KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Ulusal Mimari Proje Yarışması

KTMMOB Mimarlar Odası tarafından, KKTC Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği Binası, misyon ve vizyonuna, temel değerlerine, fonksiyonel gerekliliklerine ve teknolojik altyapısına güçlü, güvenilir kurumsal kimliğine uygun; özgün ve çağdaş mimari yaklaşımları, yerel ve evrensel mimari değerleri ön plana çıkarırken, doğaya, çevresel faktörlere, fonksiyonel ve ekonomik dengelere duyarlı, bir bina elde etmek,  kurumun toplumsal algısının ve bilinirliğinin artırılması yanında, mimarlık mesleğinin ülkemizdeki gelişimine, özgün ve başarılı örnekler ile katkı konulması amaçlarıyla KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Ulusal Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari proje yarışması başvuruları  devam ediyor.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Ulusal Mimari Proje Yarışması

Düzenleyen:KTMMOB Mimarlar Odası
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:KKTC
Kimler Başvurabilir:Katılacak mimarların KTMMOB Mimarlar Odası’na ve mimarların oluşturacağı takım içerisinde yer alacak mühendislerin ilgili KTMMOB çatısı altında görev yapan Mühendis odalarına kayıtlı olmaları gereklidir.
Son Başvuru Tarihi:10 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:16 KASIM 2023
Ödüller:Birincilik ödülü: 50,000 ₺
İkincilik Ödülü: 30,000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20,000 ₺  
Mansiyon Ödülü: (3 adet) 10,000 ₺

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı KKTC Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği Binası, misyon ve vizyonuna, temel değerlerine, fonksiyonel gerekliliklerine ve teknolojik altyapısına güçlü, güvenilir kurumsal kimliğine uygun; özgün ve çağdaş mimari yaklaşımları, yerel ve evrensel mimari değerleri ön plana çıkarırken, doğaya, çevresel faktörlere, fonksiyonel ve ekonomik dengelere duyarlı, bir bina elde etmektir. Yarışma ile kurumun toplumsal algısının ve bilinirliğinin artırılması yanında, mimarlık mesleğinin ülkemizdeki gelişimine, özgün ve başarılı örnekler ile katkı konulması amaçlanır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

KKTC Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği Binası tasarımı amacıyla düzenlenen yarışma ulusal serbest ve tek kademeli mimarlık proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu, aşağıda kurumsal tanımı ve çalışma şekli ile misyon ve vizyonu verilen, KKTC Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği, tüm fonksiyonları ile barındıracak bina tasarımının, ulusal mimari proje yarışması yöntemi ile elde edilmesidir.

Yarışmanın yeri, Lefkoşa, Kızılbaş Mahallesi’nde,  pafta/harita no XX1 – 30.W.2, parsel C1069 ve C1074 olarak belirtilen alandır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Katılacak mimarların KTMMOB Mimarlar Odası’na ve mimarların oluşturacağı takım içerisinde yer alacak mühendislerin ilgili KTMMOB çatısı altında görev yapan Mühendis odalarına kayıtlı olmaları gereklidir. Yarışmaya katılan mimar ve mühendislerin meslekten men cezalı durumunda olmaması gereklidir.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak
 • Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak
 • KTMMOB Mimarlar Odası Sekreterliğine (Nuri Efendi Sok. No:3 Arabahmet, Lefkoşa, KKTC ) 500 TL (Beş Yüz  Türk Lirası)  karşılığında isim ve adreslerini kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
 • Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (F) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı ortak sorumludurlar. 

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Hakkında

 • Sigortacılık mesleğinin ve sigortacılık hizmetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
 • Sigorta şirketleri arasındaki ilişkilerde mesleki dayanışmayı güçlendirmek.
 • Üyeler arasında haksız rekabeti ortadan kaldırmak için gerekli bütün önlemleri almak ve uygulamak.
 • Üyeler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda tarafların isteği ile hakem atamak veya hakemlik yapmak.
 • KKTC sınırları içinde ve dışında sigortacılığa ait gelişmeleri izleyerek toplayacağı bilgileri üyelerine ve ilgililere ulaştırmak, sigortacılık örf adet ve teamülleri saptamaya ve sigortacılık uygulamalarında birlik sağlanmasına çalışmak.
 • Yurt içinde ve dışında sigortacılıkla ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak.
 • Bakanlığın izni ile gerektiğinde sigortacılıkla ilgili tüzel kişiliğine haiz bürolar kurmak
 • Sigortacılık mesleğinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerektiğinde sigortacılık alanında araştırma amacına yönelik vakıf ve sair kuruluşlar kurmak, kurslar açmak, seminer ve konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Birliğin amaçlarına uygun yayın yapmak veya yaptırmak, yayın ve içtihatları derleyerek üyelerin yararına sunmak.
 • Sigortacılığı ilgilendiren konularda kamu idaresine istişari mahiyette mütalaa vermek.
 • Sigorta şirketi reasürans şirketi ve sigorta acentelerinin kaydını ve sicilini tutmak milli servetin ve sigortalıların haklarının korunmasının teşviki için gerekli çalışmalarda bulunmak ve yetkili mercilere öneriler yapmak.
 • Birliğin gelirlerini toplamak, değerlendirmek ve harcama yapmak amaçlarını tahakkuk ettirmek için taşınır ve taşınmaz malları satın almak-satmak, kiralamak, mübadele ile veya başka herhangi bir surette iktisap etmek, hibe yoluyla almak, bina inşa etmek, bakım ve tadilatını yapmak, idare etmek, acil gereksinme olmayan parayı uygun görülecek alan ve alanlara yatırmak.
 • Sigorta terfilerinin halen öngörülmeyen riziko sınıfları için üyelerin uygulayacağı fiyatların saptanmasında önerilerde bulunmak.

(detaylı bilgi için bkz. http://www.kksrsb.org/site/sayfa.aspx?pkey=5  adresine başvurulabilir.)

Tasarım notları

Tasarım sırasında yürürlükteki imar kuralları (ekte şehircilik dairesi ön onay yazısında belirtildiği şekli ile) dikkate alınacak ve bölgede verilen yapı-arsa oranı dilimi ile kat yüksekliğinin en üst limiti taban alanı oranı 0.40 / 1, toplam inşaat alanı 1.4 / 1 ve 4 kat şeklinde kullanılabilecektir. Binanın her noktasının engelli standartları tüzüğüne uygun olarak tasarlanması; bina tasarımı ile çevre düzenlemesinde, altyapı, alternatif enerji kullanımı, akıllı bina gibi nosyonların tasarımın bir parçası olarak ele alınması, yatırım – fayda dengesi gözetilerek, uygulanabilir sistem önerilerinin bina tasarımı ile birlikte geliştirilmesi, tasarım sırasında dikkate alınması gereken unsurlardır.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışma ile ilgili tüm dökümanlar KTMMOB Mimarlar Odası ve KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler

Birliği web sitesinden indirilecektir.

 • Yarışma şartnamesi – pdf format
 • Mimari ihtiyaç programı – pdf format
 • Arazi uydu haritası ve lokasyonu – jpeg
 • Plan kot arazi haritası – dwg formatı
 • Şehir Planlama onayı belgesi – pdf format
 • Mülkiyete ait bilgiler – pdf format
 • Dron fotoğrafları

Teslimde Yarışmacılardan İstenenler

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

Paftalar A1 boyutunda yatay olmalı ve 6 adeti geçmemelidir. Sergilemeye uygun, sert zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecektir. Her pafta üzerinde sol üst köşede yarışmanın ismi, sağ üst köşede yarışmacının rumuzu ve sağ alt köşede asma düzenini gösteren grafik şema bulunmalıdır. Tüm paftaların

A3’e küçültülmüş format olarak da teslimi yapılacaktır.

Çizimler

 • 1/500 ÖLÇEKLİ VAZİYET PLANI – Tüm arazi, tasarlanacak binalar, gelişime yönelik belirlenmiş alan ve yakın çevresi gösterilmelidir.
 • 1/200 ÖLÇEKLİ VAZİYET PLANI – A1 yatay kağıt boyutuna sığacak büyüklükte, bina tasarımının yakın çevresini gösterecek şekilde çizilmelidir.
 • 1/100 ÖLÇEKLİ ZEMİN KAT PLANI – Toplam metre karesi planın sağ alt köşesinde yazılmalıdır.
 • 1/100 ÖLÇEKLİ DİĞER KAT PLANLARI – Her kat planının toplam metre karesi sağ alt köşesinde yazılmalıdır.
 • 1/100 ÖLÇEKLİ KESİTLER – Binanın önemli mekanlarını gösteren en az üç (3) adet kesit istenmektedir.
 • 1/100 ÖLÇEKLİ GÖRÜNÜŞLER
 • 1/20 ÖLÇEKLİ SİSTEM KESİTİ – Binanın cephe karakterini en iyi yansıtacak noktadan bir adet istenmektedir.
 • 3D DIŞ MEKAN GÖRSELLER – Mimari projenin yapı plastiğini anlatmaya yeterli sayıda görsel teslim edilmelidir.
 • 3D İÇ MEKAN GÖRSELLER

 Raporlar

 • Mimari açıklama raporu
 • Statik açıklama raporu
 • Makine tesisat raporu
 • Elektrik tesisat raporu

Dijital Teslim

Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir flash bellek içinde dijital olarak ve 150 dpi çözünürlüğünde teslim edilmelidir. Tüm klasör ve dosyaların adında proje rumuzu yer almalıdır. Sunum paftaları PDF formatında teslim edilmelidir.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

 • Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
 • Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.
 • Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
 • Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajı ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

Ekip Listesi

Katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini açıklayan liste (bu liste imzalanmayacaktır.). 

Yarışma Şartları Kabul Belgesi

Mimarlık, İnşaat, Elektrik ve Makina Mühendisliğine ait tüm müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge. Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Üye Tanıtım Belgeleri

KTMMOB; Mimarlar Odası, İnşaat, Elektrik ve Makina Mühendisleri Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir

Projelerin Teslim Yeri ve Şartları

Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir. Proje ve ekleri,

KTMMOB Mimarlar Odası Sekreterliği’ne, belirlenen son teslim tarihi öncesinde elden imza karşılığı teslim edilebilir.

 • Son Teslim Yeri: Katılımcılara duyurulacaktır
 • Son Teslim Tarihi: 13.11.2023
 • Teslim Saati: 10:00 – 17:00 arası

Not: Saat 17:00′ den sonra teslim kabul edilmeyecektir.

Projelerin Sergilenmesi

Projelerin sergilendiği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Projelerin İade Şekli

Yarışmacı tarafından raportörlüğe veya idareye teslim edilen projeler, idarenin sorumluluğu altındadır. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri idareye ait olacaktır. Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından teslim alınacaklardır. İdare, bu süre içinde teslim alınmayan projelerden sorumlu değildir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz

Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Tüm paftalarda, ambalajın ve zarfın sağ üst köşesinde ve flash belleğin teslim edileceği zarf üzerinde rumuz bulunacaktır. 

Her raporun sadece ilk sayfasında rumuz bulunacaktır.

Ambalaj

Proje paftaları ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, kıvrılmadan ambalaj içinde teslim edilecektir. Ambalaj üzerine 5 (beş) rakamlı rumuz ve adres ile birlikte yarışmanın adı yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli

Yarışma sonuçları KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ve KTMMOB Mimarlar Odası web adresinde ve gazete ilanı olarak yayınlanacaktır.

Kolokyum

Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde idare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde KKTC Mahkemeleri’nde çözümlenecektir

Birinci Ödülü Kazanana İşin Nasıl Verileceği

İdare, Mimarlık ve Mühendislik Proje ve Mesleki Kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibi ekibine KTMMOB yasası gereğince yaptıracaktır. Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık ve Mühendislik projelerinde, yarışmanın sonucunda

1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar kksrsbyarisma@mimarlarodası.org e-posta adresine göndereceklerdir. Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine eposta ile gönderilecek, ayrıca Mimarlar odasının resmi internet sitesinde açıklanacaktır.

Yarışma kurulu

KKTC Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması Jüri oluşumu aşağıdaki gibidir.

Asli ve Yedek Jüri Üyeleri

 • Jüri Başkanı: Kozan Uzunoğlu (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı)
 • Asli Jüri Üyesi: Burak Türsoy (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası)
 • Asli Jüri Üyesi: Ertuğ Ertuğrul (Mimar)
 • Asli Jüri Üyesi: Meltem Nalbantoğlu (Mimar)
 • Asli Jüri Üyesi: Gökçe Kızıldere (İnşaat Mühendisi)
 • Yedek Asli Jüri Üyesi: Batuhan Bayramoğlu (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası)
 • Yedek Asli Jüri Üyesi: Mete Keleş (Mimar)
 • Yedek Asli Jüri Üyesi: İbrahim Göymen (İnşaat Mühendisi)

Danışman Jüri Üyeleri

 • Danışman Jüri Üyesi: Tunç Adanır (Mimar, KTMMOB Başkanı)
 • Danışman Jüri Üyesi: Raif Çukurovalı (KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı)

Raportörler

 • Meray Taluğ (Mimar)
 • Didem Ç. Bay (Mimar)

İşveren ve İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

KKTC Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği Yönetim Kurulu kararı ile KKTC Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği binasının ulusal mimari proje yarışma yöntemi ile elde edilmesine ve bu kapsamda KTMMOB Mimarlar Odasının yarışma süreci içerisinde danışman olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

KKTC Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması sürecinde KKTC Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği “İŞVEREN” ve “İDARE”, KTMMOB Mimarlar Odası “DANIŞMAN” olarak görev alacaktır. Yarışmanın sonuçlandırılmasının ardından KTMMOB Mimarlar

Odası geriye kalan süreç içerisinde hakem olarak görev yapacaktır.

İdare: Kktc Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği

ADRESİ: II. Selim Caddesi 49 Arca Apt. No:3, Lefkoşa.

TELEFON: +90 392 228 09 37

EMAIL: info@kksrsb.org

WEB: http://www.kksrsb.org

Danışman: Ktmmob Mimarlar Odası

ADRESİ: KTMMOB Mimarlar Odası Merkez Binası, Nuri Efendi Sokak, Surlariçi, Lefkoşa, KKTC

TELEFON: (+90392) 229 21 05  (+90548) 851 16 77 FAX: +90 (0)392 229210

EMAIL: info@mimarlarodasi.org

WEB:  https://www.mimarlarodasi.org

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Ulusal Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik ödülü: 50,000 ₺
İkincilik Ödülü: 30,000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20,000 ₺  
Mansiyon Ödülü: (3 adet) 10,000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru ve Kayıt Tarihi: 10 KASIM 2023
Yarışma Son Teslim Tarihi: 13 KASIM 2023
Yarışma Değerlendirmesi İçin Jüri Toplantı Tarihi:15 KASIM 2023
Ödüllerin Resmi İlan Tarihi: 16 KASIM 2023
Sergi Açılışı, Ödül Töreni ve Kolokyum Tarihi: 21 KASIM 2023

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Ulusal Mimari Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.mimarlarodasi.org/tr/odamiz/oda-aktiviteleri/kktc-sigorta-und-reasuerans-sirketler-birligi-ulusal-mimari.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap