Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması

Manisa Barosu tarafından, hukuk alanında çalışanların ve öğrencilerin eğitim ile edinmiş oldukları bilgileri uygulamaya yönelik kullanabilme, yorum yapabilme, konuyla ilgili yargı içtihatlarını değerlendirebilme ve fikirlerini hukuksal yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilme becerilerinin geliştirilmek ve hukuk alanında bilgi ve gelişime katkı sağlamak amaçlarıyla Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması düzenleniyor. Ödüllü makale yarışması başvuruları devam ediyor.

Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması

Düzenleyen:Manisa Barosu
Kategori:Makale Yarışması, Yazı Yarışması, Bilimsel Yarışmalar
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Hukuk fakültesi mezunları ya da öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:15 MART 2022 Saat 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 HAZİRAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 7.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.500₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Yarışmanın amacı, hukuk fakültesi öğrencileri, hukuk fakültesi mezunları, hukukçu akademisyenler, stajyer avukatlar, avukatlar, hakim, savcıların eğitim ile edinmiş oldukları hukuk nosyonunu uygulamaya yönelik olarak kullanabilme, yorum yapabilme, konuyla ilgili yargı içtihatlarını değerlendirebilme ve fikirlerini hukuksal yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilme becerilerinin geliştirilmesini sağlamaya  ve bu çalışma ile hukuk adına gelişim ve bilgi paylaşımı ile hukuka katkı sağlamaya çalışmaktır.

Bu yarışma “ MANİSA BAROSU ULUSAL MAKALE YARIŞMASI “ adı ile geleneksel hale getirilmek amacıyla isimlendirilmiş ve her yıl yenisinin devamı kararlaştırılmıştır.

Her yıl ayrı bir konu belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın bu yılki konusu “Masumiyet Karinesi”dir. Katılımcılar, konuyu diledikleri gibi ele almak hususunda serbesttirler.

Yarışmanın Yürütülmesi

Yarışma kurallarının belirlenmesi ve uygulanması ile yarışma jürisinin belirlenmesi vb. gibi yarışma sürecine ilişkin yapılması gereken her türlü iş ve alınması gereken her türlü karar, Manisa Barosu Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olan Manisa Barosu Birinci Makale Yarışması Organizasyon Komitesi tarafından alınır ve yerine getirilir. Bu komite Manisa Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır.

Makale Yarışması Başvuru Koşulları

1. Yarışma yalnızca hukuk fakültesi öğrencileri, hukukçu akademisyenler, stajyer avukatlar, avukatlar, hakim ve savcılar ile tüm hukuk fakültesi mezunlarının katılımına açıktır. Yarışmaya katılabilmek için hukuk fakültesi mezunu ya da öğrencisi olmak gerekmektedir.

2. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.

3. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı birlikte yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen makaleler özgün olmalıdır. Daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5. Dereceye giren makalelerden, Yarışma Jürisinin salt çoğunluğunun “yayımlanabilir” oyunu alan ve Manisa Barosu Dergisi Yayın Kurulunca uygun görülenlerin, Manisa Barosu Dergisi’nde yayımlanması hususunu, makale sahibi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı başlangıçta veya sonradan Yarışma Organizasyon Komitesi ya da Yarışma Jürisi tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir.

7. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

Makalelerin Şekil Şartları

1. Yarışma için gönderilecek makalelerin yazı dilinin Türkçe olması, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur.

2. Makaleler;

– Türkçe ve İngilizce “başlık” içermelidir.

– En fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce “özet”ler içermelidir.

– En fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce “anahtar kelimeler (keywords)” içermelidir.

– Başka bir kaynağa atıf yapılmış ise, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği “kaynakça” içermelidir. Kaynakça makalenin sonunda yer almalıdır.

– “İçindekiler” ve “Kısaltmalar Listesi” içermemelidir.

– Kapak sayfası vb. içermemelidir.

3. Makale metinleri bilgisayarda şu şekilde hazırlanmalıdır:

– Makale ana başlığı: Tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmalı ve ortaya hizalanmış olmalıdır.

– Ana metin: “Times New Roman” yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, 1.5 satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

– Dipnotlar: Sayfa altında, “Calibri” yazı tipinde, 8 punto büyüklükte, 1 satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

4. Makaleler A4 ebatlı sayfaya; alt: 1,5 cm, sağ: 2 cm, üst: 2,5 cm, sol: 3 cm kenar boşluğu bırakılarak oluşturulmalıdır. Makaleler sayfaların tek yüzüne yazılarak oluşturulmalıdır, arkalı-önlü olmamalıdır. Ayrıca sayfalar (en baştan en sona) numaralandırılmış olmalıdır.

5. Makale hacmi konusunda üst sınır bulunmaktadır. Buna göre, makaleler 20.000 (yirmi bin) sözcüğü (yaklaşık 50-55 sayfa) aşmamalıdır.

6. Kaynakça

a) Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl. Yazarın soyadı kalın (bold) ve küçük harfle (baş harfler hariç) yazılmalıdır. Örnek: Erem Faruk, Türk Ceza Hukuku, C.2, 4.bası, Ankara 1985.

b) Makaleler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi, Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, Makalenin ilk ve son sayfa numaraları. Yazarın soyadı kalın (bold) ve küçük harfle (baş harfler hariç) yazılmalıdır. Örnek: Dönmezer Sulhi, Suç Siyaseti, İÜHFM, Cilt 52, Sayı 1-4, 1987, s.1 – 33.

7. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir ilgili sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Kullanılan her bir kaynak bakımından ilk atıf, kaynağı tanıtıcı tam bilgiyi içermelidir.

a) Kitaba yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır: Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl, atıf yapılan sayfa numarası. Örnek: Erem Faruk, Türk Ceza Hukuku, C.2, 4.bası, Ankara 1985, S.45. Aynı kitaba yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (koyu) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır. Örnek: Erem, s. 45.

b) Makaleye yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır: Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi (dergi ismi italik olmalıdır), Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, atıf yapılan sayfa. Örnek: Dönmezer Sulhi, Suç Siyaseti, İÜHFM, Cilt 52, Sayı 1-4, 1987, s.21.

Aynı makaleye yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (koyu) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır. Örnek: Dönmezer, s. 20.

Yazarın birden çok eserinden yararlanılıyor ise sonraki atıflarda eseri diğerlerinden ayıran bir ibareye yer verilmelidir. Örneğin, Dönmezer, Suç Siyaseti, s.4.

8. Yarışmacıya ilişkin bilgiler (adı, soyadı, kurumu vb.) makale içeriğinde (ana başlık altında veya herhangi bir yerde) kesinlikle yer almamış olmalıdır.

Yarışmaya Başvuru ve Gerekli Belgeler

1. Yarışmaya başvuru, Manisa Barosu Başkanlığı’na hitaben yazılmış (başvuru iradesini içeren) bir dilekçe ile yapılacaktır. Söz konusu dilekçe, başvurucunun telefon numarası ve e-posta bilgilerini de içermelidir.

2. Yarışma için hazırlanan makale 6 nüsha olarak çoğaltılmalı ve her bir nüsha poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.

3. Makalenin bilgisayar ortamındaki halinin bir kopyası boş bir CD içerisine kopyalanmalı ve söz konusu CD bir poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.

4. İlk üç maddede belirtilen şekilde hazırlanmış olan;

– Dilekçe ve eki (2 nüsha)

– Makaleler (6 nüsha)

– CD (1 adet)    kapalı bir zarf içerisine koyulmak suretiyle paketlenmelidir. Söz konusu zarf (paket) “Manisa Barosu Başkanlığı, 75. Yıl Mah. 5345 Sk. No: 52/A 45030 YUNUSEMRE / MANİSA” adresine, taahhütlü olarak posta veya kargo ile yahut elden teslim suretiyle ulaştırılmalıdır.

5. Kargolama sebebiyle oluşabilecek hasarlardan ya da gecikmeden Yarışma Organizasyon Komitesi veya Manisa Barosu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yarışma Jürisi

Makalelerin değerlendirilmesi ve puanlanması, Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından oluşturulacak olan Yarışma Jürisi tarafından yapılacaktır. Yarışma Jürisi, 5 (beş) kişiden oluşacaktır.

Yarışma döneminde görevde olan mevcut Manisa Barosu Başkanı jürinin DOĞAL ÜYESİ olarak yer alacaktır.

  • PROF. DR VELİ ÖZER ÖZBEK – JÜRİ BAŞKANI
  • PROF.DR HANDAN YOKUŞ SEVÜK- JÜRİ ÜYESİ
  • PROF.DR YENER ÜNVER – JÜRİ ÜYESİ
  • PROF. DR SEYDİ KAYMAZ
  • AV. ÜMİT RONA

Yarışma İletişim

Yarışmaya ilişkin her türlü soru ve önerileriniz için:

Manisa Barosu Başkanlığı İletişim

Santral: 444-4525 (Dahili 112)

Yönetim Kurulu Üyesi Av. Fatih MERİÇ GSM No: 0(553) 224-4227

E-posta: info@manisabarosu.org.tr

Manisa Barosu 1. Makale Yarışması

Facebook:( Manisa Barosu Başkanlığı @manisabarosubaskanligi )

Instagram: (https://www.instagram.com/p/CWlh3wUKUf5/?utm_medium=copy_link) yapılacaktır.

Twitter: (Manisa Barosu @ManisaBarosu)

Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.500₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 HAZİRAN 2022

Ödül Töreni Tarihi: HAZİRAN 2022

Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.manisabarosu.org.tr/DuyuruDetay/11439/manisa-barosu-ulusal-makale-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap