Güzel Türkçem Ulusal Lise Öğrencileri Deneme Yazma Yarışması

Gülveren Anadolu Lisesi tarafından, gençlerin Türkçenin önemini ve değerini anlaması, Türkçeye olan duyarlılıklarının artırılması, Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmalarının sağlanması amaçlarıyla Güzel Türkçem Ulusal Lise Öğrencileri Deneme Yazma Yarışması düzenleniyor. Ödüllü deneme yazma yarışması başvuruları devam ediyor.

Güzel Türkçem Ulusal Lise Öğrencileri Deneme Yazma Yarışması

Düzenleyen: Gülveren Anadolu Lisesi (Antalya – Kepez)
Kategori:Deneme Yarışması, Yazı Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Lise Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Resmî ve özel liselerde öğrenim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:11 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:4 NİSAN 2022
Ödüller:Yunus Emre Ödülü Birincilik Ödülü: 1.000₺
Kâşgarlı Mahmud İkincilik Ödülü: 750₺
Fazıl Hüsnü Dağlarca Üçüncülük Ödülü: 500₺
Gülveren Anadolu Lisesi Özel Ödülü: 250₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Deneme Yazma Yarışması Teması

“Güzel Türkçemize sahip çıkalım.”

Deneme Yazma Yarışmasının Amacı

Dil, canlı bir varlıktır. Diğer canlılar gibi doğar, büyür ve sahip çıkılmadığı takdirde ölür, sahip çıkılırsa gelişimine, değişimine devam eder ve yüzyıllarca bir milletin bayraktarlığını yapar. Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını devam ettiren, millî şuuru besleyen, bir millete aidiyet olma hazzını kazandıran ve insanları birbirine yaklaştırarak, kaynaştırarak onlar arasında “birlik” duygusu yaratan kültürel, bilişsel değerler taşıyan dilin milletlerin hayatında önemi çok büyüktür. Diyebiliriz ki bir milletin varlığı dilinin varlığıyla mümkündür. Dilini koruyamayan, diline sahip çıkamayan milletler tarih sahnesinden silinip yok olmaya mahkûmdur. Dilini koruyabilen, onu; bilim, edebiyat ve kültür dili haline getirebilen milletler ise büyük uygarlıklar kurarak geçmişi bugüne, bugünü yarına bağlamayı başarabilmişlerdir.

Dil, bir millet için millî benliğinde duyguların, düşüncelerin, bütün maddi, manevi değerlerin buluş ve yaratılışların ortak hazinesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkını, ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk milletinin yüreğidir, beynidir.” Büyük şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı, Türkçenin önemini “Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” sözüyle belirtirken Fazıl Hüsnü Dağlarca ise “Türkçem, benim ses bayrağım!” sözüyle belirtmiştir.

Büyük liderlerin, büyük şairlerin Türkçenin önemini her fırsatta belirtmelerine ve Türkçeye büyük özen göstermelerine rağmen Türkçe, tarihin her döneminde bozulmalara ve yozlaşmalara uğramıştır. Günümüzde de özellikle teknolojinin gelişimi ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile dilimizdeki bozulmalar ve yozlaşmalar artmıştır. Özellikle geleceğimizi emanet ettiğimiz, güvendiğimiz, inandığımız yeni nesil dil konusunda istediğimiz düzeyde hassasiyet göstermemektedir.

Bu kapsamda, lise öğrencilerinin;

 • Türkçenin önemini ve değerini anlaması,
 • Türkçeye olan duyarlılıklarının artırılması,
 • Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Deneme Yazma Yarışmasının Kapsamı

Resmî ve özel liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. “Güzel Türkçemize sahip çıkalım.” temalı deneme yazma yarışması “Güzel Türkçem” projesi ve “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlenecektir.

Yarışmaya Katılım ve Başvuru Şekli

 • Yarışmaya; resmî ve özel liselerde öğrenim gören öğrenciler, denemeleri ile katılacaklardır. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.
 • Her okul yarışmaya bir eser ile katılabilecektir. Bir okuldan birden fazla başvuru yapılırsa o okuldan yapılan bütün başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Eser, Yarışma Düzenleme Kuruluna gönderilmeden önce, eseri gönderen okulun yazı inceleme komisyonu tarafından içerik, uygunluk bakımından, yazım ve noktalama açısından incelenecektir. Yarışmaya gönderilecek eserlerden okul, okulun yazı inceleme komisyonu ve danışman öğretmen sorumludur. Yazı inceleme komisyonunun denetiminden geçmeyen eser yarışmaya gönderilemez.
 • Engelli bireylerin yarışmaya katılımı konusunda teşvik edici olunması ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarının sağlanması Yarışma Düzenleme Kurulu’nun öncelikleri arasındadır. Engelli bireylerin yarışmaya katılması ile ilgili gerekli tedbirler Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından alınacaktır.
 • Eserde sadece rumuz belirtilecektir. Rumuz ilk sayfanın sol üst köşesine büyük harflerle 12 punto ile yazılacaktır. Başvuru Formu’nda ise katılımcı öğrencinin adı, soyadı, okulu (açık adresi ile), e-posta adresi, telefon numarası (Velisinin açık rızasıyla);

öğrenci Velisinin adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi (kişinin açık rızasıyla), danışman öğretmenin adı, soyadı, branşı, telefon numarası, e-posta adresi (kişinin açık rızasıyla) belirtilecektir. Öğrenci bilgilerinin yer aldığı Başvuru Formu eser ile gönderilecektir. Yarışma Şartnamesi’ne uygun gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Denemeler 5 (beş) sayfayı geçemez.
 • Eserler özgün, daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış olacaktır.
 • Eserler  Yarışma  Düzenleme  Kurulu’nun  belirlemiş  olduğu  formata  uygun olarak hazırlanacaktır. Formata uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Eserler, bilgisayarda Microsoft Office Word formatında Times New Roman yazı karakteri, 12 punto yazı tipi boyutu, 1,5 satır aralığı kullanılarak her iki yana yaslı olarak yazılacaktır. Paragraflar satır aralığı ile belirtilecektir. A4 kâğıdında bütün kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılacak, alt ve üst bilgi ise 1,25 cm olarak ayarlanacaktır. Eser, yarışmaya Word dosyası ile gönderilecektir. Word dosyasına isim olarak öğrencinin rumuzu yazılacaktır.
 • Eserler 22 Kasım 2021-11 Şubat 2022 tarihleri arasında galguzelturkcem@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Eser gönderimleri okul e-posta adresinden yapılacaktır (Okul e-posta adresi dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.) Başvuru Formu, Veli İzin Belgesi, Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni ve Eser Yayın İzin Formu (Muvafakatname) doldurulmuş ve imzalanmış şekilde eserle birlikte gönderilecektir (Bu belgelere Gülveren Anadolu Lisesi web sayfasından ulaşılabilecektir.) Açık Rıza Onay belgesinin danışman öğretmen tarafından da doldurulması ve diğer belgelerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Eksik belgelerle gönderilen eserler ve belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Puanlama eser değerlendirme ölçütlerine göre yapılacaktır.

Deneme Yazma Yarışması Ölçütleri

1-Deneme metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25 puan)

2-Özgünlük (25 puan)

3-Üslûp (Etkili bir başlangıç yapabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma, uygun başlık koyabilme) (25 puan)

4-Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarına uyma, yazım ve noktalama becerisi) (25 puan)

 • Yarışmaya katılan eserlerin her türlü hakkı Gülveren Anadolu Lisesine aittir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin tamamı veya bir kısmı “Güzel Türkçem” projesi kapsamında yayımlanacak olan “Ses Bayrağım” adlı kitapta yer alacaktır. Yarışmaya gönderilen eserler, ödül alsın ya da almasın iade edilmeyecektir. “Ses Bayrağım” adlı yarışma kitabı için 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği gerekli izinler kurumumuz tarafından alınacaktır.
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilere “Başarı Belgesi”, öğrencisi dereceye giren danışman öğretmenlere “Katılım Belgesi” verilecektir. Başarı ve katılım belgeleri katılımcıların okul e-posta adreslerine gönderilecektir.
 • Yarışmada ödül almaya hak kazanan öğrencilerin, kendilerinin ya da velilerinin IBAN bilgileri öğrencinin okulu tarafından resmi yazı ile 13 Nisan 2022-22 Nisan 2022 tarihleri arasında galguzelturkcem@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Bu tarihler arasında IBAN bilgileri resmi yazı ile gönderilmeyen öğrencinin para ödülü geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin para ödülleri resmi yazı ile belirtilen hesaplarına yatırılacaktır.
 • Yarışmaya katılmak üzere başvuran okullar ve öğrenciler, Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların yenidendüzenlemesine ve mevcut şartnamede gerektiğinde değişiklik yapmaya MEB izin ve onayı ile Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir.
 • Yarışmanın düzenlenmesi sürecinde her türlü iş ve işlemlere ilişkin duyurular Gülveren Anadolu Lisesi resmî web sayfasından takip edilebilecektir.

Yarışma Düzenleme Kurulu

Canan ERGEN EŞER (Gülveren Anadolu Lisesi Müdürü, Düzenleme Kurulu Başkanı)

Ferit ÇİMEN (Gülveren Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı)

Zuhal ÖZBAY (Gülveren Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı)

Süleyman ÇİN (Gülveren Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Seçici Kurul (Jüri)

Canan ERGEN EŞER (Gülveren Anadolu Lisesi Müdürü, Düzenleme Kurulu Başkanı)

Ferit ÇİMEN (Gülveren Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı)

Zühal ÖZBAY (Gülveren Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı)

Süleyman ÇİN (Gülveren Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Ayşe GÖKBAYRAK (Gülveren Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Murat ULUTAŞ (Gülveren Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Nurdan BORA YAĞCI (Gülveren Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Fatma ERDAL (Gülveren Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Ömer BİLGİN (Gülveren Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni)

Ebubekir CANTEZ (Gülveren Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni)

Yarışma İletişim

Gülveren Anadolu Lisesi

Gülveren Mah. 3705 Sok. No.: 22

07220 Kepez/ANTALYA

gulverenanadolulisesi.meb.k12.tr

galguzelturkcem@gmail.com

0 242 227 30 03

0 532 740 96 24

Güzel Türkçem Ulusal Lise Öğrencileri Deneme Yazma Yarışması Ödülleri

Yunus Emre Ödülü Birincilik Ödülü: 1.000₺
Kâşgarlı Mahmud İkincilik Ödülü: 750₺
Fazıl Hüsnü Dağlarca Üçüncülük Ödülü: 500₺
Gülveren Anadolu Lisesi Özel Ödülü: 250₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 11 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 4 NİSAN 2022

Güzel Türkçem Ulusal Lise Öğrencileri Deneme Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gulverenanadolulisesi.meb.k12.tr/icerikler/deneme-yazma-yarismasi-evraklar_12058527.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap