Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Alaeddin Tepesi ve Kazı Alanı” alanına ilişkin nitelikli ve özgün tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması, yarışma ile bölgenin mekânsal potansiyelinin değerlendirilmesi, bölgedeki kazılarla ortaya çıkarılan kültür varlıklarını koruyarak tarihi ve kültürel geçmişini ön plana çıkartarak kent merkeziyle buluşturulması amaçlarıyla Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması

Düzenleyen:Konya Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Katılım koşullarına aşağıdaki detaylı şartnameden ulaşabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi:27 EKİM 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:18 KASIM 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 250.000 ₺
İkincilik Ödülü: 200.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 150.000 ₺
Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 100.000 ₺ (4 Adet)

Yarışmanın Amacı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile yarışma alanına ilişkin nitelikli ve özgün tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması, yarışma ile bölgenin mekânsal potansiyelinin değerlendirilmesi, Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve kazılarla ortaya çıkarılan kültür varlıklarını koruyarak tarihi ve kültürel geçmişini ön plana çıkartarak kent merkeziyle buluşturulmasıdır. Bunun yanı sıra söz konusu yerin, gündelik yaşam, kültür, sanat etkinlikleriyle kamusal kullanım değerinin arttırılması için yenilik arz eden önerilerin belirlenmesi, çağdaş tasarımlar, turizm amacı düşünülerek engelli ve yaşlı erişimi, kent kimliği, tarihsel birikim, toplumsal bellek ve yaşam kültürü gibi kavramların dikkate alındığı, evrensel ve kapsayıcı düzenlemelerin düşünüldüğü, ekolojik, fonksiyonel ve görsel bir unsur olarak öne çıkarılacak alanın, kent merkezinde hak ettiği yere ve öneme kavuşturulduğu, kent ile entegre olan bir tasarıma ulaşılması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yarışma, serbest, ulusal ve iki aşamalı mimari fikir projesi yarışmasıdır.

Birinci aşamada Alaeddin Tepesi, kentsel bağlam ile ilişkilendirilerek, üzerindeki doğal ve kül-türel katmanları ile II. Kılıçarslan Köşkü, İç kale surları ve kazı alanı, bütün olarak proje kapsamındadır.

İkinci aşamada ise, II. Kılıçarslan Köşkü, iç kale surları ve kazı alanına yönelik proje önerileri geliştirilerek detaylandırılacaktır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Konya İli, Selçuklu İlçesi, İhsaniye mahallesi sınırları içerisinde yer alan Alaeddin Tepesi, doğu-batı yönünde uzunluğu 350 m. kuzey-güney yönünde ise 450 m. civarında olup; yüksekliği ise yaklaşık 20 metre olan oval planlı bir höyüktür.

Şehrin tam merkezinde yer alan höyük, yüzyıllar boyunca bu bölgede yaşamış toplumlara tanıklık eder.

Alaeddin Tepesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) 13.11.1982 tarih ve A–3861 sayılı kararı ile “Arkeolojik, Tarihi ve Doğal Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 10.05.2019 tarihli ve 110955 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit – Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak belirlenmiştir.

Konya’nın tarihsel çekirdeğini oluşturan Alaeddin Tepesi, Konya şehrinin gelişim süreci boyunca her dönemde şehrin içinde önemli bir bölge olmuştur. Arkeolojik verilere göre Konya şehrini oluşturan yerleşimin başlangıcı bu bölgede olmuş, şehrin tarihi boyunca gelişimi bu merkez etrafında gerçekleşmiştir. Frig döneminden Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine kadar mimari ve arkeolojik mirası katmanlar halinde bünyesinde barındıran Alaeddin Tepesi; M.Ö. I.bin’e kadar uzanan buluntular vermektedir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin iç kale yerleşmesi olarak kullanılan höyük, Alaeddin Te-pesi Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı, Alaeddin Camii, II. Kılıçarslan Türbesi, Yarım Kümbet ve II. Kılıçarslan Köşkü Ortaçağ Konya’sının iç kalesini simgelemektedir. Mimari fikir proje yarışmasının odak noktasını oluşturan köşk (Resim 2), Sultan İzzeddin Kılıçarslan zamanında (1156–1192) inşa edilmiş, Alaeddin Keykubat döneminde bir onarım geçirmiştir. Bu nedenle “Kılıçarslan Köşkü” veya “Alaeddin Köşkü” olarak adlandırılmıştır. Köşk konum itibariyle Selçuklu Sarayı yerleşkesinin İç Kale surlarıyla buluştuğu noktada yer almaktadır.

Böylece tek başına bir yapı olmayıp, Alaeddin Tepesi üzerindeki Selçuklu Sarayı surlarının üzerine doğru olan bir uzantısıdır. Günümüze 10 metre yüksekliğe sahip taş duvarları, kerpiç dolgusu ve tuğla mukarnaslı konsolları ulaşabilmiştir. Yapı taş temeller üzerine, üst kısımda kaba yontu taş ve tuğladan, içi konsollar hizasına kadar kerpiç dolgu ile inşa edilmiştir. Duvarların üstünde ahşap hatılların kullanıldığı görülmektedir.

Alaeddin Tepesi üzerinde dört adet tescilli yapımız olan; Alaeddin Cami, Ferit Paşa Su Deposu, Şehitlik, Torance Binası (30.05.2022 Tarih ve 8083 sayılı kurul kararı ile yeni fonksiyonu konservatuar olarak onaylanmıştır) yer almaktadır.

1964 yılında köşkün mevcut durumunu koruyabilmek için çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bu amaçla betonarme bir kabuk tasarlanmıştır. 1961 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Şubesinden Yüksek Mimar İhsan KIYGI’nın hazırladığı projeye göre üzeri beton bir örtüyle kapatılmıştır. Beton örtünün zamanla yıpranması üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi ta-rafından bir teknik heyet oluşturulmuş, konuyla ilgisanatli bir rapor hazırlatılmıştır. Yapılan analizler sonucun-da kerpiç dolgu malzemesinde meydana gelen yüzey aşınmaları ve rutubetlenmeye bağlı olarak görülen erozyonun, kalıntının stabilitesini önemli ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Akabinde üst örtünün stabilite ve gerekli koruyuculuk özelliklerini sağlayamadığı, bu nedenle mevcut köşk kalıntı-sının korunması ile ilgili olarak yeni önlemlerin alınmasının gerekli olduğu sonuç ve kanaatine varılarak kabuğun kaldırılmasına karar verilmiştir.

1964 yılında köşkün mevcut durumunu koruyabilmek için çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bu amaçla betonarme bir kabuk tasarlanmıştır. 1961 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Şubesinden Yüksek Mimar İhsan KIYGI’nın hazırladığı projeye göre üzeri beton bir örtüyle kapatılmıştır. Beton örtünün zamanla yıpranması üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir teknik heyet oluşturulmuş, konuyla ilgi-li bir rapor hazırlatılmıştır. Yapılan analizler sonucun-da kerpiç dolgu malzemesinde meydana gelen yüzey aşınmaları ve rutubetlenmeye bağlı olarak görülen erozyonun, kalıntının stabilitesini önemli ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Akabinde üst örtünün stabilite ve gerekli koruyuculuk özelliklerini sağlayamadığı, bu nedenle mevcut köşk kalıntı-sının korunması ile ilgili olarak yeni önlemlerin alınmasının gerekli olduğu sonuç ve kanaatine varılarak kabuğun kaldırılmasına karar verilmiştir.

“Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile köşk kalıntısı ve arkeolojik kazı alanında ortaya çıkan sur kalıntılarının gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra önerilen projeler ile Alaeddin Tepesi’nin kentle entegrasyonunun yeniden sağlanması amaçlanmaktadır. 

Yarışma ile köşk kalıntısı ve arkeolojik alanın kentsel, mekânsal, tarihsel ve özgün değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu değerlerin   görünür kılınması, kentli ile kentin sahip olduğu kültürel miras arasında bağ kurulması istenmektedir.  Kentli üzerinde oluşturulan farkındalık ile kentin bu bölgesinin kullanılabilir hale gelmesi ve alanın yeniden  değer    kazanması, kent için kültürel anlam da önemli bir merkezin oluşturulması hedeflenmektedir. Alaeddin Tepesi’nin kent belleğinde ve oluşumunda önemli bir yere sahip olması, kent merkezinde yer alan başta Mevlana Müzesi ve diğer Selçuklu dönemi eserleri ile ilişkili olması, alanın önemini arttırmaktadır. Bu nedenle düzenlenen yarışma çerçevesinde, dönemi yansıtan, alanı kentle bütünleştiren sahip olduğu değerleri ön pala çıkaran çağdaş ve yenilikçi anlayışta hazırlanmış öneriler ve fikirler beklenmektedir.

İdare İletişim Bilgileri

İdarenin Adı: Konya Büyükşehir Belediyesi

Adres: İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56/3 (KUDEB) Selçuklu / Konya

Telefon: 444 55 42 Raportörlük Dâhili (4525-4528-4536-4547-4558)

E-posta: kilicarslanyarisma@konya.bel.tr

Web Adresi: kilicarslanyarisma.konya.bel.tr

Banka Hesap No:

Vakıfbank Konya Şubesi TR88 0001 5001 5800 7290 0511 09

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

 • Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
 • Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka, temsilci meslek grubu Mimarlık ve diğer meslek grupları; İnşaat Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurulması,
 • Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması,
 • Ekip başının mimar olması,
 • Ekip başı mimarın en az beş yıl mesleki tecrübe sahibi olması,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yü-rütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmala-rında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş ol-mak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeter-lidir)
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince ge-çici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak,
 • Ekiplerin idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Ekip üyelerinin her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.
 • Yarışmaya şartname bedeli 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)’dır. Yarışma şartname be-deli, “KILIÇARSLANYARIŞMA TCKİMLİKNO” açıklaması ile idareye ait banka hesabı-na ve / veya Konya Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Veznelerine yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri içeren katılımcı formu raportörlük adresine elden ve / veya e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edil-meme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
 • Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan “kilicarslanyarisma.konya.bel.tr” adresinden ulaşılabilir.

Yarışmacıya Verilecek Bilgi ve Belgeler

 1. Yarışma Şartnamesi

1.Katılımcı Formu

2) Yarışma Alanına İlişkin Bilgi ve Belgeler

2.1 Hâlihazır

2.1.1 Eş Yükselti Eğrileri

2.1.2 Mevcut Fonksiyonlar

2.1.3 Ağaç Rölövesi

2.2 Kazı Alanı Rölövesi

2.3 Tescilli Yapılara Ait Bilgi, Belge ve Projeler

3) Planlar-Yasa ve Yönetmelikler

3.1 Koruma Amaçlı İmar Planı

3.2 İlgili Yasa ve Yönetmelikler

4) Fotoğraflar ve Ortofoto

4.1. Güncel Fotoğraflar

4.2. Kazı Alanı Fotoğrafları

4.3. Düzlem Foto (ortofoto)

5) Drone Görüntüleri

5.1. Drone Fotoğrafları

5.2. Drone Videosu

5.3. 360 Derece Fotoğraf

Alana dair çalışmaların bulunduğu dokümanlar ve ekler kilicarslanyarisma.konya.bel.tr web sitesinden paylaşılacaktır.

1. Aşamada Yarışmacılardan İstenenler

Yarışmacılardan, pafta, rapor ve sunumlarında tasarım fikirlerini bütüncül olarak aktaracak bir anlatım dili geliştirmeleri, bu fikirlerin kamuoyu ile paylaşımını kolaylaştıracak ek anlatım ve sunum yöntemleri kullanmaları beklenmektedir.

1. Kavramsal Anlatımlar

Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü, İç Kale Surları ve Kazı Alanı, yakın çevresi ve kentle olan bütüncül ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel strateji ve fikirleri gösteren; müdahaleleri ve mimari programın yorumlanışını ifade eden şemalar ve anlatımlardır. Ölçek ve anlatım dili serbesttir.

2. Vaziyet Planı, Silüet ve Silüet Kesitler (1/500 Ölçek)

Vaziyet planı, silüetler ve silüet kesitler, belirtilen sınırlar içinde tasarıma ve alana yak-laşımları, açık alan kullanımlarını 1/500 ölçekli ifade eder nitelikte, çevre yapılarla ilişki-sini gösterir biçimde, gereken yerlerden ve sayılarda verilecektir.

3. Planlar, Kesitler ve Görünüşler (Ölçek: 1/200)

Yarışmacı, tasarımını ifade etmek için gerektiği adette planlar, kesitler ve görünüşleri yakın çevresi ve kotları ile bağlayarak, korunması gerekli kültür varlıkları ile ilişkilerini belirterek hazırlayacaktır. Tüm çizimlerde, gerekli ölçü ve kotlar verilecektir.

4. Taşıyıcı Sistem Raporu

Yarışmacı alana önereceği yapısal yaklaşımın taşıyıcı sistemi ve tasarımı hakkında açıklama raporunu her iki aşamada da hazırlayacaktır. Önerilen sistemin tanımlan-ması ve öneri ile ilişkisi bu raporda detaylandırılacaktır. Rapor 500 kelimeyi aşmaya-cak şekilde hazırlanmalı, gerektiğinde şema, grafik ve görsellerle desteklenmelidir.

5. 3 Boyutlu Görseller ve Animasyon

Yarışmacı, projesini destekleyen 3 boyutlu görsellere paftasında yer vermelidir. Her iki aşamada da proje alanını anlatan en az “90 saniye” lik (1920 × 1080 piksel oranı ve çözünürlükte) gerçekçi hareketli görüntü (animasyon) hazırlanacaktır.

6. Proje Sunum Dosyası ve Proje Açıklama Raporu

Yarışmacılar tarafından projeye ilişkin tüm bilgileri içeren A3 boyutunda “Proje Su-num Dosyası” hazırlanacaktır. Bu dosya içerisinde; tüm paftaların A3 boyutuna küçül-tülmüş halleri ve proje raporu yer almalıdır.

Proje açıklama raporu, yarışmacının konuyu ele alışı, yaklaşımı, alternatifler üzerinden tercihlerini, kullanım katmanlarını anlatan en fazla 2500 kelimeden oluşan rapordur. Rapor içerisinde grafik, şema ve görsel anlatımlara da yer verilebilir.

Yarışmacı projesi için bir senaryo hazırlayacaktır. Mevsimsel kullanım, özel günler, gece ve gündüz kullanım alternatifleri, gezi güzergahı ve esnek kullanım senaryoları gibi önerileri içerecektir.

2. Aşamaya Geçen Yarışmacılardan İstenilenler

İkinci aşamaya geçen projeler, jüri tavsiyelerini gözeterek, birinci aşamadaki düzelt-melerini, birinci aşama ile aynı ölçekte yapmak dışında, pafta üzerinde belirtilen böl-geye ilişkin; plan, kesit ve görünüşleri 1/100 ölçekte teslim edecektir. Öneriyi açıklaya-cak yeterlilikte sistem kesitleri ve nokta detaylarının ölçeği serbesttir.

Maket

Pafta üzerinde belirtilen alan için, A1 boyutunda altlık üzerine 1/100 ölçekli maket hazırlanacaktır.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

• Her iki aşamada da projeler 8 adet A1 boyutlarında, sert bir zemin üzerine yapış-tırılmış paftalar şeklinde teslim edilecektir.

• Paftalar dikey olarak kullanılacaktır.

• Bütün paftaların sağ üst köşesinde rumuz yer almalıdır (Madde 13).

• Bütün paftaların sol üst köşesinde Konya Büyükşehir Belediyesi logosu yer al-malıdır.

• Bütün paftaların sağ alt köşesinde asma sırasını gösterir şema yer almalıdır (Jü-rinin değerlendirmesi için paftalar asılırken bu şema takip edilecektir).

Dijital teslim

Tüm çizim ve raporlar, 300 dpi çözünürlüğünde, PDF ve JPG formatında dijital olarak (USB) teslim edilecektir. Üzerinde projenin rumuzu etiket ile belirtilmelidir. Etiket üze-rinde el yazısı kesinlikle kullanılmayacaktır.

Yer Görme Belgesi

Konunun yere bağlı nitelikleri nedeni ile yer görme zorunlu tutulmuştur. Kazı alanına giriş çıkışlar Konya Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmakta olup, tercihen ekip başı veya ekip temsilcisi Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile birlikte yer görmek zorundadır. Kazı alanı, 22/08/2022 – 02/09/2022 tarihleri ile 19/09/2022 – 30/09/2022 tarihleri arasında, Konya Müze Müdürlüğü personelleri ile birlikte görülecektir. Kazı alanını görmeye gelen yarışmacılar en az bir hafta önceden bilgi vermek zorundadır.

Katılımcılar yer görme belgesini idareye ibraz etmek zorundadır. Bir kereye mahsus olmak üzere yer görmeye gelen yarışmacı ekibinden en fazla iki kişinin ulaşım (Otobüs, tren, uçak) giderleri idare tarafından karşılanacaktır.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır.

Kimlik dosyası veya dosyanın içinde yer alması gereken belgeleri bulunmayanlar.

Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar.

Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (Ta-sarım niteliği taşıyan skeçler hariç yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları ve el yazısı ile hazırlanmış raporlar bu işaretlerden sayılır.).

Katılım ücretini yatırmamış ve katıldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar.

Son teslim tarihi ve saatinden geç teslim edilen eserler.

Yer görme belgesini teslim etmeyenler.

Kimlik Zarfı

Yarışmacılar tarafından, teslim edilen proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarf içinde;

Tüm katılımcılar tarafından, yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Ek-1 de yer alan Katılımcı Formu imzalanarak teslim edilecektir.

Ekip başı/temsilcisinin mimar olması şartı nedeniyle TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı olunması gerekmektedir. Katılımcı formunda Mimarlar Odası sicil numara-sının yer alması zorunludur. TMMOB’a bağlı ilgili meslek odalarından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesinin sadece ekip başı/temsil-cisi mimar için temin edilmesi yeterlidir.

Tüm katılımcılar tarafından Ek-2 de yer alan Ekip Listesi eksiksiz doldurarak tes-lim edilecektir.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

Rumuz ve Ambalaj

Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaktır.

Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır (2255 veya 123..vb. olamaz).

Rumuzlarda çakışma olması durumunda raportörlük yetkisinde yeni rumuz belirlenerek katılımcı bilgilendirilecektir.

Tüm paftaların, raporların her sayfasının, maketin, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve USB bellek üzerinde rumuz bulunacaktır.

Maket ve zarflar ambalaj içerisinde teslim edilmelidir. Ambalaj yarışma raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde iletilecektir.

Ambalaj üzerine rumuz ile “Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” Raportörlüğü – Konya Büyükşehir Belediyesi” ibaresi yazılacaktır.

Projelerin Teslim Yeri ve Şartları

Teslim edilecek proje, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanacaktır. Proje ve ekleri yarışma takviminde son teslim tarihi olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’ye kadar belirtilen adrese elden imza karşılığında teslim edilebilir. Kargo veya posta ile yapılan teslimlerde, proje ve eklerinin kargoya verildiğini gösteren alındı makbuzunun kopyası son teslim tarihi günü saat 17.00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta kilicarslanyarisma@konya.bel.tr adresine gönderilecektir. Ayrıca kargo veya posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir. Yarışma takviminde “Projelerin Kargo ile İdareye Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmayan projelerden ve kargoda oluşabilecek hasarlardan idare ve raportörlük sorumlu değildir.

Teslim Adresi: İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Selçuklu / Konya

Sergi – Kolokyum Yeri ve Zamanı

Kolokyumun yeri ve zamanı yarışma sonuçlarının ilanıyla yarışmanın web sitesinden ve Konya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden açıklanacaktır.

Projelerin Geri Verilme Şekline İlişkin Esaslar

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler idarenin sorumluluğu altındadır. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra Kolokyum süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından teslim alınacaktır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışmanın sonucu Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Resmi Gazete’ de ve yarışma web sayfasın-da ilan edilecektir. Ayrıca jüri raporu bütün yarışmacılara e-posta ile gönderilecektir.

Ödüller ve Ödeme Şekilleri

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödüller, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Konya Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 250.000 ₺
İkincilik Ödülü: 200.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 150.000 ₺
Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 100.000 ₺ (4 Adet)

Yarışma Takvimi

1. Aşama Son Başvuru Tarihi: 12 EKİM 2022

1. Aşama Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 1 KASIM 2022

1. Aşama Seçilen Projelerin İlan Tarihi: 18 KASIM 2022

2. Aşama Son Başvuru Tarihi: 20 ŞUBAT 2023

2. Aşama Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 24 ŞUBAT 2023

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 27 MART 2023

Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://kilicarslanyarisma.konya.bel.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap