İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin sürdürülebilir gelişimini destekleyen, yönlendiren ve ivmelendiren çok paydaşlı bütünleşik politikalar, araştırmalar üretebilme, bu bağlamda uygulamaları yönlendirebilme hedefi taşıyan ve kendisi de bu ilkelere dayalı olarak tasarlanacak bir sürdürülebilirlik merkezi projesinin elde edilmesi amaçlarıyla İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari proje yarışması başvuruları devam ediyor.

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması

Düzenleyen:İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Yarışma ekibinde en az bir TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar olmak koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinin ekip üyesi ve/veya danışman olarak katılımına açıktır.
Son Başvuru Tarihi:17 TEMMUZ 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:26 EKİM 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 700.000
İkincilik Ödülü: 600.000
Üçüncülük Ödülü: 400.000
Mansiyon: 100.000 (5 adet)

Yarışmanın Konusu ve Amacı

İzmir Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilmesi hedeflenen “İzmir Sürdürülebilirlik
Merkezi (S-Hub)” yapısının mimari projesinin elde edilmesidir. Projenin taşıdığı önem ve
değerler itibariyle kentteki temsil gücünü öne çıkaran bir yapı kurgusu beklenmektedir.

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması ile kentin sürdürülebilir gelişimini destekleyen, yönlendiren ve ivmelendiren çok paydaşlı bütünleşik politikalar, araştırmalar üretebilme, bu bağlamda uygulamaları yönlendirebilme hedefi taşıyan ve kendisi de bu ilkelere dayalı olarak tasarlanacak bir sürdürülebilirlik merkezi projesinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Merkezin mekânsal karşılığının üretilmesine yönelik: yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik yaklaşımını gözeten, veri ve performansa
dayalı, sıfır karbon yapı hedefini gerçekleştirebilen, iklim esnekliği ve uyumu önceleyen, döngüsel, uygun maliyetli, yenilikçi bir çevre ve mimari anlayış ortaya koyan yaratıcı proje ve müelliflerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin temel olarak, şartname eki olan Sürdürülebilir Yapı Kriterleri Kılavuzu (bkz ek.3.2.) hedeflerine ulaşması beklenmekte olup, yarışma sonrasında bir ‘sürdürülebilir yapı sertifikası’ alması da öngörülmektedir.

Bu bağlamda:

 • Sürdürülebilirlik kavramının ülke genelinde ve Akdeniz, Ege ve İzmir özelinde yeniden ve özgül olarak çok disiplinli bir anlayışla genişletilmesi ve yorumlanması,
 • İzmir’de düşük karbonlu yapılara geçiş sürecinin kamusal ilk örneği olarak, sürdürülebilirliği hem teknik ve hem de içerik oluşturucu bir değer olarak kabul eden yaratıcı ve yenilikçi yapı ve çevresinin üretilmesi,
 • Gezegen dostu bir kentsel ve mimari tavrın, işlevselliğin ötesinde, mekânsal tecrübe niteliği yüksek, mimari ifadesi güçlü ve kapsayıcı bir örnek aracılığıyla özendirilerek yayılmasının sağlanması yarışmanın temel amaçlarındandır. Konunun niteliği nedeniyle proje ve müelliflerin saptanması sürecinde, güzel sanatların teşviki, ilgili disiplinlerin geliştirilmesi, mesleki etik/ahlaki değerlerin pekiştirilmesi, uluslararası dayanışmacı bir rekabet gücü kazanılması için uygun ortamın sağlanması
  da yarışmanın amaçları arasındadır.

Farklı disiplinlerdeki tasarımcılardan bu ayrıntıların farkındalıkları ile beklenen önerilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için yarışma iki kademeli olarak açılmıştır. İpuçları burada belirtilen ancak özgün katkılarla geliştirilmesi beklenen tahayyüller içinden ikinci kademeye geçecek olan önerilere ilişkin jüri eleştirilerinin amaçlananın da ötesi iyilikte tasarımlar için katılımcı bir etki sağlayacağını umuyoruz.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışma ekibinde en az bir TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar olmak koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinin ekip üyesi ve/veya danışman olarak katılımına açıktır.
 • Yarışmanın konusu ve yarışmacılardan beklenenler gereği jüri, entegre tasarım planlaması ve sürdürülebilirlik konularında gerekli tüm uzmanlık alanlarından birden fazla uzmanın içinde yer aldığı, farklı disiplinlerle çok boyutlu düşünmeyi sağlayacak bir ekip oluşumunu önermekte ve desteklemektedir.
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak.
 • Şartname alıp isim, soyisim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışmaraportörlüğüne en geç takvimde “1. Kademe Projelerinin Elden Teslimi” olarak belirtilen günde saat 17.00’ye kadar kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler
  gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
 • Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
 • Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri katılabilirler.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması Yarışma Bedeli” açıklaması ile İdareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileriyle birlikte raportörlük shubizmir@izmir.bel.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • İdare ile yapılacak tüm yazışma ve iletişimin (Banka dekontu, kargo fişi, e-posta vb. gibi); yarışma ekibi içinden seçilecek bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir.
 • Yarışmaya kayıt için son tarih “1.Kademe Proje Teslim” tarihidir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmacılardan Beklenenler

 • Yarışmacılardan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ve geliştirmiş olduğu iklim odaklı stratejiler ile (bkz. ek.3) uyumlu; içinde barınacak kurumun ve kamunun, işlevsel, yapısal ve mekânsal karşılığının üretilmesine yönelik, verilere dayalı performans hedeflerini gerçekleştirebilecek, dünya ve insan sağlığını önceleyen, yarışmanın amacı doğrultusunda çözümlerin üretildiği İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi’nin projelendirilmesi beklenmektedir. Bu şekilde ele alınacak olan merkez, araştırma, belgeleme ve danışmanlığın yanı sıra çeşitli etkinlik ve buluşmalarla sürdürülebilirliğin toplumsal farkındalığını arttırmak için de çalışacak olan katılımcı bir kurum olacaktır. Bu yüzden tasarımcılar, etkileşimli kamusal etkinliklerin gerçekleşmesi ve bunların mekânsal karşılıklarını aynı yaratıcılıkla ele almalıdırlar.
 • Tasarlanacak kapalı ve açık mekânlar ile, bu alanlara dair program yönetim senaryolarının ve çözüm önerilerinin aşağıdaki kriterler kılavuzluğunda geliştirilmesi istenmektedir.

Yarışma İletişim

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2 no’lu Hol Konak İzmir
 • +90 (232) 293 3161 (Can TUNÇOK)
 • +90 (232) 293 9040 (Duygu ARAL)
 • +90 (232) 293 4502 (Ebru KANDİLCİ KÖRAN)
 • E- posta: shubizmir@izmir.bel.tr
 • İnternet Sitesi: surdurulebilirlikmerkezi.izmir.bel.tr

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 700.000
İkincilik Ödülü: 600.000
Üçüncülük Ödülü: 400.000
Mansiyon: 100.000 (5 adet)

Birinci kademenin sonuçlanmasının ardından ödüllerin 40.000 tutarındaki kısımları
ikinci kademeye seçilen proje müelliflerine ödenecektir. (8×40.000=320.000 ₺)

Yarışma Takvimi

Kademe Projelerinin Elden Teslimi: 17 TEMMUZ 2023
Kademe Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih: 19 TEMMUZ 2023
Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 29 TEMMUZ 2023
Kademe Sonuçların İlanı: 4 AĞUSTOS 2023

Birinci kademenin jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

Kademe Proje Elden Teslimi: 16 EKİM 2023
Kademe Kargo İle Teslim Alımı İçin Son Tarih: 18 EKİM 2023
Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 21 EKİM 2023
Yarışma Sonuçlarının İlanı: 26 EKİM 2023

Kolokyum ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje YarışmasıDetaylı Bilgi ve Başvuru için: https://surdurulebilirlikmerkezi.izmir.bel.tr/tr/YarismaSartnamesi/Index

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap