Geri Dönüşümün Parçası Ol Proje Yarışması

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) tarafından, alüminyumun geri dönüşümü konusunda mevcut uygulamaların iyileştirilmesi, alüminyum ve geri dönüşüm alanında yenilikçi girişimlerin desteklenmesi, bilimsel ve teknolojik fikirlerin olgunlaştırılması ve ülkemiz kaynaklarının verimli kullanılmasına ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunulması amaçlarıyla Geri Dönüşümün Parçası Ol Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Geri Dönüşümün Parçası Ol Proje Yarışması

Düzenleyen:Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) tarafından
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve ÇEVKO Vakfı destekleriyle.
Kategori:Proje Yarışmaları, Tasarım Yarışması, Fikir Yarışmaları, Öğrenci Yarışması,
Çevre Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Yarışma, tüm sektör profesyonellerinin, akademisyenlerin,
arge-teknopark çalışanlarının, tasarımcıların, girişimcilerin,
serbest çalışanların ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır.
Yarışma ayrıca üniversitelere, üniversitelerin araştırma merkezlerine,
öğrenci topluluklarına sektörde faaliyet gösteren şirketlere,
kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına da açıktır.
Son Başvuru Tarihi:31 TEMMUZ 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:30 EYLÜL 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 30.000₺
İkincilik Ödülü: 20.000₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Proje Yarışması Hakkında

Geri Dönüşümün Parçası Ol, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) tarafından düzenlenen ve koordine edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ÇEVKO Vakfı tarafından desteklenen; alüminyumun ve alüminyum içeren atıkların geri dönüşüm teknolojilerinin, sürdürülebilirlik ve çevre etkilerinin teknoloji, envanter ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesini konu alan yenilikçi proje ve fikirlerin desteklenmesi amacı ile üniversitelerin ve mensuplarının, profesyonellerin ve şirketlerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin başvurusuna açık bir proje yarışmasıdır.

Yarışma Amacı

 • Alüminyumun geri dönüşümü ile ilgili olarak teknoloji, proses tasarımı, malzeme geliştirme, çevre, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanlarında tasarım, teknoloji ve malzeme geliştirme ve mevcut uygulamaların iyileştirilmesi,
 • Alüminyumun geri dönüşüm teknolojilerinde teknik bilgi birikimi ve veri geliştirilmesi,
 • Alüminyum ve geri dönüşüm alanında yenilikçi girişimlerin desteklenmesi, bilimsel ve teknolojik fikirlerin olgunlaştırılması,
 • Ülkemiz kaynaklarının verimli kullanılmasına ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunulması, alüminyum geri dönüşümü ile ilgili mevcut envanterin geliştirilmesi.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Sıfır Atık projesi, AB Yeşil Mutabakat hedefleri ve AB ile mevzuat uyumu gibi politika hedeflerine katkıda bulunulması.
 • Türk alüminyum sektörünün ilerleyen dönemlerdeki küresel rekabet gücünün korunması.

Yarışma Başvuru Koşulları

Yarışma sektörle ilgisi bulunan tüm sektör profesyonellerinin, akademisyenlerin, arge-teknopark çalışanlarının, tasarımcıların, girişimcilerin, serbest çalışanların ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış kişiler bireysel ve/veya ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir. Yarışma ayrıca üniversitelere, üniversitelerin araştırma merkezlerine, öğrenci topluluklarına sektörde faaliyet gösteren şirketlere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına da açıktır.

Başvurular şahsen, kurumsal olarak veya bir ortaklık yapısı içinde yapılabilir. Yarışmaya katılacakların 18 yaşını tamamlamış olmaları, kurumsal başvurularda ise yetki belgesini imzalamaları gerekmektedir.

 • Katılımcılar yarışmaya birden fazla proje önerisi ile katılabilirler.
 • Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma için önerilen projenin özgün bir çalışma olması, projenin telif hakları ile fikri ve sınai haklarının katılımcıya ait olması, üçüncü kişilere ait hakları ihlal eder nitelikte olmaması gerekmektedir. Aksine bir iddia olması ve/veya üçüncü tarafların içerik/çalışma üzerinde hak iddia etmesi durumunda tüm sorumluluk münhasıran katılımcılara ait olacaktır.
 • Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda ve her türlü talepte TALSAD ve/veya çalışanlarının sorumluluğuna gidilemez, TALSAD ve/veya çalışanlardan herhangi bir talepte bulunulamaz. Tüm sorumluluk münhasıran katılımcıya/gruba aittir. Böyle bir durumda TALSAD ve çalışanlarının her türlü yasal hakkı saklıdır.
 • Yarışma başvurularında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı; özgün olmak kaydı ile alüminyum geri dönüşümüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir.
 • Ekip katılımlarında bir kişi TALSAD ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, TALSAD’a karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.
 • Yarışmaya katılanların (varsa) fiziksel materyalleri, ödül töreni yapıldıktan sonra 15 (on beş) gün içinde bizzat yarışma başvurusunda bulunan ya da noter onaylı vekâlet verdiği kişi tarafından geri alınmalıdır. Bu süre içinde geri alınmayan eserleri, TALSAD ve/veya çalışanları saklamakla yükümlü değildir ve bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.
 • TALSAD yarışma koşullarını, başvuru tarihlerini, ödül miktarlarını değiştirme iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Yarışmanın Konusu ve Kapsamı

Yarışma kapsamında alüminyumun ve alüminyum içeren hurda, cüruf ve atıkların geri dönüşümü ile ilgili mevcut endüstriyel uygulamaların iyileştirilmesi, alüminyum geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi, alüminyum geri dönüşüm konusunda proses ve teknoloji tasarımı, envanter, sertifikasyon, bilimsel analizi, geri dönüşüm süreçlerindeki verimliliğin geliştirilmesi, çevre etkilerinin ve emisyonların azaltımı, bilimsel ve teknolojik birikimin güçlendirilmesi gibi konuları hedef alan ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeler değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışma teorik bir araştırma, deneysel bulgu ya da endüstriyel ölçekte proses içeren veya özgün bir fikre dayalı tasarım içeren projeleri de kapsayacak şekilde, geniş anlamda alüminyumun geri dönüşümü ve yaşamsal faydalarını kapsayan bütün çalışmalara açıktır.

Bu konular kapsamında değerlendirilecek projeler içinden 1.lik, 2.lik ve 3.lük derecelerine işbu şartnamenin 7. maddesinde belirtildiği şekilde ödül verilecektir.

Başvuru Bilgileri

Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

Proje yarışmasına katılım için, önerilen projeye dair belgelerin aşağıdaki formatta hazırlanması gerekmektedir:

 • Projenin özeti: 200 kelimeyi aşmayacak şekilde, kısa açıklama ve etki alanını içeren bir özet metin. Önerilen projenin, tasarım veya girişimin özgün özelliğini belirten, alüminyum geri dönüşüm uygulamalarına ve sektöre ülke ekonomisine katkısına ilişkin bir özeti.
 • Projeye dair detaylar: Bu bölümde proje önerisini sunan taraf aşağıdaki konulara değinmelidir:
 • Projenin alüminyum ve alüminyum içeren bileşiklerin, atık ve cürufların geri dönüşüm süreçlerine olan yararı,
 • Projenin alüminyum ve alüminyum içeren atıkların geri dönüşüm süreçlerine ilişkin çevre, enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik alanına etkileri ve bu alandaki envanter, sertifikasyon ve karbonsuzlaştırma politikalarına katkısı,
 • Mevcut çalışma ve uygulamalardan farkı ve özgünlüğü,
 • Projenin teknolojik olarak uygulanabilirliği,
 • Ekonomik ve çevresel açıdan olumlu ve olumsuz etkileri,
 • Projenin uygulamaya yönelik yatırım ve finansman öngörülerini içeren taslak ön-fizibilite değerleri,
 • Alüminyumun ve/veya geri dönüştürülebilir özelliğinin tanıtılmasına sunulacak katkı.
 • Projenin Alüminyumun geri dönüşümüne, verimliliğe ve ekonomiye katkısı: Bu bölümde önerilen projenin uygulanması halinde alüminyum geri dönüşümüne, sürdürülebilirlik ve çevre etkilerine, proseslere ve ekonomiye katkısını somut olarak açıklanması beklenmektedir.
 • Projeye dair destekleyici doküman ve içerikler: Bu bölümde Projeye dair ek içerikler (görüntü, video, vb) iletilmelidir.
 • Projeyi öneren kişi veya kuruluşa ait bilgi ve belgeler:
 • Projenin ulusal ve/veya uluslararası düzeyde başka bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenip desteklenmediğine dair beyan yazısı (ıslak imzalı kopyasının başvuruya eklenmesi gerekmektedir).
 • Katılımcıların birer sayfalık özgeçmişi.

Geri Dönüşümün Parçası Ol yarışma başvurusu ve bu kapsamda sunulacak bütün belgeler, www.talsad.org.tr sitesi üzerindeki başvuru sekmesinden gerçekleştirilecektir. Kısa listeye alınan başvurulardan, sunulan belgelerin basılı hallerini posta yoluyla iletilmesi beklenecektir. Bu noktada sunulacak belgelerin, başvuru sırasında sunulan belgeler ile birebir aynı olması gerekmektedir. Aksi bir durumla karşılaşıldığı takdirde proje önerisi yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Proje ödül kazanmış bile olsa, katılımcı/katılımcılar ödülü verilme tarihinden diskalifiye nedeniyle ödülü iade etme tarihine kadar geçen süre boyunca işleyen yasal faiziyle beraber derhal iade edeceğini peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışmaya başvuran projeler, TALSAD tarafından belirlenmiş bir jüri tarafından değerlendirilir. Takvimde belirtilen tarihler arasında Jüri birinci elemeyi tamamlar ve birinci elemeyi geçenler ile gerek duyulduğunda bire bir toplantılar yapılabilir.

Değerlendirme Jürisi

Jüri üyeleri TALSAD tarafından oluşturulmuştur. TALSAD, zorunlu durumlarda jüriye katılımda bulunacak isimlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katılımcılar, jüri tarafından verilen kararları kabul edeceklerini kabul etmiş sayılırlar. Jüri üyeleri, kendi başvurdukları veya aktif olarak içinde bulundukları bir proje ile ilgili oy kullanamazlar. TALSAD Yürütme Kurulu veya jüri, gerek gördüğü durumlarda başvuruda bulunan projeleri değerlendirmek üzere kendi arasından bir hakem heyeti seçebilir veya jüri üyeleri dışından bir uzman görüşüne başvurabilir.

İsimKurum
Dr. Hasan BÜYÜKDEDET.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Eyyüp KARAHANT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Dr. Özgür DUYGULUTÜBİTAK
Prof. Dr. Ali KALKANLIODTÜ
Prof. Dr. Özgül KELEŞİTÜ
Prof. Dr. Fevzi YILMAZFSMV
Prof. Dr. Onuralp YÜCELİTÜ
Dr. Ahmet TURANYalova Üniversitesi
Dr. Ebubekir KOÇALUTEAM
Erman CARTMMOB
Osman ŞAHİNTALSAD
Metin YILMAZTALSAD
Göksal GÜNGÖRTALSAD
Cenk ARSLANArslan Alüminyum
Sami KABUKÇUCB Metal
Mehmet KAYAGenç Kayalar
İhsan KÖSOĞLURUSAL
Ali ULUSASAŞ
Selim YETİŞŞahinler Metal
Ali İhsan YEŞİLOVATALSAD
Pelin ARSLANTALSAD
Sedef BOLGÜNTALSAD
Hüseyin ŞEHERLİTALSAD
Dr. Erol METİNTALSAD

Değerlendirme Kriterleri

Yarışma, aşağıda sıralanan esaslara göre değerlendirilecektir:

Değerlendirme KriterleriPuan Ağırlığı
Proje önerisinin Ar-Ge niteliği, özgünlüğü, teknolojik ve yenilikçi yönü.20/100
Proje önerisinin uygulanabilirliği, gerçekleşmesi durumunda sağlayacağı ekonomik katkı.               20/100
Projenin Türkiye alüminyum sektörüne ve gelişmesine olan katkısı.15/100
Projenin,  alüminyumun  sürdürülebilirlik  ve  çevre  etkileri  açısından üreteceği katkı.20/100
Başvuru sahibinin / ekibinin bu alandaki deneyim ve birikimi.15/100
Projenin genel sunumu ve talep edilen formata uygunluğu.10/100
GENEL TOPLAM:100/100

Sorumluluk Reddi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli

 • Proje öneren kişi, başvuru tarihi öncesi Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarını resmen tescil ettirmiş ise tescil belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Proje öneren kişinin projesine yönelik tescil belgesinin olmaması halinde, benzeri bir proje konusunda TALSAD’ın ulusal veya uluslararası alanda proje başvurusu yapmasına, haklarını tescil ettirmesine, TALSAD’ın ticari ortaklık veya girişimde bulunmasına itiraz edemez ve bu yönde TALSAD’a herhangi bir sınırlama getiremeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. TALSAD kendi çalışma alanlarında benzer bir konuda inceleme, araştırma veya proje girişim planı içinde olabilir ve böyle bir durumda TALSAD etik kurallar çerçevesinde bu kişi veya kuruluş ile doğrudan veya dolaylı bir işbirliği arayışını başlatabilir.
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden proje önerileri diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu münhasıran yarışmacıya aittir. Üçüncü kişilerin TALSAD’tan herhangi bir talepte bulunması halinde tüm talep, zarar ve ziyan münhasıran yarışmacı tarafından karşılanacaktır. Sunulan proje ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır. Böyle bir durumda, yarışmacı herhangi bir mahkeme kararına/ihtara gerek kalmaksızın ödülü verilme tarihi ile iade tarihi arasındaki süre boyunca işletilecek yasal faizi ile birlikte talep üzerine derhal, nakden ve defaten TALSAD’a iade edecektir. Böyle bir durumda, TALSAD’ın uğradığı veya uğrayacağı zarar ve kayıpları ayrıca tazmin etme hakkı saklıdır.
 • TALSAD, Geri Dönüşümün Parçası Ol yarışmasına başvurusu gerçekleştirilen projeyi yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Geri Dönüşümün Parçası Ol yarışmasına başvurusu gerçekleştiren / gerçekleştirenlerin, projelerinin fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde TALSAD’ın işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği TALSAD’a derhal yazılı olarak bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.
 • Geri Dönüşümün Parçası Ol yarışmasına başvurusu gerçekleştiren / gerçekleştirenler başvuru konusuna/tasarımına ilişkin ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.
 • Geri Dönüşümün Parçası Ol proje yarışmasına katılan tüm kişiler, bu şartname ve eklerinde belirtilen tüm katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Ekteki. Taahhütnamenin/Başvuru Formunun kişi/kişiler tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve TALSAD arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Ekteki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi/kişiler tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve TALSAD arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek işbu şartnamenin 7. maddesinde detayları belirtilen ödüller dışında TALSAD ve Jüri’den hiçbir talepte bulunamazlar.
 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının/buluşlarının korunması için, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurma ve tasarımlarına/buluşlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” / “Faydalı Model-Patent Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurabilirler.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden TALSAD ve üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle TALSAD ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
 • Projelerin fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, TALSAD / Genel Sekreterlik / Jürinin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • TALSAD, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılanlar, seçilen eserinin süre, yer ve muhteva itibariyle gayrimahdut ve karşılıksız olarak TALSAD’a süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse Sınai Mülkiyet Kanunu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin kullanma, tanıtma, çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum maddi ve manevi tüm haklar için TALSAD’a süre, yer ve muhteva itibariyle gayrimahdut ve karşılıksız olarak tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 • TALSAD; proje sahiplerine ilişkin her türlü bilgi ve yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, TALSAD’ı temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da lisans ücreti dahil başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı münhasıran TALSAD’ın takdirindedir.

Diğer Hususlar

 • TALSAD gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin ispatını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan projeler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.
 • Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin veya taahhütlerin ihlali halinde ilgili proje önerileri ve katılımcılar diskalifiye edilir. Ödül kazanılmış olması durumunda TALSAD tarafından geri alınır.
 • TALSAD, yarışmacılar tarafından aksi proje tarihinde yazılı olarak talep edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi, görsel ve resimleri projeyle birlikte süresiz olarak duyurabilecek, sergileyebilecek ve yayınlayabilecektir.
 • TALSAD ve / veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.
 • TALSAD ve ALUEXPO ile birlikte düzenlenen ALUEXPO 2021 Fuarı kapsamındaki etkinliklere veya TALSAD’ın uygun olduğunu önerdiği diğer ilişkili etkinliklere, Jüri’nin sergilenmeye değer bulduğu projeleri temsil etmek üzere proje sahipleri söz konusu organizasyona davet edilebilir.
 • İşbu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul/Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçe’dir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

Yarışma İletişim

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Genel Sekreterliği

Workinton Çalışma Ofisleri, Mahmutbey Mh., Taşocağı Yolu Cd., Balance

Güneşli Sitesi, No: 19/1 Bağcılar – İstanbul

Proje Başvurusunda Olası Sorularınız için:

talsad@talsad.org.tr

(0212) 320 92 17

(0212) 320 92 18

Geri Dönüşümün Parçası Ol Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30.000₺
İkincilik Ödülü: 20.000₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000₺

Ödüller 14-16 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Aluexpo 2021 Fuarı ve ALUS’10 Alüminyum Sempozyumu sırasında düzenlenecek olan ödül töreni ile kazananlara sunulacaktır.

Grup olarak ödül kazanılması halinde, ödül grup adına düzenlenecek ve gruba verilecektir. Ödülün grup üyeleri arasındaki paylaşımı TALSAD’ın sorumluluğunda değildir.

Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda, dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.

Yarışmada ödül alan katılımcının/katılımcıların aldığı ödül tutarının T.C. mevzuatına göre vergiye tabi olması halinde verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili yarışmacılara aittir. 2020 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 51 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060TL istisna tutarı olarak belirtilmiştir. Bu tutarı aşan miktarlar için ivazsız intikallerde vergi oranı 10% olarak belirlenmiş olup, para ödüllerine ilişkin bu mevzuat hükümleri (bu hükümlerin değişmesi halinde yeni hükümler) uygulanacaktır.

TALSAD seçtiği projeleri, öneren kişi / kuruluş ile birlikte veya konsorsiyumlar oluşturarak geliştirmek üzere ulusal veya uluslararası proje destek sistemlerine (AB, TÜBİTAK, ISTKA vb.) öneri olarak götürebilecektir.

TALSAD dereceye giren ve / veya Jüri tarafından tanıtımı uygun görülen projelerin tanıtımları aşağıda belirtilen platformlarda yapabilir. Yarışmaya katılan tüm projeler bu konuda mutabakat vermiş sayılır.

 • TALSAD Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu
 • TALSAD Sektör Komiteleri
 • Aluexpo 2021 ve ALUS 10 Uluslararası alüminyum sempozyumları
 • TALSAD web ve sosyal medya araçları

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 TEMMUZ 2021

Ön Eleme ve Jüri Değerlendirmesi: AĞUSTOS – EYLÜL 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 EYLÜL 2021

Ödül Töreni: 14 EKİM 2021

Geri Dönüşümün Parçası Ol Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.aluminyumheryerde.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap