TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

TÜBİTAK tarafından nitelikli insan kaynağının gelişmesine katkı sunmak, milli teknoloji hamlesine desteklemek ve üniversite öğrencilerini projeler yoluyla araştırmaya teşvik edip başarılı öğrencileri ödüllendirmek amaçlarıyla TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları düzenleniyor. Ödüllü proje yarışmaları başvuruları devam ediyor.

 

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

  Düzenleyen:

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Yarışmalar Grup Koordinatörlüğü

   Kategori: Proje Yarışması, Fikir Yarışmaları, Tasarım Yarışması, Üniversite Yarışması, Girişimcilik Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları, Bilim Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 25 HAZİRAN (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 16 TEMMUZ 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺

İkincilik Ödülü: 13.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺ 

Teşvik Ödülü: 6.500₺ 

Danışman Ödülleri

Birincilik Ödülü: 6.500 ₺

İkincilik Ödülü: 5.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺ 

Teşvik Ödülü: 3.000₺ 

   

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan bu programın hedefi, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Bu çağrı, programın amacı doğrultusunda düzenlenecek olan Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Varsa takım üyeleri ve danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.
 • Üçten fazla kişi tarafından hazırlanan projelerde, proje sahiplerinin ortak kararıyla takım üyeleri arasından üç kişi seçilerek takım temsilcisi tarafından başvuru yapılabilir. Bu durumda takım dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnamelerinin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.
 • Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.
 • Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.
 • Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.
 • Projeler, 2021 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine göre hazırlanır.
 • Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Özgün araştırma proje(leri) ile başvurulması beklenmektedir.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

*Yukarıdaki koşulların başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması zorunludur. Yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışma tamamlandıktan sonra koşulları sağlamadığı kurum tarafından tespit edilen başvurular yarışmadan elenir, verilen ödüller geri alınır.

Başvuru Süreci

 • Başvurular, 9 Nisan – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenci/ler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr).
 • Proje başvurusu yapılırken takım temsilcisinin kendisinin, projede yer alan tüm öğrencilerin, varsa danışmanın ve projenin bilgilerini sisteme yüklemesi gerekir.
 • Başvuruda Öğrenci Belgesi/leri, varsa Muvafakatname/ler, Proje Özeti (en az 150, en fazla 300 kelime) ve PDF formatında Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) sisteme yüklenir. Bu belgeler dışında kalan belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde Diğer Belgeler bölümüne eklenir.
 • Projeye ait video kaydı (7 dakikayı ve boyutu 200 MB’ı geçmeyen ve FLV formatında) sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.
 • Başvuru sırasında yarışma Ana Alan ve Tematik Alanının seçilmesi zorunludur. Birden fazla alanı kapsayan projelerde projenin özgün/yenilikçi unsurunun önde olduğu alanın seçilmesi gerekir.
 • Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvuru sistemi kapandıktan sonra sistemde öğrenci ve danışman bilgileri dahil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, yukarıda belirtilen tarihler arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Yarışma Kategorileri

Yarışma Akıllı Şehirler ve Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Enerji ve Çevre, Gıda ve Tarım, Makine İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, Savunma, Uzay ve Havacılık, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik olmak üzere dokuz ana alanda düzenlenmektedir. Ana alanların altında yer alan aşağıdaki tematik alanlarından birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekmektedir.

1. Akıllı Şehirler ve Ulaşım

Şehirlerin sorunlarının çözümü ve şehir halkının yaşam standartlarının arttırılması için altyapı, güvenlik, yönetim vb. konularda geliştirilen akıllı çözümler ile erişilebilir, etkili, verimli ve güvenli ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir.

2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük veri analitiği, e-öğrenme teknolojileri, mobil uygulamalar, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, nesnelerin interneti, semantik web teknolojileri, yapay zeka, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. konulardaki projeleri kapsar.

3. Eğitim

Bu kategori, eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler içeren projelere yöneliktir.  Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir.

4. Enerji ve Çevre

Sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler ile enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, depolama teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu kategorinin kapsamına girer. 

5. Gıda ve Tarım

Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği arttırmayı; yeterli ve güvenli gıda üretimini ve erişimini kolaylaştırmayı;  gıda israfı ve kayıplarının azaltılmasını; gıdaların işlenmesine, korunmasına ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştirmeyi hedefleyen projeler bu kategoride yer alır.

6. Makine İmalatı ve Otomotiv

Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri  malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni nesil motor teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu alanda değerlendirilir.

7. Sağlık

Tıbbi tanı, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların geliştirilmesini ve sağlık sisteminin sorunlarına çözümler üreterek mevcut koşulları iyileştirmeyi hedefleyen projeler bu kategori kapsamına girer. 

8. Savunma, Uzay ve Havacılık

Bu kategori, milli güvenlik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektöründe teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve uygulanabilir projeleri kapsar.

9. Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirler içeren projeleri kapsamaktadır. Bu kategoride kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri ile insan hakları, göç, afet yönetimi, yoksulluk vb. konularda sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projeler bu kategoride değerlendirilir.

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)

Çevrimiçi olarak alınan başvuruların ön incelemesi yapılır, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenir.

İkinci Aşama Değerlendirmesi

Birinci aşamayı geçen projeler, alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler Final Yarışmasına davet edilir.

Final Yarışması

Final yarışmasında projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından yüz yüze veya çevrimiçi mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrenciler sunumlarını gerçekleştirir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilir. Derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanlara para ödülü verilir. Final yarışmasına davet edilen öğrencilerin yol giderleri belirlenen rayiç bedeller üzerinden karşılanır, konaklama ve yemek hizmetleri ise TÜBİTAK tarafından belirlenen tesislerde sağlanır.

Değerlendirme Kriterleri

Projeler, Özgünlük/Yenilikçilik, Yöntem ve Süreç, Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik, Katma Değer ve/veya Yaygın Etki kriterlerine göre değerlendirilir.

Aşağıda belirtilen etik ihlal gerekçelerinden herhangi birinin tespiti halinde proje elenir, verilen ödül geri alınır.

 • Etik İhlal Gerekçeleri
 • Projenin başvuru sahibi ve varsa muvafakatname veren öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması,
 • Yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, intihal yapılması,
 • Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi,
 • Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi,
 • Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiğinin/edeceğinin anlaşılması, (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler), 4.2.1.6 Projede kullanılan/toplanan kişisel bilgilerin paylaşılması,
 • Kurumlarda yapılacak çalışmalarda gerekli olduğu halde kurum yetkililerinden izin alınmaması.

Yarışma İletişim

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB)

Yarışmalar Grup Koordinatörlüğü

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

 TÜBİTAK Başkanlık

Adres: Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA

Tel: 444 66 90 E-posta: bideb2242@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödülleri

FİNAL YARIŞMASI DERECESİPROJE BAŞINA ÖDENECEK ÖDÜL*DANIŞMANLIK ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK20.000 TL6.500 TL
İKİNCİLİK13.000 TL5.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK10.000 TL4.000 TL
TEŞVİK6.500 TL2.500 TL

Derece alan öğrencilere proje başına* ödül ödemesi yapılır. Varsa derece alan projelerin danışmanlarına da ödül ödemesi yapılır. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Jüri tarafından derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat edilirse ödül verilmeyebilir.

(*)  Proje başına verilecek ödül miktarı, başvuru formunda adı geçen öğrenciler arasında eşit miktarda dağıtılır.

Ayrıca;

Yarışmada 1.’lik, 2.’lik veya 3.’lük ödülü almaya hak kazanan girişimci adaylarına TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) başvurularında 2. Aşama panel değerlendirmesi sonrasında panel puanına ek olarak ödül puanı verilecektir.

Yarışmada 1.’lik, 2.’lik veya 3.’lük ödülü almaya hak kazanan Yarışmacılara TÜBİTAK Enstitülerinde bir haftalık Staj imkanı sağlanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 25 HAZİRAN (Güncellendi)

Değerlendirme: 1 – 16 TEMMUZ 2021

Final Değerlendirmesi: 3 – 5 AĞUSTOS 2021

Final Sergisi ve Ödül Töreni: 21 – 26 EYLÜL 2021

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.091 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap