Erdinç Çelikkol Beste Yarışması 2023

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhurbaşkanlığı genelgesi bağlamında Vuslatı’nın 750. Yılında Mevlâna’yı farklı etkinliklerle anmak, Türk Müziği repertuarını zenginleştirmek için yeni besteler üretilmesini sağlamak, çocuklarımızı, müzik yoluyla Hazret-i Mevlâna sevgisinden ve görüşlerinden haberdar etmek, yarışmayla destek verilecek Mevlevi Ayinleri’nin Bursa Mevlevihanesi’nde meydan görmelerine ve icralarına imkan sağlamak amaçlarıyla Erdinç Çelikkol Beste Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü beste yarışması başvuruları devam ediyor.

Erdinç Çelikkol Beste Yarışması 2023

Düzenleyen:Bursa Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Beste Yarışması, Müzik Yarışması, Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
Kimler Başvurabilir:T.C. Vatandaşı Herkes.
Son Başvuru Tarihi:10 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:4 ARALIK 2023
Ödüller:4 Kategorinin Her Birinde Ayrı Olmak Üzere:
Birincilik Ödülü:25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺ 
Mansiyon Ödülü: (4 adet) 10.000

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Hazret-i Mevlâna, eserleri ve görüşleriyle millet varlığımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün, din ve tasavvuf anlayışımızın Anadolu’daki kurucularındandır. Onun eserlerinde, kendisine kadar ulaşan 700 yıllık İslam geleneğinin fıkıh, hadis, tasavvuf, edebiyat ve tarih birikimi yeni yorumlarla yer alır. Onun eserlerinin bugüne ulaşmasındaki etken de dini ve tasavvufi geleneği yeni yorumlarla günümüze ışık tutacak biçimde aktarmasıdır. 

 Mevlâna, Hicaz’dan Balkanlar’a, Türkistan’dan Afrika’nın kuzeyine kadar milletimizin bin yılı aşkın süredir var olduğu coğrafyalarda ve bu coğrafyalarda konuşulan dillerde; Arapça, Farsça ve Türkçe olduğu  bilinmektedir.  Bunda, kendisinden sonra evlatlarının ve sevenlerinin kurumsallaştırdığı Mevlevilik yolunun büyük etkisi vardır.

Sayıları 150’yi bulan mevlevihaneler, büyük gönül coğrafyamızda 700 yıla yakın yer tutmuş ve Mevlâna’nın eserleri ve görüşleriyle insanın yetişmesine hizmet etmiştir. Mevlâna’nın eserlerindeki söz ve müzik başta olmak üzere sanatla ilgili vurgular Mevlevihanelerde hayat bulmuştur. Bugün Türkiye’de geleneksel sanatlarımızın hemen hepsinde Mevlâna’nın ve Mevlevilik’in etkisi vardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2023 yılı Vuslatı’nın 750. Yılında Mevlâna’yı Anma yılı olarak ilan edilmiş bu kapsamda ülke içinde ve dışında yapılacak bir çok etkinlik planlanmıştır. Resmi ve Özel kurumların gerçekleştireceği etkinliklerin içeriği Hazret-i Mevlâna’nın görüşlerinin anlaşılması ve yaygınlaştırılması amaçlıdır. 

 Bu bağlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hazret-i Mevlâna’nın düşüncelerinin geleceğin dünyasına taşınmasını müzikle desteklemek ve Türk Müziği repertuarına yeni eserler kazandırmak  için, merhum bestekar Erdinç Çelikkol hatırasına düzenlediği beste yarışmasının üçüncüsünü bu yıl; “Vuslâtının 750. Yılı Anısına Mevlânâ’nın şiirlerinden besteler” temasıyla  düzenlemektedir.

Bu şartname, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Vuslâtının 750. Yılı Anısına Mevlânâ’nın şiirlerinden besteler”  olarak düzenlenen ‘3.Erdinç Çelikkol Beste Yarışması’nın genel hükümlerini, yarışma takvimini ve değerlendirme süreçlerini içerir. Bu şartnamede ilan edilmiş olsa bile Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, ihtiyaç duyduğu hususlarda önceden kamuoyuna ve katılımcılara bildirmek suretiyle değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışmanın Amacı

Bu yıl “Vuslâtının 750. Yılı Anısına Mevlânâ’nın şiirlerinden besteler”  olarak düzenlenen ‘3.Erdinç Çelikkol Beste Yarışması’ndaki amaç; 

 • Cumhurbaşkanlığı genelgesi bağlamında Vuslatı’nın 750. Yılında Mevlâna’yı farklı etkinliklerle anmak,
 • Türk Müziği repertuarını zenginleştirmek için yeni besteler üretilmesini sağlamak,
 • Mevlevi Ayinleri dışında müzik dünyamızda Türkçe olarak çok fazla yer verilmeyen Hazret-i Mevlâna’nın şiirlerinin, müziğin formlarına uygun olarak işlenmesine katkıda bulunmak,
 • Türk Müziğindeki güfte ve beste zenginliğini ve çeşitliliğini yeni eserlerle desteklemek,
 • Modern çağda bestelenmiş ve “meydan görmemiş” yeni Mevlevi Ayini bestelerine destek olmak,
 • Mevlâna’nın şiirlerinde yaşayan düşüncenin müzik yoluyla topluma kazandırılmasına yardımcı olmak,
 • Çocuklarımızı, müzik yoluyla Hazret-i Mevlâna sevgisinden ve görüşlerinden haberdar etmek,
 • Yarışmayla destek verilecek Mevlevi Ayinleri’nin Bursa Mevlevihanesi’nde meydan görmelerine ve icralarına imkan sağlamak amaçlanmıştır.

Yarışma Kategorileri

Bu yıl “Vuslâtının 750. Yılı Anısına Mevlânâ’nın şiirlerinden besteler” olarak düzenlenen ‘3.Erdinç Çelikkol Beste Yarışması’ 3 ayrı kategori ve 1 destek kategorisi şeklinde tertip edilen bir beste yarışmasıdır. Ancak eserlerinin çoğunu Farsça ve Arapça yazan Mevlâna’nın şiirlerinin bestelerde yer vermek üzere Türkçe’ye aktarılmasını da içerir.    

Klasik Türk Müziği Formları: 

Bu kategoride, Klasik Türk Müziği’ndeki Beste, Ağır Semai, Yürük Semai, Şarkı formu gibi sözlü eserler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu kategoride, Türk Müziğinin usul, form ve melodi unsurlarına mutlak uygunluk şartı aranmaktadır. Bu kategorideki eserlerin tümü sözlüdür. Sözler Hazret-i Mevlâna’nın sözlerinin Türkçe çevirilerinden oluşmalıdır. Bu kategorideki eserlerde, güfteler Farsça ve Arapça olamaz. Eserlerin süresi en fazla 7 dakika olmalıdır.

Bestekar eserini (EK-1) belgesinde ‘Klasik Türk Müziği Formları’ kategorisinde değerlendirilmek üzere göndermişse belirtecektir.

Tekke / Tasavvuf Müziği :

Bu kategorideki eserler güfte ve besteleri açısından Tasavvuf/Tekke Müziği’nde belirginleşmiş/sistemleşmiş dini müzik formlarına göre değerlendirilecektir. ( Mevlevi Ayini ve Şugl hariç )  Bu kategorideki eserlerin tümü sözlüdür. Sözler Hazret-i Mevlâna’nın sözlerinin Türkçe çevirilerinden oluşmalıdır. Bu kategorideki eserlerde, güfteler Farsça ve Arapça olamaz. Eserlerin süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.

Bestekar eserini (EK-1) belgesinde ‘Tekke / Tasavvuf Müziği’ kategorisinde değerlendirilmek üzere göndermişse belirtecektir.

Çocuk Şarkıları:

Bu kategorideki eserlerin, güfteleri ve besteleri açısından çocuklar için hazırlanmış olmaları gerekmektedir. Çocukların kolaylıkla seslendirebileceği müzikal uygunluğun eserlerde hissettirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, çocuk şarkıları kategorisine gönderilecek eserlerin güfteleri seçilirken; yetişkinlerin anlama düzeylerinden daha çok çocuklara hitap eden güfteler olması gerekmektedir. Mevlâna’dan seçilecek  veya onun sözlerinden yola çıkılarak yazılacak  güftelerde, Allah, Peygamber, tabiat, sevgi, v.b çocuk ruhuna hitap eden kavramların yanında, Mevlâna’nın eserlerinde sıklıkla yer alan hikayeler ile fabllar da uygun bir dille ve müzik yoluyla işlenebilir. Eserlerin süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.

Bestekar eserini (EK-1) belgesinde ‘Çocuk Şarkıları’ kategorisinde değerlendirilmek üzere göndermişse belirtecektir.

(Destek) Mevlevî Ayinleri:

Bu kategoride sadece bu yarışma için özel olarak bestelenmiş Mevlevi Ayinleri  değil,

bu yarışma öncesinde bestelenmiş, herhangi bir şekilde bir yerde icra edilmemiş ve dijital olarak bir yerde paylaşılmamış Mevlevi Ayinleri’ne destek olunacaktır. Bu kategoride birincilik ikincilik v.b değerlendirme değil, geleneksel Mevlevi Ayini’ne uygunluk aranacak ve aralarından 3 Mevlevi Ayini teşvik ödülü ile desteklenecektir. Bu kategorideki eserlerde güfteler, Mevlâna’ya ait olmak şartıyla Farsça ve Arapça olabilir. Eserlerin süresi en fazla 60 dakika olmalıdır.

Bestekar eserini (EK-1) belgesinde ‘Mevlevî Ayinleri kategorisinde değerlendirilmek üzere göndermişse belirtecektir.

Bestecilerde ve Söz Yazarlarında (Çevirmen-Söz Düzenleyicilerde) Aranan Nitelikler

Yarışmaya yurt içi ve veya yurt dışında yaşayan bütün T.C. vatandaşları katılabilir.

Seçici kurul ve jüri üyelerinin birinci dereceden akrabaları ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerde çalışanlar ve birinci dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamazlar. 

Eserlerde Aranan Nitelikler

Sözler

 • Sözler, Hazret-i Mevlâna’ya ait olmalıdır. ( 3.katagori hariç ) Hazret-i Mevlâna’nın Divân-ı Kebir, Mesnevî, Rubaiyyat, Fih-i Ma Fih, Mecalis-i Seb’a, Mektubat adlı eserlerinden alınmış olmalıdır. Bunun dışındaki diğer Mevlevi kaynaklarında ve sonraki dönemlerde yazılan eserlerde (Menakıb, Maarif, Makalat v.b) Mevlâna’ ya ait olarak gösterilen ancak Mevlâna’ya ait olduğu ispatlanamayan sözler yarışma jürisi tarafından geçersiz kabul edilir. Aynı şekilde internet ortamında ve sosyal medya sayfalarında paylaşılan sözlerden Mevlâna’dan esinlenilerek ya da ona yakıştırılarak geliştirilen sözler de yarışma dışında bırakılacaktır. 
 • Mevlâna ve Mevlevilik ile ilgili tercüme / çeviri kitaplarından alınan ve Mevlâna’ya ait olduğu gösterilen şiirlerin ve sözlerin alındıkları kaynakla yetinilmemeli, orijinal kaynaklara da başvurulmalıdır. Yarışmacı, gönderdiği eserdeki sözlerin Mevlâna’nın hangi orijinal eserinden aldığını sayfa, şiir veya beyit numarasıyla güfte sözlerinin yazılı olduğu kağıtta belirtmelidir. Orijinal eserden kasıt, Arapça ve Farsça orijinal yazma veya baskı olabileceği gibi eserin orijinalinden birebir Türkçe’ye çevrilmişi de olabilir.
 • Mevlevi Ayinleri hariç Türkçe olmalıdır. Hazret-i Mevlâna’nın şiirlerinin Mevlevi Ayinleri dışındakilerin Türkçeleştirilmiş olması zorunludur. Türkçeleştirmenin besteci ya da söz yazarı tarafından yapılmış olması şartı aranmaz. Besteci ya da söz yazarı başka bir çevirmenin çevirisini kullanıyorsa, hukuki problem (te’lif v.s.) oluşturmayacak biçimde yarışmaya girmelidir. Yarışmaya gönderilen eserlerdeki güftelerin hukuki süreçleri halledilmiş kabul edilir. Daha sonra doğacak hukuki sorunlardan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve yarışma düzenleme kurulu  sorumlu tutulamaz.
 • Çeviriler ya da daha önce yapılmış çevirilerden yapılacak düzenlemeler, Hazret-i Mevlâna’nın düşüncesine, Türkçe’nin ruhuna, Türk şiirinin ve düşünce dünyamızın hassayiyetlerine uygun olmalıdır. 
 • Güftelerde içerik ve biçim açısından herhangi bir şart aranmaz. Aruz vezni, hece ölçüsü ya da serbest ölçü olabilir. Prozodi ve beste-söz uyumu jürinin değerlendirmesindedir. Güftelerde kullanılan dilin, kullandığımız  dilden bütünüyle kopuk olmaması gerekir. Mevlevi Ayinleri hariç Arapça ve Farsça herhangi bir güfteyle yarışmanın diğer kategorilerine katılınamaz. 
 • Söz yazarı, çeviri değil sadece düzenleme yapmışsa yararlandığı kaynağı (B)bendine göre açıkça belirtmelidir. Düzenleme  için yararlandığı kaynakla ilgili hukuki zorunlulukları halletmiş olmalıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu konuda sorumlu tutulamaz.

Yarışmaya gönderilecek Besteler

 • Yarışma gizliliğinin sağlanabilmesi açısından, bu yıl “Vuslâtının 750. Yılı Anısına Mevlânâ’nın şiirlerinden besteler” olarak düzenlenen ‘3.Erdinç Çelikkol Beste Yarışması’na gönderdiği eser veya eserler daha önceden hiçbir yarışmada ödül veya mansiyon almamış olmalı, hiçbir kurum ya da kuruluşa kayıt ettirilmemiş olmalıdır.
 • Kategori 1. 2. ve 4’deki eserler, Geleneksel Türk Müziği karakterine uygun olmalıdır. Makam, usul, nağme-söz, anlatım v.b. yönlerdeki müzikal uygunluk Türk Müziğine göre biçimlendirilmelidir. Yeni buluşlarla bestelenmiş olsa bile, Türk Müziğinin tarihsel akışı ile uyumlu olmalıdır.
 • Mevlevi Ayini katagorisi için gönderilen 4. kategorideki eserler, makam, usul, güfte vd. hususlarda geleneksel Mevlevi Ayini yapısına uygun olmalıdır. 
 • Yarışmaya gönderilen eserler, diğer yarışmalarda ödül veya mansiyon almamış olmalıdır.
 • Eserler yerli veya yabancı eserlerle melodik açıdan açık benzerlikler taşımamalıdır. 
 • Herhangi bir kategoriye 5 ya da daha az eser katılmışsa yarışma düzenleme kurulu ve jüri,  o kategoriyi iptal etme yetkisini saklı tutar.
 • Jüri, yarışmaya gönderilen eserler arasından melodik yapısını puanlayıp ödüle layık gördüğü eserlerde güfte sorunları görmüşse giderilmesi için bestekardan yeni söz düzenlemesi isteyebilir. Düzenleme hususu, Mevlâna’ya ait olduğu kuşkulu sözler ya da Türkçe’nin ruhuna ve anlamaya kapalı güfteler açısından söz konusu edilebilir

Karşılıklı Haklar

 • Yarışmada ödül ve mansiyon kazanan eserlerin beste ve söz yazarı olarak sahipleri, bu yarışmadan sonra eserlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki ilgili birimin yazılı izni olmadan ticari amaçla kullanamaz. Yarışmada ödül ya da mansiyon kazanan eserlerin ticari amaçla kullanılması; Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yazılı iznine bağlıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi bunun dışındaki telif, bedellendirme veya müeyyide gibi haklarını saklı tutar. 
 • Besteci için öngörülen ödül, söz yazarı- çevirmen-düzenleyiciyi de kapsar. Besteci ve söz yazarı-çevirmen-düzenleyici kendi arasında ücrete ilişkin olmak üzere yaptıkları karşılıklı sözleşme, noter onaylı sözleşme, yahut kendi aralarında yaptıkları muvafakat belgeleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da geçerli addedilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu konuda sadece besteciyi muhatap kabul eder. 
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl “Vuslâtının 750. Yılı Anısına Mevlânâ’nın şiirlerinden besteler” olarakdüzenlediği ‘3.Erdinç Çelikkol Beste Yarışması’na gönderilen eserlerden derece veya mansiyon alanları gerek görürse, besteci ve şarkı sözü yazarlarına başka hiçbir telif hakkı ödemeksizin video, kaset, cd, dvd, vcd, mp3 vb. materyaller haline getirme ve satma; notasını basma ve satma hakkına sahiptir.
 • Besteciler; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmada ödül ya da mansiyon almadıklarını, hiçbir kaset-cd-vcd-dvd-mp3 üründe yer alması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini; “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Mevlânâ’nın Vuslâtının 750. Yılı Anısına” ‘3.Erdinç Çelikkol Beste Yarışması’nın Şartnamesi’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler.
 • Bu yıl “Vuslâtının 750. Yılı Anısına Mevlânâ’nın şiirlerinden besteler” olarakdüzenlenen ‘3.Erdinç Çelikkol Beste Yarışması’na gönderilen eserlerden bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığı tespit edilenler yarışma dışı bırakılırlar.
 • Yarışmanın final etkinliğine katılım sağlayacak yarışmacıların şahıslarına ait 2 gecelik konaklama, yemek ve ağırlama giderleri (misafirleri, eş ve çocukları hariç) ileBilet ibrazı karşılığında yalnızca otobüs ile geliş – gidiş ücretleri  (misafirleri, eş ve çocukları hariç) Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Eserlerin Teslimi

 • Eserlerin teslimi Bursa Büyükşehir Belediyesinin yarışma duyuru sayfası olan https://yarismalar.bursa.bel.tr/ ’denonline şekilde yapılacak olup posta veya elden teslim olarak yazılı başvuru alınmayacaktır.
 • Yarışmaya besteci her bir kategoride en fazla 3 eserle katılabilir. Ayrıca isterse tüm dallara da ayrı ayrı 3 eserle de (toplam en fazla 12 eser) katılabilir.  
 • Besteciler her bir eser için ayrı olmak üzere  harf ve rakam karışımı 6 karakterden  (ÖRNK23) oluşan bestekârın veya güftekârın isimlerini çağrıştırmayacak  bir rumuz seçeceklerdir.
 • Yarışmacılar katılacakları eserleri isteğe bağlı olarak dijital ses kaydı yapabilirler.
 • Yarışmacıların her eser için ayrı olarak on-line yükleyeceği başvuru sayfasında  eserin notası, eserin güftesi, EK-1, EK-2 belgesi (ıslak imzalı şekilde taranmış olarak) jpg, jpeg, tiff, pdf formatları kullanılarak yüklenmesi gerekmektedir, hazırlanan her dosyanın altındaki isim rumuz ismi olarak belirtilmelidir.

Yararlanılabilecek Kaynaklar

Mevlâna’nın eserlerinin Türkçedeki güvenilir tercümeleri için başvurulabilecek çevirmenler ve eserleri aşağıda gösterilmiştir. Yarışmacılar büyük bir kısmı nesir/düzyazı olarak  çevirilmiş bu eserlerden şiir düzenlemeleri yapabilirler. Ancak anlamın korunması için farsça bilen bir Mevlâna Celaleddin Rûmi alanında  uzmanından yardım alınmalıdır. Bunun dışında yeni ve manzum tercümeler de yapılabilir. Ancak orijinal kaynaklardan kontrol edilmelidir. Mevlâna’nın Mektubat adlı eseri hariç diğerlerinin tam Türkçe tercümeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Divan-ı Kebir

 •  A.Baki Gölpınarlı 
 • Şefik Can
 • Hicabi Kırlangıç (Seçme Manzum Tercüme) 
 • Derya Örs (Seçme Manzum Tercüme)
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı (Seçme Manzum Tercüme)
 • Hüseyin Siret (Seçme Manzum Tercüme)
 • Veysel Öksüz (Seçme Manzum Tercüme)

Mesnevi

 • A.baki Gölpınarlı
 • Şefik Can
 • Hicabi Kırlangıç (Tam Manzum Tercüme)
 • Derya Örs  
 • Adnan Karaismailoğlu 
 • Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu (Bin Beyit Manzum Tercüme)
 • Ahmet Şahin (Manzum Tercüme)

Rubailer

 • Veled Çelebi İzbudak,
 • A.Baki Gölpınarlı
 • M.Nuri Gençosman
 • Şefik Can
 • Hamza Tanyaş (Manzum Tercüme)

Fihi Ma Fih 

 • Ahmet Avni Konuk
 • A.Baki Gölpınarlı 

Mecalis-i Seb’a 

 • A.Baki Gölpınarlı,

Bunlar dışında Hazret-i Mevlâna’dan az sayıda olsa da Fevzi Halıcı, Cinuçen Tanrıkorur, Hüseyin Siret, Orhan Veli gibi şair ve yazarlar tercümeler yapmışlardır.

Belirtilen kaynakların herhangi birinde oluşabilecek Telif haklarının bestekar tarafından şartları yerine getirilmek suretiyle istifade edilebilir. Bu kaynakların kullanımından Bursa Büyükşehir Belediyesi bestekarı muhatap kabul eder. 

Yarışma İletişim

Yarışmayla İlgili Genel ve Teknik Sorular İçin:

Kişi: Yusuf YILMAZ,  Oğuz İMRAK, Noyan BÜKÜLEN

Tlfn: 0224 716 36 00

İnternet Adresi:  https://orkestra.bursa.bel.tr/

https://yarismalar.bursa.bel.tr/

Güfte İle İlgili Sorular İçin:

Ali Bektaş

alibegdas@gmail.com

Erdinç Çelikkol Beste Yarışması 2023 Ödülleri

Bu yarışmada ilan edilen ödüller net rakamlardır.  

Klasik Türk Müziği Formları  

Birincilik Ödülü:25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺ 

Bu kategoride jüri tarafından layık görülen ayrıca 2 eserin her biri, 10.000 ₺ mansiyon ödülü ile ödüllendirilir.

Tekke/Tasavvuf Müziği

Birincilik Ödülü:25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺ 

Bu kategoride jüri tarafından layık görülen ayrıca 2 eserin her biri, 10.000 ₺ mansiyon ödülü ile ödüllendirilir.

Çocuk Şarkıları

Birincilik Ödülü:25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺

Bu kategoride jüri tarafından layık görülen ayrıca 2 eserin her biri, 10.000 ₺ mansiyon ödülü ile ödüllendirilir.

Mevlevi Ayini  Layık görülen 3 eserin her biri, 10.000 ₺ destek ödülü ile ödüllendirilir. Ayrıca seçilmiş Mevlevi âyinlerinin Bursa Mevlevihânesinde meydan görmesi sağlanacak, ses ve görüntü ile kayıt altına alınacaktır.

Yarışma Takvimi

Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard, haber v.s gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.

Son Başvuru Tarihi: 10 KASIM  2023 

Başvuruların bitiş tarihinde saat 17.00 itibari ile on-line başvuru sayfası kapatılacaktır.

Ön Jüri Değerlendirmesi: 13 KASIM- 1 ARALIK 2023

Seçici Kurulun çalışmalara başlayarak katılan bütün bestelerin elemelerinin yapılması ve ödüllendirilebilir nitelikte olduğuna karar verilen eserlerin tespiti. 

Finale kalan eserlerin duyurusu: 4 ARALIK 2023

Final gecesi ve Konser Tarihi: 23-24 ARALIK 2023

Yarışmaya gönderilen eserlerden jüri tarafından ödül almaya ve mansiyona layık olduğu tespit edilenlerin sahipleri Mevlâna’nın 750. Vuslat Yıldönümü anısına Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı final etkinliğinde  belirlenecektir. 23 Aralık prova yapılacak olup 24 Aralık’ta final gecesi düzenlenecektir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Vuslâtının 750. Yılı Anısına Mevlânâ’nın şiirlerinden besteler” olarak düzenlediği ‘3.Erdinç Çelikkol Beste Yarışması’ Ödül Töreni ve Konser ile son bulacaktır.

Erdinç Çelikkol Beste Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yarismalar.bursa.bel.tr/yarisma/3-erdinc-celikkol-beste-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap