Asım’ın Nesli Film Festivali Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliğiyle, bilgi ve fazilet bakımından sürekli yenilenmeyi öneren ahlakı merkeze almak, genç nesiller için eleştirel medya okuryazarlığı kapasitesini bu yolla açığa çıkartmak amaçlarıyla Asım’ın Nesli Film Festivali Yarışması düzenleniyor. Ödüllü video yarışması başvuruları devam ediyor.

Asım’ın Nesli Film Festivali Yarışması

Düzenleyen:Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliği ile
Kategori:Kısa Film Yarışması, Video Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Öğretmenler ve Ortaöğretim (Lise) Düzeyinden Öğrenciler
Son Başvuru Tarihi:18 EYLÜL 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:13 EKİM 2023
Ödüller:Öğretmen
Kısa Film:
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 20.000 ₺
Belgesel:
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 20.000
Animasyon:
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 20.000 ₺

Öğrenci
Kısa Film:
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 20.000 ₺
Belgesel:
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 20.000
Animasyon:
Birincilik Ödülü: 40.000
Jüri Özel Ödülü: 20.000

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Amaç: I. Asım’ın Nesli Film Festivali, “Dijital Dünyada Din ve Ahlak” temasıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, 2023 yılında, bir serinin ilki olarak gerçekleştirilmesi planlanan eğitsel kültür-sanat girişimidir. Medyanın, bir araç-vasıta olmakla birlikte bir vasat-zemin ya da yeni bir mekân olma hüviyeti kazandığı günümüzde dijital mecralar, her türden insanî etkinliğin önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak, fiziksel mekâna gerek duymayan ama ona da yansıyan yeni sosyal ilişki biçimleri ve farklılaşan tecrübelerin açığa çıktığı sanal ortamlar değerlerden bağımsız değildir. Aksine ahlak ve maneviyat alanını etkileyen görünümler üretmektedir. O halde dijital çağda en önemli sorumluluklardan biri bilgi ve fazilet bakımından sürekli yenilenmeyi öneren ahlakı merkeze almak, genç nesiller için eleştirel medya okuryazarlığı kapasitesini bu yolla açığa çıkartmaktır. Bu amaca yönelen festival; “Dijital Ahlak”, “Mahremiyet”, “Aidiyet ve Kimlik”, “Adab-ı Muaşeret” ve “Dinî Enformasyon” alt temaları kapsamında görünür hale gelen sorunları olumlu yönde aşmayı; dijital araçları bilinçli, sorumlu ve saygılı biçimde kullanmayı ve yaparak, yaşayarak öğrenme pratiklerini film üretimleri yoluyla desteklemeyi hedeflemektedir. Bu yönüyle festival, öğretmen ve öğrencilerin akademik, meslekî, sosyal ve kültürel gelişimlerini çok yönlü, yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde destekleme misyonuna sahiptir.

Yarışmanın Konusu: I. Asım’ın Nesli Film Festivali “Dijital Dünyada Din ve Ahlak” temasıyla düzenlenecektir. Bu tema altında; Dijital Ahlak, Mahremiyet, Aidiyet ve Kimlik, Adab-ı Muaşeret ve Dinî Enformasyon alt temalarına uygun filmlerle yarışmaya başvurulabilecektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • I. Asım’ın Nesli Film Festivali belirlenen temalara ilişkin olarak kısa film, belgesel ve animasyon türündeki filmlerin başvurusuna açıktır.
 • Festivale gönüllülük esasına uygun olarak öğretmenler ve ortaöğretim (lise) düzeyinden öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen filmler öğretmen ve öğrenci filmleri olmak üzere iki kategoride değerlendirilir. Her iki kategoride, yarışmaya kabul edilen tüm türlerde birincilik ve jüri özel ödülü verilir.
 • Başvurular bireysel olarak veya grup halinde yapılabilir. Grup başvurularında, grup üye sayısı 3 kişiden fazla olamaz.
 • Öğrenci kategorisinde yapılan başvurularda danışman bir öğretmenin başvuru formunda belirtilmesi zorunludur. Aynı öğretmen birden fazla başvuruda danışman olabilir.
 • Seçici kurul (jüri) ve düzenleme kurulu üyelerinin birinci derece yakınları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya başvuramaz.
 • Aynı kişi/grup birden fazla eserle yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmayı düzenleyen kurum, engelli öğrencilerin katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami derece faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alacaktır. Bu tedbirler alınırken engelli öğrencinin engel durumu ve velisinin talepleri dikkate alınacaktır.
 • Eserler; “Dijital Ahlak”, “Mahremiyet”, “Aidiyet ve Kimlik”, “Adab-ı Muaşeret” ve “Dinî
 • Enformasyon” alt temalarından yalnızca birine odaklanmalıdır.
 • Başvuru sahibi/sahipleri, seçtikleri alt temaya ilişkin üretimlerini, kısa film, belgesel ve animasyon türlerinden yalnızca biri aracılığıyla gerçekleştirmelidir.
 • Daha önce ulusal ya da uluslararası başka festivallere/yarışmalara katılmış eserler de festivale katılabilir.
 • Başvurular, https://anesli.meb.gov.tr/adresinden gerçekleştirilir.
 • Başvuruda istenen materyaller:
 • Filmin 1080p HD “.mp4”, “.mov”, “.avi” ya da “.mpg” formatındaki son çıktısının indirme linki ve şifresi,
 • Filmden en az 5 adet fotoğraf (300 dpi, jpeg formatında ve en az 1920×1080 piksel boyutlarında),
 • Filmin en fazla 50 kelime olmak üzere sinopsisi,
 • Bireysel başvurularda başvuru sahibinin, grup başvurularında sorumlu başvuru sahibinin fotoğrafı (300 dpi) ve kısa özgeçmişi,
 • Festivale 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital formatta üretilmiş eserler katılabilir.
 • Tüm kategorilerde film süresi 30 dakikayı aşmamalıdır.
 • Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan filmlere Türkçe alt yazı eklenmesi zorunludur.
 • Başvuru formunda istenen bilgi, belge ve materyallerin eksik olması halinde başvuru kabul edilmez.
 • Başvuru sahipleri yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 • Başvuru esnasında verilen bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvuru sahiplerine aittir.
 • Festivale başvuran veya başvurusu kabul edilmeyen eser sahiplerine eserleri için herhangi bir ücret ödenmez.
 • Düzenleyici kurumlar, katılımcıların festival koşullarını ihlal etmesi durumunda söz konusu eserleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.

Başvuru Sahipleri

 • Yapımcısı/yönetmeni oldukları eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen ve devren) sahibi olduklarını,
 • Eserin sunulmasına ve eser ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduklarını,
 • Herhangi üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediklerini,
 • Hayatta olan/olmayan bir kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarını ihlal etmediklerini,
 • İçeriğin öncelikle Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini,
 • Gerçek ve tüzel kişi/kişilerin şahsi veya mülkiyet haklarını ihlalin söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

Telif (Kullanım) Koşulları

 • Festivale başvuran eser sahipleri filmleriyle ilgili her türlü telif hakkını (ses, müzik, görüntü vs.) almış kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderilen bütün eserler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılı, görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenecek sergilerde kullanılabilir.
 • Eserlerin telifi eser sahibine ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince eserlerin çoğaltma, işleme, yayma haklarını, dijital, kablolu, uydu, GSM, cep telefonu, internet ve diğer tüm sanal ortamlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın; işaret, ses ve görüntü nakline yarayan her türlü araçlarla temsil/umuma iletim, yayımlanma ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen haklarının kullanımı için Millî Eğitim Bakanlığına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni geri almayacağını ve eserlerin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir.
 • Yarışma sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren iki iş günü içinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne yazılı olarak gerçekleştirilir. Sonuçlara yapılan itirazlar değerlendirme kurulu tarafından 1 hafta içerisinde karara bağlanacaktır.
 • Filmler seçici kurula ve izleyicilere festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur.
 • Mücbir sebeplerden dolayı, gösterimlerin yapılamaması halinde festival yönetimi gösterim, yarışma ve diğer etkinlik programlarını iptal etme hakkını saklı tutar. Etkinlik ve gösterimlerin iptali durumunda başvurulardan doğabilecek haklar gelecek yıllara devredilemez.
 • Pandemi ve benzeri kısıtlamalardan dolayı gösterimlerin yasaklanması durumunda başvuru sahipleri, filmlerin festivale ait çevrim içi platformda gösterimini, kendilerine elektronik posta yoluyla iletilecek muvafakatnameyi onaylayarak kabul etmiş olurlar.

Değerlendirme Süreci

 • Eserlerin değerlendirilmesi, ön değerlendirme ve son değerlendirme olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.
 • Ön değerlendirmeyi yapan seçici kurulun uygun gördüğü eserler, son değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanır. Finale kalan eserler festival internet sitesi aracılığıyla ilan edilir.
 • Seçici kurul, son değerlendirme aşamasında her kategoride finale kalan eserler arasından birincilik ve jüri özel ödülü alacak eserleri belirler.
 • Birincilik ve jüri özel ödülü kazanan eserler ödül töreninde ilan edilir.

Değerlendirme Kriterleri

“Dijital Dünyada Din ve Ahlak” temasıyla düzenlenecek olan I. Asım’ın Nesli Film Festivali’ne başvuruda bulunulacak eserler aşağıda belirtilen ölçütler aracılığıyla değerlendirilecektir:

 • Festival Temalarıyla Uyumluluk (20 puan)
 • Festival Amacıyla Uyumluluk (20 puan)
 • Sanatsal Özgünlük (20 puan)
 • İçeriksel Özgünlük (20 puan)
 • Film Diline Uygunluk (20 puan)
 • Toplam Puan (100 puan)

Ekler

 • Öğrenci Başvuru Formu
 • Öğretmen Başvuru Formu
 • Basit Lisans Sözleşmesi ve Telif Hakkı Formu
 • Aydınlatma Metni
 • Açık Rıza Onay Formu
 • Veli İzin Belgesi Formu (18 Yaşından Küçükler İçin)
 • Yetişkinler İçin Ses-Görüntü Kayıt Rıza Beyanı
 • 18 Yaşından Küçükler İçin Ses-Görüntü Kayıt Rıza Beyanı

Son Hükümler

 • Millî Eğitim Bakanlığı adına Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Festivale başvuru yapan adaylar şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Seçici Kurul

Öğretmen Kategorisi Jüri Üyeleri

 • İhsan KABİL – Yazar, Sinema Eleştirmeni
 • Ali Osman EMİROSMANOĞLU – Yönetmen, Yapımcı, Senarist
 • Nazif TUNÇ – Yönetmen, Yapımcı, Senarist
 • Yeşim TONBAZ GÜLER – Sinema Yazarı
 • Emre KARAPINAR – Yapımcı, Yönetmen

Öğrenci Kategorisi Jüri Üyeleri

 • Bünyamin YILMAZ – AA Kültür Sanat Editörü
 • Abdulhamit GÜLER – Film Yapımcısı
 • Ahmet SÖNMEZ – Yönetmen
 • Muhammet UYAR –Sinema Yazarı
 • Seyid ÇOLAK – Yönetmen

Yarışma İletişim

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Telefon: 0312 413 25 89/ 413 25 92 / 413 35 35
Belgegeçer: 0312 223 85 76
Adres: Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü F/Blok
06560 Yenimahalle/Ankara
Ayrıntılı bilgi için: https://anesli.meb.gov.tr/

Asım’ın Nesli Film Festivali Yarışması Ödülleri

 • Ödüller bireysel başvurularda başvuru sahibine, grup başvurularında sorumlu başvuru sahibine verilir.
 • Derece kazanmaya değer eser bulunmadığı takdirde ilgili kategoride ödül verilmez.
 • Para ödüllerine ait vergi kesintilerinde ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Öğretmen
Kısa Film:
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 20.000 ₺
Belgesel:
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 20.000
Animasyon:
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 20.000 ₺

Öğrenci
Kısa Film:
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 20.000 ₺
Belgesel:
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 20.000
Animasyon:
Birincilik Ödülü: 40.000
Jüri Özel Ödülü: 20.000

Jüri Özel Ödülü: “Mevcut değerlendirme kriterleri kapsamında yeterli puanı alamayan ancak istisnai nitelikleri nedeniyle desteklenmesi önerilen seçili yapımlara jüri özel ödülü verilecektir”

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 18 EYLÜL 2023
Seçici Kurul Değerlendirmesi ve Sonuçların İnternet Sitesinden Paylaşılması: 13 EKİM 2023
Ödül Töreni: Ekim 2023

Asım’ın Nesli Film Festivali Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://anesli.meb.gov.tr/index.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap