İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması

266

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi tarafından, Heykel Yarışması, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin ruhuna ve mimari yapısına uygun bir heykel kazandırmak; yaratıcı ve çağdaş bir çevre tasarımını sağlanmak ve sanatçıları ve güzel sanatları teşvik etmek amaçlarıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması

Düzenleyen:İstanbul Atatürk Kültür Merkezi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri T.C. Vatandaşı olan herkes.
Son Başvuru Tarihi:25 TEMMUZ 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 AĞUSTOS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 150.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 50.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 20.00 ₺ (3 Adet)
Satın Alma İçin Ayrılan Bütçe: 120.000 ₺

Yarışmanın Amacı

Heykel Yarışması, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin ruhuna ve mimari yapısına uygun olarak yapılacak ve ekte yer alan krokide gösterilen alana yerleştirilecek bir heykel kazandırmak amacıyla yapılmaktadır.

Nihai hedef ise, yaratıcı ve çağdaş bir çevre tasarımının sağlanması, sanatçıların ve güzel sanatların teşvikidir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Heykel Yarışması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile 53. maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine (“Yönetmelik”) dayanarak gerçekleştirilmektedir.

Heykel Yarışması, Yönetmelik ve şartnamede öngörülen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla tüm katılımcılara açık olacak şekilde tek kademeli ve serbest ulusal güzel sanat eseri yarışması olarak düzenlenecektir. 

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Heykel Yarışması, görsel ve/veya algısal, kavramsal sanat değerleri, yapının iç ve/veya dış mekanlarının ve kentsel mekanların mimari ve peyzaj değerleri ile bütünleşebilen, her türlü teknik ve/veya teknolojik uygulamaları ile, resim, heykel, seramik, özgün baskı, vitray, mozaik ve su/ışık/ ses efektleri ve benzeri yöntemlerle elde edilen eserleri konu almaktadır.

Yarışma sonucunda kazanan tasarım İdarece uygun görülmesi halinde uygulanarak, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile Mete Caddesi’nin kesişiminde bulunun ve ekte yer alan krokide gösterilen alanda konumlandırılacaktır. Yarışmaya katılan tasarımlar İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin tarihi, kültürel ve mimari dokusunu öne çıkarmaya yönelik, ekli krokide bulunan alana uygun olarak ve aşağıda belirtilen çevresel faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanacaktır.

 • Eser, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi cephesinin kalıcı bir parçası haline geleceğinden mekânsal bütünlüğe uygun,
  •  İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin meydanla iletişimine katkıda bulunacak şekilde, kimliğine uygun,
  • Eserin yerleştirileceği alanın koordinatlarına uygun,
  • Eserin arkasında yer alan ağaca zarar vermeyecek ve ağaçla uyum içinde olacak şekilde,
  • Yakın çevre ile uyum içinde ve Taksim Meydanından algılanacak şekilde tasarlanmalıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar aşağıdaki gibidir:

 • Yarışmaya son başvuru günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabilecektir.
  • Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım kabul edilecektir. Ekip olarak katılımda, katılanların her birinin koşulların tamamına uyması zorunludur. Ekip üyeleri, üç ekibi geçmemek koşuluyla farklı tasarım ekiplerinde bulunabilirler.
  • Yarışma şartnamesi İdarenin adresinde ve www.akmistanbul.gov.tr internet sitesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı internet sitelerinde yayınlanacak ve görülebilecektir. Ancak yarışmaya katılacak olanların yarışma şartnameleri ve eklerini satın almaları zorunludur.
  • Aşağıda yer alan şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan aralarında belirleyecekleri ve İdareye bildirecekleri bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Alper ÖZKAN (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd.)

Süleyman Saim TEKCAN (Sanatçı)

Asli Jüri Üyeleri

Celaleddin ÇELİK (Mimar-Sanatçı)

Günseli KATO (Sanatçı)

Hüsamettin KOÇAN (Sanatçı-Akademisyen) (Jüri Başkanı)

Murat TABANLIOĞLU (Mimar)

Osman DİNÇ (Heykeltıraş)

Seçkin PİRİM (Heykeltıraş)

Şakir GÖKÇEBAĞ (Sanatçı)

Yedek Jüri Üyeleri

İsmail EĞLER (Sanatçı)

Mehmet Ali UYSAL (Sanatçı)

Rıfat ŞAHİNER (Sanatçı-Akademisyen)

Tansel TÜRKDOĞAN (Sanatçı-Akademisyen)

Raportörler

Başar ÇAVUŞOĞLU (Kültür ve Turizm Uzmanı)

Elanur EVCİ ERCAN (Arkeolog)

Elif BOZKURT (Tasarım ve Sanat Danışmanı)

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışma şartnamesi ve eklerini almak için yarışmacılar İdareye şahsen başvurmalı ve şartname bedeli olan 100 TL bedeli ödemelidir. Yarışmacılar şartname bedelini İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Beşiktaş/İstanbul Şubesi TR030001000529964297915001 IBAN nolu hesap numarasına “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışma Şartnamesi Bedeli” açıklaması ile gönderecektir. Söz konusu bedelin yatırıldığına dair dekontun İdareye elden sunulması akabinde şartname ve ekleri yarışmacılara verilecektir.

Gerekliliklerin yerine getirilmesiyle İdare aşağıda yer alan evrakları yarışmacıya gönderecektir.

 • Yarışma Şartnamesi

Yarışmacılardan İstenecekler

Yarışmacılar, aşağıda yer alan belge ve bilgileri elden İdareye teslim ederek Yarışmaya katılabilirler.

 • Eserin boyutları, çizim standartı ve sunum şeklini içeren niteliği, tüm tasarım bileşenlerini belirterek,
  • Eserin konusunu, sanatçının konuyu ele alışını, önerilen malzemeyi, malzemeye bağlı olarak yaklaşık maliyeti içeren raporu,
  • Çizim, rapor, belge ve hesapların açıklamaları
  • Fotomontaj ve ışıklandırma şeması,
  • Tasarım teknik raporu,
  • Fiziksel ve/veya bilgisayar sunumu ile tasarım maketi,
  • Varsa 1/1 kesit malzeme örneği,
  • Uygulama termin planı (Uygulamanın zaman planlamasını içeren rapordur. Yapıtın başlangıcından yerine montajı dahil bitimine kadar uygulamanın aşamalarını da içeren yaklaşık süreçleri içermelidir.),
  • Yarışmacının yarışma şartlarını aynen kabul ettiğini belirten Başvuru Formu (Ekip katılımı halinde yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Başvuru Formu tüm ekip üyeleri tarafından imzalanacaktır),
  • Kimlik zarfı (Yarışmacıların, tasarımlarının teslim edildiği ambalajın içine tasarım ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; daktilo veya yazıcı ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması kimlik zarfı” ibaresi yazılmış bir zarfın içine yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı ve soyadını bildirir imzalı bir Başvuru Formunu),
  • Şartnameyi satın aldığına dair dekont

İdareye teslim edilir. Yarışmacılardan istenen yukarıda belirtilen belgeler de kimlik zarfının içine konulur. Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan tasarımlar jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez. Yarışmaya katılan tasarım sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

Yer Görme

Yarışmada yer görme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yarışma Kuralları

Yarışma kuralları aşağıdaki gibidir.

 • Yarışmacılar, her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta ve yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Jüri kararlarında; eserin konusunu, sanatçının konuyu ele alışını, önerilen malzemeyi, malzemeye bağlı olarak yaklaşık maliyeti içeren raporu, dikkate alacaktır.
  • Yarışmacılar, daha önce sosyal medya dahil herhangi bir yarışmada ya da herhangi bir yerde sergilemedikleri tasarım ve eserlerle yarışmaya katılabilirler. Bu ve benzeri bir durumun tespiti halinde jüri kararı ile tutanağa geçirilmek suretiyle yarışmacılar yarışmadan çıkarılır.
  • Her yarışmacı en fazla üç tasarımla yarışmaya katılabilir. Her katılım için ayrı şartname satın alınması gerekmektedir.
  • Yarışmaya ekip olarak katılımlarda ortakların her biri İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
  • Yarışmacı, tasarımın kendi özgün tasarımı olduğunu, üçüncü şahısların bu tasarım üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, tasarım ve/veya eser üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde tasarım sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tasarımı ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
  • Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
  • Tüm tasarımlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurum ile müdürlüklerce yurtiçinde ve yurtdışında sergilenebilecek ve bu tasarım ve eserlerle ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
  • Derece ve mansiyon kazanan tasarımların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan manevi haklarından m. 14’te yer alan umuma arz salahiyeti, m.15’te yer alan adın belirtilmesi salahiyeti, m.16’da yer alan eserde değişiklik yapılmasını menetme salahiyeti  ile mali haklardan m.21’de yer alan işleme hakkı, m.22’de yer alan çoğaltma hakkı, m.23’te yer alan yayma hakkı, m. 24’te yer alan temsil hakkı, m.25’te yer alan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları münhasıran, süresiz ve sınırsız olarak İdareye ait olur. İdare, ödül ya da sergilenmeye değer bulunan tasarımların  görsellerini Bakanlık uzantılı internet sayfalarında televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanırım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi ayrıca bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Yarışmacı, mirasçıları ve yasal temsilcilerinin bu hususa dair herhangi bir itirazda ve/veya talepte bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İdare, yarışmaya katılan eserlerden satın almak isterse, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan mali ve manevi hakları ve / veya endüstriyel tasarım hakkını belirli bir süre kullanımı için lisans almak ya da söz konusu hakları devir almak isterse, katılımcılarla sözleşme yapar. Yarışmacı, satın alınmasına karar verilen eserler için jüri tarafından uygun görülen satın alma bedelini kabul etmiş olur. Jüri, satın almaları, dilediği sayıda yapıta dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbesttir. Hakları devralınan tasarımların, yarışmacı (eser sahibi)’ne imal ettirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Tasarımların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan manevi haklarından m. 14’te yer alan umuma arz salahiyeti, m.15’te yer alan adın belirtilmesi salahiyeti, m.16’da yer alan eserde değişiklik yapılmasını menetme salahiyeti ile mali haklardan m.21’de yer alan işleme hakkı, m.22’de yer alan çoğaltma hakkı, m.23’te yer alan yayma hakkı, m. 24’te yer alan temsil hakkı, m.25’te yer alan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları münhasıran, süresiz ve sınırsız olarak İdareye ait olur.
  • Uygulanmak ve/veya satın almak üzere seçilecek tasarım sahipleri ve derece ve mansiyon alınmasına karar verilen tasarım sahipleri ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu doğrultusunda Eser Kullanım Protokolü imzalanacaktır. Yarışmacı bu konuda hazırlanacak olan Eser Kullanım Protokolü imzalamayı kabul ve taahhüt eder. 
  • Kimlik zarfı, istenen diğer belgeler ve maketi teslim etmeyen yarışmacılar jüri kararı ile tutanağa geçirilmek suretiyle yarışmacılar yarışmadan çıkarılır.
  • Yarışmaya dair güncelleme ve bilgilendirmeler www.akmistanbul.gov.tr internet sitesinde duyurulacaktır.
  • Son teslim tarihinden sonra tasarım tesliminde bulunan yarışmacılar, yarışmaya kabul edilmez.
  • Yarışmacılar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerinin kaydedilebileceğini, şartnameyi alarak kabul ve beyan ederler.

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

 • Tasarımlar en geç şartnamenin 11.4. maddesinde belirtilen tarihte İdare adresine elden teslim edilecektir.
  • Hasarlı veya açılamayan başvurular yarışma dışı bırakılır.
  • Yarışmacı, yarışmaya fiziksel veya dijital olarak hazırladığı sunumlar ve tasarımın maketi ile başvuracaktır. Yarışmacı katılmak istediği sunumlar ve maketi ayrı ayrı aşağıdaki hususlara dikkat ederek teslim edecektir.

Teknik Çizim ve Görseller

Yarışmacının tasarımını ve tasarımının uygulama esaslarını en iyi biçimde anlatacağını düşündüğü ölçekteki plan, görünüş, kesit ve detay çizimleridir. Çizimlerde boyut ve malzeme bilgisi verilmelidir. Yarışmacı tasarımın imalatına ilişkin detayları içeren çizimler sunacaktır. Yarışmacı tasarımını ekte yer alan görsel ve krokiler üzerine mümkünse ölçekli olarak yerleştirecektir. Yarışmacı istediği teknikle, tasarımını gösteren üç boyutlu çizimler/görseller sunabilir.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

Eserin 3 boyutlu, serbest el çizimini ve kesit detaylarını anlatır paftalar A1 boyutunda olmalıdır. Bütün paftalarda paftanın sağ üst köşesinde 5 karakterden ve 16 punto boyutlarında rumuz yer alacaktır. Tüm paftalar en az 150 DPI çözünürlükte A1 boyutunda basılı veya sanal ortamda harici bellekle (USB disk) teslim edilecektir.

Animasyon veya Video

Yarışmacının tercihine bağlı olarak hazırlanabilir. Yarışmacı sanal ortamda, harici bellekte (USB disk) kayıtlı biçimde teslim edecektir. Yarışmacı tarafından hazırlanacak videonun herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan isim ve işaret bulunan projeler yarışma dışı bırakılacaktır.

Maket

1/20, 1/10 veya 1/5 ölçekli maket;

Maket tekniği serbesttir, yarışmacı tasarımını / ürünlerini en iyi anlatabilecek ölçekte ve adette maket teslim edecektir.

Proje Raporları

Tasarımın teknik ve maliyet raporları Times New Roman font ile 12 punto olarak yazılacak, birer sayfayı geçmeyecek şekilde ayrı bir dosya olarak hazırlanacaktır. Raporun bir bölümü veya özeti ayrıca pafta üzerinde de yer alabilir.

Dijital Teslim

Yarışmacı tarafından baskı olarak teslimi yapılan tüm çizim ve raporların dijital dosyaları içerisinde sunum dosyasından başka dosya bulunmayan bir adet harici bellekle (USB disk) ayrıca sanal olarak da teslim edilecektir. Sunum paftalarının dijital kopyaları 300 DPI çözünürlükte hazırlanmış JPEG veya PDF formatında verilmelidir.

Tasarımların Sergilenme Yeri ve Zamanı

Yarışma sonuçlarının ilan edilmesinin akabinde en geç (30) gün içerisinde (sergi tarihi www.akmistanbul.gov.tr adresinde yayınlanacaktır) tüm tasarımlar bir hafta süre ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde sergilenir. Yarışmacılar, yarışmaya katılmakla tasarımının sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayınlar ve sergilerde tasarımının yer almasını ilgili mevzuat ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği kabul etmiş sayılır.

Yarışmacılar, yarışmaya katılmakla tasarımının veya eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında tasarımının veya eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Tasarımların Geri Verilme Şekli

Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde İdareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından alırlar. Tasarımların, yarışmacılara posta/kargo yolu ile gönderilmesi mümkün değildir.  İdare, bu süre içinde alınmayan maketlerden sorumlu değildir. Ödül ve varsa satın alınan tasarımlar ve ekleri İdareye ait olacaktır.

Kimlik zarfında “açılamaz” ibaresi bulunan tasarımlar sahiplerine raportörlerin ve tasarım sahibinin imzalayacağı tutanak ile kimlik zarfı açılarak teslim edilecektir.

Rumuzlar ve Ambalaj Esasları

Maketler, raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Tasarımın tüm paftalarının, raporların her sayfasının, kimlik zarfının sağ üst köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajlarına, USBye, maketin sağ üst köşesine beş (5) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Kimlik açıklayıcı hiçbir ibare kullanılmayacaktır.

Soru Sorma

Yarışmacılar takvimde belirtilen tarihler arasında sorularını İdarenin heykelyarismasi@akmistanbul.gov.tr adresine gönderebilirler. Sorular Jüri tarafından değerlendirilerek cevaplandırılır. Soruların yanıtları soru soranların kimlikleri belirtilmeksizin, takvimde belirtilen tarihten sonra şartname alan ve alacak olan tüm yarışmacılara bildirilir.

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli

Jüri değerlendirme sonucu hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İdareye verecektir. Bu raporda kazanan yarışmacılar Resmi Gazetede ve www.akmistanbul.gov.tr internet sitesinde yayınlanarak ilan edilecektir.

Kolokyumun Yapılacağı Yer

Yarışmanın sonuçlanmasından sonra yarışmayla ilgili sonuçların tartışılacağı bir kolokyum düzenlenir. Bu kolokyum danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ve raportörlerin katılımı ile yarışma sonuçlarının ilanında belirtilen tarih ve yerde gerçekleştirilir.

İhtiyaç Programı

İhtiyaç programı işbu şartnamede tanımlandığından yarışmacılara ayrıca verilmeyecektir.

Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri

Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerlidir.

Şartname uyarınca ortaya çıkacak hak ve yükümlülükler üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez.

Şartnamede Türk hukuku uygulanacak olup, şartnamenin uygulanmasından ve/veya yorumlanması esnasında herhangi bir uyuşmazlık doğması halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Yapım İşi

Ödül alan tasarımların uygulanıp uygulanmayacağına İdare tarafından karar verilecektir. Yarışmada kazanan ve uygulanması öngörülen tasarım ekibe aitse ekibin ilgili kişisi, ekibini temsil eder ve İdare ile ortaklaşa bir değerlendirme sürecine uyacağını taahhüt eder.

İdare, uygulanması kararlaştırılan tasarım sahipleri ile teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşerek Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca doğrudan temin edilebilecektir. Yarışmacı, daha önce İdareye sunduğu maliyet raporuna sadık kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tasarım sahibi, uygulama ve detay projelerini yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu durumda İdare uygulamayı ikinciliği kazanan tasarım sahibine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi de işi yapmaktan vazgeçerse, İdare işi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.

Yarışma İletişim

Yarışmayı Açan Kurum  :İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Adres: Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. No:2 34437 Beyoğlu/İSTANBUL

E-posta: heykelyarismasi@akmistanbul.gov.tr

Web adresi: www.akmistanbul.gov.tr

Sosyal medya hesapları

Instagram :akmistanbul

Twitter: @AkmIstanbul

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 150.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 50.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 20.00 ₺ (3 Adet)
Satın Alma İçin Ayrılan Bütçe: 120.000 ₺

Ayrıca satın almalar için jüri emrine 120.000 TL ayrılmıştır. Jüri satın almaları eşit olarak, dilediği sayıda yapıta dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbesttir.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödül tutarları İdare tarafından net olarak ödenecektir. Ödül tutarlarının ödemesi, kazanan yarışmacıların vergi borçları ve sigorta prim borçları olmadığına dair belge ibrazı sonrası yapılacaktır. Kazanan yarışmacıların herhangi bir borcunun bulunmadığı durumda damga vergisi kesintisi yapılarak ödül tutarı ödenecektir.

Kazanan yarışma ekibinin kimlik zarfında belirtecekleri ilgili kişinin banka hesabına, sonuçların ilanından itibaren 30 gün içerisinde ilgili kişiye ödeme yapılacaktır.

Birden fazla ödül kazanılan başvurularda kazanılan en yüksek miktardaki ödül geçerli olacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 TEMMUZ 2022 Saat: 17.00

Kolokyum ve Ödül Töreni: 15 AĞUSTOS 2022

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://akmistanbul.gov.tr/tr/heykel-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.596 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap