Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2024

Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, öğrencilerin entelektüel birikimlerini sergileyebilmeleri için geliştirilmiş kurgularla anlaşılması güç konuları kolay ve etkili bir yöntemle aktarabilmeleri amacıyla Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü edebiyat yarışması başvuruları devam ediyor.

Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2024

Düzenleyen:Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kategori:Öykü Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Hikaye Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Resmî/özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:31 MART 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:3 HAZİAN 2024
Ödüller:Hadron Ödülü (50 ve 50 üstünde eser gönderen iller): Hadron Ödülü Belgesi
Mezon Ödülü (5 ve 5 üstünde eser gönderen okullar): Mezon Ödülü Belgesi
Proton Ödülü (En Çok Esere-En Az 10- Danışmanlık Yapan Öğretmen):1.000₺
Işık Hızı Ödülü (İlk Eser Gönderen Öğrenci): 500 ₺
Nötron Ödülleri (Dereceye Giren Öğrenciler):
Birincilik Ödülü: 4.000
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Yarışmanın Amacı

Bilim ve teknolojinin ana enstrümanı insan aklı ve hayal gücüdür. Bu unsurlar arasında bulunan çift yönlü etkileşim ‘gelişim’i kaçınılmaz kılmaktadır. Geleceğin ütopik yahut distopik dünyasını tahayyül edebilen, yakın ve uzak geleceğe dair öngörülen toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üretebilen bireylere ihtiyaç vardır. Bilim kurgu bireylerin entelektüel gelişimine katkı sunarken insanların hayal gücünün sınırsızlığını gözler önüne sermektedir. Bilim kurgu gelecek hakkında fikirler veren, bunun yanı sıra sosyal düzen, çevre ve teknoloji anlayışımızı genişleten bir nevi düşünce deneyleridir. Bu doğrultuda Türkiye genelinde düzenlenecek bilim kurgu öykü yarışmasıyla öğrencilerin entelektüel birikimlerini sergileyebilmeleri için geliştirilmiş kurgularla anlaşılması güç konuları kolay ve etkili bir yöntemle aktarabilmeleri amaçlanmıştır. 

Yarışmanın Dayanağı                                                                                                  

 • 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliği
 • Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
 • Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi

Yarışmanın Konusu

Yarışma bilim kurgu alanında yapılacaktır. Büyük savaş sonrası bilim kurguları, saf bilim kurgu, kâinat ve tüm mahlûkatla ilgili bilim kurgu ve sosyal bilim kurgu türlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir. Yazar; uzay araştırmaları, biyoteknoloji, yapay zekâ, robot teknolojisi, nanoteknoloji, sanal gerçeklik, teknofobi, yer bilimi, genetik, astrofizik, psiyonik, sosyal bilim kurgu/ütopya-distopya, alternatif tarih, zaman yolculuğu vb. konulardan istediklerini seçebilir.

Yarışmaya Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya katılım bireyseldir, takım halinde katılım sağlanmayacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Etkinliğin hiçbir aşamasında katılımcıların/öğrenci velilerinin açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen veriler açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.
 • Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Gerekli tüm belgeler PDF formatında olmak üzere [Veli İzin Belgesi (Ek-1),Telif Hakları Taahhütnamesi (Ek-2) Açık Rıza Onay Belgesi (Ek-3), Aydınlatma Metni (Ek-4)ve Öykü Metni] okulun web sitesinden temin edilecektir. Başvuru esnasında aynı sayfa üzerinde (https://daihl.meb.k12.tr/icerikler/gelecegedokun-3-bilim-kurgu-oyku-yarismasi_14300972.html) “Başvur” butonu altında bulunan forma yüklenecektir. Elden, posta veya başka yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Telefon ya da tablette belgelerin görüntüleri üzerinde yapılan işlemler(metin yazma, imza atma) geçersiz sayılacak ve ekran fotoğrafı alınarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar elle doldurulduktan sonra taranarak PDF formatına dönüştürülmüş olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan eserler bu yarışma da dâhil olmak üzere daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, kısmen ya da tamamen yayımlanmamış olmalıdır. G. Yapıtlar özgün olmalı, başka bir eserden alıntı veya çağrışım içermemelidir.
 • Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir eserle katılabilir.
 • Eser içeriklerinde geçecek özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Başvuru yapılan eserin T.C. Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk millî eğitiminin temel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, paragraflar girintili, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en az 2 en fazla 10 sayfa olacak şekilde PDF formatında hazırlanacaktır. Her sayfa numaralandırılmalıdır.
 • Öykünün hiçbir yerine yazarın ismi, adresi vb. kişisel bilgileri yazılmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yarışmacıya aittir. Ancak, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve yarışmayı düzenleyen kurum, eğitim amacıyla eser sahibinin muvafakatini alarak eseri basabilir, yayımlayabilir ve paylaşıp sergileyebilir.
 • Yarışmayı düzenleyen kurum, engelli öğrencilerin katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami derece faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alacaktır. Bu tedbirler alınırken engelli öğrencinin engel durumu ve velisinin talepleri dikkate alınacaktır. Görme ve kas hastalıkları gibi eserini yazamayacak durumda olan bedensel engelli öğrenciler sesli yazma asistanı kullanabilirler. Uygun programlara sahip olunmaması durumunda öykülerini ses kaydı olarak gönderebilirler. Ses kaydıyla başvuran eserlerin değerlendirilmesinde yazım kuralları dikkate alınmayarak diğer değerlendirme kıstasları üzerinden incelenecek ve puanlanacaktır.  O. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onaylıyla birlikte internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne aittir.
 • Yarışmanın bütçesi dereceye giren eserlere verilecek para ödüllerinden ibaret olup 10.500 ’dir. Bütçe Alanya Demirtaş AİHL Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.

İnceleme ve Değerlendirme 

Eserler; aşağıda belirlenen kıstaslara göre ön inceleme ve son değerlendirme olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Değerlendirmeler; alan öğretmenleri, akademisyenler ve yazarlar arasından oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır. Değerlendirme kurulunun yapacağı ön incelemeden sonra sıralamaya giren ilk 20 eser final etabına geçmeye hak kazanacaktır. Final etabı için finalist öğrenciler ve danışman öğretmenleri Antalya ili Alanya ilçesine davet edilecektir. İnceleme ve değerlendirme komisyonları değerlendirmelerini aşağıda belirtilen kıstaslara göre yapacaktır. İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlara itiraz, daihlbilimkurguyarismasi@gmail.com adresine, sonuçların açıklanmasından itibaren iki iş günü içinde yapılabilecektir. Sonuçlara yapılan itirazlar değerlendirme kurulu tarafından 1 hafta içerisinde karara bağlanacaktır. 

Değerlendirme kıstasları:

 • Türkçeyi kullanma gücü; (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, yazım, dil bilgisi ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı vb.) 15puan
 • Biçim, plan ve üslup; (Anlaşılabilir bir anlatım düzeni oluşturma, içeriğe uygun başlıklandırmalar yapma, etkili bir başlangıç ve sonuç yapabilme, serim-düğümçözümbütünlüğü bağlamında hikâye planına uygunluk ve paragraflar arasında uygun geçişler yapma) 25 puan
 • Türün özelliklerine uygun bir anlatım kullanılması (Hayal gücü kullanımı, düşüncenin özgünlüğü, türün özelliklerine uygun bir yaratıcılık ve içtenliği içermesi…) 60 puan

Değerlendirme Kurulu

 • Saniye MECEK/Okul Müdürü/İlköğretim Matematik 
 • Hakan ÇALIŞ/Müdür Başyardımcısı/Türkçe
 • Rıdvan ÖZDEMİR/Öğretmen/Türk Dili ve Edebiyatı
 • Ali SÖNMEZ/Öğretmen/Türk Dili ve Edebiyatı
 • Şükrü SAR/Öğretmen/Türkçe

Sonuçların Açıklanması 

Dereceye giren eserler https://daihl.meb.k12.tr adresinden yarışma takviminde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir.

Yarışma İletişim  

Antalya / Alanya- Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülmektedir.

Bilgi için: Hakan ÇALIŞ (Müdür Başyardımcısı)

Tel: 0544 428 42 64

Adres: Demirtaş Mah. Mehmet Müftüoğlu Cad. No:1307430, Alanya/ANTALYA 

Telefon:0(242) 516 17 40

e-Posta:766152@meb.k12.tr,  daihlbilimkurguyarismasi@gmail.com

web:https://daihl.meb.k12.tr/

x:@daihl_    

IG: demirtasaihl

Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2024 Ödülleri

Hadron Ödülü (50 ve 50 üstünde eser gönderen iller): Hadron Ödülü Belgesi

Mezon Ödülü (5 ve 5 üstünde eser gönderen okullar): Mezon Ödülü Belgesi

Proton Ödülü (En Çok Esere-En Az 10- Danışmanlık Yapan Öğretmen) : 1.000 ₺

Işık Hızı Ödülü (İlk Eser Gönderen Öğrenci): 500 ₺

Nötron Ödülleri (Dereceye Giren Öğrenciler):

Birincilik Ödülü: 4.000

İkincilik Ödülü: 3.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Ödülleri verilecektir. Değerlendirme yapılırken başvurusu geçerli olan eserler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Para ödülü kazananların ödülleri sonuçların açıklanmasıyla birlikte 15 gün içinde ilgili kişinin/velisinin beyan edeceği banka hesabına yatırılacaktır. Hadron ve Mezon Ödülü Belgesi ödül sahiplerine beyan edecekleri e-mail adreslerine PDF formatında gönderilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 MART 2024

Ön İncelemelerin Yapılması: 1 NİSAN 2024 – 16 MAYIS 2024

Finale Kalan Eserlerin Açıklanması: 17 MAYIS 2024

Nihai Değerlendirmelerin Yapılması: 18 MAYIS 2024 – 03 HAZİRAN 2024

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması: 03 HAZİRAN 2024  

Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://daihl.meb.k12.tr/icerikler/gelecege-dokun-3-bilim-kurgu-oyku-yarismasi_14300972.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap