Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması

Gebze Belediyesi tarafından, Gebze’nin her geçen gün büyüyen ve artan kamusal ihtiyaçlarına cevap verebilecek, kent ve kentliyle bütünleşik, yerleşime değer katan özgün ve nitelikli bir Hükümet Konağı Binası ile bu yapıya hizmet veren açık-yarı açık kamusal alanların tasarımlarına yönelik kentsel tasarım kararları ve mimari tasarım yaklaşımlarının ortaya konulması amacıyla Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması

Düzenleyen:Gebze Belediyesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı ekip temsilcisi olan ekipler.
Son Başvuru Tarihi:12 EKİM 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:17 EKİM 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 150.000 ₺
İkincilik Ödülü: 125.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 100.000 ₺
Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 50.000 ₺ (4 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenmekte olan “Gebze Hükümet Konağı Ulusal Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması” ile Ülkemizin en önemli sanayi tesislerini bünyesinde barındıran, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ve önemli bir jeopolitik konuma sahip olan Kocaeli’ne bağlı tarihi Gebze’nin; her geçen gün büyüyen ve artan kamusal ihtiyaçlarına cevap verebilecek, kent ve kentliyle bütünleşik, yerleşime değer katan özgün ve nitelikli bir Hükümet Konağı Binası ile bu yapıya hizmet veren açık-yarı açık kamusal alanların tasarımlarına yönelik kentsel tasarım kararları ve mimari tasarım yaklaşımlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 üncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca; tek kademeli ve ön seçimli ulusal mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde, istenilen kriterler doğrultusunda, yakın çevresi ile ilişkili kamu hizmet alanının ve Hükümet Konağı Binası’nın tasarlanmasıdır.

Yarışma arsası; Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, 6694 ada, 3 parsel numaralı taşınmaz olup, şartname ekinde sınırları belirtilen alanı kapsamaktadır. Bu alan, şartname eki vaziyet planında işaretlenmiştir. Yeni Bağdat Caddesine cephe ve yapımı devam eden Gebze Millet Bahçesi’ne komşu yaklaşık 19.244 m²’lik yüzölçümüne sahip alandır.

İdarenin İletişim Bilgileri

İdarenin Adı:Gebze Belediye Başkanlığı
Adres:Güzeller Mahallesi, Bahar Caddesi, No:1 41400 Gebze/KOCAELİ
Telefon:(0 262)642 04 30
Faks:(0 262)642 04 38
E-Posta:gebze@gebze.bel.tr
Banka IBAN Numarası:TR 70 0001 2009 4470 0005 0000 66 (Gebze Belediyesi-Halkbank)
Raportörlük:Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü
Raportörlük Adres:Mevlana Mahallesi, Issıkgöl Caddesi, No: 111 K: 2 Gebze Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü 41400 Gebze/KOCAELİ
Raportörlük Telefon:(0 262)642 04 30 Dahili: 3365-3366
Raportörlük E-Posta:yarisma@gebze.bel.tr
Yarışma Web Sayfası:https://ulakbel.gebze.bel.tr/WebBasvuru/gebze-hukumet-konagi-yarisma

Ön Seçime Katılacaklardan İstenen Belgeler

 • Kimlik Dosyası
 • Ekip temsilcisinin TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmelidir. Ekip olarak katılım olması halinde ekip üyelerinin tamamı (danışmanlar ve yardımcılar hariç) ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.
 • Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir.
 • Ön şartnamenin ekinde verilen dilekçenin imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir. Ekip içerisinde farklı mesleklerden profesyonellerin yer alması jüri tarafından desteklenmektedir.
 • Portfolyo (A3 kitapçık)

Yarışmacılar, mimarlık alanındaki yetkinliklerini ve tecrübelerini gösteren A3 ebadında kitapçık olarak hazırlayacakları portfolyolarını sunmak zorundadırlar.

Portfolyolarda;

 • En fazla 5 referans proje yer alabilir.
 • Kapak sayfasında yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin ad-soyadları yer almalıdır.
 • Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işverenin adı) yer almalı ve basılı 3 kopya olarak yarışma raportörlüğüne teslim edilmelidir.
 • Niyet Mektubu

Yarışmacılar, tasarım yaklaşımlarını ve vizyonlarını ifade eden 250-500 kelime arası bir metin hazırlamalıdır.

 • Ön Seçim Şartnamesi Alındı Makbuzu

Ön seçime katılacak yarışmacılar, 250,00 TL (İkiyüzelli TürkLirası) şartname ücretini yarışma web sayfasındaki adımları takip ederek ödeyebilecekleri gibi “Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile IBAN numarasına ya da elden Belediye tahsilat veznelerine isim bilgisi belirterek yatıracaklardır. Ekip üyesi herhangi bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

 • Dijital Olarak Teslim Edilecek Belgeler

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan madde 2’deki Portfolyo (pdf formatında) ve madde 3’deki Niyet Mektubu ayrıca dijital olarak CD, DVD ya da USB ile teslim edilecektir.

Yer Görme Zorunluluğu

Yarışmacılar, yarışma alanını görmek zorundadır. İdare tarafından düzenlenen yer görme belgesi yarışmacılar tarafından dilekçe ekinde sunulacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Aday yarışmacıların seçiminde, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır:

 • En az 5.000 m² kapalı alana sahip Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de belirlenen 4 ve daha üst sınıfta bir yapı tasarlamış ve mimari uygulama projesini gerçekleştirmiş olması (iş deneyim belgesi sunması zorunludur.),
 • Kamusal amaçlı bir yapının mimari tasarım ve uygulama projesini tamamlamış olması (iş deneyim belgesi sunması zorunludur.),
 • Ulusal veya Uluslararası Mimari Proje Yarışmalarında ödül, mansiyon veya satın alma almış olması,

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan yarışmacılar, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışma dışı bırakılacaktır.

 • Ön seçim dosyasında, yer alması gereken belgeleri bulunmayanlar.
 • Ön seçim şartnamesi, ücretini ödemeyenler.
 • Ön seçim için gerekli olan belgeleri son teslim tarihi ve saatinden geç teslim edenler.
 • Ön seçim şartnamesinde belirtilen diğer koşulları sağlamayanlar.

Uygulama Projelerinin Yaptırılması

İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada ödül alan ve Danışman Jüri Üyeleri tarafından yaptırılması uygun görülen proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesinin (b) bendi gereğince Doğrudan Temin Usulü şeklinde yaptıracaktır.

Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında 4A yapı sınıfı dikkate alınacaktır. İdare, yarışmacı ekiplerle proje satın alınması ile ilgili görüşme sağlayacaktır. Yaptırılması uygun görülen proje sahibi ile anlaşma sağlanamaması durumunda, İdare ödül alan diğer proje sahipleri ile yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde görüşme yapma ve anlaştığı projeyi satın alma hakkına sahiptir.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31 inci maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda İdare tarafından yaptırılması uygun görülen proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri

Anlaşmazlıkların çözümü için öncelikle Yarışma Jürisi hakemliğine, anlaşma sağlanamaması halinde Mimarlar Odası Uzlaştırma ve Soruşturma Kuruluna başvurulur. Bu aşamada da uzlaşma sağlanamaması halinde, doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde Gebze Mahkemeleri yetkilidir.

Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 150.000 ₺
İkincilik Ödülü: 125.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 100.000 ₺
Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 50.000 ₺ (4 Adet)

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre net olarak ödenecektir.

Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alabilir. Yarışmacı, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.

Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı” olarak katılımcı tarafından belirlenen isme ödeyecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 12 EKİM 2022

Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 14 EKİM 2022

Seçilen Yarışmacıların İlan Tarihi: 17 EKİM 2022

Seçilen Yarışmacılara Davet Mektubu ve Yarışma Şartnamesi Gönderim Tarihi: 18 EKİM 2022

Soru Sormak İçin Son Tarih: 27 EKİM 2022

Soruların Yanıtlanma Tarihi: 1 KASIM 2022

Projelerin Son Teslim Tarihi: 19 ARALIK 2022

Jüri Değerlendirme Tarihi: 24-25 ARALIK 2022

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 27 ARALIK 2022

Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yarisma.gebze.bel.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.101 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap