YTB İnsan Hazineleri Serisi Video Yarışması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 1961-1975 yılları arasında öç eden birinci nesil göçmen hikayelerinin kayıt altına alınması, diaspora hafızayı güçlendirecek yazılı ve görsel envanterlerin oluşturulması ve alana ilgi duyanları teşvik etmek amacıyla YTB İnsan Hazineleri Serisi Video Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen ödüllü video yarışması başvuruları devam ediyor.

YTB İnsan Hazineleri Serisi Video Yarışması

  Düzenleyen: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
  Kategori: Video Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları,  Hikaye Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

T.C. vatandaşları, mavi kart sahibi kişiler, çifte vatandaşlar ve ilgili ülke vatandaşları

  Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2020 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Ödüller:

Başarılı Eserler: 4.000 ₺

   

Yarışmanın Adı

YTB “İnsan Hazineleri Serisi – Birinci Nesil Hikayeleri” Çağrısı

Yarışmanın Amacı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından organize edilen “İnsan Hazineleri Serisi-Birinci Nesil Hikayeleri” çağrısı ile 1961-1975 yılları arasında, dördüncü maddede belirtilen ülkelere göç eden birinci nesil göçmen hikayelerinin kayıt altına alınması yoluyla diaspora hafızasının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yazılı ve görsel envanter sağlamak ve bu alana ilgi duyan insanlarımızı üretkenliğe teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Tanımlar

 • Başkanlık: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını, Mavi Kart: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgeyi,
 • Çifte Vatandaş: Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile birlikte ikinci bir ülkeden vatandaşlık sahibi olması durumunu,
 • Değerlendirme Komisyonu: Başkanlık bünyesinde İnsan Hazineleri Serisi-Birinci Nesil Hikayeleri Çağrısına özgü olarak oluşturulan beş kişilik müstakil kurulu ifade etmektedir.

Yarışmanın Konusu

 1. 1961-1975 yılları arasında Türkiye’den Avrupa emek göçü kapsamında
  yurtdışına göç etme kararını alan birinci nesil göçmenlerin göç ettikleri ülkelerde yeni birer hayat inşa etmeye çalışırken yaşadıkları deneyimleri, anavatan ve mesken ülke ile kurdukları aidiyet ilişkilerini, birinci neslin belleklerinde yer edinen hikayeleri, kısacası
  birinci neslin göç hikayesini konu edinmektedir.
 2. Röportaj yapılan kişinin Türkiye’ye temelli geri dönüş yapmış olması başvuruya engel teşkil etmez.

Çalışma Sahası

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç İsviçre, Kanada, Norveç.

Başvuru Şartları

 • Bu çağrı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahibi kişiler, çifte vatandaşlarımız ve ilgili ülke vatandaşlarının katılımına açıktır.
 • Katılım için yaş veya ülke sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Katılımcılar bu çağrıya diledikleri kadar eserle başvurabilir. Bu çağrı kapsamında bir katılımcı, birden çok eser için ödül alabilir.
 • Başkanlık katılımcılardan çağrı kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri talep edebilecektir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması veya herhangi bir problem oluşması durumunda, problemin çözümüne yönelik Başkanlık ile iş birliğine girmemesi durumunda; katılımcı kural ihlali yaptığı gerekçesi ile bu çağrı kapsamından menedilir.
 • Röportajlar için çekimler minimum HD kalitesinde ve 16:9 olarak gerçekleştirilmelidir. Çekim detayları için web sitesinde detayları paylaşılan çekim kılavuzu esas alınmalıdır.
 • Tarafımıza iletilen röportajlarda ana dilin Türkçe olması gerekmektedir. Ancak çift dilli kullanımın gerektiği durumlarda diyaloğun Türkçe çevirisinin altyazı olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 • Röportajlarda yer verilen hatıralara ilişkin -varsa- dönem fotoğraflarının da başvuru sırasında tarafımıza iletilmesi beklenmektedir.

Gerekli Belgeler

 • Başvuru için katılımcıların sozlutarih@ytb.gov.tr e-posta adresine şartnamede belirtilen belgeleri ekledikleri bir başvuru maili göndermeleri gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri katılma koşullarını tamamlayabilmek için eserleri ile birlikte;
 • Eser sahibinin yüksek çözünürlükte 1 adet JPEG formatında fotoğrafı ve detaylı yazılı özgeçmişi ile iletişim bilgileri,
 • Eser sahibinin kimlik ya da pasaport önyüzü fotoğrafı,
 • Eser sahibi tarafından imzalanan şartname,
 • Röportaj yapılan kişinin yüksek çözünürlükte 1 adet JPEG formatında fotoğrafı ve detaylı yazılı özgeçmişi ile iletişim bilgileri,
 • Röportajın deşifresini iletmeleri gerekmektedir.
 • Başvuru sırasında belirtilen belgeler ve başvuru konusu eserin, başvuru sahibi tarafından “Google Drive” alanına yüklenerek, URL kodunun e-postaya eklenmesi gerekmektedir. URL kodu yüklenmeden önce erişim seçeneği olarak “bu bağlantıya sahip herkes” seçeneği işaretlenmelidir. Aksi halde bağlantıya erişim sağlamamız mümkün olmamaktadır.

Değerlendirme Kriterleri

 • Başkanlık bünyesinde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca, eser sahibinin şartnamede belirtilen standartlara uygun bir başvuru yapıp yapmadığına ilişkin bir inceleme gerçekleştirilir ve başvuru koşullarını sağlayan katılımcılara ön onaya ilişkin e-posta yoluyla bilgilendirme yapılır.
 • Ön onay alan eserler en fazla 20 iş günü içerisinde değerlendirilerek katılımcıya ödül almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin e-posta yoluyla ikinci bir bilgilendirme yapılır. Değerlendirme yapılırken şu kriterler dikkate alınacaktır:
 • Röportaj yapılan kişinin şartnamenin konusu olan birinci nesil göçmen olup olmadığı,
 • Röportajın çekim kılavuzunda belirtilen standartlara uygun olup olmadığı,
 • Anlatım dili ve kurgusu,
 • Röportajın özgün bir hikâyeye dayanması,
 • Anlatımın görsel ve işitsel niteliği
 • İletişim bilgilerinden kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 • Katılımcı bu eseri değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendirip ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Başkanlığa ait olduğunu kabul eder.

Yarışma Süreci

Bu çağrı, yarışma konseptinde olmayıp birinci neslin hikayelerini kayıt altına amaçlayan bir arşiv çalışması özelliği göstermektedir. Bu nedenle, her eser gönderildiği tarihten itibaren Değerlendirme Komisyonu tarafından müstakil bir değerlendirmeye tabi tutulur ve sonuçlar başvuru sahibinin başvuru sırasında kullanmış olduğu e-posta adresine münhasıran bildirilir.

Telif ile İlgili Hususlar

 • Eser sahibi, bu çağrı için gönderilen tüm bilgilerin doğruluğundan şahsen sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıyı bağlar.
 • Eser sahibi, eseri üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu, bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini, bu eserin yayımlanmasıyla yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve/veya lekelemediğini, içeriğin herhangi bir şekilde suç teşkil edecek unsurlar içermediğini ve kişisel bilgilerin ihlali kapsamına girmediğini teyit ve taahhüt etmektedir.
 • Eser üzerinde suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Tespit değerlendirmeden sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödül geri alınır.
 • Eser sahibi, söz konusu eserin, Başkanlık tarafından yer ve sayı sınırlaması olmaksızın süresiz kullanma, düzenleme, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Diğer Hususlar

 • Başkanlık şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Şartnamede yer almayan hususlarda takdir yetkisi Başkanlığa aittir.
 • Çağrıya başvuran tüm katılımcılar şartnamede yazan hükümleri kabul etmiş sayılır.

Yarışma İletişim

Katılımcılar, İnsan Hazineleri Serisi – Birinci Nesil Hikayeleri Çağrısı ile ilgili tüm soruları için sozlutarih@ytb.gov.tr e-Posta adresi aracılığıyla Başkanlığımız ile irtibata geçebilirler.

Yarışma Ödülleri

Başarılı Eserler: 4.000 TL

 • Bu çağrı neticesinde başarılı bulunarak ödül almaya hak kazandığı değerlendirilen her bir eser için 4000 TL ödül verilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödül, Başkanlık tarafından hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı
  durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Bu çağrıya eser gönderilmiş olması ödül almaya hak kazanıldığı anlamına gelmez.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi : 31 ARALIK 2020
Sonuçların Açıklanması: 2021

YTB İnsan Hazineleri Serisi Video Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ytb.gov.tr/haberler/yurtdisi-turkler-ve-akraba-topluluklar-baskanligi-ytb-emek-gocu-kahramanlarinin-hikayelerini-gelecek-kusaklara-tasiyor

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap