Göztepe Rotary Kulübü Uluslararası Fotoğraf Yarışması

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından çevreyi ve doğal yaşamı koruma konulu Dünya Bizim Evimiz temasının fotoğraf sanatıyla yansıtılması ve fotoğraf sanatçılarının desteklenmesi amacıyla İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Göztepe Rotary Kulübü Uluslararası Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı.
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 2 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 MAYIS 2021
  Ödüller:
 
 
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).
FIAP Altın Madalya
TFSF Altın Madalya
FIAP Gümüş Madalya
TFSF Gümüş Madalya
FIAP Bronz Madalya
TFSF Bronz Madalya
FIAP Mansiyonu (6 adet)
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket
IFOD Özel ödülü (Plaket)
Kabul Alan (en fazla 50 adet-%25’i geçmemek kaydı ile-) -Sertifika

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Gittikçe artan Dünya nüfusu ve kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçiş, yaşadığımız çevrede geri
dönülmesi güç değişimlere sebep olmaktadır. Her geçen gün betonlaşma ile devleşen şehirler doğal
yaşam alanlarını yok etmekte, küresel anlamda yaşanılan iklim değişikliği kaynaklı doğal afetler,
gittikçe daralan el değmemiş yaşam alanlarını daha da küçültmektedir.
Uluslararası Rotary birliği 2020 yılında 7.öncelikli konuyu “Çevre ve Doğal Yaşamı Koruma” olarak
belirlemiş ve dünyamızı daha yaşanabilir hale getirmek için yapılması gereken projeleri destek
kapsamına almıştır.
Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD olarak biz de bu yıl 7. sini düzenlediğimiz uluslararası fotoğraf
yarışması ile, her geçen gün artan çevre sorunları, plansız yaşam alanları ile doğaldan uzaklaşan
toplumda, ekolojik yaşam bilincini oluşturmak ve doğa ile uyumlu yaşamı ifade edecek, sistemde
yanlış uygulamalar sonucu kaybolmaya yüz tutmuş doğal dengeyi yeniden kurmak için, insana ve
çevreye dost yaşamı özendirecek fotoğraf karelerini arıyoruz.
“Dünya Bizim Evimiz” mottosu ile, Çevre ve Doğal Yaşamı koruma konusunda farkındalık yaratma
çabamıza katkıda bulunacak, tüm amatör, profesyonel fotoğraf severleri yarışmamıza katılmaya,
dünyanın ve insanlığın sorunu olan bu konuya dikkat çekme gayretimize destek olmaya davet
ediyoruz.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu fotoğraf yarışmasının organizasyonu İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Kategorileri

Sayısal (RENKLİ/SİYAH-BEYAZ)

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Sponsorlar, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Bu yarışmaya daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar da gönderilebilir. Bu konuda bir kısıtlama yoktur.
 • Yarışma Tek kategoride Digital Siyah-Beyaz veya Renklidir. Monokrom ve/veya Renkli fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 • Her bir katılımcı, en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir.
 • Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca eser sahibi olduğunu ve bizzat meydana getirdiği, başta gönderdiği fotoğraf olmak üzere her türlü eserin (“Eser”) tüm haklarının tarafına ait olduğunu; Eser’in özgün bir çalışma olduğunu; mevzuat kapsamında tek başına eser sahibi olduğunu; Eser’in İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin, Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun, Yarışmanın Göztepe Rotary tarafından bilahare belirlenecek ana sponsorunun, IFOD’un ve TFSF’nin sosyal medya üzerinde kullandığı (Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında ve/veya İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunmayacaktır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki; Katılımcı, üçüncü şahısların Eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İzmir Göztepe Rotary Kulübü
 • Derneği’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Böyle bir durumdan dolayı doğabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir, Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup, bu şekilde bir ön araştırma yapmak zorunda da değildir.
 • Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkanları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
 • Ödül alan fotoğraflar www.tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan EAlmanak2021’de, kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve TFSF YK’nun kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
 • Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, sergileme hakkı alma dışında kalan eserler TFSF temsilcisi gözetiminde sistemden silinecektir.

Fotoğrafların Kullanımı, Telif Hakları ve Diğer Koşullar

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar İzmir Göztepe Rotary, IFOD (izmir Fotoğraf Sanatı Derneği) arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile haber yayını, tanıtım amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilir. Eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. İzmir Göztepe Rotary ve IFOD yarışmada ödül ve sergileme hakkı kazanan fotoğrafları, hazırlayacağı PDF katoloğu, web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında fotoğrafçının adı ile birlikte yayınlayabilir, paylaşabilir ve tanıtımını yapabilir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar https://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesi ile TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF sayısal E-Almanak 2021’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Eser sahibi bu kullanımlar için ayrıca telif hakkı, maddi ve manevi bedel talep etmeyeceğini yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılır.
 • Ödül alan eserlerin kullanım hakları İzmir Göztepe Rotary Kulübü, IFOD ve eser sahibine ait
  olacak, ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için
  verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepleri olmayacağını
  yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacılar, ödül ve sergileme alan fotoğraflarının basılı kopyalarını İzmir
  Göztepe Rotary ve IFOD tarafından sergi ve kataloglarda kullanılmasını kabul ederler.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
  görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
  ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
  yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
  izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
  anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Eser gönderenler gönderdikleri eserlere ilişkin gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış
  olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve
  taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Göztepe Rotary ve
  IFOD sorumlu olmayacaktır.
 • Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri sisteme yükledikleri
  adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi, eksik veya hatalı
  adres bildirimi yüzünden ellerine ulaşmaması halinde İzmir Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD
  sorumluluk taşımayacaktır.
 • Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir
  sayısal albüm hazırlanacak Yarışma web sitesi http://gozteperotaryclub.org/ de indirilmeye
  hazır tutulacaktır. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, IFOD
  https://ifod.org.tr/ İzmir Göztepe Rotary http://gozteperotaryclub.org/ TFSF
  https://tfsfonayliyarismalar.org/ ve Rotary 2440 Bölge internet sitelerinde yayınlanacak ve
  belirlenecek olan sergi alanlarında sergilenecektir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir
  projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD
  3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir LCD monitörde sunulacaktır.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece Türkçe (Turkish) >
  http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ İngilizce (English) >
  http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/ adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri
  takip edilerek gerçekleştirilecektir. Katılımcı önce üyelik bildirim formunu doldurarak siteye
  üye olacak ve onaylanan kullanıcı adı ve şifresiyle fotoğraflarını yükleyecektir.
 • Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon
  linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini
  kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
  dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma
  kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak
  kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 • Sadece fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları
  gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza
  başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmalısınız.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ,
  Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
  kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
  kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
  bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu
  adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz. Eserlerin yüklenmesinden
  kaynaklanabilecek olası sorunlar için Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD sorumlu
  olmayacaktır. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından
  otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine
  girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

Göztepe Rotary Kulübü Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödülleri

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).
• FIAP Altın Madalya
• TFSF Altın Madalya
• FIAP Gümüş Madalya
• TFSF Gümüş Madalya
• FIAP Bronz Madalya
• TFSF Bronz Madalya
• FIAP Mansiyonu (6 adet)
• İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket
• İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket
• İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket
• IFOD Özel ödülü (Plaket)
• Kabul Alan (en fazla 50 adet-%25’i geçmemek kaydı ile-) -Sertifika

Yarışma Takvimi

Online Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 15 OCAK 2021
Son Fotoğraf Gönderim Tarihi : 2 MAYIS 2021 Pazar saat 23.00 (TSI)
Jürinin Toplanması : 8 MAYIS Cumartesi (Pandemi süreci içinde online olabilir)
Tarih ve yer için jüri üyeleri ve ilgili kurumlar daha sonra bilgilendirilecektir.
Sonuçların Açıklanması : 15 MAYIS 2021
Sergileme ve Ödül Töreni : 10 HAZİRAN 2021
Ödüllerin Gönderimi ve Online Kataloglar : 1 TEMMUZ 2021

Göztepe Rotary Kulübü Uluslararası Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/writable/uploads/yarisma-dosyalari/2021-017/2021-017-sartname-TR.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap