecini üstlenir.

Yarışma ekibinde bulunan üyelerin her biri Edirne Belediyesi’ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Edirne Belediyesi, birinciliği kazanan projenin müellifi ile teknik koşullar ve ücretler üzerinde görüşerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca doğrudan temin yöntemi ile tasarımın uygulama projesi işini verebilir. Edirne Belediyesi tarafından, piyasa fiyat araştırması yapıldıktan sonra, proje müellifiyle de görüşerek belirlenir.

Edirne Belediyesi’nin, yarışma sonucu birinciliği kazanan proje müellifi ile görüşmesi sonucu anlaşma sağlayamaması ya da proje müellifinin vazgeçmesi durumunda, ikinciliği kazanan proje müellifi ile görüşme yapmak suretiyle ikinci seçilen projenin uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir.

İkinciliği kazanan proje müellifi ile de uzlaşma sağlayamaması ya da proje müellifinin vazgeçmesi halinde, Edirne Belediyesi, işi yaptırıp yaptırmamakta serbesttir.

Edirne Belediyesi tasarımın etkinliğiyle birlikte, yaklaşık maliyet konularını da göz önünde bulundurarak seçim yapmakta serbesttir.

Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli ve Yeri

Yarışmacılarla Edirne Belediyesi arasında doğabilecek, olası anlaşmazlıkların çözümünde öncelikle Asli Jüri Hakemliğine başvurulur. Burada çözülemez ise Edirne Mahkemeleri’nde çözüm aranır.

Yarışma İletişim

Edirne Belediye Başkanlığı

a)    Adı: Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

b)   Adresi: Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu

Babademirtaş Mah. Yusuf Şenol Sok. No: 21 Merkez Edirne

 • Telefon Numarası   : 0 284 214 19 44 – 0 284 213 91 40 (Dâhili 206)
Faks Numarası: 0 284 213 13 01 
Web Adresi: https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr
E-Posta: 100.yil.anityarismasi@edirne.bel.tr

Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 60.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 10.000 ₺ (3 Adet)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanını izleyen 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödüllerin ödemeleri, Edirne Belediyesi tarafından, “Kimlik Formu ve Taahhüt Belgesi”nde ekip adına belirtilen İBAN Numarasına, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak yapılacaktır.

Satın alma ödülleri için jüri kullanımına 50.000,00 TL ayrılacaktır. Jüri gerek görmesi halinde satın alma ödülünü kullanmama hakkına sahiptir.

Yarışma Takvimi

Projelerin Son Teslim Tarihi: 17 HAZİRAN 2022 Saat: 17:00

Projelerin Kargo İle Teslim Alınması İçin Son Tarih: 20 HAZİRAN 2022 Saat: 17:00

Sonuçların Açıklanması: HAZİRAN 2022

Kolokyum ve Ödül Töreni: 27 HAZİRAN 2022Saat: 17:00

Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr/yarisma/100yil-aniti-fikir-projesi-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap