Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Küçükçekmece Lagünü Havzası’nın sosyo-ekolojik bir sistem olarak kent kurgusu içerisindeki varlığını öne çıkaracak özgün planlama ve tasarım fikirlerinin ortaya konulması amaçlarıyla Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması

Düzenleyen:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
Dairesi Başkanlığı
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:T.C. Kimlik Numarası sahibi, 1 Ocak 2004 tarihinden önce doğmuş
tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:17 EKİM 2022 Saat: 23.59
Sonuç Açıklanma Tarihi:KASIM 2022
Ödüller:Eşdeğer Başarı Ödülü: 120.000 ₺ (3 Adet)
Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması

“Toprağın canlı bir topluluk oluşu ekolojinin temel kavramıdır ama toprağın sevilmesi ve sayılması etiğin bir uzantısıdır” Aldo Leopold, A Sand County Almanac (1949)

Günümüz kentleşme pratiğinin en çarpıcı karakteristiklerinden biri doğa ile olan karşılaşmalardaki diyalektik ilişki biçimidir. Doğa-kent, insan-doğa, doğa-kültür, kent-kır; endüstri dönemi öncesinden başlayan ve doğa felsefesini yazma sürecinde karşımıza çıkan söz konusu karşıtlıklar insan yaşamını diğer varlıkların yaşamından ayıran kalıplarla çevreye yaklaşma eğiliminin bir göstergesidir. Böylesi bir yaklaşım, antroposen çağın baskın türü olarak, doğasından uzaklaşmış, çevreye yönelik her türlü inşa eylemini meşru kılan kapital sistemi yöneten, sosyal örgütlenme ağlarının varlığı ile vücut bulan ve doğayı türlü çeşitli eylemleri ile dönüştüren insanın rolünü net bir şekilde tanımlar. Sonuç olarak birbiri ardına gelen çevre problemleri, kaynak tüketimi, doğal yaşam döngülerinin bozulması, ekolojik açıdan fakirleşme, yaşam çevrelerinin doğal kimlik değerlerinden yoksun bir şekilde suni olarak üretilen peyzaj alanlarıyla desteklenmesi yolu ile yerel ekosistemlerin yapısının değiştirilmesi “ortak değerimiz” olan doğanın korunmasına yönelik yaklaşımları gündeme getirir. Ancak bu noktada, doğa koruma felsefesinin kentleşme pratiği ile nasıl entegre edileceği, kentsel sistemlerin doğayı metalaştırmadan tüm süreçleri ile birlikte yaşayan canlı bir metabolizma olarak bu yaşayan sisteme nasıl entegre olabileceği, kaybedilmiş alanların nasıl geri kazanılacağı ve sürdürülebilir bir gelecek için değerler sisteminin nasıl geliştirileceği, üzerinde düşünülmesi gereken konular olarak ön plana çıkar.

Küresel ölçekte geçerli olan söz konusu durum tespitleri ve çözüm arayışları özellikle insanoğlunun en büyük başyapıtı olan metropoliten kentlerin ortak sorunu haline gelmiştir. Makro ölçekten mikro ölçeğe farklı karakterdeki birçok havzayı barındıran, başka bir deyişle, bir havzalar şehri olan İstanbul özelinde konu daha da kritik hale gelmektedir. Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması, güncel kentleşme pratiğimizi, İstanbul için kritik öneme sahip olan bir su yüzeyini ve ilişkili sistemlerini ortak değerlerimiz üzerinden tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Yarışma, havza kavramını, sadece su sistemini tarif eden coğrafi bir oluşum olarak değil, içinde kentsel ve yabanıl yaşamın var olabileceği sosyo-ekolojik bir sistem olarak ele almaktadır. Bu yönüyle yarışma, Küçükçekmece lagününü kıyı çizgisi ile sınırlandırmadan doğal halinde barındırması gereken tüm bağlantısallıkları içeren, çok ölçekli yaşayan bir sistemin parçası olarak doğanın yeni kentleşme pratiği içerisindeki kritik rolüne vurgu yapan, bir su lekesi olmasının ötesinde kenti, doğayı, kültürü ve tarihi buluşturan bir yaşam alanı olarak kurgulanması yönünde yarışmacıları fikir üretmeye davet etmektedir.

Yarışma, lagünün kentsel altyapılarla kurduğu ilişkiyi sorgulayan, ekolojik ve kültürel potansiyelleri havza bütününde ele alan, lagünü bir yaşam alanı olarak zengin içeriklerle yorumlayan, ekolojik restorasyon / ıslah / iyileştirme yöntemlerini tasarım ile buluşturan, bu yönüyle yenilikçi bir tavır sergileyen çağdaş planlama ve tasarım yaklaşımlarını ortaya koyan projelerin arayışındadır.

Yarışmanın Gerekçesi

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak ve iklim değişikliği ile mücadele için sağlıklı ekosistemlere ihtiyacımız var: küresel sıcaklık artışını azaltmanın % 37’sini sağlıklı ekosistemler sağlayabilirler” Antonio Guterres (2019)

Yaşadığımız binyıl kentleşme-baskın bir dönem olup “antroposen çağ” olarak adlandırılmakta ve insanlığın karşı karşıya olduğu pek çok mücadele alanı kentleşmenin neden olduğu dışsallıklarla ilişkilendirilmektedir. Ancak sınır tanımayan kentleşme dışsallıklarıyla mücadelede yine en temel kaynak olarak doğal sistemlere / ekosistemlere vurgu yapılmakta ve halihazırda var olan doğal sistemlerin iyileştirici rolü öne çıkarılmaktadır. 1990’lı yıllarla birlikte hızla kentleşen dünyada “kentsel sürdürülebilirlik” önem kazanmış ve “eğer sürdürülebilirlik gerçekleşecekse bunun ancak kentsel alanlarla başarılabileceği”nin altı çizilmiştir (HABITAT, 1996). Bunu ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde, eğer Türkiye’de sürdürülebilir gelişme olacaksa bunun yolu İstanbul’dan geçmelidir.

Diğer yandan dünyada ve ülkemizde SKA’lara ulaşılması konusunda yeterince başarı kaydedilemediği, bu nedenle eyleme geçilmesi gerektiği önemle vurgulanmaktadır (Guterres, 2022). Ulusal kalkınma politikalarımızda yer alsa da; SKA’ları destekleyen yerel eylemlerden ziyade ekonomi ağırlıklı yerel politikalar öne çıkmakta ve bu gelişmeler ekolojik açıdan hassas alanları geri planda bırakmakta, bozmakta ve kimi zaman yok etmektedir.

Son yıllarda küresel politikaların öncelikli gündemi olan “iklim değişikliği ile mücadele, kentsel sürdürülebilirlik ve doğal afetlerle mücadele” konusunda da kentleşmenin etkileri ve kentsel ekosistemlerin rolü önem kazanmaktadır (BM, 2016). BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de vurguladığı gibi iklim değişikliği ile mücadelede var olan ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin bu problemle mücadelede %37 iyileştirici role sahip olduğu ifade edilmektedir (UNFCC, 2019). İklim değişikliği ve neden olduğu iklimsel anormalliklerle (aşırı sıcaklar, yağışlar, hidrometeorolojik afetler vb.) mücadelede, su kaynakları ve sulak alan sistemlerinin katkısı öne çıkmaktadır.

Küçükçekmece Lagünü pek çok sucul ve karasal canlı türüne (flora ve fauna olarak) yaşam ortamı sunarken, sahip olduğu ekolojik işlevlerle insan yaşam alanlarının da yaşanılabilir olmasını olumlu yönde etkilemekte; yanı sıra havzası İstanbul’un kentsel gelişimine dair tarihsel süreç içinde taşıdığı özgün ve eşsiz kültür varlığı değerleriyle de öne çıkmaktadır. 1980’li yıllara kadar İstanbul Metropoliten Alanı için içme suyu sunan bir havza iken; günümüzde kontrolsüz ve plansız kentleşme baskıları yanı sıra sanayi alanlarının getirdiği kirleticilerin de etkisi ile ciddi düzeyde kirlilikle karşı karşıya kalmış; bu süreçte kentleşme baskısı altında olsa da alanda evrensel düzeyde öneme sahip kültür varlıkları envanteri elde edilmiştir. Ancak bilimsel araştırmalar havzanın ekolojik yapı niteliklerinin ciddi düzeyde alarm verdiğini ortaya koymaktadır. (Sönmez vd., 2022). Bununla birlikte bilimsel çalışmalar Küçükçekmece Lagün Havzası’nın ekolojik yapısındaki ciddi bozulma karşısında alınabilecek önlemler ve göl ile havzasının ekolojik yapı niteliklerinin iyileştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilecek doğa ile uyumlu yaratıcı ve pratik ekolojik müdahaleler ve sağlıklaştırma yaklaşımları olabileceğini desteklemektedir.

İstanbul’un pek çok yapılaşmamış alanının sahip olduğu doğal ve sosyo-ekolojik yapı ile kültürel niteliklere özgü değer’in ekonomik baskıların gölgesinde kalarak değersizleşmesi ve bu yolla küresel gündemdeki çevresel bozulma ve doğal kaynak kaybı ile ilgili sorunun İstanbul’un geleceğine taşınması, Küçükçekmece Lagün Havzası için de söz konusudur (İBB, 2012). Gerekli ve zamanında çözüm üretilmemesi halinde benzer çevresel, kültürel ve hatta sosyal yapıya yönelik kentsel adaletsizlik konusunun Küçükçekmece Lagünü Havzası’nda da yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle Küçükçekmece Lagünü Havzası’nın sürdürülebilir, sağlıklı ve adil (sosyal ve çevre etiği bakımından adalet) mekansal koruma / sağlıklaştırma / gelişme / dönüşüm kararlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır.

Küçükçekmece Lagünü Havzası, İstanbul Metropoliten Alanı’nın yeşil-mavi altyapısında sahip olduğu doğal yapı özellikleriyle önemli bir bileşendir. Alan, İstanbul’un sahip olduğu farklı habitat alanlarının (ormanlar, fundalıklar, çayır-meralar, sulak alanlar, karasal sular, kıyılar, kayalıklar, adalar ve işlenmiş / tarım alanlarının) pek çoğunu temsil etmektedir. Bu nedenle de İstanbul Metropoliten Alanı içindeki konumu ile eklemlendiği makro-ölçekteki ekolojik bütünlük Yarışma Alanı’na İstanbul’un kentsel alanı, bölgesi ve ulusal ölçekte önemi olan roller yüklemektedir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında Küçükçekmece Lagünü Havzası ile yakın çevresine ilişkin geliştirilecek önerilerin aşağıda belirtilen ilkeleri dikkate alması beklenmektedir;

 • Kentsel alan bütününde ve farklı ölçeklerde söz söyleyebilmesi,
 • Alanın ekolojik bağlantılılığını,
 • Sosyo-ekolojik ilişkiselliğini,
 • Ekolojik-sosyal-kültürel sürdürülebilirliğini,
 • İklim değişikliğine uyumunu,
 • Doğal, sosyo ve kültürel yönleriyle karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirmesi,
 • Alanı etkileyen, alandan etkilenen ilgi gruplarını nelerin beklediğine yönelik öngörü geliştirmesi,
 • Alana özgü “değer”lerin ve mekanın zamansal / fiziksel / sosyal çok-katmanlılığının sürdürülebilirliğini dikkate alması,
 • Doğa, kültür ve sosyal boyutlarıyla etik yaklaşımı barındırması,
 • Yaratıcı ve evrensel planlama yaklaşımlarını benimsemesi,
 • Ekolojik planlama ve tasarım ilkelerini temel alması.

Yarışmacılardan Beklentiler

 • Yukarıda belirtilen genel ilkeler ışığı altında Küçükçekmece Lagünü Havzası için geliştirilecek önerilerde yarışmacılardan beklentiler aşağıda belirtildiği gibidir;
 • Havza’yı çok katmanlı bir yaşam alanı olarak ele alan gündelik yaşam senaryolarının kurgulanması ve temsili,
 • Mevcut kentleşme pratiği içerisinde Küçükçekmece lagününün varlığını öne çıkaran kavramsallaştırmalar yolu ile bir manifesto geliştirmesi,
 • Kentlinin su ve toprakla olan ilişkisini yeniden kurgulanmasına hizmet edecek bağlantısallıkların planlanması ve tasarımı,
 • Hassas ekosistemlerin varlığını kabul eden, koruma-kullanma dengesini gözeten zengin kamusal içeriklere sahip mekânsal kurguların geliştirilmesi,
 • Kentsel gelişim ve lagün ilişkisine yönelik işlevsel, ekolojik ve sosyal açıdan zengin içeriklerin üretilmesi,
 • Sürdürülebilir gelişime yön vermek üzere süreç temelli bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesi
 • Küçükçekmece lagünü ve yakın çevresinin arkeolojik, doğal ve kültürel peyzaj değerlerini açığa çıkaran bütüncül lagün sisteminin geliştirilmesi,
 • Lagün ve yakın çevresini ekosistem bütünlüğü içerisinde ele alan, sucul ve karasal ekosistemler ve geçiş alanlarına özel koruma / iyileştirme / ıslah / restorasyon önerilerini tasarım kararları ile buluşturması, bu yönüyle de önerinin yenilikçi olması,
 • Makro ve mikro ölçeklerde mekânsal, sosyal, kültürel ilişkiselliklerin tutarlı bir şekilde ele alınması ve planlama / tasarım sürecine aktarılması,
 • Önerilen planlama yaklaşımlarının / kararlarının çalışma alanına özgü değerler üzerinde yaratacağı etkinin stratejik, doğal ve sosyal boyutları ile ele alınması ve etkinin var olan durumdan daha olumsuz mekansal niteliklere dönüşmemesi yolunda senaryolarla “etki analizi”nin ortaya konulması.

Yarışmanın Amacı

Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması ile yarışmaya konu olan alanın, sosyo-ekolojik bir sistem olarak kent kurgusu içerisindeki varlığını öne çıkaracak özgün planlama ve tasarım fikirlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Geliştirilen proje fikrinin, Küçükçekmece Lagünü’nü havza ölçeğinde değerlendirmesi ve alanın çok katmanlı yapısını ekosistem bütünlüğü ve çeşitliliğininin tüm bileşenleri ile birlikte sosyal ve kültürel değerler çerçevesinde tartışması beklenmektedir.

Bu kapsamda su sisteminin yaşamsal değerini kentsel bağlam içerisinde yorumlayan; bu yönüyle de kentleşme pratiğinin geleceğine ışık tutabilme potansiyeli olan; bilim ve tasarımı yenilikçi yaklaşımlar ile buluşturabilen; nitelikli, özgün ve kamusal değer üreten projelerin ve müelliflerin saptanması hedeflenmektedir.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı İstanbul ili Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri içinde yer alan Küçükçekmece lagünü havzasıdır. Yarışmanın konusu Küçükçekmece lagünü havzası ve kentsel etkileşim bölgesini tanımlanan ilkeler çerçevesinde yeniden ele alan fikir projesinin hazırlanmasıdır.

Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması Başvuru Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım sağlanabilir. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak ve 1 Ocak 2004 tarihinden önce doğmuş olmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp, yarışmanın web adresinden kayıt yaptırmak (Ekip olarak katılanlardan, müelliflerden bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) şartname bedeli ödeyerek yarışmanın web adresindeki kayıt bölümünden (konkur.istanbul/kucukcekmece/kayit) kayıt yaptıracaklardır.
 • Yarışma şartname bedelinin “KUCUKCEKMECE, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Bu dekont yarışmanın web adresindeki kayıt bölümüne ek olarak yüklenecektir.
 • Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi“ olarak belirtilen gündür.
 • Yukarıdaki şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Aşağıda detaylı olarak belirtilen tüm bilgi ve belgeler yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak ulaşılabilir olacaktır.

 • Yarışma Şartnamesi (pdf)
 • Şartname Ekleri
  • Yarışma Alanına İlişkin Bilgi ve Belgeler
   • Halihazır (dwg)- 1/5000
   • İmar Planı
   • Mülkiyet Durumu
   • Yarışma Alanına İlişkin Özet Rapor
   • Ortofoto (tif)
   • Fotoğraflar (jpg)
   • Drone Görüntüleri (yarışma web adresinden görüntülenebilir)
   • Okuma Önerileri
   • Kültür Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları
  • Ekip Listesi Altlığı (docx)
  • Yarışma Şartları ve Ekip Temsilcisi Kabul Belgesi (docx)

Yarışmacılardan İstenenler

Aşağıda detaylı olarak açıklanan proje ve eklerin tamamı dijital olarak teslim edilecektir.

Özet Pafta – A0

Öneri tasarımın bağlamını, yarışma alanı ve yakın çevresine ilişkin temel yaklaşımı ve yarışma alanı için tasarlanan öneriyi anlatacak kadar görsel ile en fazla 500 kelimeden oluşan metinsel açıklamaları içeren bir özet tanıtıcı pafta hazırlanacaktır.

 • , PDF ve JPG formatında teslim edilecektir.

Proje Kitapçığı – A3

Proje kitapçığı tasarıma dair genel yaklaşım ve stratejik kararları, ölçekler arası ilişkileri ve tasarım önerisini farklı boyutlarıyla kapsayan tüm tasarım yaklaşımının bütüncül olarak aktarıldığı bölümdür.

Proje kitapçığı, yatay A3 boyutunda, en az 150 dpi çözünürlüğünde, PDF formatında ve en fazla 20 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Esnek olmakla beraber yarışmacıların aşağıda tanımlanan içerikler doğrultusunda araştırma, tasarım ve önerilerini ifade etmeleri beklenmektedir.

 • Yarışmacıların alana ilişkin genel yaklaşımlarını ifade edecekleri en çok 1000 kelimeden oluşan bir metin
 • Havza bütününe yönelik ölçek ve anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği şemalar, diyagramlar, haritalamalar, havza yaşamına ilişkin önerilerin aktarıldığı çizim ve/veya görseller vb.
 • Küçükçekmece lagünü havzası için önerilen yaşam senaryolarını ve fikri en iyi anlatacak şekilde yarışmacıların kendi belirleyecekleri odak alanlara ait tasarım önerileri, yer ve mekâna ait temsiller – serbest ölçekli odak alan şemaları; plan, kesit, görsel ve kolajlar
 • Yarışmacıların, şartname kapsamında tarif edilen çok katmanlı ve boyutlu sorunlara ve kendi tarif edecekleri konulara ilişkin serbest anlatımlar, kolajlar, çizimler ya da üç boyutlu görselleştirmeler

Bu kitapçığın, alanın katmanlı yapısına karşılık gelebilecek çok disiplinli bir anlayışla hazırlanması, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarının teknik boyutuyla sınırlı kalmayan bir çerçeve ortaya koyabilmesi beklenmektedir.

Video

Projenin anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere hazırlanacak video, en fazla 2 dakika uzunluğunda olmalıdır. Bu dosya AVI ve MP4 formatlarında (en az 720p çözünürlükte) kaydedilecektir. Rumuz sadece dosya adında kullanılacak, videonun içinde ayrıca yazılmayacaktır.

Yer Görme

Bu yarışmada yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

 • Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:
 • Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
 • Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar.
 • Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan (görsel, işitsel ve kimliği tanımlayıcı) ve işaret bulunan projeler.
 • Şartnamede belirtilen teslim tarihinden geç teslim edilen projeler.

Kimlik Zarfı

Kimlik zarfı ayrı bir dosyada aşağıda tanımlanan şekilde, “rumuz_kimlik_zarfi” veya “rumuz_kimlik_zarfi_acilabilir” şeklinde isimlendirilerek teslim edilmelidir. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden, yarışmada derece ve satın alma kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarfı dosyasına “AÇILABİLİR” ibaresini eklerler. Dosya isminde “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve satın alma kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

Kimlik zarfı içinde bulunması gerekenler:

Ekip Listesi

Ekip üyesinin yarışmadaki rolü, adı – soyadı, mesleği.

(Eklerde örneği verilen belge kullanılmalıdır. Bu listede müellif olan tasarımcı / tasarımcılar varsa danışman ve yardımcılar yer almalıdır. Ekip olarak katılım halinde müelliflerden seçilen ekip temsilcisi ayrıca belirtilmelidir.)

Yarışma Şartları Kabul Belgesi

Tüm tasarım müelliflerinin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge. (Eklerde örneği verilen belge kullanılmalıdır. Bu belge ekibin tüm müellif üyeleri tarafından ayrı ayrı verilecektir.)

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen zamandan önce dijital olarak, yarışmanın web adresindeki (konkur.istanbul/kucukcekmece) teslim bölümünden (konkur.istanbul/kucukcekmece/teslim) aşağıdaki gibi teslim edilecektir:

Dijital Teslim Dosyası

Dijital teslim dosyası isimlendirmesi ve içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

“rumuz” olarak isimlendirilen dosya içinde 2 adet dosya bulunmalıdır.

1. “rumuz_proje” olarak isimlendirilen dosyanın içinde istenenler aşağıdaki belirtildiği şekilde dosyalanarak teslim edilmelidir.

 • ismiyle özet A0 pafta, en az 150 dpi çözünürlüğünde PDF ve JPG
 • ismiyle A3 proje kitapçığı, en az 150 dpi çözünürlüğünde PDF
 • dosyasında pafta ve kitapçıkta kullanılan tüm görseller, orijinal ebatlarında, 300 dpi çözünürlüğünde JPG ya da PNG
 • dosyasında video AVI ve MP4 formatlarında

2. “rumuz_kimlik_zarfi” veya “rumuz_kimlik_zarfi_acilabilir” şeklinde isimlendirilen dosya, şartnamenin 11. maddesine göre düzenlenerek teslim edilmelidir.

Sergi Yeri ve Zamanı

Projeler İdare’ye ait konkur.istanbul web adresinde dijital olarak sergilenecektir. Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Projelerin Geri Verilme Şekli

Projeler dijital olarak teslim edileceği için geri verilmeyecektir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları

 • Yarışmacılar 6 (altı) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.
 • Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
 • Rumuzlar sadece dosya ve klasör isimlerinde yazılacak; pafta, kitapçık, video gibi belgelerin içine yazılmayacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Arif Gürkan ALPAY, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
 • Yasin Çağatay SEÇKİN, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
 • Meriç ALBAY, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Öğretim Üyesi
 • Şengül AYDINGÜN, Bathonea Antik Liman Kenti Kazı Başkanı
 • Doğanay TOLUNAY, Orman Mühendisi

Asli Jüri Üyeleri

 • Ömer Selçuk BAZ, Mimar
 • Meltem ERDEM KAYA, Peyzaj Mimarı (Jüri Başkanı)
 • Süreyya İSFENDİYAROĞLU, Doğa Bilimci
 • Nüket SİVRİ, Deniz Bilimci
 • Azime TEZER, Şehir Plancısı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Elif ÇELİK TANGÖR, Mimar
 • Eda EKİM YILMAZ, Peyzaj Mimarı
 • Emrah ÇORAMAN, Doğa Bilimci

Raportörler

 • Mutlu BAŞVER, Peyzaj Mimarı
 • Başak ÇELİK, Mimar
 • Hadiye Nur ERK, Çevre Mühendisi

Raportör Yardımcıları

 • Zühal ATALAY, Çevre Mühendisi
 • Halenur Hande BABACAN, Orman Mühendisi
 • Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları konkur.istanbul web adresinde yayınlanacaktır.

Kolokyumun Yeri

Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İstanbul Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.

Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm yanıtlar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca İdare’nin resmi internet sitesinde açıklanacaktır.

Hak ve Sorumluluklar

Derece ve satın alma kazanan tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabidir. Taraflar bu kanunun hükümlerine uyar ve bu konuda kendilerine düşen yükümlüleri yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Yarışma İletişim ve İdare Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı

Adres: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası

Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1

34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL

E-posta: kucukcekmece@konkur.istanbul

Web adresi: konkur.istanbul/kucukcekmece

Twitter: twitter.com/konkuristanbul

Banka Hesap Bilgisi:

Şubeden yapılacak ödemeler;

ING ve Denizbank şubelerinden 99010 EDTS koduyla

Havale, EFT veya FAST ile yapılacak ödemeler;

ING, TR47 0009 9004 5746 4000 100008, 99010 EDTS koduyla

Denizbank, TR64 0013 4000 0032 0927 300036, 99010 EDTS koduyla

(Banka alıcı adının gerektiği durumlarda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” kullanılabilir.

Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması Ödülleri

Eşdeğer Başarı Ödülü: 120.000 ₺ (3 Adet)
Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺ (3 Adet)

Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 17 EKİM 2022 Saat: 23.59

Sonuç Açıklanma Tarihi: KASIM 2022

Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://konkur.istanbul/kucukcekmece/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap