Safranbolu Kaymakamlığı Logo Tasarım Yarışması

T.C. Safranbolu Kaymakamlığı tarafından, Safranbolu’nun kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması, yönetim felsefesinin ve ilçe karakterinin özlü bir anlatımla logo aracılığı ile ifade edilmesi öncelikli amaçlarıyla Safranbolu Kaymakamlığı Logo Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Safranbolu Kaymakamlığı Logo Tasarım Yarışması

Düzenleyen:T.C. Safranbolu Kaymakamlığı
Kategori:Logo Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir: Karabük Üniversitesi’nin tüm öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:15 ARALIK 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:01 OCAK 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Konusu: Safranbolu Kaymakamlığını kurum olarak yansıtan, Safranbolu İlçesiyle özdeşleşecek, Safranbolu’nun sosyolojik, fiziksel, kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgün Safranbolu Kaymakamlığı logo tasarım yarışmasıdır.

Amacı, Safranbolu’nun kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması, yönetim felsefesinin ve ilçe karakterinin özlü bir anlatımla logo aracılığı ile ifade edilmesi öncelikli amaçtır. Bu amaç, Safranbolu’yu model oluşturacak bir marka şehir haline getirmenin de, kurumsal iletişim düzeyindeki en önemli adımını oluşturmaktadır.

Logodan Beklentiler

Safranbolu İlçesinin tarihi maddi ve manevi değerlerini göz önünde bulundurarak ulusal ve uluslararası alanlarda kimliğini ifade edecek olan logonun; Safranbolu’nun ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, kalkınmaya ve geleceğe dönük yüzünü, Safranbolu Kaymakamlığı’nın ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin ve yakın ilişkiyi yansıtması beklenmektedir.  

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışma, seçici ve düzenleyici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında tüm Karabük Üniversitesi’nin tüm öğrencilerine açıktır. 
 • Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, herhangi bir kurum için uygulanan veya internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili stock arşivlerde bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmayacak şekilde Safranbolu Kaymakamlığı’na özel olarak yapılmalıdır.
 • Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışma katılımcısı, Safranbolu Kaymakamlığı Logo Yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir katılım ücreti ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep edemeyecektir.
 • Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek, bu durumda Safranbolu Kaymakamlığının yeni bir logo seçme isteği kabul edilecektir.
 • Yarışma katılımcısı tasarımının, Safranbolu Kaymakamlığı’nın ihtiyacını karşılamaması durumunda, Seçici Kurul ödül vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışma tekrarlanabilir.
 • Yarışma katılımcısı, tasarımlarının üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunduramaz. Bu şekilde ayrıştırıcı unsur bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılır.
 • Tasarımlarda kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık esastır.
 • Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların birleşiminden oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir.
 • Tasarımlar, amblem, logo ve logotype ile oluşturulabilir.
 • Tasarımlarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur.
 • Yarışma sonunda seçilecek logo, Safranbolu Kaymakamlığı’nın tanıtımına yönelik etkinliklerde, toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır.
 • Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kâğıt, zarf, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, internet sitesi, elektronik posta vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi gerekmektedir. 
 • Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan logo sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir. 
 • Logo tasarımında “T.C. Safranbolu Kaymakamlığı” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilebilir. 
 • Tasarımlar Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı çizim programlarından birinde hazırlanmış şekilde 300 dpi, A4 (21×29,7) sayfa boyutunda, CMYK renk ve JPG dosya formatında gönderilmelidir. Sayfanın ortasına büyük kenarı en fazla 12 cm olacak şekilde logonun orijinal hali, sayfanın alt kısmına büyük kenarı en fazla 6 cm olacak şekilde logonun renkli hali, büyük kenarı en fazla 6 cm olacak şekilde logonun siyah-beyaz hali ve büyük kenarı en fazla 6 cm olacak şekilde logonun siyah-beyaz halinin koyu zeminde negatif hali yer almalıdır.
 • Her katılımcı en fazla iki farklı tasarımla yarışmaya katılabilir.
 • Tasarımcılar, her bir tasarımları için kısa cümleler ile, logolarının hikayelerini yazacaklardır. Anlatılar, Microsoft Word ortamında, bir A4 dosya boyutunu geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı fontu ile 12 pt büyüklüğünde yazılmalıdır. 
 • Katılımcılar her bir tasarım için “Katılım Formu”nu eksiksiz doldurmalıdır.

Telif Hakkı

 • Ödüle layık görülen logo tasarımlarının telif ve yayın hakları Safranbolu Kaymakamlığına ait olacak ve bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar Safranbolu Kaymakamlığı tarafından her türlü görsel yazılı iletişimde kullanılabilecektir. 
 • Dereceye giren ilk 6 tasarımcı, logo tasarımlarını süresiz Safranbolu Kaymakamlığı’na vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adının belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Safranbolu Kaymakamlığı’na devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler. 
 • Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak te’sis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla logoyu finale bırakma veya doğrudan birincilik ödülü vermeye yetkilidir. 
 • Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. 

Diğer Hususlar

Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde, ödül verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile Safranbolu Kaymakamlığı’na iade edilir.

Teslim Yeri ve Tarihi

Teslim Zarfı İçerisinde; Katılım formunun yer aldığı üzerinde rumuz ismi yazılı kapalı zarf, 300 dpi çözünürlük ve CMYK renk formatında oluşturulan, PDF ve JPEG olarak hazırlanan logonun bulunduğu, üzerinde rumuz ismi yazılı USB, logo ile ilgili açıklama metni (bir sayfayı geçmeyecek şekilde)

Tasarımlar, katılım formu ve USB hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 15 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile teslim edilecektir. Yarışma başvuru kabulleri Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığı tarafından alınacaktır. Kargo ve Postada oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi sorumlu değildir. 15 Aralık 2023 tarihi mesai bitiminden sonra gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Seçici Kurul

 • Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Kaymakamı
 • Prof. Dr. Anıl Ertok, KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
 • Dr. Gözde Zengin, KBÜ Öğretim üyesi
 • Hilal Sansar, KBÜ Grafik Tasarım Bölümü/ Grafiker
 • Cemil Belder, Fotoğrafçı
 • Doç.Dr. Evrim Çağlayan, KBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Vildan Asrın Şendemir, Safranbolu Kaymakamlığı Tapu Müdürü

Yarışma İletişim

Adres: Yenimahalle Mahallesi, Yenimahalle Mh. Prof. Metin Sözen Cd. Pk:78600 Safranbolu/karabük, 78600 Safranbolu/Karabük

Mail: safranbolu@icisleri.gov.tr

Telefon: 0370 712 11 80 0370 712 62 88

Fax: 0370 712 11 82

Safranbolu Kaymakamlığı Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 ARALIK 2023

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 16– 31 ARALIK 2023

Sonuçların İlan Edilmesi: 01 OCAK 2024

Safranbolu Kaymakamlığı Logo Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://safranbolu.gov.tr/safranbolu-kaymakamligi-logosunu-ariyor

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap