Talas Karadut Beste Yarışması

Talas Belediyesi tarafından ilçenin güzelliklerini sanat aracılığıyla duyurmak, yeni bestecilerin yetişmesine katkı sunmak ve desteklemek amaçlarıyla Talas Karadut Beste Yarışması düzenleniyor. Ödüllü müzik yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Talas Karadut Beste Yarışması

  Düzenleyen: Talas Belediyesi
   Kategori: Müzik Yarışması, Beste Yarışması, Kültür -Sanat Yarışması 
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes. 

  Son Başvuru Tarihi: 10 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 31 MAYIS 2021
  Ödüller:

Birincilik ödülü: 10.000 ₺
İkincilik ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük ödülü: 5.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ (3 Adet) 

   

Yarışma Konusu

Kayseri temalı Türk Sanat Müziği beste yarışması

Yarışma Amacı

 • Kayseri ve Talas’ın güzelliklerini şiir ve müzik yoluyla duyurmak,
 • Bestecileri nitelik eserler vermeye teşvik etmek,
 • Yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar

1-  Yarışmaya T.C. ve K.K.T.C. Vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.

2- Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Talas Belediyesi yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhri hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

3-  Bir kişi birden fazla eserle yarışmaya katılabilir.

4-  Birden fazla kişinin ortak eserle yarışmaya katılması mümkündür.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Nitelikler

1- Türkiye’nin müzik mirası ile irtibat kurarak bu mirası geleceğe taşıyacak bir özellik sergilemelidir. Kayseri veya Talas temalı olmalıdır.

2-  Eserlerin süresi 5 dakikayı geçmemelidir.

3-  Kompozisyon yönünden, söz, ezgi, ritim bütünlüğü taşımalıdır.

4- Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. Eserlerde Türkçe dili kurallarına uygun biçimde kullanılmalı ve doğru prozodi ile söylenecek biçimde yazılmış olmalıdır.

5- Eserlerin sözleri, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasal içeri taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.

6- Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, cd, dvd mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel / resmi hiçbir radyo ve tv de yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

7-  Eserlerin yerel veya yabancı bilinen eserlerle bariz benzerlikleri bulunmamalıdır.

8- Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.

Not: Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, vb. kurumlar tarafından açılanyarışmalara ve/veya denetlemek üzere repertuar kurullarına gönderildiği tespit edilen eserler, hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılırlar.

Eser Teslimi

 • Yarışmaya her besteci, en fazla 3’er eserle katılabilir.
 • Eserlerin notları 9’ ar nüsha halinde olmalıdır
 • Okunaklı yazılmalıdır
 • Nota yazısı ve usul bölümleri, Arel- Ezgi Uz dilek sistemine uygun olmalıdır.
 • Kural dışı durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmeli, icra, hız ve ifade nüansları işaretlerle gösterilmelidir.
 • Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse prozodi açısından farklılık gösteren bölümler, eserin altına ayrıca yazılmalıdır.
 • Eserin kaydını içeren bir CD de diğer evraklarla beraber iletilmelidir. Söz konusu kaydın bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.
 • Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.
 • Eserlerin güfteleri 3 nüsha halinde bilgisayar yardımı ile A4 dosya kağıdına yazılmalı, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunmalıdır.
 • Besteciler her eser için biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarfı, BELEDİYEMİZ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM ETMELİDİRLER.

Kimlik Zarfı

 • Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacaktır.
 • Kimlik zarfı içinde;
 • Bestecinin adı,
 • Bestecinin adresi, varsa telefon numarası,
 • Bestecinin bu Yarışma Şart namesi ve Talas Belediyesi yarışma- mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten şart name eki belge (EK:1) imzalı olarak bulundurmalıdır.

Evrak Zarfı

 1. Büyük zarf (Evrak Zarfı) üzerinde rumuz yazılmalı, içinde, notalar, güfte ve kapalı olarak kimlik zarfı bulundurmalıdır.
 • Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için, istenilen dokümanlar ve zarflar ayrı ayrı düzenlenmelidir.
 • Posta ile müracaatlarda, nota ve/ veya güfte üzerinde ve/ veya zarflarda eser sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, söz konusu eser değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
 • Besteciler eserlerini kendileri, bir yakınları veya posta aracılığı ile ‘‘Talas Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kiçi köy Mahallesi Atatürk Bulvarı Sağlık Caddesi No:1’’ adresine 10/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırmalıdırlar.

Seçici ve Final Değerlendirme Kuralları

 1. Talas Belediyesi Karadut Beste Yarışmasına katılmak üzere Kuruma teslim edilen besteler arasında, ödül- mansiyon alabilecek nitelikteki bestelerin seçimi amacıyla, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından toplam 4 asil 2 yedek üyeden oluşan Seçici Kurul teşkil edilir.
 • Seçici Kurul, üye tam sayısı ile çalışma yapar.
 • Seçici Kurul, Yarışmaya gönderilen eserleri inceler ve hakkında karar verir. Eserin reddedilmesi halinde, karar rapora gerçeklik olarak yazılır.
 • Seçici Kurul, hazırlayacağı raporda, “Başarı Ödülüne Değer” eserleri belirtir.
 • Ödül kazanan eserler açıklandıktan sonra, sonuçlar bu eserlerin bestecilerine ayrıca yazılı olarak bildirilir.
 • Seçici Kurul, Yarışmaya katılan eserleri, ödüle değer bulup bulmamakta serbesttir.
 • Ödül kazanan eserler basın ve yayın organları ile kamuoyuna duyurulur.

Karşılıklı Haklar

1- Talas Belediyesi, eserlerin seslendirilecek yayın, yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.

2- Talas Belediyesi, bu yarışmada elde ettiği tüm eserleri, plak, band, kaset, nota, CD ve benzeri şekilde çoğaltma, yabancı yayın kuruluşlarına, birliklerine, eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve ticaret olarak kullanma hakkına sahiptir.

3- Besteci, Yarışmaya gönderdiği eserlerini, Yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınladığı veya yayınlattığı taktirde eser yarışma dışı bırakılır.

4- Besteciler; eserin bütünüyle kendine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden ilham almadıklarını, eseri bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip, yarışma şartnamesini ve Ek Sözleşme hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı Ek-1 belgeyi Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ ne vermekle yükümlüdürler. Aksi durumda, o eser yarışma dışı bırakılıp, ödül verildiyse istirdat edilir.

* Değerlendirme sonucunda yalnızca ödül alan ve repertuara alınabilir nitelikte görülen eserlere ait kimlik zarfları açılır. Diğer zarf ve dokümanlar talep edildiği takdirde, sonuçların açıklanmasını takip eden iki ay içinde sahiplerine alındı makbuzu karşılığı iade edilir.

Talas Karadut Beste Yarışması Ödülleri

Birincilik ödülü: 10.000 ₺
İkincilik ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük ödülü: 5.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 MAYIS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 31 MAYIS 2021

Talas Karadut Beste Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.talas.bel.tr/documents/PDFs/KAYSER%C4%B0%20TALAS%20BELED%C4%B0YES%C4%B0%20YARI%C5%9EMA%20%C5%9EARTNAMES%C4%B0%20sonn_31b853e1-e7fb-427b-a10b-b55563622c60.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap