TET Proje Pazarı 2023

Elektrik – Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından, elektrik, elektronik ve bilişim sektörlerinde yüksek katma değerli üretim yapılması, ihracatın sürdürülebilir kılınması, üniversite-sanayi iş birliği kültürünün artırılması, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması amaçlarıyla TET Proje Pazarı 2023 düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

TET Proje Pazarı 2023

Düzenleyen:Elektrik – Elektronik İhracatçıları Birliği
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes ve Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışan tüzel kişilerin (Ar-Ge merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları, teknoparklar, Tübitak-MAM, üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.
Son Başvuru Tarihi:6 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:ARALIK 2023
Ödüller:Çevre, Enerji, Sağlık ve Diğer Uygulamalar kategorileri olmak üzere
4 kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 100.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 20.000 ₺

- Advertisement -

Yarışma Amacı

Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sektörleri’nde yüksek katma değerli üretim yapılması, ihracatın sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi İş Birliği kültürünün artırılması, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Konu

Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektöründe yenilikçi projeler kabul edilmektedir.

Organizasyon

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nce düzenlenmektedir.

TET Proje Pazarı 2023 Katılım Koşulları

 • TET Proje Pazarına başvuran projeler arasında konusu ve faaliyet alanı Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerine dâhil olmayan projeler ön değerlendirmeye alınmaksızın reddedilebilir.
 • TET Proje Pazarı Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışan tüzel kişilerin (Ar-Ge merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları, teknoparklar, Tübitak-MAM, üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.
 • TET ve bağlı bulunduğu İMMİB Genel Sekreterlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri ve etkinlik raportörleri, etkinlik jürisinde görev alan kişiler ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, ödül geri alınır.
 • TET Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, temsilci olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. TET Proje Pazarına katılımı kabul edilen projelerin etkinliğin yapılacağı tarihlerde en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir. Mazeret göstermeksizin etkinliğe katılım sağlamayan proje/proje sahipleri takip eden etkinliklere kabul edilmeyebilir.
 • TET Proje Pazarı’na katılım için T.C Vatandaşı olma gerekliliği bulunmamaktadır. İngilizce dilinde yapılacak başvurular da kabul edilmektedir.
 • Proje başvurularında sayı sınırlaması yoktur. Sunum yapabilecek yeterli sayıda proje üyelerinin bulunması durumunda Proje Pazarı’na aynı proje grubu birden fazla proje ile başvurulabilir. Tek kişinin katılımı durumunda ancak bir proje başvurusu yapılabilir.
 • Aynı projeye; ön elemeyi geçtiği takdirde, en fazla iki etkinlikte jüri görüşmelerine (nakdi ödül için değerlendirilmek üzere) katılmasına izin verilir. Aynı proje etkinlikte 3 veya daha fazla kez yarışamaz, başvurup ön elemeyi geçtiği takdirde sadece network imkânlarından faydalandırılır.
 • Bir projenin sahibi, bir başka projede grup üyesi olabilir.
 • Aynı proje sahibi farklı projeler ile her yıl başvuru yapabilir.
 • Proje başvurusu sırasında eğer Grup Katılımı var ise 1 kişi proje sahibi, 1 kişi ise proje temsilcisi olarak belirtilmelidir. Proje Sahibi projenin fikri haklarının sahibi iken, proje temsilcisi başvuru işlemlerini yapan ve TET Proje Pazarı tarafından iletişim kişisi olarak belirlenen kişidir.
 • Proje Sahibi ve Proje Temsilcisi aynı kişi olabilir. Proje ile ilgili tüm işlem ve süreçlerde proje temsilcisinin beyanı esas alınır. Ön değerlendirme bitiş tarihine kadar proje sahibi, temsilcisi ve üyeleri belirlenebilir ve değişiklik yapılabilir.
 • Aynı projenin 2 proje temsilcisi olamaz. Bir projenin birden fazla ortağı varsa, bir Proje Temsilcisi belirlenmelidir.
 • Proje Sahibi başvuru esnasında kategorisini kendisi belirler ancak yapılan incelemeler sonrasında TET Proje Pazarı Yürütme Kurulu değerlendirmesi sonucunda Ana Değerlendirme Öncesinde farklı bir kategoriye atanabilir.
  • §  Proje başvurularında proje sahiplerinin projelerini aşağıdaki 3 aşamadan biriyle sınıflandırması beklenmektedir. TET proje aşamalarında proje sahibinin beyanını esas almakla birlikte değerlendirme esnasında proje sahibi beyanı ile projenin uyumsuzluğu fark edilirse TET proje aşamasında değişiklik yapabilir.
 • Tohum Aşaması
 • Erken Aşama
 • Büyüme Aşaması

Katılım Formatı

Başvurular www.tetprojepazari.org web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Proje Pazarı katılımcıları, www.tetprojepazari.org adresinde yer alan şartnameyi ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ettikten sonra elektronik ortamda belirlenen formatta projelerini yükleyeceklerdir. Bunun haricinde gelen proje başvuruları dikkate alınmayacaktır.

www.tetprojepazari.org adresindeki başvuru yönlendirmelerinin doğrultusunda proje sahiplerinin projelerini tanıtırken web sitesinde yer alan tüm soruları doğru ve detaylı olarak cevaplamalıdır. Buna ek olarak, proje başvurusu yapılırken, maksimum süresi 5 dakikayı aşmamak üzere projeyi tanıtıcı video yükleme imkânı da bulunmaktadır.

Projelerin Değerlendirilmesi

 • TET Proje Pazarı Değerlendirme Kurulu, başvuruda bulunan tüm projeleri online olarak değerlendirerek, etkinliğe davet edilecek projeleri belirler. Ön elemeyi geçen proje sayısının belirlenmesi Proje Değerlendirme Kurulu’nun yetkisindedir.
 • TET Proje pazarı online platformuna yüklenen projelerin bilgileri eksik, hatalı ve değerlendirme yapmak için yeterli görülmediği takdirde yürütme kurulu tarafından gerekçe göstermeksizin ön değerlendirmeye alınmayabilir.
 • www.tetprojepazari.org sitesinde duyurulan son başvuru tarihine kadar başvurusu web sitesine yüklenmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. TET Proje Pazarı Yürütme Kurulunun kararı ile son başvuru tarihi uzatılabilir.
 • Ön değerlendirmede başarı gösteren projeler, www.tetprojepazari.org web adresinde ilan edilecek tarihlerde Proje Değerlendirme Kurulu tarafından online olarak ana değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.
 • Proje Değerlendirme Kurulu uzmanlık alanlarına göre uygun gruplara ayrılarak etkinlikte yer alan ilgili kategorilerde değerlendirme yapacaktır. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra etkinlik web sitesi üzerinden yayınlanacak tarihte kategori birincileri web sitesi ve etkinlik sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
 • Tüm Değerlendirme ve Eleme süreçleri Değerlendirme Kurulunun takdir ve yetkisindedir. TET’ değerlendirme ve eleme süreçlerine müdahil değildir. Açıklanan nedenle TET’in değerlendirme ve eleme süreçleriyle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • TET Proje Pazarı etkinliğinde projeler 3 aşamalı olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Bunlar Ön Değerlendirme, Ana Değerlendirme ve Final Değerlendirmesidir.

Ön Değerlendirme

Ön Değerlendirme başvuruların arasından etkinlikte yer alarak yarışmaya katılabilecek projelerin belirlendiği aşamadır. Değerlendirme kurulumuz tarafından projeye verilen “Kabul” ve “Red” oyları aşağıdaki formüle istinaden puanlamaya dönüştürülerek projeler listelenir.

[(Kabul Oyu Sayısı x 1) + (Red Oyu Sayısı x (-1))] / Değerlendiren Jüri Sayısı

Bu formüle göre oluşan liste en yüksek puanı alan projeler en üstte yer alacak şekilde sıralanır ve kategori bazlı başvuru sayısı ile başvuran projelerin nitelikleri baz alınarak Yürütme Kurulunun belirleyeceği sayıdaki proje bir sonraki değerlendirmeye (ana değerlendirme) geçmeye hak kazanır.

Ön Değerlendirmeyi geçen ancak ana değerlendirmeye katılım gösteremeyen projeler yerine aynı listeden puan sırasına göre bir sonraki proje davet edilebilir.

Daha önce ödül almış veya 2 kereden fazla başvuru yapmış proje varsa yukarıdaki şartları sağlasa dahi bu projeler TET’in verdiği ödül yarışması için ana değerlendirmeye alınmaz lakin network imkânından yararlanmak üzere etkinliğe davet edilir.

Ön değerlendirmeyi geçmeye layık görülen son projeyle aynı puana sahip diğer Proje/projeler de ana değerlendirmeye geçmeye tabi tutulur.

Ana Değerlendirme

 • Proje sahiplerinin ana Değerlendirme etkinlik tarihleri olarak belirlenen ve önceden duyuruları yapılan günlerde Proje Pazarı’na katılım göstererek jüri ile birebir görüşmelerde bulunması beklenir. Birebir görüşmelerde 15 dakika içerisinde proje sahibinin proje tanıtım sunumunu yapması ve jüri sorularını yanıtlaması beklenmektedir. Bu görüşmelerin her birinin sonucunda jüri projeye aşağıdaki kriterler üzerinden puanlama yapar:
 • Projenin içerdiği İnovasyon (40 puan)
 • Projenin sağlayacağı katma değer (40 puan)
 • Projenin Uygulanabilirliği (20 puan)
 • Toplam 100 puan üzerinden yapılan puanlama neticesinde aşağıdaki formül kullanılarak her kategori için projeler en yüksek puan alanlar en üstte yer alacak şekilde listelenir:
 • Projenin kendisini değerlendiren tüm Jürilerden aldığı toplam puan / değerlendiren jüri sayısı
 • Oluşan liste neticesinde her kategoride en yüksek puanı alan ilk 3 projenin sahipleri final değerlendirmesine katılmaya hak kazanırlar. Puan listesinde 3. ve sonra gelen projelerin puanları eşit ise puanı eşit olan projeler de Final Değerlendirmesine alınır.

Final Değerlendirmesi

 • Her kategorinin kendi içerisinde yapılan Final Değerlendirmesi tarihi TET Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve tüm finalistlere duyurusu yapılır.
 • Sunum programının oluşturulmasının ardından belirtilen tarih ve saatte; Ana Değerlendirmeden farklı olarak Final Değerlendirmesinde birebir görüşmeler yerine proje sahipleri kendi kategorisinin tüm jürilerine toplu olarak sunumunu yapar.

Jüri final değerlendirmesi sunumlarının sonucunda projeler arasından kendi 1.,2. ve 3.’sünü seçer.

1.lik seçimi= 3 puan

2.lik seçimi: 2 puan

3.lük seçimi: 1 puan

Jürilerin seçimleri sonucunda; Projenin aldığı toplam puan / Değerlendiren Jüri Sayısı

 • Formülü ile en yüksek puanı alan proje Birinci olarak belirlenir ve işbu şartnamenin 4. Maddesinde belirlenen katılım koşulları ile 8. Maddede yer alan ödül alma kriterlerini karşıladığı takdirde ilan edilen para ödülünün sahibi olur.

Yarışma Sekretaryası ve İletişim

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır: TET – ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Bahçelievler/İSTANBUL Tel: 0212 4540091 Faks: 0212 4540098 e-posta: info@tetprojepazari.org web: www.tetprojepazari.org

Fikri ve Sınai Haklar

Proje Pazarı Değerlendirme Kurulu tarafından yarışmaya katılan projelerin özgün bir tasarım olmadığı, 3. kişilerin patent ve telif hakları dahil olmak üzere herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda proje değerlendirmeye alınmayacaktır. Projenin özgün olmadığı, 3. kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin anlaşılması halinde ödül verilmeyeceği gibi, verilmiş bir ödül varsa şayet ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Aksi halde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın TET tarafından verilen ödüller cebri icra yoluyla iade alınır. Oluşacak her türlü hak ihlali, şartnameye aykırılık ile 3. Kişilerin zarar ve ziyanlarına karşılık öngörülen hukuki yaptırımın muhatabı yarışmacı olup, doğabilecek hukuki ve cezai uyuşmazlıklar yönünden TET, İMMİB Genel Sekreterliği, Jüri ve Organizatör sorumlu tutulamaz.

Yarışma katılımcıları, yarışmaya katılım gösterdikleri projelere ait çizim, fotoğraf ve video görselleri ile sair proje bilgilerine ilişkin detayları ve bilgileri “TET PROJE PAZARI” etkinliğinin paydaşları ile paylaşılmasına, projelere ilişkin belirtilen kayıt, görsel ve bilgilerin tanıtım filmlerinde ve sair görsellerde TET’in dilediği platformlarda ve iletişim kanallarında kullanmasına muvafakat ederler. Bahse konu projeler yönünden TET’in herhangi bir fikri mülkiyet hakkı bulunmamakla birlikte, “TET PROJE PAZARI” etkinliğinin icrası adına yapılan paylaşımların işin niteliği ve icrası gereği paylaşıldığını, aksi yönde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacaklarını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kişisel Verilerin Doğruluğu ve Yarışmacının İlgili Yükümlülükleri

6698 sayılı kanun kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi kişisel veridir. Bu veriler üzerindeki haklar münhasıran kanunda “ilgili kişi” olarak belirtilen kişisel verilerin sahibi olan gerçek kişiye aittir.

Proje kapsamında yapılacak işler ile ilgili kişisel veriler TET tarafından başvuru sahibinden talep edilir.

Bu kişisel veriler taraflarca yalnızca proje kapsamındaki işlerin yürütülmesi için, hukuki yükümlülükler kapsamında veyahut veri sorumlusunun belirli ve sınırlı meşru menfaatleri kapsamında alınacak işlenecek ve/veya aktarılacaktır.

Proje sahibi projenin yürütülmesi için gerekli kişisel verileri, bu sözleşme hükümlerine, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, gerekli bilgilendirmeleri yaparak temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Proje sahibi TET’e aktardığı, şahsına, çalışanlarına, danışmanlarına, hizmet ve mal alımı yaptığı kişilere veyahut üçüncü kişilere ait her türlü kişisel veriye ilişkin olarak, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünü yerine getireceğini, bu verileri 6698 sayılı kanuna uygun olarak alacağını ve bu verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Proje sahibi başvuru esnasında vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Taraflar kendi kusurlarıyla ortaya çıkacak herhangi bir kişisel veri ihlali durumunda ortaya çıkacak her türlü zararı tazmin edeceklerini, kabul beyan ve taahhüt ederler

Taraflar herhangi bir veri ihlali olması durumunda karşı tarafı en geç 48 saat içerisinde bilgilendirmekle mükelleftir.

Önemli Hususlar

 • Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
 • Proje sahipleri etkinlik için belirlenen tarih ve saatlerde toplantılarını gerçekleştirmek üzere hazır bulunmakla yükümlüdür. Proje sahibinin belirtilen saatlerde toplantıda yer almaması sonucunda proje jüri tarafından değerlendirmeye alınmaz ve bu durumun sorumluluğu proje sahibine aittir.
 • TET, etkinlikle ilgili olarak yapılacak online değerlendirmeler sırasında elektronik ortamda proje sahipleri, jüriler ve paydaşların katılım sağlayacağı toplantılar gerçekleştirebilir ve bu toplantıları kaydedebilir.
 • TET, katılımcılara ve projelere ait bilgi, görseller ve elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantı görüntülerini; etkinliğin duyurulması amacıyla sosyal medya hesapları ve diğer yayın organları vasıtasıyla, etkinliğin organizasyonu amacıyla TET’in tedarikçileriyle ve 3. kişilerle uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
 • Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, proje özgünlüğünün aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.
 • TET, gerekçe göstermeksizin etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar.
 • TET etkinlikle ilgili kategori, yarışma, değerlendirme kriterlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
 • İş bu şartname hükümlerinden herhangi birini ihlal eden, katılma şartlarını/yeterliliğini karşılamayan ancak kasten olmasa dahi aksi yönde hareket eden, TET ile Proje Pazarı Değerlendirme Kurulu’nu ihmal suretiyle de olsa herhangi bir eylemiyle ya da eylemsizliğiyle yanıltan katılımcılar yarışmadan diskalifiye edilir, varsa şayet aldıkları ödüller iade alınır.

TET Proje Pazarı 2023 Ödülleri

Yukarıda belirtilen Ön, ana ve finalist değerlendirme süreçlerinin neticesinde aşağıda yer alan her kategorinin birincisine 100.000 TL ve her kategoride işbu şartnamenin 7.11 maddesinde belirlenen kriterleri sağlayan bir diğer projeye mansiyon ödülü olarak 20.000 TL olmak üzere toplamda 480.000 TL ödül verilecektir.

 • Çevre Uygulamaları Kategorisi Birincilik Ödülü: 100.000 TL
 • Çevre Uygulamaları Kategorisi Mansiyon Ödülü: 20.000 TL
 • Enerji Uygulamaları Kategori Birincilik Ödülü: 100.000 TL
 • Enerji Uygulamaları Kategorisi Mansiyon Ödülü: 20.000 TL
 • Sağlık Uygulamaları Kategori Birincilik Ödülü: 100.000 TL
 • Sağlık Uygulamaları Kategorisi Mansiyon Ödülü: 20.000 TL
 • Diğer Uygulamalar Kategori Birincilik Ödülü: 100.000 TL
 • Diğer Uygulamalar Kategorisi Mansiyon Ödülü: 20.000 TL

Kazanan projeler etkinlik sonrası www.tetprojepazari.org web sitesi ve/veya TET Proje Pazarı sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ilan edilecektir.

Etkinliğimizde daha önce ödül almış bir projeye tekrar ödül verilmez. Proje gelişme kat etmiş olsa dahi yürütme kurulu tarafından aynı proje olarak değerlendirildiği takdirde ödül alacak projeler arasında değerlendirilmez. Daha önce ödül almış proje etkinliğimize katılarak network imkânlarımızdan yararlanabilir ancak jüri görüşmelerine katılamaz.

Daha önce mansiyon ödülü alan bir proje sonraki etkinliklerde tekrar mansiyon ödülü alamaz, finalist ödülü alabilir.

Mansiyon ödülü belirlenmesinin ardından proje sahibinin başvuru esnasında verdiği doğum tarihi bilgisi kimliği üzerinden kontrol edilerek yaş kontrolü yapılır, proje sahibi etkinlik tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmuş ise ödül geri alınır.

Ödül kazanan projenin ödül ödemesi Proje temsilcisinin mail yoluyla bildireceği Proje sahibinin şahsının veya sahibi/ortağı olduğu firmanın IBAN hesabına kimlik fotokopisi/ticaret sicil gazetesi beyanı ile yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 6 KASIM 2023

Sonuç Açıklanma Tarihi: ARALIK 2023

TET Proje Pazarı 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tetprojepazari.org/tr/default.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap