Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı Beste Yarışması

578

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından, Üniversitenin kuruluşunun 30. yılı münasebetiyle üniversiteyi temsil edebilecek bir marş bestelenmesi, söz yazarları ve bestecilere özgün eserler verme imkânının sunulması amaçlarıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı Beste Yarışması düzenleniyor. Ödüllü beste yarışması başvuruları devam ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı Beste Yarışması

Düzenleyen:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Kategori:Beste Yarışması, Edebiyat Yarışması, Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:1 MAYIS 2022 Saat
Sonuç Açıklanma Tarihi:21 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (2 Adet)

Yarışmanın Amacı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kuruluşunun 30. yılı münasebetiyle bu yıl düzenlenecek olan “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı Beste Yarışması” yla üniversitemizi temsil edebilecek bir marş bestelenmesi, söz yazarları ve bestecilerimize özgün eserler verme imkânının sunulması hedeflenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışmaya yurtiçinde veya yurtdışında yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı besteciler katılabilir. 18 yaşından küçükler veli muvafakatnamesi ile katılabilirler.
 • Besteler, en geç 01 Mayıs 2022 saat 23.59’a kadar, mskubesteyarismasi@mu.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Belirlenen tarihten sonra tarafımıza ulaşacak eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ödül kazanan eser sahipleri, eserin tüm yayın haklarının süresiz olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ ne ait olacağını kabul etmiş sayılacaklar ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun eser sahiplerine tanıdığı hakları talep etmeyeceklerdir.
 • Eser haklarının Üniversitemize devrinden sonra doğabilecek telif hakkı ihlali iddiası gibi Üniversitemizi yasal sorumluluk altına sokması muhtemel hususlarda sorumluluk eser sahibine ait olacaktır.
 • Yarışmaya “Yarışma Yönetim Kurulu Üyeleri”, “Yarışma Seçici Kurulu Üyeleri” ve bu kurullarda görev alan üyelerin birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Besteci yarışmaya birden fazla eserle katılabilir ancak sadece 1 (Bir) eseriyle ödüllendirilebilir.
 • Eserin bestecisi ve söz yazarı aynı kişi olabileceği gibi birden fazla kişi ortak çalışma ile yarışmaya katılabilir.
 • Ortak katılımcıyla gönderilen eserlerin dereceye girmesi durumunda eser sahiplerine tek bir ödül verilecektir.
 • Verilecek ödülün paylaşımı eserlerin besteci/bestecileri ve söz yazarı/yazarları arasındaki özel anlaşmaya bağlıdır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu konuda herhangi bir sorumluluk/aracılık kabul etmez.
 • Ödül ve telif söz konusu olduğunda yalnızca besteci/besteciler muhatap alınacaktır.
 • Reşit olmayan bestecilerin ödül kazanmaları durumunda ödül, bestecinin velisine verilecektir.
 • Yarışmaya katılan her besteci bu şartnamede yer alan tüm katılım koşullarını, eserinde bulunması gereken nitelikleri ve ayrıca eserinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne teslimi, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve yarışma sonrası yayımlanma koşullarını bütünüyle kabul etmiş sayılır. Katılımcılar, eserlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için şartnamede belirtilen tüm koşullara uyacaklarını belirten taahhütnamenin imzalı bir kopyasını da göndermek zorundadır.
 • Ödül kazananların ödüle ilişkin her tür mali yükümlülükleri bizzat kendilerine aittir.
 • Eserler, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, tümü veya bir bölümü bir ortamda (etkinlik, konser vb.) seslendirilmemiş ve yayımlanmamış olmalıdır. Ayrıca, yayımlanmak üzere bağlayıcı herhangi bir sözleşmeye tâbi olmaması gereklidir.
 • Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eser sahipleri, aldığı ödülü %25 fazlasıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne iade etmeyi, bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerin açacağı her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yarışma şartnamesinde ve ilanda belirtilen tüm tarihlerde değişiklik yapma (süre uzatma, erteleme vb.) hakkına sahiptir. Bu tür durumlarda yapılacak olan tarihsel güncellemeler www.mu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Eserlerin Nitelikleri

 • Eserin konusu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni temsil edebilecek nitelikte, üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun, yüceltici olmalıdır. (Bknz: http://mu.edu.tr/tr/genel-bilgiler/bilgiler/misyonvizyon)
 • Yarışmaya gönderilen eserler; marş formunda, piyano eşlikli olarak tek sesli ya da çok sesli koro için bestelenmiş olmalıdır.
 • Eserin ödül kazanması durumunda ödül töreninden sonra üç (3) ay içerisinde besteciden eserin orkestrasyonunu da hazırlayarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne göndermesi beklenmektedir.
 • Eserin sözleri; milli birlik ve beraberliği teşvik eden ve öğrenci motivasyonuna olumlu etki sağlayacak nitelikte olmalı, eserde yıkıcı, bölücü, ötekileştirici anlam içeren sözler yer almamalıdır.
 • Eserin dili Türkçe olmalıdır.
 • Eser yeni ve özgün olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak bestelerin, tercihen diyatonik yapıda, müzik eğitimi olmayan büyük toplulukların da kolayca öğrenebilecekleri ve söyleyebilecekleri, kulakta kalıcı nitelikte olması tavsiye edilir.
 • Eserde kullanılması istenen ses aralıkları yarışma sitesinde belirtilmiştir. Eserin bu ses aralıklarını aşmayacak şekilde bestelenmesi gerekmektedir.
 • Eserlerin süresi en az 2.30 dakika en fazla 5 dakika olmalıdır. Bu süreden kısa veya bu süreyi aşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserin adı “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı” olarak belirlenmelidir. Farklı bir başlık kullanımı eserin değerlendirilmemesine sebep olacaktır.

Eserlerin Teslimi

 • Besteci, eserin eşlikle birlikte seslendirilmiş olan MP3 formatındaki ses kaydını ve notalarını (PDF formatında) mskubesteyarismasi@mu.edu.tr adresine gönderecektir.
 • Besteciler PDF formatındaki notaların sağ üst köşesine, PDF dosya adına ve mp3 ses kaydına rumuz adı vererek eserlerini göndermelidir.
 • Besteci eserini gönderirken aşağıdaki bilgileri de e-posta yoluyla iletecektir.
 • EK1: Yarışma Başvuru Formu
 • EK2a- EK2b-: Yarışma şartnamesini aynen kabul ettiğini bildiren imzalı ve tarihli taahhütname (formlarından hangisi katılım şekline uyuyorsa ilgili form doldurulmalı, imzalanıp taratılarak sisteme yüklenmelidir).
 • EK3: Veli Muvafakatnamesi (Katılımcı 18 yaşından küçükse doldurulmalıdır değilse bu formu doldurmayınız).
 • EK4: Beste Künye Formu
 • Bestecinin göndermiş olduğu bu bilgiler sadece “Yarışma Yönetim Kurulu” tarafından görülecek ve yarışma şartnamesine uygun bulunan eserler “Yarışma Seçici Kurulu” na rumuz ile iletilecektir.
 • Eser gönderiminde doldurulmuş olması gereken taahhütname 2 ayrı formdadır. EK2a (Eserin bestecisi/bestecileri ve söz yazarı /söz yazarları tarafından doldurulacak form)- EK2b ( 18 yaşından küçük olan katılımcılar için katılımcının velisi tarafından doldurulacak form), formlarından hangisi katılım şekline uyuyorsa sadece ilgili form doldurulmalıdır.
 • Yarışmaya eser gönderirken, eser sahibinin (besteci ve söz yazarı) kimlik bilgileri taahhütnamede açıkça belirtilmiş ve imzalanmış olmalıdır. Birden fazla kişinin ortak eserle yarışmaya katılması durumda taahhütname her bir katılımcı tarafından ayrı ayrı doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
 • 18 yaşından küçükler için veli muvafakatnamesi (EK3) ile 18 yaşından küçükler için düzenlenmiş olan taahhütname doldurulmalı(EK2b) ve mutlaka velisi tarafından imzalanmalıdır.
 • Besteciler nota ve ses kaydı içerisinde kendi kimlik bilgilerini belirten veya çağrıştıran herhangi bir işaret koyamaz. Böyle bir durumun belirlenmesi halinde besteci yarışma dışı kalacaktır.
 • Katılımcılar eserlerini gönderirken 5 harf 2 rakamdan oluşan bir rumuz kullanmalıdır.
 • Birden fazla eser gönderen yarışmacıların her bir eseri için ayrı ayrı rumuz kullanması gerekmektedir.

Eserlerin Değerlendirilmesi

 • Yarışmaya gönderilen her eser, şartnameye uygunluğu açısından “Yarışma Yönetim Kurulu” tarafından kontrol edilir. Yarışma şartnamesine uygun bulunan eserlerin ses kaydı ve notaları “Yarışma Seçici Kurulu” na sadece rumuz ile iletilir.
 • Seçici kurul üyeleri rumuz adıyla inceledikleri eserleri; bu şartnamenin hükümlerine uygunluk, özgünlük, müzikal yapı, teknik düzey ve üslup tutarlığı açılarından değerlendirir.
 • Yarışma seçici kurulu ilgili ilanda belirtildiği üzere yeterli sayıda üyeden oluşur. Yarışma seçici kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
 • Yarışma seçici kurulu üyeleri yarışmaya katılan her beste ile ilgili görüşlerini yönetim kurulunun hazırladığı değerlendirme formunda belirtir ve bu formu imzalar.
 • Yarışma seçici kurulu üyeleri yarışmaya katılan eserler içerisinden en yüksek puan alan beş eseri final eserleri olarak belirler.
 • Finale kalan eserler bestecinin kendi belirlediği rumuzla 21 Mayıs 2022 tarihinde www.mu.edu.tr adresinden duyurulur.
 • Duyurulan final eserleri MSKÜ öğrenci ve personelinin katılacağı bir oylamaya için beğenilere sunulur.
 • 23 Mayıs 2022 tarihinde halk oylamasına sunulacak eserler bestecinin kendi belirlediği rumuz dışında yarışma yönetim kurulunun yeniden belirlediği rumuzlarla (bu rumuzlar eser sahiplerine oylamadan yarım saat önce mail yoluyla bildirilecektir) web sayfasında oylama duyurusu olarak ilan edilir.
 • MSKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp en az bir hafta öncesinden duyurusu yapılan final eserleri toplam 2 saat sürecek olan dijital halk oylamasına sunulur.
 • 23 Mayıs 2022 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından belirlenen halk oylamasının sonuçları aynı gün www.mu.edu.tr adresinden ilan edilir.
 • Finale kalan her eser için halk oylaması puanının %30’u, “Yarışma Seçici Kurulu” değerlendirmesinin %70’i alınarak hesaplamalar yapılır ve ödül alacak beste belirlenir.
 • Yarışma sonuçları “Yarışma yönetim Kuruluna” gönderilir ve yine bu kurul tarafından 25 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilir.
 • Bir ödül, farklı besteler arasında bölüştürülemez.
 • Yarışma seçici kurulu ödüle değer eser bulamazsa, ödül verilmez.
 • Yarışmaya katılabilecek niteliklere sahip ve yeterli sayıda eser teslim edilmezse, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi başvuru süresini uzatma veya yarışmayı bütünüyle iptal etme yetkisine sahiptir.

Yarışma Sonuçları ve Ödül Töreni

Yarışma Seçici Kurulu değerlendirmesinin ardından yarışma sonuçları ve ödül töreni kesin tarihi www.mu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ödül töreni için ön görülen tarih 10 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir.

Yarışma seçici kurulu ve Onur Kurulu tarafından birinciliğe layık görülen eser, davetliler önünde seslendirilir ve eser sahibine ödülü takdim edilir.

Eserlerin Yayımlanması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu eserleri istediği zaman kendi sanat kuruluş ve faaliyetlerine münhasır olmak üzere telif hakkı ödemeden, süresiz, yayımlayıp, seslendirip, aranje ederek çoğaltabilir.

Besteci ödül kazanan eserini ileriki süreçlerde akademik çalışmaları kapsamında yayımlamak isterse Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’ne gerekli izinler için başvurmak zorundadır.

Yarışma Kurulları

Onur Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK – Rektör

Prof. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK – Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU – Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Artay YAĞCI – Rektör Yardımcısı

Yarışma Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Artay YAĞCI Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Oktay YİVLİ MSKÜ Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Gülce COŞKUN ŞENTÜRK MSKÜ Güzel Sanatlar Eğitimi (Bölüm Bşk)
Şamil Türkay AKTÜRK MSKÜ SKS Daire Başkanı
Arş. Gör Dr. Aslı KAYA(Web Sorumlusu) MSKÜ Güzel Sanatlar Eğitimi
Yarışma Seçici Kurulu 
ALİ SEVGİBaşkent Üniversitesi
İSMAİL SINIRMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
SALİH AYDOĞANBesteci -Emekli Öğretim Üyesi
HARUN KESKİNMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ÇİĞDEM AYTEPEHacettepe Üniversitesi

Proje Yürütücüsü/ Genel Koordinatör: Doç. Dr. Gülce COŞKUN ŞENTÜRK

Yarışma İletişim

Arş. Gör Dr. Aslı KAYA

Bölüm Sekreteri: Nedime YOSUNLU

BİLGİ İÇİNMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Adres:Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sekreterliği
 48000 Kötekli, Menteşe, Muğla
Tel :0 252 211 18 30
Web :mskubesteyarismasi.mu.edu.tr
E – Posta :mskubesteyarismasi@mu.edu.tr

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı Beste Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (2 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 MAYIS 2022 Saat 23.00

Finale Kalan Eserlerin İlanı: 21 MAYIS 2022

Finale Kalan Eserlerin Dijital Oylanması: 23 MAYIS 2022

Sonuçların İlanı: 25 MAYIS 2022

Ödül Töreni: 10 HAZİRAN 2022

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı Beste Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://mskubesteyarismasi.mu.edu.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap