Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından bireysel veya ekip katılımının mümkün olduğu Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari yarışma başvuruları devam ediyor.

 

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

  Düzenleyen: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
   Kategori: Mimari Yarışmalar, Proje Yarışması, Mimari Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

TMMOB Mimarlar Odası üyesi olan ve meslekten men cezası almamış kişiler.

  Son Başvuru Tarihi: 4 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 HAZİRAN 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 100.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 80.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 60.000 ₺ 
1.Mansiyon Ödülü: 35.000 ₺ 
2.Mansiyon Ödülü: 35.000 ₺ 
3.Mansiyon Ödülü: 35.000 ₺ 
4.Mansiyon Ödülü: 35.000 ₺ 
5.Mansiyon Ödülü: 35.000 ₺ 

   

Yarışmanın Amacı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenmekte olan “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” ile Büyük Usta Mimar Sinan’ın hayatının, eserlerinin tanıtıldığı bir müze yapısı, ülkemizde örneği az bulunan kente değer katan bir mimarlık merkezi binası ve bu yapılara hizmet edecek açık-yarı açık kamusal mekânların tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu yarışma ile elde edilecek proje sonucunda; hem Büyük Usta Mimar Sinan adına yapılmış bir müze, hem de mimarlık ve tasarım alanında çalışma yapmak isteyen herkesin kullanabileceği, kent ile bütünleşen bir mimarlık merkezi binası elde edilmiş olacaktır.

Güncel mimarlığın, tasarım ve üretim alanlarında hemen her şeyi kendine kaynak veya esin haline getirdiği; tarihsel olandan teknolojik, felsefik veya biyolojik olana, tüm disiplinlerin bilgisini kendi bünyesine katabildiği söylenebilir. Mimari düşüncenin bir çok şeyden beslenebildiği günümüz mimarlık ortamında, bir tasarımın imgeler oluşturmanın ötesine geçebilmesi, öncelikle mimarın tasarım düşüncesi dahil ettiği her tür kavramı ve bilgiyi doğru işlemesi, içselleştirmesi ve sonrasında tasarımı/yapıyı oluşturan programı, konstrüksiyonu, formu, maddeyi, imgeyi ve bağlamı yeniden düşünmesi ile mümkün olabilir. Bu bağlamda; “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi” yarışması ile katılımcıların, mimarlığın güncel kuramsal ve yapısal koşulları kapsamında, mekansal tasarımsal ve yapısal nitelikleri üzerine bir sorgulama yapmaları; verilen mimari probleme özgün kuramsal içerikler üretmeleri ve bu kuramsal üretimlerin mekansal ve yapısal karşılıklarını oluşturmaları beklenmektedir. Yapılacak kuramsal, mekansal ve yapısal tartışmalara kaynaklık etmesi bakımından yarışmacılardan;

 • Tasarım önerilerinde, Mimar Sinan’ı ve üretimlerini, “biçimsel veya imgesel ikonografik” yaklaşımların kaynağı olarak görmenin ötesine geçmeleri;
 • Mimar Sinan’ı anlamaya veya tartışmaya varacak “mekansal kurgular” üretmeleri;
 • Müze Sergi salonunu, farklı düzenlemelere olanak tanıyacak nitelikte tasarlamaları;
 • Yarışma şartnamesinde verilen çok amaçlı salon, yapım atölyeleri ve dersliklerin Mimar Sinan’ a yönelik mimari “belleğin güncellenmesine” veya “yeniden oluşturulmasına” olanak tanıyabileceği düşüncesini ön planda tutmaları;
 • Tasarım alanında, “farklı kamusal kullanımların” oluşmasına imkan tanıyacak mekânsal senaryolar ve bunların yapısal karşılıklarını üretmeleri beklenmektedir.

Bu beklentiler bağlamında yarışma konusu proje ele alınırken; ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren, kente değer katan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin ulusal ve uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da amaçlanmaktadır

Yarışmanın Organizasyonu

Bu mimari yarışma, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 10442 Ada-6 parselde yer alan ve yapımı devam eden millet bahçesi içerisindeki, şartname ekinde sınırları belirtilen alanı kapsamaktadır. Bu alan, şartname eki „4.c.Vaziyet Planı (yarışma sınırını içeren)‟dosyasında işaretlenmiştir. Askeri Alan- Talas Bulvarı- Erenköy Mahallesi- Kartal Kavşağı ve Hisarcık Yolu sınırları arasında kalan, yaklaşık 1.260.000 m2 lik yüzölçümüne sahip millet bahçesinin yapımı devam etmektedir.
Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde; istenilen kriterler doğrultusunda, bulunduğu parkın yakın çevresi ile ilişkilendirilerek Mimar Sinan’ın anlatıldığı ve ona dair bilgi ve belgelerin bulunduğu bir müze ile mimarlık merkezi binası tasarlanmasıdır.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya ekip halinde ya da bireysel olarak katılmak mümkündür. Ekip olarak katılımlarda; ekipteki her bir kişinin bu maddenin (i) bendi dışında, kalan koşulların tamamına uymaları zorunludur.
 • Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi ve mimar olması zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
 • Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
 • TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezası almamış olmak,
 • Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörlerle; bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak,
 • Yarışmacıların şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri gerekmektedir. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Şartname; Kayseri Büyükşehir Belediyesinin https://www.kayseri.bel.tr/yarisma internet sayfasında yayınlanacaktır. Bu şartlara uymayanlar tasarımlarını yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanağa işlenir.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile 100 TL (Yüz Türk Lirası) idari iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Büyükşehir Belediyesi tahsilat veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Ekip üyesi herhangi bir kişinin bu şartı yerine getirmesi gerekmektedir.
 • Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (yarisma@kayseri.bel.tr) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümünden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacıların Uymak Zorunda Olduğu Hususlar

 • Aşağıda belirtilen hususlara uymayan eserler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışma dışı bırakılır:
 • Yarışma projesi ile kimlik dosyası ve dosyanın içinde yer alması gereken belgeleri bulunmayanlar.
 • Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar.
 • Teslim edilen materyalin herhangi bir yerinde yarışmacının kimliğini belli eden işaret bulunan eserler.
 • Son teslim tarihi ve saatinden geç teslim edilen eserler.

Seçici Kurul

Danışman Jüri Üyeleri
Memduh BÜYÜKKILIÇ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Halil ÇEVĠK Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı
Hamdi ELCUMAN Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.
Serdar ALTUNTUĞ Mimar
Asil Jüri Üyeleri
Celal Abdi GÜZER ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Han TÜMERTEKĠN Serbest Mimar
Murat SÖNMEZ TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Murat TABANLIOĞLU Serbest Mimar
Mustafa ATEŞ Serbest İnşaat Mühendisi
Nur URFALIOĞLU(Jüri Başkanı) YTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Semra UYGUR Serbest Mimar
Yedek Jüri Üyeleri
Hakan ÖZKAN Serbest Mimar
Cem KOZAR Serbest Mimar
Ahmet Erdem TOZOĞLU AGÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Ahmet ġeref BAHÇECĠOĞLU KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı
Raportörler
Burcu ĠMAMOĞLU Mimarlar Od. Kayseri Şubesi Sekreter Üye
Murtaza ER Mimarlar Od. Kayseri Şubesi Başkan Yrd.
Zeliha KÖSE KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
M. Utku KÖKSALDI KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Raportör Yardımcıları
Aynur OKÇU KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Ezgi ŞAHİN Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

Yarışma Sekreteryası

Adres: Kayseri Büyükşehir Belediyesi – Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı – Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 / 38010 Kocasinan-KAYSERİ

E-posta: yarisma@kayseri.bel.tr

Telefon: (0 352) 207 16 59 / 207 16 06

Fax: (0 352) 207 16 68

Web Sitesi: https://www.kayseri.bel.tr/yarisma

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 100.000 TL
İkincilik Ödülü: 80.000 TL 
Üçüncülük Ödülü: 60.000 TL 
1.Mansiyon Ödülü: 35.000 TL 
2.Mansiyon Ödülü: 35.000 TL 
3.Mansiyon Ödülü: 35.000 TL 
4.Mansiyon Ödülü: 35.000 TL 
5.Mansiyon Ödülü: 35.000 TL 

Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı: 05 Mart 2021
Soru sormak için son gün: 02 Nisan 2021
Soruların yanıtlarının ilanı: 09 Nisan 2021
Projelerin son teslim tarihi: 04 Haziran 2021
Jüri değerlendirmesi başlangıcı tarihi: 11 Haziran 2021
Sonuçların ilanı: 18 Haziran 2021
Kolokyum ve ödül töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kayseri.bel.tr/yarisma

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap