TİHEK Kısa Film Senaryo Yarışması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle insan hakları konusunda farkındalığın artırılması amacıyla TİHEK Kısa Film Senaryo Yarışması düzenlenmektedir.

TİHEK Kısa Film Senaryo Yarışması

  Düzenleyen:

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 

  Kategori: Kültür-Sanat, Kısa Film, Ulusal, Uluslararası
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı.
  Kimler Başvurabilir:

Amatör, profesyonel, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler

  Son Başvuru Tarihi: 19 KASIM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü:  15.000 ₺

İkincilik Ödülü: 12.5000 ₺ 

Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺ 

Teşvik Ödülü: 2.000 ₺ 

   

Yarışmanın Konusu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü/Haftası münasebetiyle insan hakları alanında farkındalığı artırıcı özellikte “İnsan Hakları Bağlamında İnsani Değerler” temalı “ TİHEK Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenlemektir.

Yarışmanın Amacı

Yarışma aracılığıyla insanlar arasındaki ilişkilerde; paylaşmak, diğerkâmlık, fedakârlık, merhamet, haklara saygı gösterme, yardımlaşma, kimsesiz ve yetimlerin elinden tutma, yaşlıları gözetme, emeğin karşılığını alın teri kurumadan verme gibi insan hakları değerlerinin yaşatılmasının önemine dikkat çekilmesi, başta senarist, yönetmen, yapımcı ve sinema seyircisi olmak üzere toplumda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bilincine yönelik farkındalık ve duyarlılığın artırılması amaçlanmaktadır.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından organize edilerek yürütülecektir.

Katılma Koşulları

 • Yarışmalara (Jüri heyeti üyeleri ve 1. derece yakınları hariç) yurt içinden ve yurt dışından amatör veya profesyonel tüm kurum ve kişiler eserleriyle başvurabilir.
 • Eserlerin “İnsan Hakları Bağlamında İnsani Değerler” temasının sinema sanatının incelik ve estetiğiyle şekillendirilmiş, insan hakları perspektifli evrensel ve yerel değerlerimizi sahiplenmeyi ve farkındalığı artırıcı özellikte olması ve şiddet içermemesi gerekmektedir.
 • Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılarak ödül kazanmış ve dereceye girmiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş sayılır. Ödül kazanmış ise ödülü geri alınır. Aynı eserin daha önce bir yarışmaya katılmış olması, ödül kazanmamış ve dereceye girmemiş olması şartıyla, bu yarışmaya katılmasına herhangi bir engel oluşturmayacaktır.
 • Yarışmalara katılım tümüyle ücretsizdir.
 • Yarışmaya en fazla 3 eserle katılmak mümkündür. Birden fazla eserle katılan yarışmacılar her bir eser için ayrı başvuru formu doldurmalı, şartnamede yazan diğer işlemleri tamamlamalıdır. Birden fazla eserle katılan yarışmacının sadece bir eseri finalde yarışmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
 • Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz doldurmalı ve imzalamalıdır. Başvuru formu ile beraber şu ekleri tedarik etmelidir:
1) Eserin yasal sahibinin TC no’lu kimlik örneği (ön yüz yeterli)
2) Sinopsis (film öyküsü) (En fazla 100 kelime)
3) Başvurucunun fotoğraflı özgeçmişi (En fazla 150 kelime)
4) Varsa filme ait afiş örneği (En fazla 500 KB).
5) Telif Hakkı Beyanı (1 Sayfa)
 • Katılımcılar şartname, başvuru formu ve eklerine www.tihek.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
 • Yarışmaya eserleriyle katılmak üzere başvuranların bu şartnameyi kabul ettiği varsayılmaktadır. İş bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığı tespit edilen eser yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun yarışma dışı bırakılacaktır.

Özel Şartlar

 • Sinemada ya da televizyonda gösterilmek üzere çekim için hazırlanan kısa film senaryo eserlerinin toplumun kabul edilmiş genel değerlerini rencide etmeyecek, şiddet içermeyecek ve sinema sanatının estetik ölçülerine uyacak şekilde tasarlanmış olması beklenmektedir.
 • Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış olmalı ve senaryoların tüm hakları yazarda olmalıdır. Eğer bir eserden faydalanılmışsa eser sahibinin muvafakatinin (izninin) alınması gerekmektedir.
 • Senaryolar en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1-1,5 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır.
 • Senaryolar, Courier New yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

a) Konunun özgün olması (25 Puan)
b) Mesajın özü ve algılanma kolaylığı (25 Puan)
c) Konunun anlatım dili ve kurgusu (25 Puan)
d) Anlatımın görsel-işitsel niteliği (25 Puan)

Eserlerin Teslim Günü, Biçimi, Yeri ve Şartları

 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kısa Film ve Kısa Film Senaryo Yarışması, eser teslimleri 19 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olup, 19 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar eser teslimleri yapılacaktır. Eserleri Jüri heyeti 23 Kasım 2020 – 4 Aralık 2020 tarihleri arasında değerlendirecektir. Sonuçlar ise 10 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacaktır.
 • Yarışmacılar eserlerini pandemi süreci ve duyarlılıkları da dikkate alarak kapalı zarflar içinde elden veya kurye/posta yoluyla 19/11/2020 günü, saat 17.00’ye kadar belirlenmiş adreste bulunduracaktır. Geç gelen başvurular ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Başvurulan eserlerin her birisinin yarışmacı tarafından kendi özel ismi ya da işareti dışında belirlenmiş 5 karakterden oluşan bir rumuzu olacaktır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir.
 • Elden veya kurye/posta yoluyla yapılacak teslimler iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca üzerinde rumuz yazılı CD’ye aktarılmış şekilde 1 kopya halinde başvurulan senaryo ile sinopsisi veya yalnızca başvurulan kısa filmin yer aldığı ve üzerinde sadece rumuz yazılı CD olmalıdır. Senaryoların her sayfasında sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Bunun dışında ad-soyad gibi kişisel bilgiler yer almamalıdır.
 • Dış zarfta ayrıca iç zarfla birlikte başvurucunun kısa özgeçmişi ile birlikte “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kısa Film ve Kısa Film Senaryosu Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim” beyanı ve bunun altında ad-soyad, tarih, imza ve kimlik numarası, iletişim bilgileri olan kabul ve muvafakat beyanı olacaktır. Ayrıca katılımcının yaşı eğer 18 yaş altında ise eserinin kabulü için veli veya yasal temsilcisinin onayı bulunacaktır.
 • Bir kişi Kısa Film Yarışmasına veya Kısa Film Senaryosu Yarışmasına ayrı ayrı olmak üzere en fazla 3 eserle katılım sağlayabilecektir. Birden fazla eser ile yarışmaya katılacaklar her bir eser için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalıdır.
 • İdarece belirlenmiş üç kişilik ön inceleme komisyonu 19 Kasım 2020 günü mesai bitiminde bir araya gelerek; kayıt altına alınmış tüm başvuruların sadece dış zarflarını açarak içinde olması gerekli olan belgelerin ön incelemesini yapacaktır. Bu inceleme sonucunda belgeleri başvuru şartlarına uygun olmadığı için değerlendirme dışında bırakılanlar ile başvuru şartlarına uygun olanları ayrı ayrı tutanakla kayıt altına alacaktır.
 • Ön inceleme komisyonu, başvuru şartlarına uygunluğu tespit edilmiş başvurular içinde bulunan ve üzerinde sadece rumuzları yazılı eserlere ait iç zarfları herhangi bir şekilde açmadan ve kapalı olarak Jüri Heyetine 23 Kasım 2020 günü saat 14.00’de tutanakla teslim edecektir.
 • Jüri Heyeti eserleri 4 Aralık 2020 tarihine kadar inceleyip değerlendirecektir.
 • Sonuçlar, İdare tarafından 10 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacaktır.
 • TİHEK, pandemi şartları dolayısıyla yarışma ile ilgili olarak her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yarışma İletişim Bilgileri

Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 Kızılay 06420
Çankaya / ANKARA
Telefon : 0 312 422 78 00 / 0 312 422 78 69 -78 32 – 78 79
Faks : 0 312 422 78 99

Yarışma Ödülleri

TİHEK Kısa Film Senaryo Yarışması kapsamında değerlendirilen eserlerin başarı derecelendirmeleri ile bunların sahiplerine verilecek vergi, stopaj
vb. yasal kesintiler dâhil para ödülleri şöyle olacaktır:
Birincilik Ödülü: 15.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü: 12.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü: 10.000 Türk Lirası
Teşvik Ödülü: 2.000 Türk Lirası
Yarışmaya katılan tüm katılımcılara ödül alsın veya almasın katılım belgesi verilecektir.

Yarışma Takvimi

Eserlerin Teslimi: 19 KASIM 2020
Eserlerin Jüri Tarafından Değerlendirilmesi: 23 KASIM 2020 – 04 ARALIK 2020
Dereceye Giren Eserlerin Duyurulması: 10 ARALIK 2020

TİHEK Kısa Film Senaryo Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tihek.gov.tr/-insan-haklari-baglaminda-insani-degerler-temali-kisa-film-ve-senaryo-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap