“Herkes İçin Üniversite” Makale Yarışması

Engelliler Konfederasyonu tarafından, engelli üniversite öğrencilerinin günlük yasam mücadeleleri konusunda farkındalığı arttırmak, çözüm üretilmesini ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesini sağlamak amaçlarıyla “Herkes İçin Üniversite” Makale Yarışması düzenleniyor. Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılımcılık Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen yarışma başvuruları devam ediyor.

“Herkes İçin Üniversite” Makale Yarışması

Düzenleyen:Engelliler Konfederasyonu
Kategori:Makale Yarışması, Edebiyat Yarışması, Bilim Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:15 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 600 €
İkincilik Ödülü: 500
Üçüncülük Ödülü: 400
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

Engelli üniversite öğrencilerinin günlük yasam mücadeleleri konusunda farkındalığı arttırmak, çözüm üretilmesini ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesini sağlamak yarışmanın amacını oluşturmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Sosyal sorunların çözümü, yalnızca sorunu yaşayanların değil, toplumun tüm ilgili bireylerinin birlikte hareket etmesini gerektirmektedir. Engelli üniversite öğrencileri, yasadıkları sorunları anlatabilirken engelli olmayan üniversite öğrencileri de engelli öğrencilerle ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunacaktır. Yarışmaya kabul edilecek eserlerin konusu, “engelli üniversite öğrencilerinin günlük yaşam mücadeleleri” ile ilgili olacaktır.

Yarışmaya Katılım

 • Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.
 • Yarışmaya tüzel kişiler başvuramaz.
 • Yarışmaya kabul edilecek eserlerin konusu, engelli öğrencilerinin günlük yaşam mücadeleleri ile ilgili olacaktır.
 • Katılımcılar Kısa film, Afiş & slogan, Makale, Fotoğraf kategorilerinden biri ve/veya birkaçına başvurabilirler. Yarışmanın konusu ve amacı her bir kategori için ortaktır.
 •  Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi grup oluşturarak da katılım sağlayabilir. Bir grupta bulunan kişilerin sayısının önemi yoktur. Her bir grup üyesi yukarıda belirtilen şartları sağlamalıdır. Dereceye grup olarak girildiğinde ödül miktarı değişmez. Grup kendi arasında ödülü paylaşabilir. Ödülün ne şekilde pay edileceği yarışma jürisini ve proje çalışanlarını ilgilendirmez. Grup başvurularında, grubun bir üyesi grup adına başvuru yapabilir. (Ör: Kısa filme yönetmen başvurabilir.
 • Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda sadece 1 yönetmenin başvurusu kabul edilir.)
 • Bir kişi veya grup, her bir kategori için bir fikir ile katılabilir. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmacılar, başvuruda bulunduklarında şartnameyi imzalamış ve kabul etmiş olur.
 • Yarışmaya jüri üyeleri, Engelliler Konfederasyonu ve Yaşam Boyu Eğitim Derneği çalışanları katılamaz.
 • Ödül sahipleri, düzenlenecek olan ödül gününde, kapalı zarf içerisinde açıklanacaktır.
 • Ödül almaya hak kazananlar ya da dereceye girenlerin bilgileri, ödül günü öncesinde herhangi bir yerde paylaşılmayacaktır.

Makalelerde (Deneme-Derleme-Araştırma) Aranacak Koşullar

 • Makale çalışması, proje temasına uygun içerik taşımalıdır. Dil-yazım kurallarına ve bilim etiğine uygun işleyiş, sunuş ve yazım özelliklerini taşıyan özgün nitelikte olmalıdır.

Yazım Özellikleri:

 • Makale, MS Office-Word ortamında Times New Roman 12 punto yazı karakteri ile 2 satır aralığı ile paragraf boşluğu önce ve sonra 6nk şeklinde, iki yana yasla biçiminde hazırlanmalıdır.
 • Makale metni A4 formatında sayfanın dört kenarından 2,5 cm aralık kalacak biçimde yazılmalıdır
 • Başlıklamalar APA 7’ye göre yapılmalıdır.
 • En çok 150 sözcükten oluşan özet 9 punto yazı karakteri ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler (en az 3 en çok 5) tanımlanmalıdır.
 • Sözcük sayısı deneme için (3000-5000), derleme ve araştırma için (8000-10000) olmalıdır.
 • Makale başlık, özet ve anahtar sözcükler, metin (derleme/araştırma makalesi ise; girişyöntem-bulgular-tartışma), kaynaklar, (varsa) ekler sıralamasında sunulmalıdır.
 • Araştırma makalesi için giriş-problem- amaç -yöntem (Model, Araştırma Grubu, Ölçme Araçları, Veri analizi)-bulgular- tartışma- sonuç-kaynaklar- (varsa ekler) tanımlanmalı ve açıklanmalıdır.
 • Tüm şekil, tablo ve listeler metin içinde yer almalı ve numaralandırılmalıdırlar.
 • Metin içinde gösterilen kaynaklar ve yararlanılan kaynaklar (kaynakça) bilgisi APA 7 sistematiğine göre hazırlanmalıdır.
 • Deneme ve derleme çalışması bireysel olmalıdır.
 • Araştırma çalışması bireysel ya da grup olarak hazırlanabilir. Gruptaki çalışmacı-yazar sayısı en fazla 5 olmalıdır. Grup çalışmalarında çalışmayı, yarışma e-postasına bir yazar göndermelidir. Diğer yazarların isimleri çalışmanın ilk sayfasında yalnızca çalışmanın başlığı, yazar ve/veya yazarların ad-soyadları, bir paragraflık tanıtıcı bilgi ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Grup çalışmalarında ödülün ne şekilde pay edileceğine yarışma jürisini ve proje çalışanlarını ilgilendirmez.
 • Yarışmaya gönderilen makaleler geçmişte ya da eşzamanlı olarak herhangi bir yarışma ve/ya da yayın sürecine girmiş çalışmalar olmamalıdır.
 • Katılımcılar en geç̧̧ 15 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru formunun ıslak imzalı olarak taranmış̧̧ kopyasını, üniversite kimliği fotokopisini, güncel öğrenci belgesini ve bir adet fotoğrafını (grup ise katılımcı grubun toplu fotoğrafı) , engellilerkon@gmail.com adresine konu bölümüne katıldığı yarışma kategorisini, makalenin adını ve yazarını yazarak ve makale dosyasını ekleyerek göndermelidirler.

Örnek:

Alıcı: engellilerkon@gmail.com

Konu: makale_ makale adı_ erenkaya

Katılımcıların yükleyeceği makale dosya ismi, katılımcının adı ve soyadı şeklinde olacaktır.

Örnek: erenkaya

Başvuru formuna http://www.engelsizuniversiteagi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 • İstenen dosya ve materyaller yarışmanın posta adresinden eksiksiz olarak ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.
 • Makalelerin sağlıklı bir şekilde iletilmesini sağlamak ve iletildiğinden emin olmak yarışmacıların sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya başvuran eser sahipleri, makalelerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.
 • Eser sahipleri, makalelerini yarışmaya göndererek eserleri ile ilgili her türlü telifhakkını Engelliler Konfederasyonuna devretmiş sayılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen makaleler iade edilmeyecektir. Yarışma sonucunda dereceye giren makaleler dışındaki makaleler de ilgili hakem kurulu değerlendirmesi ile kabul gördüğü taktirde proje yayını olarak dergide yayınlanabilir. Hakem kurulu düzenleme talep edebilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerin, yazar adı belirtilerek ticari amaç gözetmeksizin çeşitli yayınlarda yayınlanması yarışmacı tarafından kabul edilmiş̧̧̧̧sayılır.
 • Makale için kullanılan eserlerin telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibine aittir.

Katılımcılar, makalelerine ilişkin telif hakları konusunda 3.kişiler tarafından herhangi bir iddiada bulunulması halinde (intihal yapılması durumu) Engelliler Konfederasyonu’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

 • Proje Yönetim ekibinin, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde makaleleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.
 • Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
 • Proje Yönetim Yetkilileri yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir.

Jüri ve Değerlendirme

 • Her bir kategori 5 kişilik ana jüriden oluşmaktadır. Engelliler Konfederasyonu, Yaşam Boyu
 • Eğitim Derneği temsilcileri, akademi üyeleri jüride yer almaktadır.
 • Değerlendirme, her kategori için belirlenen jüri üyeleri tarafından yapılacaktır.
 • Jüri değerlendirmesinde gizlilik esas alınacaktır.
 • Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
 • Bu şartnamede “Herkes İçin Üniversite” yarışmasının usul ve esaslarına yer verilmektedir.
 • Şartnamenin tüm hakkı Engelliler Konfederasyonuna aittir. Katılımcılar yarışmaya başvuruda bulunduklarında yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Şartname, yarışma organizatörü olan Engelliler Konfederasyonun kontrolündedir. İlgili kurum şartnamede zaman kavramı gözetmeksizin gerekli gördüğü takdirde her türlü değişikliğe gidebilir.
 • Katılımcılar başvuruda bulundukları yarışmanın şartnamesine uymak zorundadır. Şartnamenin tüm hakkı Engelliler Konfederasyonuna aittir.

“Herkes İçin Üniversite” Makale Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 600 €
İkincilik Ödülü: 500
Üçüncülük Ödülü: 400

 • Dereceye giren katılımcılardan herhangi birinin bu şartname hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Bu durum diğer yarışmacıları herhangi bir şekilde etkilemez.
 • Grup adına katılım sağlayan katılımcıya ödül verilir. Ödülün pay edilip edilmediğinden ya da ne şekilde pay edildiğinden Engelliler Konfederasyonu sorumlu değildir.
 • Ödüller üzerinde üniversiteler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
 • Ödül almaya hak kazanan katılımcılar ödüllerini, ödül töreninde alacaktır.
 • Ödül töreni, pandemi koşullarına bağlı olarak projenin web sitesinden, proje yönetimi tarafından duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

“Herkes İçin Üniversite” Makale Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.engelsizuniversiteagi.com/?page_id=980

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap