Yapı Tasarım Yarışması 2021

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından, çimentonun yenilikçi kullanımlarını teşvik etmek, maliyet avantajlarını ortaya koyacak projeler üretilmesini teşvik etmek ve çimentonun estetik kullanımına örnekler verilmesini sağlamak amaçlarıyla Yapı Tasarım Yarışması 2021 düzenleniyor. Ödüllü proje tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Yapı Tasarım Yarışması 2021

  Düzenleyen: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) 
   Kategori: Mimari Yarışmalar, Proje Yarışması, Mimari Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olan, mühendislik ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyoneller ile üniversitelerin mühendislik ve mimarlık bölümlerinde okuyan öğrenciler.

  Son Başvuru Tarihi: 3 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 TEMMUZ 2021
  Ödüller:

Profesyoneller Kategorisi

Birincilik Ödülü: 75.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 45.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 25.000 ₺ 
Mansiyon Ödülü: 15.000 ₺ (4 Adet)

Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 25.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺ 
Mansiyon Ödülü: 7.500 ₺ (4 Adet)

   

Yarışmanın Amacı

ÇEİS, çimentonun inşaat projelerindeki kullanım alanlarına, şekline ve maliyetine ilişkin ön yargıları yıkmak, çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmek ve çimentonun yapılarda yenilikçi kullanımı arttıkça yaratacağı maliyet avantajını ortaya koymak için ulusal bir proje yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan, mühendislik ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyonellere ve TC ve KKTC hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerin mühendislik ve mimarlık bölümlerinde okuyan öğrencilere hitap eder. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olan Mavi Kart Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar da yarışmaya katılabilmektedir.

Yarışmanın Teması

İki yılda bir farklı bir temayla düzenlenen yarışmanın 2021 yılı teması “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir.

Çimento, beton ve farklı katkılarla elde edilen türevleri 150 yılı aşkın bir süredir yalnız Türkiye’de değil, dünyada da yapı üretiminde merkezde yer alarak en çok kullanılan malzeme topluluğunu oluşturuyor. Betonun çelikle birleştiğinde artan gücünün sağladığı sağlamlık potansiyelinin yanında, malzemenin kolay şekil alması, kolay ulaşılabilirliği, kolay işlenebilirliği, görece ekonomikliği, dünya savaşları sonrası başlayan ve sürekli artan bir ivmeyle günümüze kadar büyüyerek gelen kentlerin oluşmasında etkili oldu, oluyor.

Ancak hızın getirdiği negatif etkiler de oldu. Örneğin malzeme kentleşme ile o kadar bir arada ve hızla yaygınlaştı ki yaşadığımız ortamlardan hoşnutsuzluğumuzu dahi neredeyse tamamen onunla özdeşleştirdik. Hız aynı zamanda malzemenin yenilikçi kullanımları önünde de bir bariyer oluşturdu. Bugün bile halen, bu becerikli yapı malzemesinin sınırlarını, imkanlarını, yeni araştırmalarla farkına varılan üretim/uygulama hallerini, konvansiyonel üretim / kalıplama / karışım metotlarının ötesindeki denemeleri yeterince bilmiyor, yapılı çevrede çokça kullanmıyoruz. Ulaşılabilir, esnek, kolayca sağlamlaşabilme becerisinin avantajlarını, “alternatif” olanı üretmek amacı ve bakış açısıyla değerlendiremiyoruz. Heinz Isler’in kabukları, Robert Maillart’ın, Eduardo Torroja’nın, Pier Luigi Nervi’nin, Alvaro Siza’nın, Carlo Scarpa’nın betonarme ile yapılmış harika strüktürleri, bazıları neredeyse yüzyıl önce yapılmış olsa bile, bugün için halen ilham verici olmaya devam ediyor. Bu yapılardaki inceliği, kalıp cesaretini, benzersiz karışımları bulmak konusundaki isteği, malzeme ile oynarken cesaretlerini ve “yeni”ye duyulan heyecanın açığa çıkarabildiklerini hatırlamalıyız.

İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, yaşadığımız ve yaşamaktan korktuğumuz depremler bir süredir insanlığın gündeminde olan doğa, sağlıklı yaşam, kentlerde yaşanabilirlik gibi kavramlar üzerine düşünmeyi, fikir geliştirmeyi, tavır alma zorunluluğunu acilleştirdi. Bu zorlu ve zorunlu hal, aynı zamanda yalnız betonarme için değil, yapı endüstrisinde kullandığımız tüm malzemeler için unutulanı hatırlama, teknolojinin eklediklerini fark etme / geliştirme, farklı kullanım senaryolarını keşfetme ve “yenilik için” bir potansiyel de taşımakta.

ÇEİS’in öncülüğünde ikincisi açılan Yapı Tasarım Yarışması, bu çok ihtiyacını duyduğumuz malzemenin sınırlarını  genişletme, yeni üretim/uygulama şekilleri üzerine düşünme, malzemenin “alternatif” hallerini ve bu hallerin kamusal hayatta yapabilecekleri üzerine betonarme aracılığında ele alacak bir olanak sağlamayı amaçlıyor. Betonun doğasında taşıdığı poetik ve tektonik ikiliğinin yarattığı potansiyellerin, prekast ve kalıp, beton ve esneklik/değişebilirlik gibi birbirine zıt gibi algılanan hallerin birlikteliğinin tartışılmasını hedefliyor.

2021 yılında yarışmacılardan, kentin geçiş noktalarında karşımıza çıkan tanımsız, atıl veya kullanım karakteri tam oluşmamış yapıları (köprü altı, durak, üst geçit, alt geçit, metro girişi, trafo gibi) ve yakın çevrelerini yeniden düşünmeleri, iyileştirmeleri, işlevlendirmelerini istiyoruz. Bu yapıların, müşterek alanlar yaratmadaki konforunu yükseltecek, bekleme, buluşma, nefes alma gibi eylemlere imkan veren mekanlar olarak ele alınmalarını; önerinin yeni bir işlev öngörmesi, mevcut işlevleri iyileştirmesi veya bu işlevleri çeşitlendirmesini bekliyoruz. Seçilen yerin, malzemenin yenilikçi kullanımları ile daha iyiye dönüşümü yönünde fikir üretilirken, betonun/betonarmenin konvansiyonel kullanımlarına alternatif  hallerini gösterecek tasarımlar elde etmeyi amaçlıyoruz. 

Yarışma kapsamında katılımcılar; kent içinde atıl kalmış veya kullanım karakteri oluşmamış belirli yapılar seçmeli, bu yapılar için bulundukları yerin mekansal kalitesini artıracak, kentsel çevre içinde kimlik kazandıracak, buluş içeren çözümler aramalılar. Yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla yere ait bilgiyi bulur ve geliştirirken beton/betonarme malzeme teknolojisine yenilikçi bakışlar önermeliler. Tasarımlarını mevcut yapıya ek olarak düşünülebilecekleri gibi, mevcut “yer”e yeni bir yapı/kurgu da önerebilirler. Teslim edecekleri paftalarda, yer ve çevresine ait analizlerini sunmalı; yerin proje öncesi ve sonrasına ait hallerini aynı açıdan aktarmalı; malzemenin kullanımına dair önerdikleri çözümleri açıklamalılar.

Fikrin geliştirilmesi bağlamında üretilen çözümün birden çok noktaya uygulama yapılarak uyarlanabilirliğin tartışılması; ortaya çıkan mekanların açık-kapalı alan kullanımlarının ilişkisi, kriz anlarında dönüşebilme ve gelecekte yeni kullanımlara adapte edilebilme gibi yönlerden ele alınması; malzemenin rolü, kullanılma hali, hazırlanma ve uygulanma prosedürleri ve bu süreçlerdeki teknolojik ve tektonik performans beklentilerinin açıklanması da değerlendirme için önem taşır. Malzemenin üretim yöntemleri çevre dostu kullanımların ele alınması, önerilecek tasarımların yaşam döngüsünün, ihtiyaca göre dönüşebilme potansiyellerinin düşünülmesi gibi başlıklar da diğer önemli tasarım değerlendirme ölçütleri arasındadır.

Tasarım Yarışması Genel Katılım Koşulları

Aşağıdaki esaslar yarışmanın öğrenci ve profesyonel kategorilerinin ikisi için de geçerlidir.

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
 • Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir. 
 • Raportörlük ile iletişimin tek kanaldan sağlanabilmesi için tüm ekipler yarışmaya kayıt sırasında bir ekip temsilcisi belirtmelidir. Ekip temsilcisi idare ile olan süreçteki kontak kişisidir. Ekibin ödül alması durumunda ödül ödemesi ekip temsilcisinin hesabına yatırılır. Ödül heykelciği ekip adına ekip temsilcisine teslim edilir. 
 • Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir. 
 • Yarışmaya www.yapitasarimyarismasi.com adresinden kayıt olunması, başvuru ve proje teslimi süreçlerinin yine aynı internet sitesi üzerinden tamamlanması gerekmektedir. 
 • ÇEİS çalışanları, yarışmanın organizasyon ve raportörlük ekiplerinin üyeleri, jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz. 
 • Yarışmaya katılan tüm projelerin özgün, daha önce üretilmemiş ve kamuya sunulmamış olması; benzer başka bir yarışmada kullanılmamış, dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan projenin, ödül almış dahi olsa, ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir.
  Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir. 
 • Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde internet sitesi üzerinden teslim edilmelidir.
 • Bu şartnamede bulunan kuralların herhangi birinin ihlali, diskalifiye sebebidir.

Profesyonel Kategorisi İçin Katılım Koşulları

 • Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinlerini başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller, mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.
 • Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).
 • Ekip üyelerinin tümü TC veya KKTC vatandaşı olmalıdır.

Öğrenci Kategorisi İçin Katılım Koşulları

 • TC ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, mimarlık bölümü öğrencisi olan bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.
 • ​Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü öğrencisi olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).
 • Ekip üyelerinin, yarışmaya başvurdukları tarihte öğrenci olduklarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan veya E-Devlet üzerinden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Takımlar, bir profesyoneli danışman olarak belirleyebilirler.

Değerlendirme Kriterleri

 • Betonun tasarımda strüktürel malzeme ve ana kurucu malzeme olması,
 • Malzemenin yenilikçi ve alternatif kullanımının önemsenmesi senaryolarının geliştirilmesi,
 • Kamusal mekanda bir alanın işlevinin çeşitlendirilmesi veya atıl kalan alanların işlevlendirilmesi,
 • Çevreye eleştirel bir yaklaşım geliştirilmesi, kentsel alanın eleştirel bir bakış açısıyla yorumlanması,
 • Üretilen çözümün birden çok noktaya uygulama yapılarak uyarlanabilirliğin tartışılması,
 • Önerinin yaratıcı ve ilham verici olması,
 • Belirlenen sorunun, yapılan tasarım aracılığıyla bulundukları yerin mekansal kalitesini artıracak, kentsel çevre içinde kimlik kazandıracak, insana-doğaya ve yapılı çevreye saygılı ve iyimser bir bakış açısıyla ele alınması,
 • Betonun “retrofit” potansiyelinin araştırılması,
 • Malzemenin sanat ve zanaat ile buluşturulması, poetik ve tektonik özelliklerinin tartışılması,
 • Malzemenin rolü, kullanılma hali, hazırlanma ve uygulanma prosedürleri ve bu süreçlerdeki performans beklentilerinin açıklanması.

Yarışma İletişim

Yarışmayı Düzenleyen Kurum:
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Adres : Köybaşı Caddesi No: 40 34464 Yeniköy
Sarıyer / İSTANBUL

Website : ceis.org.tr

Yarışma Organizasyonu ve Raportörlüğü:
Binat İletişim&Danışmanlık

Adres : Barbaros Bulvarı, Dörtyüzlü Çeşme Sok. No:2 Güneş Apt. K:6 D:7 34353
Beşiktaş / İSTANBUL

Website : binatdanismanlik.com

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Ödülleri

Profesyoneller Kategorisi

Birincilik Ödülü: 75.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 45.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 25.000 ₺ 
Mansiyon Ödülü: 15.000 ₺ (4 Adet)

Öğrenci Kategorisi


Birincilik Ödülü: 25.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺ 
Mansiyon Ödülü: 7.500 ₺ (4 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 3 HAZİRAN 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 TEMMUZ 2021

Yapı Tasarım Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yapitasarimyarismasi.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorumları Göster (2)