Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması 2023

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü tarafından, hukuk fakültesinde eğitim görmüş ve eğitim görmekte olan hukukçuların hukuk literatürüne katkılarını sağlamayı, hukuk nosyonlarını geliştirmeyi; hukukçu kimliği, düşüncesi ve bilgisiyle yorum yapabilmelerini, fikirlerini hukuki metin yazım teknikleri ile yazıya dökebilmelerini ve bunu geliştirmeleri amaçlarıyla Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü makale yarışması başvuruları devam ediyor.

Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması 2023

Düzenleyen:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü
Kategori:Makale Yarışması, Yazı Yarışması, Bilimsel Yarışmalar
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye’deki ve KKTC’deki hukuk fakültelerinde öğrenim
gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:5 MART 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:MART 2023
Ödüller:Lisans Öğrencileri Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000₺

Yüksek Lisans / Doktora Öğrencileri Kategorisi
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Yarışma, hukuk fakültesinde eğitim görmüş ve eğitim görmekte olan hukukçuların hukuk literatürüne katkılarını sağlamayı, hukuk nosyonlarını geliştirmeyi; hukukçu kimliği, düşüncesi ve bilgisiyle yorum yapabilmelerini, fikirlerini hukuki metin yazım teknikleri ile yazıya dökebilmelerini ve bunu geliştirmeyi amaçlar.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu, ‘‘Ceza Hukuku Bağlamında: SOSYAL AĞLARDA KİŞİSEL VERİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR’’ dır. Katılımcılar, konuyu diledikleri gibi ele alabilirler. Tümevarım yahut tümdengelim yöntemlerini kullanmakta serbesttirler.

Yarışmanın Yürütülmesi

Yarışma, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü tarafından yürütülecektir.

Sürece ilişkin alınması gereken her türlü karar, kulübün yönetim kurulu tarafından alınır ve yapılması gereken her iş yönetim kurulu tarafından gereğince yerine getirilir.

Katılım Koşulları

 • Yarışma, sadece Türkiye’deki ve KKTC’deki hukuk fakültelerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açıktır.
 • Yarışma; hukuk fakültesi lisans öğrencileri (beyaz kategori) ile hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere (kırmızı kategori) yönelik olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.
 • Her katılımcı yarışmaya bir makale ile katılabilir. Makaleler tek yazarlı olmalıdır; katılımcılar, birlikte makale yazarak yarışmaya katılamazlar.
 • Makalelerin içeriği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere yürürlükte olan tüm kanuni düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmemelidir.
 • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü’nün Şehit C. Savcısı Mehmet
 • Selim KİRAZ’ın anısına düzenlediği geçmiş makale yarışmalarında dereceye girip ödül almış olan yarışmacılar ile seçici kurulun 1.derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde -mecrada, dergide- yayınlanmamış ve hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış olması gerekir. Aksi durumda makaleler yarışmadan ihraç edilirler.
 • Gönderilen makaleler, intihal programlarından geçecektir. Makalelerin benzerlik oranı; başlık, dipnot ve kaynakça dahil olmak üzere tüm makale için %20’yi geçmemelidir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk makale yazarına aittir.
 • Katılımcıların yarışmaya göndermiş olduğu makaleler arasından seçilenler, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü dergisinde yayınlanacaktır. Katılımcılar, makalelerinin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü dergisinde yayınlanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Dereceye giren makalelerin sahipleri, telif haklarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf
 • Üniversitesi Hukuk Kulübü’ne bıraktıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerde, yarışmanın hangi aşamasında olunursa olunsun, şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılık tespit edildiği takdirde söz konusu makaleler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmada ödüle layık görülmüş bir makalenin şartnameye aykırılığı ortaya çıkmışsa alınan ödül iptal edilir; eğer verilmiş ise geri alınır.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvuruda bulunmakla bu şartnamedeki hükümleri tamamen kabul etmiş sayılırlar.

Makalelerin Şekil Şartları

 • Yarışma dili Türkçedir. Makaleler, Türkçenin doğru kullanımına, Türk dilbilgisi ve yazım kurallarına özen gösterilerek yazılmalıdır. TDK yazım kılavuzu baz alınmalıdır.
 • Ana metin, Word belgesinde A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5 (bir buçuk) satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde yazılmış olmalıdır. Kenar boşlukları sağ ve üstten 4 cm alt ve soldan 2,5 cm olmalıdır. Sayfalar en baştan sona numaralandırılmış olmalıdır.
 • Makaleler:

– Muhakkak başlık içermelidir. Makale ana başlığının tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmış, ortaya hizalanmış olmalıdır.

– Özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve varsa ekler içermelidir. Mutlaka “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri bulunmalıdır.

– Özet bölümünden sonra makalenin içeriği ile ilgili en az 3 en fazla 5 olmak üzere

Türkçe anahtar kelime içermelidir.

– En fazla 150-250 kelimelik Türkçe özet içermelidir.

– ‘‘İçindekiler’’ ve ‘‘Kısaltmalar’’ listesi içermemelidir.

 • Kaynakça makalenin sonunda yer almalıdır ve gösterilmesi zorunludur. Başka kaynaklara atıf halinde atıf yapılan kaynaklar, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıra esas alınarak sıraya konmalıdır.

a) Kitaplar, kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

Yazarın Soyadı, Adı, Eserin Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Tarih. Eser adı italik olmalı, her kelime büyük harfle başlamalıdır. Yazarın soyadı ve adı kalın (bold) harflerle ve baş harfler hariç küçük harflerle yazılmalıdır.

b) Makaleler, kaynakçada aşağıda şekilde gösterilmelidir:

Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Adı/Başlığı, Yayımlandığı Derginin Adı, Derginin

Cilt/Sayı Numarası (Yayın Ayı – Yılı) Makalenin sayfa aralığı (varsa). Makalenin yayımlandığı derginin adı italik olmalı, her kelime büyük harfle başlamalıdır. Yazarın soyadı ve adı kalın (bold) harflerle ve baş harfler hariç küçük harflerle yazılmalıdır.

 • Dipnot kullanımı Chicago usulüne göre yapılacaktır.
 • Makale kapağında ve metninde katılımcıya ilişkin bilgiler (isim, soy isim, üniversite bilgisi yahut kimliğini deşifre edecek herhangi bir bilgi) kesinlikle yer almamalıdır. Aksi takdirde makale değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Makalelerin sayfa sayısı konusunda bir sınır bulunmamaktadır.

Teslim ve Başvuru Yapılırken Gönderilmesi Gerekli Olan Belgeler

 • Başvurular, mselimkirazmakaleyarismasi@gmail.com adresinden yapılacaktır.
 • Ön başvuru yoktur. Katılımcılar, makalelerini göndermekle yarışmaya başvurmuş sayılırlar.
 • Makaleler PDF formatında, başvuru için yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.
 • Yarışmaya, makalenin yer aldığı dosya ile katılımcının kişisel bilgilerinin yer aldığı ayrı bir dosya olmak üzere iki farklı dosya gönderilecektir.
 • Kişisel bilgilerin yer alacağı dosyada,

Beyaz Kategorideki katılımcının;

a) İsmi ve soy ismi, TC kimlik numarası,

b) Telefon numarası,

c) Hukuk fakültesi öğrenci durum belgesi bulunmalıdır.

Kırmızı Kategorideki katılımcının;

a) İsmi ve soy ismi, TC kimlik numarası,

b) Telefon numarası,

c) Hukuk fakültesi mezuniyet belgesi ile doktora/lisans öğrencisi olduğunu gösteren belge bulunmalıdır.

Makalelerin Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Değerlendirme sonuçları, Mart ayı içerisinde http://hukuk.fsm.edu.tr adresinden ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Yarışma Jürisi

Makalelerin değerlendirilmesi ve puanlanması yarışma jürisi tarafından yapılacaktır. Jüri üyeleri akademisyenlerden ve avukatlardan oluşur.

 Jüri Üyeleri (Seçici Kurul)

▪ Doç. Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

▪ Doç. Dr. Hüseyin AYDIN (FSMVÜ Öğretim Üyesi)

▪ Dr. Kerim ÇAKIR (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Yarışma Danışmanı

▪ Prof. Dr. Murat BALCI

Yarışma İletişim

Instagram: @hukukkulubufsmvu,

Twitter: @fsmhukukkulubu,

E-mail: mselimkirazmakaleyarismasi@gmail.com

    Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması 2023 Ödülleri

    Lisans Öğrencileri Kategorisi
    Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
    İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
    Üçüncülük Ödülü: 10.000₺

    Yüksek Lisans / Doktora Öğrencileri Kategorisi
    Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
    İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
    Üçüncülük Ödülü: 20.000₺

    Yarışma Takvimi

    Son Başvuru Tarihi: ŞUBAT 2022
    Sonuç Açıklanma Tarihi: MART 2022

    Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://hukuk.fsm.edu.tr/etkinlik/Sehit-Cumhuriyet-Savcisi-Mehmet-Selim-Kiraz-Anisina-3-Makale-Yarismasi2021-08-24-11-14-43am

    Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

    Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

    Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
    Cinsiyet
    Yorum Yap