İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Fatih Belediyesi tarafından, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın; bölgenin tarihi kimliğine, geçmiş ve günümüz plan fonksiyonlarına uygun bir şekilde kamusal alan olarak kente kazandırılması, bölgenin mekânsal potansiyelinin değerlendirilmesi, tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması ve alanın kamusal kullanım değerinin arttırılması amaçlarıyla İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Fatih Belediyesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Şartnameden ulaşabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi:10 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:6 HAZİRAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 125.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 80.000 ₺
Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 40.000 ₺ (3 Adet)
Satın Alma: 40.000 ₺ (Bütçe ayrılmıştır.)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Türü ve Şekli

“İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması”; Fatih Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek kademeli kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı İstanbul İli Fatih İlçesi Topkapı Mahallesi içinde yer alan ve eklerde (halihazir ve yarışma sınırı dwg dosyasında) sınırları verilen alandır. Yarışma alanının tamamı İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 12.07.1995 tarih ve 6846 sayılı kararı ile Kentsel ve Tarihi Sit olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır. Ayrıca alanın önemli bir kısmı 1985 yılında UNESCO’nun Dünya Miras Listesine dâhil edilmiş İstanbul Kara Surları Koruma Alanında kalmaktadır. Yarışmanın konusu, verilen sınırlar içinde etkileşim ve yakın çevre alanlarını (Şekil 2’de “Yakın Çevre” denilmiş) dikkate alarak, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın şartnamenin 9. maddesindeki açıklamalar doğrultusunda tasarlanmasıdır.

Yarışmanın Amacı

Ulusal ve uluslararası koruma statülerine sahip, önemli tescilli eserlere ev sahipliği yapan, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kente giriş alanı olarak dikkat çeken bir yere sahip olan ancak günümüzde toplu taşım durak ve depolama alanı olarak kullanılan Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın; bölgenin tarihi kimliğine, geçmiş ve günümüz plan fonksiyonlarına uygun bir şekilde kamusal alan olarak kente kazandırılması yarışmanın amacını oluşturmaktadır. Yarışma ile bölgenin mekânsal potansiyelinin değerlendirilmesi, tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması ve alanın kamusal kullanım değerinin arttırılması beklenmektedir.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

Yarışmaya katılacak ekiplerin her bir üyesinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur. İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekipten bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Yarışmaya katılan ekip ortaklarının her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

 • Şartname alıp isim, adres vb. bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 sayılı kanun ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bunlara ek olarak; yarışmaya katılan ekiplerde kentiçi ulaşım, koruma ve tarih alanlarında uzman danışmanların bulundurulması tavsiye edilmektedir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedeli “TOPKAPI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Başvuru, “yarismalar.fatih.bel.tr” web adresinden üzerinden yapılacaktır. Başvuru sekmesinden erişim sağlanacak sayfada yer alan ad, soyad, TC numarası, adres, telefon bilgileri, dekont numarası vb. bilgiler doldurularak ve ödeme dekontu pdf formatında sisteme yüklenerek kayıt tamamlanacaktır. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bahsi geçen tüm şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri değerlendirmeye alınmaz ve yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
M. Ergün TURAN- Fatih Belediye Başkanı

Deniz ÇALIŞ KURAL- Mimar

Halit ÖZEN- İnşaat Mühendisi, Ulaşım Uzmanı

Sedat BORNOVALI- Sanat Tarihçi

Yunus UĞUR- Tarihçi, Sosyolog

Asli Jüri Üyeleri
Deniz ASLAN- Mimar

Nilüfer KART AKTAŞ- Peyzaj Mimarı, Sosyolog

Uğur İNAN- Şehir Plancı

Yüksel DEMİR- Mimar

Zekiye YENEN- Mimar, Şehir Plancı (Jüri Başkanı)

Yedek Jüri Üyeleri
Bahar Başer KALYONCUOĞLU – Peyzaj Mimarı

İbrahim Hakkı YİĞİT- Mimar

Vedat USLU- Şehir Plancı, Ulaşım Uzmanı

Raportörler
Erkan PİLGİR- Mimar

Fehmi Erdem AYBULUT- Şehir Plancı

Melih YILMAZ- Şehir Plancı

Raportör Yardımcıları
Büşra Fatma BALCI- Şehir Plancı

Leyla ACAR- Şehir Plancı

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışma dokümanları yarışma web sitesinde paylaşılacak ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir:

1.YARIŞMA ŞARTNAMESİ
2.YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER
2.1ANALİTİK VERİLER
2.1.1Halihazır Harita ve Yarışma Sınırı
2.1.2Mülkiyet Haritası
2.1.3Jeolojik Yapı
2.1.4Eş Yükselti Eğrileri
2.1.5Plankote
2.1.6Mevcut Fonksiyonlar
2.1.6.1Arazi Kullanım
2.1.6.2Bina Fonksiyon
2.1.7Rölöveler
2.1.7.1Cephe Rölöveleri
2.1.7.2Ağaç Rölöveleri ve Raporu
2.1.8Altyapı
2.1.8.1Elektrik Altyapısı (BEDAŞ)
2.1.8.2Elektrik Altyapısı (TEİAŞ)
2.1.8.3Doğalgaz Altyapısı (İGDAŞ)
2.1.8.4Su ve Kanalizasyon Altyapısı (İSKİ)
2.1.8.5Telekomünikasyon Altyapısı (TÜRK TELEKOM)
2.1.9Ulaşım Verileri
2.1.9.1Mevcut ve Planlanan Raylı Sistemler
2.1.9.2İETT
2.1.9.3Minibüs-Dolmuş
2.1.9.4Taksi Durakları
2.1.9.5Deniz Ulaşımı
2.1.9.6Yolcu Kullanım İstatistikleri (İETT ve Raylı Sistemler)
2.1.9.7Karayolu Ulaşımına İlişkin Veriler
2.1.9.7.1Kavşaklar ve Kavşak Tipleri
2.1.9.7.2RTMS Dedektör Verileri
2.1.9.7.3Trafik Sayımları
2.1.9.7.4Trafik Olayları
2.1.9.7.5Yol Ağı Ortalama Hız Bilgileri
2.1.9.7.6Mevcut Trafik Sirkülasyonu
2.1.9.7.7Yol Ağı Bilgisi
2.1.9.8Yolculuk Matrisleri (Ulaşım Ana Planı)
2.1.9.9Bisiklet Yolları
2.1.103 Boyutlu Model
2.1.11Anket
2.1.12Analizler
2.1.12.1Doğal Yapı
2.1.12.2Fiziksel Yapı ve Ulaşım
2.1.12.3Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yapı
2.2PLANLAR-YASA ve YÖNETMELİKLER
2.2.1Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
2.2.2Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
2.2.3Yenileme Avan Projeleri
2.2.4İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı
2.2.5Geçmiş İmar Planları
2.2.6Fatih Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği
2.2.7İlgili Yasa ve Yönetmelikler
2.3KENTSEL KORUMAYA İLİŞKİN VERİLER
2.3.1Tarihi Haritalar
2.3.2Sanat Tarihi Raporu
2.3.3Tescilli Yapılar ve Koruma Alanları
2.3.3.1Restorasyon Projeleri
2.3.3.2Koruma Alanı Sınırları
2.3.3.3Tescilli Yapılar
2.3.4Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kararları
2.4MEVCUT VE PLANLANAN PROJELER
2.4.1İstanbul Kara Surları Millet Bahçesi Projesi
2.4.2Fatih İlçesi Mekânsal Strateji Planı
2.4.3Fatih İlçesi Bisiklet Master Planı
2.5ORTOFOTO VE FOTOĞRAFLAR
2.5.1Ortofoto
2.5.2Güncel Fotoğraflar
2.5.3Eski Fotoğraflar
2.6DRONE GÖRÜNTÜLERİ
2.6.1Drone Fotoğraflar
2.6.2Drone Video
 2.7 KURUM GÖRÜŞLERİ
3KATILIM BELGELERİ

Yarışma Alanına İlişkin Bilgiler

Tarihi Yarımada olarak anılan Fatih İlçesi, Asya ve Avrupa kıtaları arasında üç tarafı su ile çevrili bir yarımada olarak, kentin ilk çekirdeğini oluşturmakta ve İstanbul metropoliten alanının merkezinde yer almaktadır. Kuzeyinde Haliç ve Beyoğlu, doğusunda İstanbul Boğazı, güneyinde Marmara Denizi, batısında ise Zeytinburnu ve Eyüpsultan İlçeleri bulunan Fatih İlçesi, 2020 yılı verilerine göre yaklaşık 397.000 kişilik nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması alanının bulunduğu Topkapı Mahallesi kuzeyde Vatan Caddesi, güneyde Millet Caddesi, batıda İstanbul Kara Surları, doğuda ise Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile sınırlanmaktadır. Mahalle, metropoliten ölçekte hizmet veren ulaşım aksları ile sağlık donatıları arasında konumlanmaktadır.

Yarışma alanının konumu, bu alana kazandırılması hedeflenen meydan işlevi açısından önem taşımaktadır. Meydan olarak tasarlanması beklenen proje alanının tamamı Tarihi Yarımada Kentsel Tarihi Sit alanı, büyük kısmı ise UNESCO Dünya Miras Alanı Kara Surları Koruma Alanı içerisinde kalmakta olup İstanbul Kara Surlarının Topkapı olarak isimlendirilen kapısı önündeki alanda konumlanmaktadır. Proje alanı komşuluğunda Osmanlı Dönemi yapılarından Gazi Ahmet Paşa Cami ve Külliyesi, Beyazıt Ağa Camii, Nigoğavos Ermeni Kilisesi, Nikolas Rum Ortodoks Kilisesi gibi önemli anıt eserler yer almaktadır (Şekil 2).

Yenikapı’daki arkeolojik kazılar sonucunda Tarihi Yarımada’daki yerleşim tarihinin Geç Neolitik Çağ’a kadar uzandığı anlaşılmıştır. Bizans döneminde; Tarihi Yarımada’nın fiziksel dokusunu oluşturan yapılar kentin topoğrafyasını belirleyen tepelerin etrafında yoğunlaşırken, batıdaki savunma hattını oluşturan Theodosius Surlarına yakın alanlarda ise yerleşim son derece sınırlı kalmıştır. Surların hemen gerisindeki bölgelerde Erken Bizans dönemi kiliseleri yer almasına karşın, bunların daha çok ayazma, mezar kilisesi ya da manastır merkezli kiliseler oldukları ve gelişmiş bir yerleşime işaret etmedikleri söylenebilir.1 İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması etkileşim alanı (Şekil 2’de “Yakın Çevre” denilmiş) sınırları içerisinde ve Kara Surları komşuluğunda yer alan Surp Nigoğayos Ermeni ve Nikolas Rum Ortodoks Kiliselerinin geçmişi 16. yüzyıldan geriye gitmemektedir.

Dolayısıyla Kara Surları boyunca yerleşimlerin Osmanlı Döneminde başladığı ya da gelişme gösterdiği söylenebilir.

Yakın geçmişte sur dışında Topkapı Otogarı olarak kullanılan bölgenin komşuluğunda, Kara Surları Topkapı Kapısının Suriçi tarafında yer alan proje alanı; günümüzde büyük kısmı İETT peron alanı, bir kısmı yol ve park alanı olarak kullanılmaktadır. Proje alanına erişim sağlayan ana yollar; Millet Caddesine bağlantının sağlandığı Topkapı Caddesi, Vatan Bulvarına bağlantının sağlandığı Bican Bağcıoğlu Yokuşu ile Kara Surları boyunca devam eden Sulukule Caddesidir. Proje alanından; Topkapı Caddesi üzerinden T1 tramvay hattı Pazartekke istasyonu, Sulukule Caddesi üzerinden M1 metro hattı Ulubatlı istasyonu, Kara Surları Topkapı Kapısından çıkıldığında T4 tramvay hattı Fetihkapı İstasyonuna 500 metre yürüme mesafesinde ulaşılabilmektedir. Alanın, ana ulaşım akslarının kesişiminde, toplu ulaşım sistemlerine ve kent ölçeğinde hizmet veren donatı alanlarına yakın konumda olması sebebiyle kullanıcı potansiyelinin yüksek olduğu söylenebilir.

Proje alanı; geçmiş dönemde hazırlanan imar planlarında (2005 yılı 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planı, Prost Planı vb.) ve 2012 yılında onaylanarak yürürlüğe giren Tarihi Yarımada Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda meydan lejantında kalmakta olup Haliç kıyılarından Marmara kıyılarına kadar Kara Surları aksı boyunca planlanan açık ve yeşil alan sisteminin bir parçasıdır. Bu yeşil alan sisteminin Topkapı Kapısı ve Yedikule Hisarı arasındaki bölümünde, açık ve yeşil alanların, rekreasyon alanlarının oluşturulması amacıyla Fatih Belediyesi tarafından proje ve kamulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların Millet Caddesi ile Belgrad Kapı arasındaki bölümüne ait kentsel tasarım proje çalışmaları tamamlanarak ilgili koruma kurulları tarafından onaylanmış olup proje kapsamında kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Onaylı projelerde Millet Caddesinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak bir yaya köprüsü ile Kara Surları boyunca uzanan yeşil alan sisteminin yaya ve bisiklet erişimi açısından sürekliliğinin sağlanması söz konusudur. Millet Caddesinin kuzeyi ile proje alanının güneyinde Kara Surlarının yakın çevresi mevcut durumda; park alanı, Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri ve 2020 yılında kullanıma açılan Topkapı Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Aynı bölgede Fatih Belediyesi’nin kültürel etkinlik alanı oluşturmak üzere proje çalışmaları devam etmektedir.

Proje alanının büyük kısmı 13.09.2006 tarih 2006/10961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Beyazıt Ağa, Ereğli Mahalleleri Yenileme Alanı içerisinde kalmaktadır. Yenileme alanları; 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanuna tabi alanlardır. Yenileme alanı ilan edilen alanlarda imar planı hükümlerine göre değil, ilgili koruma kurulu onaylı yenileme avan projeleri doğrultusunda uygulama yapılır.

Yarışma   Alanında   Yapılacak   Tasarımlara   Dair Beklentiler ve Yarışmacılardan İstenenler

Yarışma projesi ile tasarlanacak meydan, bulunduğu konum itibariyle İstanbul için kent belleği açısından son derece önemli olup günümüzde kentsel yaşantıda hak ettiği yeri bulamamış bir mekândır. Kendisini çevreleyen kentsel imge elemanları ve alanın kentin tarihindeki kendine özgü hikayesi bu yere bir meydan karakteri kazandırmakla beraber, bugünün İstanbul’unda bu meydan özelliği yeterince hissedilememektedir. Kara Surları’ nın ve yakın çevresindeki anıt eserlerin ve sivil mimarlık örneklerinin görünürlüğünü arttırmak, ziyaretçilerle buluşturmak, kentin kentsel donatı ihtiyacını karşılamak amaçlarıyla Kara Surları çevresinin Topkapı Kapısı ile Yedikule Hisarı arasındaki yaklaşık 3.5 kilometrelik hattın açık ve yeşil alan olarak kullanılmasına yönelik Fatih Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile kamulaştırma ve proje çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yarışma projesi ile tasarlanacak meydan, söz konusu hat boyunca üretilecek açık ve yeşil alan sisteminin bir parçasını ve başlangıç noktasını oluşturacaktır. Proje alanında yapılacak tasarımlarda;

 • Meydan olarak adlandırılmakla beraber günümüzde bu potansiyeli değerlendiremeyen bu yer için sahip olduğu tüm potansiyeller düşünülerek kentsel kimliğini tanımlı ve okunabilir hale getirecek tasarım önerilerinin getirilmesi,
 • Meydanın, Kara Surları boyunca üretilecek olan açık ve yeşil alan sistemi ile ilişkisinin kurulması,
 • Meydanın, Suriçi’nde konut alanları ve sur dışında kent ölçeğinde hizmet veren diğer açık ve yeşil alanlar ile ilişkisinin kurulması,
 • Kentsel güvenlik ve çöküntü riski barındıran Kara Surları hattında meydan ile ilişkilendirilebilecek nitelikte bölgenin kamusal kullanım değerini arttıran ve sosyal yapıda olumlu dönüşümü tetikleyen öneriler getirilmesi,
 • Çevrede mevcutta var olan ve önerilecek kullanımlarla ulaşım, işlev vb. konularda ilişkilerin kurulması ile meydanın çekim merkezi haline getirilmesi

beklenmektedir.

Yarışmacılardan 9.1’de söz konusu edilen alanlarda 9. başlık altında belirtilen ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda kavramsal yaklaşımlar ve tasarım önerileri geliştirmeleri istenmektedir.

Proje Alanı Çalışma Ölçekleri

Yarışma projesi kentsel ölçek dikkate alınarak yakın çevre ölçeği ve proje alanı bütünselliği içinde ele alınmalıdır. Yarışma odak alanı; mülkiyet probleminin bulunmadığı, hali hazırda toplu taşıma peron alanı ile açık alanların yer aldığı ve meydan olarak tasarlanması beklenen alanı ifade etmektedir. Alanın konumu itibariyle koruma statüleri ve yakın çevresinde yer alan tescilli kültür envanteri de düşünüldüğünde yarışma projesiyle yarışma odak alanında; önerilecek meydan tasarımının sadece bulunduğu bölgeye ya da Fatih İlçesine değil, tüm kente hizmet eden ve UNESCO Dünya Miras Alanı tanımlamaları ve kriterlerine cevap verecek şekilde tasarlanmış bir cazibe merkezi olarak düşünülmesi beklenmektedir. Yakın çevre alanı ise kentsel ölçekte hizmet veren donatı alanlarını, ana ulaşım akslarını, toplu taşıma alt ve üst yapı sistemlerini ve Topkapı Mahallesi konut bölgesini işaret eden, odak alandan yaklaşık 500 m yarıçap uzaklıktaki alanı ifade etmektedir. İşaret edilen bu alan yarışma odak alanının yakın çevresi ve kent bütünü ile işlev, erişilebilirlik, ulaşım vb. konularda ilişkisinin kurulması amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu alan bilgi amaçlı olup ilgili konulardaki ilişkileri tanımlamak üzere alan büyüklüğünün ve kapsamının belirlenmesi yarışmacılara bırakılmıştır.

Yarışma Odak Alanı (1/500, 1/200)

Yarışma odak alanı, tamamı meydan olarak tasarlanacak yaklaşık 20,356 m² büyüklüğündeki uygulama alanıdır. Yarışmacılardan tamamı yaya mekânı olarak düzenlenecek alan (meydan) için 1/500 ölçekli vaziyet planı ve yeterli sayıda 1/500 ölçekte kesitler ve görünüşler istenmektedir. Söz konusu çalışmalar kavramsal şemalarla desteklenecektir. Alan için üst ölçek tasarım karar ve yaklaşımların aktarılması (ulaşım, işlev), bölgede yer alan tarihi eserlerin (Gazi Ahmet Paşa Cami ve Külliyesi, Beyazıt Ağa Camii, Nigoğayos Ermeni Kilisesi ve diğer tarihi eserler) meydan ile ilişkilerinin kurulması ve açık alanın kullanımına ilişkin önerilerin geliştirilmesi (fonksiyon, malzeme, dolaşım alanları, kot belirleme, bitkisel tasarım vb) beklenmektedir. Alanda kentsel mekânın kamusal değerini arttırıcı ve kamusal kullanımı tetikleyici açık/yarı açık alan kullanımları oluşturulmalıdır. Odak alan içerisinde mevcutta yer alan otopark alanı, bölgenin otopark gereksinmesi düşünülerek yeniden değerlendirilebilir. Ayrıca yarışma odak alanı içerisinde ya da yakın çevresinde kentsel yaşam kalitesini yükseltecek nitelikte bölgenin gelişimini tetikleyici fonksiyonlara ev sahipliği yapabilecek mimari program ve müdahalelerin önerilmesi beklenmektedir. Sosyal kapsayıcılık ilkesine uygun olarak kamu yararı gözetilmiş programların belirleyicisi yarışmacılardır. Üretilecek bu kapalı ve/veya yarı açık mekânların konumlandırılmasında mülkiyet verileri ve uygulanabilirlik düzeyi gözetilmelidir. Koruma imar mevzuatına uygun olacak mimari öneri çözümlemeleri 1/200 ölçekte ele alınacaktır. Bu aşamada açık alana cephe veren mevcutta yer alan yapıların 1/500 ölçekte cephe tasarımı (renk, biçim, açıklık oranları, malzeme, tabela vb.) da beklenmektedir.

Detaylar: Sürdürülebilirlik ve evrensel tasarım ilkeleri (engellilerin rahat kullanımı) gözetilerek tasarım detaylarının ve üç boyutlu çizimlerinin verileceği mekânın kimliği ile bütünleşebilen ve kentsel mekânda kullanıcının konforunu arttıracak ögelerin/arayüzlerin geliştirmesi beklenmektedir. Çalışmanın ölçeği ve çizim yöntemi yarışmacıya bırakılmıştır.

Yakın Çevre Alanı (1/5.000 – 1/2.000 – 1/1.000)

Yakın çevre alanı, yarışma odak alanından 500 metrelik yarıçap uzaklıkta olacak şekilde bilgi amaçlı tarif edilmiştir. Aşağıda belirtilen konular ilgili ölçeklerde yarışmacılar tarafından belirlenecek sınırlar içinde ele alınacaktır.

Yarışma odak alanının çevresinde, kesin sınırları yarışmacı tarafından belirlenecek birincil etkileşim alanında; 1/1.000 ölçekli vaziyet planı ve uygun ölçekte yeterli sayıda kesit, görünüş beklenmektedir. Söz konusu alan mevcut durumda Suriçi ve sur dışında yer alan donatı alanları, tescilli eski eserleri, 2012 onaylı 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’ nda donatı olarak belirlenmiş alanlar ve yarışma odak alanıyla doğrudan etkileşim içinde olan konut bölgeleri ve ulaşım aksları değerlendirilerek belirlenecektir. Alanla ilgili çalışmalar kavramsal şemalarla desteklenecektir. 1/1.000 ölçekte çalışılan bu alanda, imar planının ortaya koyduğu kararlar bağlamında, bölgenin uzun vadede geleceği düşünülerek tasarım yaklaşımının geliştirilmesi gerekmektedir. Alanda, 2012 onaylı 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, Kara Surları etrafında üretilen donatı alanı plan kararlarına uygun olarak açık alan tasarımının yapılması beklenmektedir. Planda geliştirilen teknik altyapı (trafo vd.) ve yaya yolları kullanım kararlarında esnek davranılabilecektir. Yakın çevrede bulunan Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi ve Fatih Belediyesi Topkapı Şehir Parkı alanı söz konusu tasarım ölçeğinde dikkate alınacaktır. Fatih Belediyesince proje çalışmaları devam eden Kara Surları Kültürel Etkinlik alanı ile ilgili öneriler geliştirilebilir, Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi korunmak kaydıyla söz konusu tüm alanlar yeniden ele alınabilir. Sözü geçen bu alanların yarışma odak alanı ile ilişkisinin kurulması beklenmektedir.

Yarışma kapsamında ayrıca odak alan ve 1/1.000 ölçekte çalışacak alanı kapsayan ve yine kesin sınırları yarışmacılar tarafından belirlenecek yakın çevre alanı için odak alanın kent ile işlev, ulaşım vb. konularda ilişkisinin kurulacağı 1/5.000 ve 1/2.000 plan ölçeğinde çalışmalar da beklenmektedir. Bu ölçekteki çalışmalar yeterli sayıda kesit ve görünüş ile desteklenecektir. Söz konusu ölçeklere ilişkin çalışmada; yarışma odak alanının güneyde Fatih Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yürütülmekte olan Kara Surları Çevresi Yeşil Alan Projesi (Millet Bahçesi)

 1. etabı, doğuda Topkapı İBB Parkı-Panorama 1453 Tarih Müzesi donatı alanlarının odak alanla ilişkisi kurulmalıdır. Odak alanı yakın çevresinde mevcutta yer alan ve yakın gelecekte oluşacak açık kamusal alanların (Millet Bahçesi Projesi) odak ile entegre edilmelidir. Odak alan yakın çevresinde aynı zamanda Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu (M1A) Ulubatlı Durağı, Kabataş-Bağcılar tramvay hattı (T1) Pazartekke Durağı, Topkapı Metrobüs Durağı, Topkapı – Mescid-i Selam tramvay hattı (T4) Fetihkapı Durağı yer almakta olup ilgili ölçeklerde odak alanının söz konusu toplu ulaşım hatları ile entegrasyonunun sağlanması beklenmektedir. Ayrıca odak alanının yaya odaklı meydan olarak tasarlanması amacıyla, araç-yaya trafiğine ilişkin ulaşım çözümleri (trafik sirkülasyonu vb.) söz konusu ölçeklerde ele alınacaktır. Söz konusu çalışmalar kavramsal şemalarla desteklenecektir.

Tasarım Yaklaşımı ve İlkeler

Yarışma projesinde, ilgili ölçeklerde aşağıdaki konuları dikkate alan tasarım çözümlerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Mekânsal Algı Sürekliliği

Alanın tarihi özelliğini ön plana çıkarıcı tasarım kararları üretilmelidir. Alan sınırında ve yakın çevresinde yer alan anıt eserlerin görünürlüğü sağlanmalı ve meydanla ilişkileri kurulmalıdır.

Mekânsal Konfor ve Güvenlik

Bölgede yaşanan güvenlik problemleri düşünülerek bunu iyileştirici tasarım çözümleri üretilmelidir. Bilgilendirme ve yönlendirme araçları ile kullanıcıların konforu güçlendirilmeli, diğer tüm tasarım araçlarında kullanıcı konforu gözetilmelidir. Güvenlik bağlamında gece kullanımına ilişkin öneriler getirilmelidir.

Kamusal Alan Stratejisi ve Fonksiyon Önerileri

Odak alan ve yakın çevresi Kara Surları ile Metropoliten ölçekte hizmet veren donatı alanları arasında kalmaktadır. Önerilecek kamusal kullanımların kentle ilişkisi sağlanmalı ve yaşayanlar-ziyaretçiler için ihtiyaç ve beklentilere uygun kamusal alan kullanımları önerilmeli, buna ilişkin tasarım kararları geliştirilmelidir.

Engelsiz / Evrensel Tasarım Stratejisi

Farklı ölçeklerde dezavantajlı gruplara ilişkin (engelli, çocuk vb.) tasarım kararları üretilmeli, fonksiyon çeşitliliği sağlanmalıdır.

Kullanıcı Profili

Şartname eklerinde paylaşılan alana özgü yapılmış anket çalışması sonuçları ve sosyo-demografik verilere göre yaşayan ve ziyaretçi profili analiz edilerek uygun tasarım önerileri geliştirilmelidir.

İklimsel Konfor

Kullanıcılar için iklimsel konfor sağlanmalı, buna ilişkin mekân organizasyonu yapılmalıdır.

Bitkilendirme Stratejisi

Tarihi Yarımada’nın bir parçası olan proje alanı için; kentin ekolojisi ile uyumlu, Tarihi Yarımada’nın ve İstanbul’un kimliği ile özdeşleşen bitki türleri ile sürdürülebilir bir bitkilendirme stratejisi oluşturulması beklenmektedir. Proje alanını çevresi ile ilişkilendirerek, çevredeki mimari öğeleri ve mevcut ağaçları dikkate alarak meydana odaklanan bitkilendirme önerileri beklenmektedir. Ayrıca iklim ve su ekonomisi gibi güncel konu başlıklarının tasarımda dikkate alınması önerilmektedir. Bu stratejiler serbest teknikli çizim, şema ve bunlarla bütünleşik açıklayıcı metin olarak hazırlanabilir.

Su Yönetimi Stratejisi

Yarışmacılardan, özellikle yarışma odak alanında geliştirilecek kentsel tasarım projesinin bir katmanı olarak yağmur suyu ve drenaj yönetim senaryoları önermeleri beklenmektedir. Bu konudaki önerilerin anlatım ölçeği ve tekniği serbest olup, görseller açıklayıcı metinler ile desteklenmelidir.

Aydınlatma Stratejileri

Gece kullanımında; alanın tarihi kimliği gözetilerek meydan güvenliğinin sağlanmasına ve görsel konfor-estetik gibi parametrelere bağlı olarak eski eserlerinin görünürlüğünün arttırılmasına ilişkin aydınlatma önerileri geliştirilmelidir.

Enerji Verimliliği

Üretilecek tüm tasarım kararlarında (aydınlatma, alan kullanımı vb.) enerji verimliliği düşünülerek, sürdürülebilir tasarım kararları üretilmelidir.

Meydan Kullanım Stratejisi ve İşletme/Etkinlik Yönetimi

Meydanın nasıl kullanımlar içerdiğine, sabit ve değişken kullanımların ilişkilerine ve bu kullanımların nasıl yönetileceğine dair stratejinin geliştirilmesi istenmektedir. Gündüz ve gece kullanımları düşünülerek işletmeye ilişkin stratejiler geliştirilmelidir.

Ulaşım Stratejileri

Yarışma odak alanının meydan olarak tasarlanabilmesi amacıyla -bölgenin taşıt trafiğine ilişkin ihtiyacı da düşünülerek- yaya kullanımını arttırıcı ulaşım stratejilerinin üretilmesi gerekmektedir.

Otobüs Alanlarının Taşınmasına ve/veya Küçültülmesine İlişkin Öneriler

Yarışma odak alanında İETT otobüs durak ve peronları yer almaktadır. Odak alanının yaya odaklı meydan alanı olarak tasarlanabilmesi için bu alanın söz konusu fonksiyondan tamamen arındırılması gerekmektedir. Alanda yer alan otobüs güzergâhları ve bu güzergâhların taşıma kapasiteleri ile kullanım durumları değerlendirilerek ve bölge halkının toplu taşım kullanım ihtiyacını gözeterek proje alanı yakın çevresinde mevcut kullanımı küçültecek düzeyde durak alanı çözümü gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Trafik Sirkülasyon ve Yayalaştırma Kararları

Yarışma odak alanının meydan olarak kullanılabilmesi amacıyla Topkapı Caddesi (Yuvarlak Ada Kavşak-Kara Surları arası) yayalaştırılacaktır. Sulukule Caddesi bu karara istinaden yeniden ele alınacaktır. Alanı besleyecek önemli arterlerden biri olan Topkapı Caddesinin yaya odaklı tasarlanmasına ilişkin yaklaşımların geliştirilmesi beklenmektedir. Bu kararların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yaya-taşıt ulaşımını tanımlayan ve alanda, bölgenin taşıt dolaşımını yeniden ele alınacağı ulaşım sirkülasyon planlarının hazırlanması beklenmektedir. Alanın yaya odaklı tasarımı gerçekleştirilirken bölgenin taşıt ulaşımına ilişkin ihtiyacı da gözetilmelidir. Bu çalışma yapılırken bölgedeki var olan ve imar planlarında önerilen diğer raylı sistem hatları ve durakları dikkat alınmalıdır.

Yaya, Taşıt Yüzeyleri Kesitlerinin Yeniden Tanımlanması

Gazi Ahmet Paşa Camii ve Topkapı Kaleiçi parkını yarışma odak alanı içerisinden ayıran Bican Bağcıoğlu Yokuşu ile Topkapı Caddesi ve bu iki aksı bağlayan yuvarlak ada kavşakla ilgili yeni kesit önerisi beklenmektedir. Bu alanların odak alanını tanımlayan diğer kentsel mekânlar ve ögeler ile ilişkisini arttırıcı çözüm önerileri geliştirilmelidir. Bu kesit önerileri (yaya, taşıt ayrımı ve tasarımları) trafik sirkülasyon plan ve kararları ile ilişkilendirilmelidir.

Bisiklet ve Yaya Yolları

Kara Surları boyunca üretilecek açık ve yeşil alanlarda (Millet Bahçesi projesinde) devamlılığı olacak şekilde ve Tarihi Yarımada bisiklet master planında sur hattı boyunca üretilen bisiklet yolu kararına uygun olarak yarışma odak alanı içinde bisiklet ve yaya yolu önerilmelidir. Kara Surları hattı boyunca geliştirilen açık ve yeşil alanlarda proje alanı boyunca sur hattına paralel üretilen kesintisiz yaya ve bisiklet yolu proje alanı içinde devam ettirilmelidir. Ayrıca yayalaştırma önerileri çerçevesinde modern elektrikli yaya araçlarının kullanımı da düşünülerek yayalarla ilişkisi düzenlenmeli ve park ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır.

Teslim Şekli

3 Boyutlu Görseller

Uygun ve farklı açılardan (yersel ve kuş bakışı perspektif) yeterli sayıda hazırlanmalıdır.

Bu görsellerden bir tanesi şartname eklerinde verilen “Drone” dosyasında “KUS_BAKISI” sahnesiyle kaydedilen açıdan hazırlanmalıdır.

Proje Kitapçığı

Tasarıma dair yaklaşım ve stratejik kararları, ölçekler arası ilişkileri ve çözüme yönelik tüm önerileri kapsayan (yatay) A3 boyutunda proje kitapçığıdır. Kitapçık, yarışmacının konuyu ele alışını, yaklaşımını, alternatifler üzerinden tercihlerini, kullanım katmanlarını ifade eden proje açıklama raporunu içermelidir. Bu kitapçık tasarıma yönelik bir “rehber” olarak düşünülmelidir. Paftalar A3 boyutunda küçültülmüş olarak kitapçığın sonuna eklenmelidir.

Pafta Boyutu ve Şekli

 • Paftalar A0 boyutunda ve sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilmelidir.
 • Düşey olarak kullanılacak A0 paftalar yan yana asılacaktır. o Pafta sayısı en fazla 7 adettir.

o Bütün paftaların sağ üst köşesinde tekrar etmeyen beş rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır.

o  Bütün paftaların sağ alt köşesinde asma şeması yer almalıdır.

Dijital Olarak İstenenler

Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, 300 dpi çözünürlüğünde, PDF veya JPG formatında USB’ye kayıt edilerek teslim edilecektir. USB üzerinde projenin rumuzu belirtilmelidir ve yarışmanın kimliğini yansıtan hiçbir unsur olmamalıdır.

Yer Görme

Jüri tarafından tavsiye edilmekle birlikte yer görmenin belgelenmesi zorunlu değildir.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

– Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler. – Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar.

– Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (Tasarım niteliği taşıyan skeçler hariç yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları ve el yazısı ile hazırlanmış raporlar bu işaretlerden sayılır.) .

– Katılım ücretini yatırmamış ve katıldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar, – Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

Ekip Listesi

Katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir bir liste. (Eklerde örneği verilen belge kullanılabilir. Bu liste imzalanmayacaktır.)

Yarışma Şartları Kabul Belgesi

Tüm müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge. (Eklerde örneği verilen belge kullanılabilir.) Bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Üye Tanıtım Belgeleri

TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası’ndan, bu yarışma için, yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi.

Şartname Bedelinin Ödendiğine Dair Makbuz/Dekont

Yarışma şartname bedeli “TOPKAPI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile kimlik zarfına konulacaktır.

Yarışmaya katılan proje sahiplerden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Teslim edilecek proje, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanacaktır.

Proje ve ekleri yarışma takviminde son teslim tarih olarak belirtilen günde en geç Saat:17.00’a kadar belirtilen adrese elden imza karşılığı teslim edilebilir. Proje ve ekleri posta veya kargo ile de teslim edilebilir.

Kargo veya posta ile yapılan teslimlerde, proje ve eklerinin kargoya verildiğini gösteren alındı makbuzunun kopyası son teslim tarihi günü Saat:19.00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine gönderilecektir.

Ayrıca kargo veya posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir.

Yarışma takviminde “Kargo ile Teslim Alım için Son Gün” olarak belirtilen tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmayan projelerden ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Tasarımların Teslim Yeri

Fatih Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü Fatih Belediye Başkanlığı Ana Bina

Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 Fatih/İstanbul

Sergi Yeri ve Zamanı

Projelerin sergileneceği yer ve zaman yarışma sonuçlarının ilanıyla web sitesi üzerinden açıklanacaktır.

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak basılı ve dijital her türlü yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. Kimlik zarfında “AÇILABİLİR” ibaresi bulunan eserler proje sahiplerinin kimlikleri birlikte yayınlanır ve sergilenir.

Sergi ücretsiz olarak halka açık şekilde düzenlenecektir. Projeler ayrıca web üzerinden sanal sergi olarak da yayınlanacaktır.

Projelerin Geri Verilme Şekli

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri Fatih Belediyesi’ne ait olacaktır.

Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaktır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz

●  Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.

●  Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

● Tüm paftalarda, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve USB üzerinde rumuz bulunacaktır.

●  Proje kitapçığının sadece ilk sayfasında rumuz yer almalıdır.

Ambalaj

● Proje paftaları, ekleri ve zarfları yarışma raportörlüğüne tek bir ambalaj içinde, kıvrılmadan, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecektir.

● Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ve adres ile yarışmanın adı yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları yarışma web adresinde yayınlanacaktır.

Kolokyumun Yeri

Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla web adresinden açıklanacaktır.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Yarışma sonuçlarının ilanından uygulama projeleri için sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İstanbul Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

Birincilik Ödülü Kazanana Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları

İdare, uygulama projelerini yarışmada birincilik ödülünü alan proje müellifine/müelliflerine yaptıracaktır. Uygulama projelerine başlanılması, proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer alması halinde mümkündür. Belediye, varsa jüri üyelerinin önerilerini de dikkate alarak, müelliften uygulama safhalarında bazı değişiklikler talep edebilir ve yaptırabilir.

Uygulaması kararlaştırılan projenin sahibi, uygulama projelerini yapmak istemezse veya idarenin davetine müteakip 1 ay içerisinde sözleşme imzalanmadığı takdirde hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu durumda ikincilik ödülü alan Müellife aynı süreç uygulanır. Bu durumdan da bir sonuç alınmadığı takdirde Belediye dilediği gibi harekette serbest kalır.

İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerini etaplar halinde yaptırmakta serbesttir.

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Uygulaması kararlaştırılan projenin sahibi ile sözleşme bağlantısından sonra proje sahibinin ölümü, iflası veya bu gibi beklenmedik sebeplerle projenin uygulama imkânları kalmadığı hallerde iş tasfiye edilir ve Belediye dilediği şekilde harekette serbest kalır.

Bu uygulamada, MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA ve GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ hükümleri esastır.

Hak ve Sorumluluklar

Yarışma sonucunda kazanan projelerin olası intihal durumlarında tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.

Derece, mansiyon ve satın alma kazanan tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, idareye ait olur. Şartname alan yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır. Yarışmalara ekip olarak katılım halinde, tarafların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Fatih Belediyesi ve TMMOB ilgili meslek odaları yarışmacıların, ayrıca projelerini yayınlamalarına müdahale edemez.

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Yarışma sonrasında 1. Ödülü kazanacak proje müellifleri jüri tavsiyeleri doğrultusunda projelerinde gerekli düzenlemeleri yapar. İdare tarafından da onaylanan proje ilgili İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onay aldıktan sonra projenin diğer aşamalarına geçilecektir. Proje süresince Müellif İdare ve Koruma Bölge Kuruluyla istişare ederek tasarımlarını detaylandıracaktır.

Uygulama aşamasında müellif, idarenin gerekli görmesi halinde idare tarafından teklif edilen ve jürice onaylanan danışman ya da danışmanlarla çalışmak zorundadır.

Uygulanması kararlaştırılan projenin müellifi ile sözleşme bağlantısından sonra proje müellifinin vefatı, iflası veya bu gibi mücbir sebeplerle projenin uygulama imkânı kalmadığı hallerde, iş tasfiye edilir ve kurum dilediği gibi hareket etmekte serbest kalır.

Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.

Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca yarışma web adresinde açıklanacaktır.

Yarışma İletişim ve Adresi

Yarışmayı Açan KurumFatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü
AdresAkşemsettin Mahallesi Adnan Menderes
Vatan Bulvarı No:54 Fatih/İstanbul
TelefonSantral: 0212 453 14 53
Raportörlük Dahili: 1095-1097-1327-1332-1364
E-postayarisma@fatih.bel.tr
Web Adresiyarismalar.fatih.bel.tr
 Banka Hesap BilgisiHesap Alıcı Adı: Fatih Belediye Başkanlığı
 Banka Şubesi: Vakıfbank Vatan Caddesi
IBAN: TR 89 0001 5001 5800 7287 9813 05
 Açıklama: “TOPKAPI”
 (Ad, Soyad ve TC numarası belirtilecek.)

İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 125.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 80.000 ₺
Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 40.000 ₺ (3 Adet)
Satın Alma: 40.000 ₺ (Bütçe ayrılmıştır.)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 MAYIS 2022

Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 12 MAYIS 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 6 HAZİRAN 2022

Kolokyum ve Ödül Töreni: 12 HAZİRAN 2022

İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yarismalar.fatih.bel.tr/default.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap