İfateks Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

İfateks Konfeksiyon tarafından MSGSÜ Mimarlık Bölümü ortaklığında doğa dostu üretim yaklaşımına uygun olarak ofis ve üretim binasının tasarımı için öğrencilerden kent, kentsel doku ve kamusal alan bağlamında fikir üretecekleri İfateks Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

İfateks Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Düzenleyen:İfateks Konfeksiyon tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
(MSGSÜ) Mimarlık Bölümü ortaklığında.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Mimarlık Bölümü lisans öğrencisi
Son Başvuru Tarihi:13 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:10 OCAK 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 17.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 7.500 ₺ (3 Adet)
Ekolojik Tasarım Teşvik Ödülü: 5.000 ₺
Yenilikçi Tasarım Teşvik Ödülü: 5.000 ₺
Satın Alma: 5.000 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

“İFATEKS YEŞİL OFİS VE ÜRETİM BİNASI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” kapsamında, İFATEKS’in doğa dostu üretim yaklaşımlarına paralel olarak ofis ve üretim binasının tasarımının elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yarışmaya katılan öğrencilerden kent, kentsel doku ve kamusal alan bağlamında fikir üreterek tasarım yapmaları beklenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; İFATEKS ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Bölümü ortaklığında serbest ve tek aşamalı olarak düzenlenen öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu, İFATEKS’in ofis ve üretim binası ihtiyacının “yeşil ofis” standartları kapsamında ele alınarak tasarlanmasıdır. Yarışma alanı; İstanbul’un sanayi ilçelerinden Esenyurt’ta 1292/5 parselde, 2.862,35 m2, Ekin Caddesi, 169 ve 173. Sokak arasında kalan, bir köşesinde yeşil alan bulunan arsadır.

İFATEKS YEŞİL OFİS VE ÜRETİM BİNASI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI’nda dikkat edilmesi beklenen tasarım ilkeleri şu şekildedir;

 • Arsanın bulunduğu mevcut kent dokusunun irdelenmesi ve alanın kentsel sürdürülebilirlik açısından ele alınması,
 • Kullanıcıların alana ulaşım senaryolarının düşünülmesi,
 • Ofis binası ve çevresinde kurgulanacak alanda gündelik yaşama ilişkin hareketlerin dikkate alınması, kamusal/özel alan kullanımlarının farklı kurgulara cevap verebilecek nitelikte oluşturulması,
 • Ekolojik yaklaşımların irdelenmesi,
 • Güncel teknoloji ve koşulların dikkate alınması,
 • Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek esnek bir tasarım olması,
 • Farklı kullanıcı profillerine uygun olarak kentsel ve sosyal gereksinimlerin karşılanması,
 • Çalışma‐üretim‐dinlenme mekânlarının bir arada kurgulanmasıdır.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma, lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde birlikte çalışmanın disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi tavsiye edilmektedir.
 • Ekip temsilcisinin Mimarlık Bölümü lisans öğrencisi olması zorunludur. Ekipte yer alacak diğer öğrenciler, farklı bölümlerde öğrenim görüyor olabilir. Katılımcıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi sunması zorunludur.
 • Yarışma jürisi asıl, yedek, danışman üyelerinin, raportörlerinin ve yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin, birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışma raportörlüğünün e‐posta adresi ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr’dir. Sorular ve proje teslim dosyası yarışma e‐posta adresine, yarışma takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak ekip temsilcisi tarafından iletilir.
 • Yarışmaya katılacak ekipler, yarışma takviminde ‘Ön Kayıtlar İçin Son Tarih’ bölümde belirtilen tarihe kadar yarışma kaydını yapmış olmalıdır. Ekipte yer alan her katılımcıya ait dijital kimlik dosyası (yarışmacılara ait kimlik bilgileri ile lisans öğrenci belgesi) Bölüm 2.12’de belirtildiği şekilde raportörlüğe iletilmelidir.
 • Proje Teslim Dosyasında proje paftaları ve mimari açıklama raporu yer almalıdır. Teslim dosyasında yer alan her bir belgenin içeriği, formatı ve yüklenme şekli Bölüm 2.14’te detaylıca anlatılmıştır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma konusu 2021‐2022 Eğitim Öğretim Yıli, Güz Dönemi, Mimari Proje Atölyesi konusu olmamalıdır. Aksinin tespit edilmesi durumu diskalifiye sebebidir.

Seçici Kurul Üyeleri

Danışman Seçici Kurul Üyeleri

Ayşin SEV- Prof. Dr., MSGSÜ – Mimarlık Fakültesi Dekanı

Ebru ÖZEKE TÖKMECİ – Prof. Dr., MSGSÜ – Mimarlık Bölüm Başkanı

İlkay KOMAN – Doç. Dr., MSGSÜ – Mimari Proje Atölyesi Koordinatörü

İlhan ÇETİN – İFATEKS – Genel Müdür

İbrahim YILMAZ – İFATEKS – Yönetim Danışmanı

Asıl Seçici Kurul Üyeleri

F. Gülşen GÜLMEZ – Prof. Dr., MSGSÜ

Yasemen SAY ÖZER – Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Yılmaz DEĞER   Mimar – Öğr. Gör.

Güldehan F. ATAY – Doç. Dr., MSGSÜ

Savaş EKİNCİ – Dr. Öğr. Üyesi, MSGSÜ

Seçici Kurul Yedek Üye

Ali Derya DOSTOĞLU – Mimar – Öğr. Gör., MSGSÜ

Raportörler

H. Yasemin ÇAKIR – Araş. Gör., MSGSÜ

Atakan YOLCU – Araş. Gör., MSGSÜ

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.

Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

Yer Görme

Yarışmada, yer görme zorunluluğu yoktur; ancak jüri, yarışmacıların yer görmelerini önermektedir.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

 • Yarışma Şartnamesi (İhtiyaç programını içerir)
 • Ekler (Alana ait; kmz uzantılı dosya, HGMortofoto, imar durum bilgisi, Esenyurt uygulama imar planı notları, plankote‐harita, hava fotoğrafları ve çevre fotoğrafları, 1/1000 ölçekli dijital harita)
 • Kimlik Bilgileri Şablonu

Belgeler okul web sitesinde (www.msgsu.edu.tr) yapılacak duyurudan ve onedrive bağlantısından (https://bit.ly/3kXKlSF) temin edilebilir.

Ön Kayıt Süreci

 • Yarışmanın ön kaydı dijital ortamda gerçekleştirilecektir ve süreç ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr adresi üzerinden yürütülecektir.
 • Ekipte yer alan her katılımcıya ait dijital kimlik dosyası (yarışmacılara ait kimlik bilgileri ile lisans öğrenci belgesi) ekip temsilcisi tarafından yarışma raportörlüğüne (ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr) iletilmelidir.
 • E‐mail konu başlığına ‘Dijital Kimlik Dosyası’ yazılmalıdır.
 • Katılımcılara raportörlükten e‐posta ve eklerin ulaştığına dair geri bildirim yapılacaktır. Bu geri bildirimi almamış ekipler, yarışmaya katılmamış sayılacaktır.
 • Açılmayan dosyalardan yarışma raportörlüğü sorumlu değildir.
 • Son ön kayıt 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:59’a kadardır. Belirtilen ön kayıt saatinden sonra kayıt yapılmayacaktır.
 • Dijital kimlik dosyasında her bir katılımcıya ait kimlik bilgileri ve lisans öğrenci belgesi bulunur.
 • Kimlik bilgileri şablonu, paylaşılan dosyalar arasında yer almaktadır. Bu bilgiler arasında ad‐soyad, katılımcının öğrenimini sürdürdüğü üniversite ile bölüm, TC kimlik numarası ve iletişim bilgileri (cep telefonu ve e‐posta adresi) bulunmaktadır.
 • Kimlik bilgileri (1.sayfa) ve lisans öğrenci belgesi (2.sayfa) pdf dosyası olarak birleştirilerek, ekip temsilcisi tarafından her bir katılımcı için ayrı ayrı iletilmelidir.
 • Ekipteki her bir katılımcı için kimlik bilgileri (1.sayfa) ve lisans öğrenci belgesi (2.sayfa) pdf dosyası olarak birleştirilmelidir. Katılımcılara ait dijital kimlik dosyaları ekip temsilcisi tarafından tek bir e‐posta hâlinde iletilmelidir.
 • Lisans öğrenci belgesi okuldan alınarak taranabilir ya da e‐devlet üzerinde dijital olarak elde edilebilir.
 • Her bir ekip tarafından 5 rakamdan oluşan bir rumuz belirlenmelidir. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Örnek Rumuz: 13524

 • Dijital kimlik dosyası isimleri belirlenen rumuzu da içerecek şekilde örnekteki gibi olmalıdır. Örnek Ekip Temsilcisi Dijital Kimlik Dosyası İsmi: 13524‐EKİPTEMSİLCİSİ

Örnek Ekip Üyesi Dijital Kimlik Dosyası İsmi: 13524‐EKİPÜYESİ1, 13524‐EKİPÜYESİ2…

Not: Yukarıdaki 13524 numaralı rumuz örnek olarak verilmiş olup, katılımcılar tarafından kullanılmamalıdır.

Yarışmacılardan Proje Tesliminde İstenenler

 • Kentsel ve çevresel yaklaşımları anlatan şematik gösterimler
 • 1/1000 Vaziyet Planı (çevre ilişkilerini, araç yaya ulaşımını, kamusal alanları ifade edecek biçimde)
 • 1/500 çevre ile ilişkileri gösteren zemin kat planı ve silüet (yarışma alanının tamamının kamusal alan ilişkilerini gösterecek biçimde aktarılması beklenmektedir)
 • 1/200 kat planları, en az iki kesit ve bütün cephelere ait görünüşler (tasarımı ifade edecek nitelikte ve sayıda olmalıdır)
 • Maket fotoğrafları ve/veya 3 boyutlu çizimler aracılığıyla, şema ve eskizler (kullanıcı/insan ölçeğini gösterecek şekilde)
 • Yarışmacı ekiplerin yaklaşımlarını ortaya koyan mimari açıklama raporu.

Proje Teslim Şekli

 • Proje teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir ve süreç ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr adresi üzerinden yürütülecektir.
 • Proje Teslim Dosyasında proje paftaları ve mimari açıklama raporu yer almalıdır.
 • Proje Teslim Dosyası yarışma raportörlüğüne wetransfer bağlantısı şeklinde iletilmelidir. E‐posta konu başlığına ‘Proje Teslim Dosyası‐Rumuz’ yazılmalıdır.

Örnek E‐posta Konu Başlığı: Proje Teslim Dosyası‐13524

 • Katılımcılara raportörlükten e‐posta ve eklerin ulaştığına dair geri bildirim yapılacaktır. Bu geri bildirimi almamış ekipler, yarışmaya katılmamış sayılacaktır.
 • Açılmayan dosyalardan yarışma raportörlüğü sorumlu değildir.
 • Son gönderim 27 Aralık 2021 Pazartesi 23:59’a kadardır. Belirtilen teslim saatinden sonra dosya kabulü yapılmayacaktır.

Proje Paftaları

 • Tüm sunuşlar en fazla 4 adet A1 yatay (84×59,4cm) boyutlarında 300 dpi çözünürlükte JPEG olarak kaydedilmelidir.
 • Her bir pafta boyutu en fazla 25 mb büyüklüğünde olmalıdır.
 • Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk) serbesttir.
 • İleride sergilemede kullanılmak üzere kolaylık sağlaması bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şeması verilmelidir.
 • Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda sağ üst köşeye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuda ön kayıt sırasında belirlenmiş olan rumuz yazılacaktır.
 • Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuz ve pafta numarasından oluşmalıdır.

Örnek pafta isimleri: 13524‐1, 13524‐2, 13524‐3, 13524‐4

 • Mimari açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer almalıdır. Rapor, projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 500 sözcükten oluşmalıdır.
 • Planlar, pafta üzerine şemada gösterildiği gibi; 169. Sokak paftanın sol kenarına paralel olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Mimari Açıklama Raporu

 • Mimari açıklama raporu pdf formatında kaydedilmiş bir A4 rapor olarak da sunulmalıdır.
 • Dosya ismi, belirlenen rumuzu da içerecek şekilde örnekteki gibi olmalıdır.

Örnek rapor ismi: 13524‐RAPOR

Not: Yukarıdaki 13524 numaralı rumuz örnek olarak verilmiş olup, katılımcılar tarafından kullanılmamalıdır.

Jüri Değerlendirmesi ve Sonuçların Açıklanması

Yarışmanın sonuçları okul web sitesinde (www.msgsu.edu.tr) duyurulacaktır.

Projelerin Sergilenmesi, Yayınlanması ve Kolokyum

 • Katılan tüm projeler, yarışma sergisinde yer alacaktır.
 • Yarışma sergisinin şekli ve tarihi pandemi koşullarına bağlı olarak sonradan planlanacaktır.

İşin Verilme Şekli ve Fikri Haklar

“Uygulanmak üzere seçilecek tasarımın telif hakkı İFATEKS’e aittir. İFATEKS, ödül bedelini tasarım sahibine vermek suretiyle projenin tüm hukuki haklarını satın almış olur.”

Yarışma İletişim

Raportörlük Adresi:

e‐posta: ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr

onedrive bağlantısı: https://bit.ly/3kXKlSF

“İFATEKS YEŞİL OFİS VE ÜRETİM BİNASI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI”

MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Meclis‐I Mebusan Caddesi, Fındıklı Beyoğlu /İSTANBUL

Tel: 0212 252 16 00

İfateks Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 17.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 7.500 ₺ (3 Adet)
Ekolojik Tasarım Teşvik Ödülü: 5.000 ₺
Yenilikçi Tasarım Teşvik Ödülü: 5.000 ₺
Satın Alma: 5.000 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Ön Kayıtlar İçin Son Tarih: 13 ARALIK 2021

Dijital Ortamda Teslim İçin Son Tarih: 27 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 OCAK 2022

İfateks Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.msgsu.edu.tr/news/NewsDetail.aspx?nid=4646

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap