Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev Baumit Türkiye Tasarım Yarışması

Baumit Türkiye tarafından, insanın en temel ihtiyaçlarından; barınma ihtiyacı için tasarlanan evin bağlamını ve tasarımını çağın sorunları ile ilişkilendirerek anlatmaları, çeşitli doğa olaylarından, pandemiden ve iklim krizinden kaynaklanan sorunlara yaratıcı ve çağdaş çözüm önerileri getiren, gelecekteki olası krizlere karşın adaptasyon sağlayabilen fikirler ve tasarım öneri geliştirmeleri amaçlarıyla Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev Baumit Türkiye Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev Baumit Türkiye Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Baumit Türkiye
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:25 KASIM 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:7 ARALIK 2022
Ödüller:Eşdeğer Ödüller: 25.000 ₺ (3 Adet Eşdeğer Ödül)
Jüri Özel Ödülü: 3 Gece 4 Gün Baumit VivaPark ve Viyana Gezisi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Pandemi sürecinin olağanüstü koşulları günlük hayatımızı çok farklı noktalarda zorladı. Bu sıra dışı durumda diğer mekânlardan uzak durup, alışılmadık uzunluktaki vakitleri evlerimizde geçirince ister istemez evlerimizi ve evlerimizden yola çıkarak ev üzerine düşüncelerimizi de gözden geçirir olduk. Şimdi, hâlâ içinde olduğumuz bu olağanüstü durum “yeni normal” gibi zorlama terimlerle adlandırılmaya çalışılırken biz de ilk şaşkınlığı üzerimizden atıp, olanları biraz daha mesafeli olarak düşünmeye başladık.

Pandemi ile eşzamanlı olarak, 21. Yüzyılda Dünya’nın temel sorunlarından biri olan iklim değişikliği kaynaklı sorunları da içinde barındıran bir dizi konu üzerine de düşündük, düşünmeye devam ediyoruz. Hazır evlerimizi ve evlerimizden yola çıkarak diğer evleri ve bu evlerden yola çıkarak ev fikrini gözden geçirmeye başlamışken bunu bir adım öteye taşıyarak bu durumdan edindiklerimizi paylaşıp, ‘ev meselesi’ni olabildiğince ayrıştırıp, yeniden toparlayabiliriz diye düşünüyoruz. Ev içiyle olduğu kadar, içiyle dışı arasındaki arayüzleriyle, sokağıyla, mahallesiyle, sitesiyle şimdi eskisinden çok daha önemli bir konu olarak duruyor önümüzde. Ev bir sığınak mı, istediğimiz gibi mi, istediğimiz yerde mi, hep kalabilir miyiz, az sonra gidecek gibi miyiz, güvende miyiz, yeterince mahrem mi gibi sorulara yeterince sağlıklı mı diye yeni bir soru daha eklendi.

Hazır bu sorular aklımıza düşmüşken bu konuları didikleyelim dedik ve ‘ev meseleleri’ni, tekrara düşmeden, olabildiğince farklı açılardan bakarak ortak derdimiz olan bir meseleyi başkalarının da katılımıyla tek başımıza yapamayacağımız kadar iyi bir biçimde irdeleyebileceğimizi fark ettik. Ve bu konuyu lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık bir yarışmayla onlarla birlikte düşünmek istedik. Yarışmanın lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olmasının nedeni, lisans eğitimi sürecinde ya da sonrasında bu konu üzerine düşünmüş olan ve bu bağlamda düşünce ve mekan üretme konusunda istekli ve donanımlı öğrencileri bulmak.

Mimarlar, mühendisler, halk sağlığı konusunda çalışan tıp öğrencileri, sosyal bilimciler ve psikologlar ve diğer disiplinlerden konuya ilişkin çalışmaları olanlar bu yarışmaya katılsınlar istedik ve ekip oluşumlarını ve hatta ekip liderliğini serbest bıraktık. Bu kadar geniş bir çerçeve çizince ilk aşamada katılımcıların ekip yapılarını ve konuya yaklaşımlarını anlatan kısa bir özeti de görmek istedik. Bu şekilde yarışma jürisi sonuçları değerlendirmekle yetinen değil, sürece de katılan bir yapıya dönüşmüş oldu. Çok az şeyi süreci içinde paylaşıp, tartıştığımızı ve dolayısıyla kapalı devreler içinde geliştirmeye çalıştığımızı düşünerek bu çalışma yönteminin gelişkin bir fikre ulaşmak için iyi bir yol-yordam olacağını düşünüyoruz.

Yarışmanın Konusu

İklim değişikliği, nedenleri ve etkileri ile bir bütün olarak küresel çağın en büyük sorunudur. Küresel ısınmaya bağlı iklim krizinin; çölleşme, kuraklık, sel, heyelan, buzulların erimesi, ısı artışları ve bazı canlı türlerinin nesillerinin tükenmesi gibi sonuçları vardır. Ayrıca, doğal kaynakların tükenmesi, fosil yakıt kullanımı ve doğaya zarar veren malzemelerin kullanımı da iklim değişikliğini olumsuz etkileyen diğer unsurlardır. Bu bilgiye ek olarak, içinde bulunduğumuz coğrafya, deprem, tsunami, yangın gibi farklı doğal afet risklerini de içinde barındırmaktadır. Göç, göçmenlik, gelecekteki barınma problemleri, olası enerji krizleri, insan ve çevre sağlığı ilişkisi gibi diğer küresel sorunlardır.

Yaşam biçimi sürekli bir değişim içindedir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacı için tasarlanan ev de günümüzde bu değişimin en yakın görülebildiği temel mekanlardan oluşmaktadır. Konu, yukarıda söz edilen konular bağlamında değişen, 21. Yüzyıl’da ‘sağlıklı bir yaşam alanı olarak ev’ olarak belirlenmiştir. Evin nerede olduğu, nasıl olduğu, kentte ya da kent dışında olduğu, az katlı ya da çok katlı bir yapıda olduğu konusu yarışmacılara bırakılmıştır.

Yarışmacıdan tasarladığı evin bağlamını ve tasarımını çağın sorunları ile ilişkilendirerek anlatması istenmektedir. Anlaşılır bir biçimde gerekçelendirmek koşuluyla öneri herhangi bir ev olabilir. Çeşitli doğa olaylarından, pandemiden ve iklim krizinden kaynaklanan sorunlara yaratıcı ve çağdaş çözüm önerileri getiren, gelecekteki olası krizlere karşın adaptasyon sağlayabilen fikirler ve tasarım öneri beklenmektedir. Bu bağlamda yarışmacılar, yarışma konusunu, yarışmanın amacına göre istedikleri gibi yorumlayabilirler.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma bu şartname esasları içerisinde düzenlenmiş ön seçimli bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma tüm üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılınabilir. Jüri, farklı disiplinlerden üyeleri olan ekip oluşumunu önermektedir.
 • Ekip olarak katılımda, ekip üyesi katılımcıların hepsinin başvuru tarihinde lisans ve/veya yüksek lisans öğrencisi olması gereklidir.
 • Katılımcılar yarışmaya sadece tek bir öneri gönderebilirler.
 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya 25.11.2022 tarihine kadar www.baumittasarimyarismasi.com.tr üzerinden kayıt yaptırmak zorunludur.
 • Yarışmaya, yarışma jürisinin, danışman jürinin, raportörlerin ve firma yöneticilerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.

Yarışma Jürisi

Asli Jüri Üyeleri

 • Abdurrahman Çekim, Mimar
 • Adnan Aksu, Mimar
 • Hilmi Güner, Mimar
 • Kurtul Erkmen, Mimar
 • Sabri Paşayiğit, Mimar
 • Şebnem Buhara, Mimar

Danışman Jüri Üyeleri

 • And Akman, Yapı Biyoloğu
 • Atalay Özdayı, Mimar, Baumit Türkiye Genel Müdürü
 • Erdil Dinçer, İnşaat Mühendisi, Baumit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü

Raportörler

 • Selin Tümer Ataoğlu, Mimar, Pazarlama Yöneticisi
 • Bahar Dikensak, Mimar, Teknik Pazarlama Sorumlusu

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışma Şartnamesi

Baumit Sistemler ve Mimari Kataloğu

VivaPark Kitabı

Yarışma Süreci

Kayıt/Ön Seçim Aşamasında Yarışmacılardan İstenenler

Kimlik Dosyası

Yarışmacıların ekip olarak katılmaları durumunda ekip üyelerinin tamamı için web sitesinde bulunan Katılımcı Kimlik Formu doldurulmalı ve gerekli belgeler yüklenmelidir;

Yüklenecek belgeler;

1-Lisans veya lisans üstü öğrenimlerini sürdürdüklerine dair üniversiteden onaylı öğrenim belgesi

2-Kimlik belgesi

3-Ekip oluşumunda bir araya gelişlerinin konu ile ilişkisini anlatan metin

Manifesto/Kavramsal Metin

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini, konuya yaklaşımlarını ifade eden 500 kelimeyi aşmayan kavramsal metin ve/veya görsel ifade ile anlatım.

Ön Seçim dokümanları teslimi:

Tüm dokümanlar www.baumittasarimyarismasi.com.tr web sitesinde “Ön Seçim Kayıt” sekmesine yüklenmelidir.

Ön Seçim Dokümanları Değerlendirme Kriterleri

Jüri yarışmacıların konuya yaklaşımlarını, ekip ise ekip oluşumunun nedenlerini, manifesto/kavramsal metin ve/veya görsel ifade ile anlatımlarının yarışma konusu ile ilişkisini değerlendirerek önseçimi yapacaktır.

Tasarım Teslimi Aşamasında Yarışmacılardan İstenenler

Tasarım A1 Pafta

Tasarımı ifade eden yarışmacının karar vereceği ölçekte ve nitelikte çizim, yazı, grafik vb. içeren 1 adet dikey kullanılan A1 (59,4 x 84 cm) sert yüzeye sabitlenmiş pafta posta veya kargo yolu ile teslim edilecektir.

Rapor

Yaklaşımı açıklayan maksimum 800 kelimeyi geçmeyen A4 sayfa düzeninde rapor posta veya kargo yolu ile teslim edilecektir. (Çizim ve görseller kullanılabilir)

Katılımcı Kimlik Formu

Ekip oluşumuna ön seçimden sonra katılım olmuş ise yeni ekip üyesinin de Katılımcı Kimlik Formu ve lisans veya lisans üstü öğrenimlerini sürdürdüklerine dair üniversiteden onaylı öğrenim belgesi posta yolu ile teslim edilecektir. Ön seçimde belirtilen ekip üyelerinden eksilme olmamalıdır.

Gönderim Adresi
Bahar Dikensak

Baumit Türkiye Genel Merkezi

Dudullu, Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sk. No:10-B Ümraniye, 34771, İstanbul

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Oldukları Esaslar

 • Yarışmacıların projelerini şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim etmeleri zorunludur.
 • Yarışma paftalarının herhangi bir yerinde proje sahibini/sahiplerini tanıtan herhangi bir ibare veya işaret bulunamaz.
 • Yukarıda belirtilen esaslara uymayan projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılacaktır.

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, yarışma takviminde belirtilen 02.11.2022 tarihinde saat 23:59’a kadar yarışma ile ilgili sorularını www.baumittasarimyarismasi.com.tr web sitesinde “Sorular” sekmesinden iletebilirler. Tüm soruların yanıtları 09.11.2022 tarihinde yarışma web sitesinde yayınlanacaktır.

Telif Hakkı

 • Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin yayın, kullanım ve sergileme haklarını Baumit Türkiye ile paylaştıklarını kabul ederler.
 • Yarışmaya sunulan, telif hakkı üçüncü şahıslara ait olan belge, fotoğraf ve benzeri malzemelerin yukarıda belirtilen yayın, kullanım ve sergileme haklarının alınmasından materyali sunan yarışmacılar yükümlüdür.

Yarışma İletişim

Baumit Türkiye

yarisma@baumit.com.tr

Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev Baumit Türkiye Tasarım Yarışması Ödülleri

Eşdeğer Ödüller: 25.000 ₺ (3 Adet Eşdeğer Ödül)
Jüri Özel Ödülü: 3 Gece 4 Gün Baumit VivaPark ve Viyana Gezisi (Eşdeğer ödül alanlar arasından seçilecektir.)

Yarışma Takvimi

1. Aşama Son Başvuru Tarihi: 25 KASIM 2022

Ön Seçim Sonuçlarının İlanı: 7 ARALIK 2022

Tasarım Son Teslim: 15 ŞUBAT 2023

Sonuçların Açıklanması: 22 MART 2023

Ödül Töreni ve Sergi: 10 – 11 MAYIS 2023

Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev Baumit Türkiye Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.baumittasarimyarismasi.com/tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap