UNDP Türkiye Ulusal Görsel İçerik Yarışması

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, kadına yönelik şiddet sorununu, biçimlerini, çevrenin ve kurumların şiddete tepkilerini sorumlu, etik ve basmakalıp olmayan bir şekilde anlatan görsel içerikleri bir araya getirerek bu konuda farkındalık yaratmak, şiddete maruz kalanlarla dayanışma göstermek ve kadınların güçlenmesine destek olmak amaçlarıyla UNDP Türkiye Ulusal Görsel İçerik Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

UNDP Türkiye Ulusal Görsel İçerik Yarışması

Düzenleyen:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Sanat Yarışması, Tasarım Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:28 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:7 MART 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 8.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000₺
Mansiyon Ödülü: (4 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Kadına Yönelik Şiddet

Şiddet, bireylerin bedensel ve ruhsal bütünlüğüne, varlık ve değerlerine, özgürlüğüne ve güvenliğine zarar verilmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan, buna yönelik baskı ve tehditi de içeren bireysel veya toplu tutum ve hareketlerin tümüdür. Kadına yönelik şiddet ise cinsiyeti nedeniyle ev içi veya kamusal alanlarda kadına uygulanan sistematik şiddet davranışları bütünüdür. Bu şiddetin kaynağını, hayatın her alanında ve anında da görebileceğimiz erkek egemen toplumdaki tahakküm ve kadın-erkek eşitsizlikleri oluşturmaktadır. Şiddet kavramı; fiziksel şiddet, sözel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, dijital şiddet, flört şiddeti ve ısrarlı takip gibi birçok şekil ve çeşitte sınıflandırılabilir.

Yarışmanın Amacı

Küresel olarak 1960’lar, ülkemizde ise 1980’lerden itibaren etkin olmaya ve gündemde yer almaya başlayan kadına yönelik şiddet konusu, insan hakları ihlallerinden biri olarak kabul edilmiş ve gitgide daha da yoğun bir tartışma konusu haline gelmiştir. UN Women’ın yayınladığı verilere göre, küresel olarak tahminen 736 milyon kadın, yani neredeyse her üç kadından biri, hayatlarında en az bir kez fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmıştır. Türkiye’de ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın araştırmalarına göre kadınların %36’sı fiziksel şiddete, %12’si cinsel şiddete, %38’i ise iki şiddet biçiminden en az birine maruz kalmıştır.

Yaklaşık 60 yıldır özellikle gündemde olan ve aciliyeti gitgide artan kadına yönelik şiddet probleminin kültürel ve insani düzeyde nedeni olabilecek birçok parametre olsa da, temel gerekçe toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bireysel boyuttaki yansıması olarak değerlendirilebilir. Çözüm ancak erkek-egemen sistemin kurduğu baskı yerine toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında yapılacak düzenlemeler ile mümkün olabilecektir.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca hayatta kalan şiddet mağdurlarını değil, aynı zamanda bu mağdurların çocuklarının, ailelerinin, arkadaşlarının ve bir bütün olarak toplumun güvenliğini, refahını, iyi olma halini ve toplumsal işleyişi etkileyen karmaşık bir toplumsal sorun olduğu açıktır. Yalnızca 2021 yılında Türkiye’de katledilen 300 den fazla kadına ve son 10 yılda 3 kat artan kadın cinayeti oranlarına baktığımızda sorunun derinliğini daha da net görebiliriz.

Ancak, yaygınlığına ve medyanın ilgisine rağmen, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çeşitli biçimleri, nüfusun büyük çoğunluğu tarafından hala net olarak anlaşılamayan bir kavramdır. Şiddet konusu anlaşılsa bile, şiddete uğrayan kadınların bu şiddet karşısında neler yapabileceği ve bu durumla nasıl baş edebileceği konularında daha net bir çözüm rotası ve farkındalığa ihtiyaç vardır.

Bütün bu bilgiler ışığında, düzenlediğimiz yarışmanın amacı, kadına yönelik şiddet sorununu, biçimlerini, çevrenin ve kurumların şiddete tepkilerini sorumlu, etik ve basmakalıp olmayan bir şekilde anlatan görsel içerikleri bir araya getirerek bu konuda farkındalık yaratmaktır. Yarışma bunun yanında, şiddete maruz kalan kadınların güçlenmeleri, şiddet karşısında verilen hak mücadelesinin desteklenmesi, şiddet sürecinde ve sonrasında ihtiyaç duyulan destek ve doğru bilgiye erişim mekanizmalarının ortaya çıkarılması ve mağdurların maruz kaldıkları şiddetin ardından yalnız olmadıklarının gösterilmesi kapsamında dayanışma göstermek ve bu yolla kadınların güçlenmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Yarışmaya gönderilecek eserlerin işleyebilecekleri temaların bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Şiddete uğrayan kadının perspektifi
 • Şiddet mağdurlarına yönelik bu konuda harekete geçme çağrısı
 • Kadınların yardıma bağımlı olmadan, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri – “Dayanıklılık”- “Güçlenme” temalarına dikkat çekme
  • Kadına yönelik şiddetin çeşitleri; ev içi şiddet, partner bazlı şiddet, flört şiddeti, çalışma alanlarında uygulanan şiddet vb. konularda farkındalık artırma
  • “Kadına yönelik şiddet” kavramının tüm biçimlerini çevreleyen mevcut klişeler ve yanlış anlamalara dikkat çekme
  • Şiddete tanık olan kişilerin korkusuzca bunu dile getirebilmeleri, kadına yönelik şiddet konusunun tabu olmaktan çıkması ve toplum içinde rahatlıkla konuşulabilmesinin teşvik edilmesi
  • Şiddet uygulayan kişiye yönelik karşı duruş
 • “Kadına yönelik şiddet” olgusunun birey ve toplum üzerindeki etkileri ve sonuçlarının görünür kılınması

Yarışma Organizasyon

Yarışma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı (UNDP Turkey Accelerator Lab) tarafından düzenlenmektedir. Organizasyona Hukukta Tasarım Türkiye (Legal Design Turkey) katkı sağlayacaktır.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; fotoğraf, resim, illüstrasyon, grafik tasarım, kolaj ya da karma teknikleri içeren çalışmaları içermektedir. Eserler dijital olarak sunulmalıdır.

Görsel İçerik Yarışması Katılım Koşulları

 • Yarışma, görsel sanatlar alanında çalışan tüm öğrenci, amatör ve profesyonellerin katılımına açıktır. Değerlendirme kurulu (seçici kurul) üyeleri ve bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar en fazla 3 (üç) eserle katılabilirler. Her eser kendi içinde değerlendirilecektir.
 • Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanacaktır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanacaktır. Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan UNDP Türkiye ve/veya Legal Design Turkey sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanacaktır.
 • Daha önce yapılan bir yarışmada ödül, sergileme (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış ya da farklı mecralarda kullanılmış eserler gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki ve ilgili mevzuat hükümlerindeki yaptırımlar uygulanır. Eğer yarışmacı, yarışma sırasında kural ihlalinde bulunursa, yarışmadan diskalifiye edilir. Her ihtimalde, kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içinde düzenleyici kuruma iade edilir. Kural ihlali sebebiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye veya Legal Design Turkey’in zarara uğraması halinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye veya Legal Design Turkey bu sebeple uğradığı zarar ve ziyanları yarışmacıdan rücûen tazmin etme hakkına sahiptir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde UNDP şartnamesinde yer alan kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; UNDP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, esere ait orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik UNDP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile UNDP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı

 • Katılımcılar sadece kendileri tarafından oluşturulmuş eserleri göndermelidirler. Gönderilen eserlerin tamamı yarışmacı tarafından oluşturulmuş olmalıdır ve yarışmacı sunduğu tüm eserlerin telif hakkını elinde bulundurmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı eserlerin sahibi olduğunu ve bu eserler üzerinde sahip olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye’ye lisans verdiğini, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’nin söz konusu eserleri sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde işlemek, çoğaltmak ve yayımlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye ileri aşamalarda eser sahiplerinin isimlerini belirtilmek kaydı ile, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin orijinalini ve/veya üzerinde değişiklik yapılmış veya işlenmiş halini; her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde işleme, kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere telif haklarına lisans alan sıfatıyla sahip olup eser sahibine başka hiçbir nam altında telif vb. ek ücret ödemeyecektir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye ayrıca, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların yayımlanması, arşivlenmesi, sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak yurt içi veya dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
 • Bütün eserler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’nin arşivinde saklanacaktır. Değerlendirme adil seçimi mümkün kılmak için anonim olarak yapılacak; eserler, sahiplerinin ismiyle sergilenip yayınlanacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser sahipleri bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda düzenleyici kurumlar sorumlu olmayacaktır.
 • Nakdi ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 (üç) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrim içi) sistem üzerinden yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Eserlerin online (çevrim içi) olarak gönderilmesi, https://form.jotform.com/220302922158043 adresinden yönergeler takip edilerek gerçekleşmelidir.
 • Başvurular adil seçimi kolaylaştırmak için anonim olarak yapılacaktır. Bunun için katılımcılar kimliklerini belli etmeyecek (yani isim, soyisim, kurum vb. içermeyecek) şekilde bir e-posta adresi almalı ve başvuru için bu adres kullanılmalıdır.
 • Başvuruda yüklenecek eserlerin boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir seferde (oturumda) yüklenmelidir.
 • Yüklenecek eserler paspartusuz (çerçevesiz) ve kenar boşluksuz olmalıdır. Eserler üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, CMYK modunda, JPG/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte kaydedilmelidir. Her bir eserin dosya boyutu 1 MB’den az olmamalı ve 10 MB’yi de geçmemelidir.
 • Yarışmaya manipüle edilmiş fotoğraf(lar) ile katılınıyorsa, fotoğrafların orijinal halleri de başvuran tarafından saklanmalıdır.
 • İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde acceleratorlab.tr@undp.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres sadece eser yüklemede problem yaşanması durumunda kullanılabilir. Buradan eser gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamına gelmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 • Ödül alan eserler yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
 • Ödül ve/veya sergileme alan eserler düzenleyici kurumlar ve UNDP Türkiye’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacaktır.
 • Eserlere isim verilmesi ve açıklama yazılması (azami 5 cümle ile) zorunludur. Her bir eser dosyasının ismi azami 31 karakter olmalıdır.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde Türkçe karakterler (ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri) ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Yalnızca İngilizce karakterler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için UNDP sorumlu olmayacaktır.
 • Eserlerde toplumsal cinsiyet hassasiyeti gözetilmesi ve şiddet eksenli algısal simge ve öğelerin kullanımında şiddete uğrayan kadının perspektifinden hassasiyet gözetecek bir gözle bakılması beklenmektedir.
 • Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Sonuç Bildirimi

 • Sonuçlar sosyal medya kanallarında yayınlanacaktır. UNDP Türkiye sosyal medya kanallarını takip ederek yarışmanın sonuçlarını öğrenebilirsiniz:

https://www.instagram.com/undpturkiye/

https://tr.linkedin.com/company/undp-turkiye

 • Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilenmesine karar verilen diğer eserlerin de yer aldığı bir sergi düzenlenecektir.

Değerlendirme Kurulu                   

 • Aslı Çoban – UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Uzmanı
 • Burcu Miraç Dıraor Aydın – UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim Portföy Yöneticisi
 • Gökçe Tuna – UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı Keşif Yöneticisi
 • Gülşah Eker – UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı Çözüm Haritalama Yöneticisi Faik Uyanık – UNDP Türkiye İletişim Birimi Yöneticisi
 • Bahar Toksoy – UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucusu, Milli Voleybolcu Ebru Metin – Legal Design Turkey Kurucusu
 • Cem Akar – Titrifikir Kurucu Ortağı, Grafik Tasarımcı
 • Varol Yaşaroğlu – Grafi2000 Kurucusu, Karikatürist, Yapımcı Levent Kulu – Foto Muhabiri
 • Pelin Özkan – Mediacat Genel Yayın Yönetmeni, İletişim Uzmanı

UNDP Türkiye Ulusal Görsel İçerik Yarışması İletişim

Birincilik Ödülü: 8.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000₺
Mansiyon Ödülü: (4 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 28 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 MART 2022

UNDP Türkiye Ulusal Görsel İçerik Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://linkmix.co/8291522

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap