Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması

Palet Okulları Genel Müdürlüğü tarafından yeni bestecileri desteklemek, Türk Müziği Repertuarını geliştirmek ve bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek amacıyla Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması düzenleniyor. Kültür-Sanat Yarışmaları kategorisinde düzenlenen ödüllü beste yarışması başvuruları devam ediyor.

Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması

  Düzenleyen: Palet Okulları Genel Müdürlüğü
  Kategori: Beste Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları, Şarkı Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve K.K.T.C.
  Kimler Başvurabilir:

T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olan bütün besteciler.

  Son Başvuru Tarihi: 7 OCAK 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 OCAK 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 12.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 7.500 ₺

6 yarışmacıya başarı ödülü, 6 yarışmacıya mansiyon ödülü verilecektir.

   

- Advertisement -

Yarışmanın Adı

Palet Okulları Genel Müdürlüğü Beste Yarışması “Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması

Yarışmanın Konusu

Türk Müziği çocuk şarkıları repertuvarını geliştirmek maksadıyla tüm tür ve biçimlere açık olacak bir “beste yarışması” düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı

Bu yarışmanın amacı;

1) Türk Müziği Repertuarını tüm biçim ve türleri ile geliştirmek,

2) Bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,

3) Yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
 • Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Palet Okulları yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 • Bir kişi, birden fazla eserle yarışmaya katılabilir.
 • Birden fazla kişinin ortak eserle yarışmaya katılması mümkündür.

Eserlerde Aranacak Nitelikler

 • Yarışmaya gönderilecek eserler:
 • Hangi tür ve biçimde olursa olsun Türkiye’nin müzik mirası ile irtibat kurarak bu mirası geleceğe taşıyabilecek bir özellik sergilemelidir.
 • Yarışma tüm tür ve biçimlere açık olmakla birlikte eserlerin süresi 10 dakikayı geçmemelidir.
 • Kompozisyon yönünden, söz, ezgi, ritim bütünlüğü taşımalıdır.
 • Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. Eserlerde Türkçe dili kurallarına uygun biçimde kullanılmalı ve doğru prozodi ile söylenecek biçimde yazılmış olmalıdır.
 • Eserlerin sözleri, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, cd, dvd, mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
 • Eserlerin yerli veya yabancı bilinen eserlerle bariz benzerlikleri bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.

Not: Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, v.b. kurumlar tarafından açılan yarışmalara ve/veya denetlenmek üzere repertuar kurullarına gönderildiği tespit edilen eserler, hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılırlar.

Eserlerin Teslimi

 • Yarışmaya her besteci, en fazla 5’er eserle katılabilir.
 • Eserlerin notaları 9’ar nüsha halinde:
 • Temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.
 • Kurşun kalemle yazılmamalıdır.
 • Fotokopi ile çoğaltılmalıdır.
 • Nota yazısı ve usul bölünmeleri, geleneksel müzikler için Arel – Ezgi – Uzdilek sistemine uygun olmalı, diğer tür ve biçimlerde geçerli uluslararası standartlar gözetilmelidir.
 • Kural dışı durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmeli, icra, hız ve ifade nüansları işaretlerle gösterilmelidir.
 • Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından farklılık gösteren bölümler, eserin altına ayrıca yazılmalıdır.
 • Eserin kaydını içeren bir CD de diğer evraklarla beraber iletilmelidir. Söz konusu kaydın bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.
 • Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.
 • Eserlerin güfteleri 3 nüsha halinde bilgisayar yardımı ile A4 dosya kâğıdına yazılmalı, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunmalıdır.
 • Besteciler, her eser için, biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarfı, YARIŞMA BÜROSUNA TESLİM ETMELİDİRLER.

Kimlik Zarfı

 • Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacaktır.
 • Kimlik zarfı içinde;
 • Bestecinin adı,
 • Bestecinin adresi, varsa telefon numarası,
 • Bestecinin bu Yarışma Şartnamesini ve Palet Okulları –yarışma- mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki belge (EK: 1) imzalı olarak bulundurulmalıdır.

Evrak Zarfı

 • Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacaktır.
 • Kimlik zarfı içinde;
 • Bestecinin adı,
 • Bestecinin adresi, varsa telefon numarası,
 • Bestecinin bu Yarışma Şartnamesini ve Palet Okulları –yarışma- mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki belge (EK: 1) imzalı olarak bulundurulmalıdır.

Seçici Kurul ve Değerlendirme

 • Palet Okulları “Hammamizade İsmâil Dede Efendi’nin Doğumunun 240. Yılı Anısına Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması”na katılmak üzere Kuruma teslim edilen besteler arasında, ödül-mansiyon alabilecek nitelikteki bestelerin seçimi amacıyla, Palet Okulları Genel Müdürlüğü tarafından toplam 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşan Seçici Kurul teşkil edilir.
 • Seçici Kurul, üye tam sayısı ile çalışma yapar.
 • Seçici Kurul, Yarışmaya gönderilen eserleri inceler ve hakkında karar verir. Eserin reddedilmesi halinde, karar rapora gerekçeli olarak yazılır.
 • Seçici Kurul, hazırlayacağı raporda, “Başarı Ödülüne Değer” eserleri belirtir.
 • Ödül kazanan eserler açıklandıktan sonra, sonuçlar bu eserlerin bestecilerine ayrıca yazılı olarak bildirilir.
 • Seçici Kurul, Yarışmaya katılan eserleri, ödüle değer bulup bulmamakta serbesttir.
 • Ödül kazanan eserler basın ve yayın organları ile kamuoyuna duyurulur.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Palet Okulları, eserlerin seslendirilecek yayın, yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.
 • Palet Okulları Genel Müdürlüğü, bu yarışmada elde ettiği tüm eserleri, plak, band, kaset, nota, CD ve benzeri şekilde çoğaltma, yabancı yayın kuruluşlarına, birliklerine, eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve ticari olarak kullanma hakkına sahiptir.
 • Besteci, Yarışmaya gönderdiği eserlerini, Yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınladığı veya yayınlattığı takdirde eser yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmada ödüle layık görülen eserler, ikinci bir denetime gerek olmadan Palet Okulları Genel Müdürlüğü yayınlarında kullanılabilir.
 • Ödül kazanan eserler dışında kalan eserlerden Palet Okulları müzik branş dersi repertuvarına alınabilecek nitelikte olanlar, yeni bir başvuruya ve incelemeye gerek olmaksızın repertuvara dâhil edilebilir.
 • Besteciler; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden ilham almadıklarını, eseri bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip, yarışma şartnamesini ve Ek Sözleşme hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı Ek-1 belgeyi Palet Okulları Genel Müdürlüğü’ne vermekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda, o eser yarışma dışı bırakılıp, ödül verildiyse istirdat edilir.

Diğer Koşullar

 • Değerlendirme sonucunda, yalnız ödül alan ve repertuara alınabilir nitelikte görülen eserlere ait kimlik zarfları açılır. Diğer zarf ve dokümanlar talep edildiği takdirde, sonuçların açıklanmasını takip eden iki ay içinde sahiplerine alındı makbuzu karşılığı iade edilir.

Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 20.000 TL İkincilik Ödülü: 12.500 TL Üçüncülük Ödülü: 7.500 TL

Seçici kurul yapacağı değerlendirme sonucunda seçeceği 6 yarışmacıya başarı ödülü, 6 yarışmacıya mansiyon ödülü verecektir. Yarışmada başarı ödülü alanların tespit edilmesinin ardından yarışma sonuçlarını takip eden eğitim-öğretim yılında okul müfredatlarında ilgili temsil ve konserlerde bu eserler icrâ edilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 7 OCAK 2021
Sonuçların Açıklanması: 15 OCAK 2021

Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.paletbesteyarismasi.com/palet-beste-yarismasi-sartname/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap