SERKA 7. Kısa Film ve Belgesel Yarışması

1.297

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından, Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik değerlerin tanıtılması amacıyla SERKA 7. Kısa Film ve Belgesel Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film ve belgesel yarışması başvuruları devam ediyor.

SERKA 7. Kısa Film ve Belgesel Yarışması

Düzenleyen:Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)
Kategori:Kısa Film Yarışması, Film Yarışması, Belgesel Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:1 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:10 ARALIK 2021
Ödüller:Kısa Film ve Belgesel kategorileri olmak üzere iki ayrı kategoride:
Birincilik Ödülü: 6.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500 ₺

Seçici Kurul tarafından gerekli görülürse:
Jüri Özendirme Ödülü: 1.000 ₺
SERKA Özendirme Ödülü: 1.000 ₺

Yarışma Teması

Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda tema sınırlaması bulunmamaktadır.

SERKA 7. Kısa Film ve Belgesel Yarışması Katılım Koşulları

 1. 7. Kısa Film ve Belgesel Yarışması’na katılacak eserin tamamı Serhat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars illerinden en az birinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 2. Yarışma, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) çalışanları ve birinci dereceden akrabaları dışında yurt içinden veya yurt dışından herkese açıktır. SERKA’dan alınan görüntülerle yarışmaya başvuru yapılamaz.
 3. Yarışmaya 1 Ocak 2019 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir.
 4. Yarışma kapsamında SERKA’ya sunulacak olan eserin daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara/festivallere katılmış olması engel değildir ancak bu yarışmalardan ödül almamış olması gerekir.
 5. Ödül alıp almamasına bakılmaksızın, SERKA’nın geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğu kısa film ve belgesel yarışmalarına başvurmuş yapımlar bu yarışmaya tekrar katılamaz. Yarışmaya animasyon film ile başvurular kabul edilmeyecektir.
 6. Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 (iki) eserle başvuru yapabilir. İki eserle tek bir yarışma dalına başvuru yapılabileceği gibi, birer eserle her iki dala da başvurulabilir. Yarışmacılar, her film veya belgesel için ayrı ayrı form doldurup filmle birlikte göndermelidir.
 7. Yarışmaya Kısa Film dalında başvuracak eserlerin 15 (on beş) dakikayı ve Belgesel dalında başvuracak eserlerin ise 30 (otuz) dakikayı aşmaması gerekir.  
 8. Kısa Film/Belgeselde kullanılan dil, (Türkçe dâhil) Türkçe altyazılı olmalıdır.
 9. Yarışma başvurusu yalnızca bir kişi (yönetmen veya yapımcı) tarafından yapılabilir. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 10. Filmler, yarışmaya DVD formatında, 3 (üç) kopya olarak teslim edilmeli; kopyaların her birinin üzerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, filmin türü yazılmalıdır (DVD kopyaları iade edilmeyecektir).
 11. Yarışmacılar, katılım sağladıkları film ve belgesellerin kendilerine ait olduğunu ve telif haklarını ve bağlantılı haklarını SERKA’ ya  devrettiklerini gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan etmektedirler. Bu devirden dolayı yarışmacı herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. SERKA, ödüle değer bulunan ve bulunmayan tüm eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, organizasyonlarda vb. her türlü tanıtım ve her türlü yayınlarda kullanma, çoğaltma, yayma, gösterme ve medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahiptir. Başvurulan eserlerin, aynen, ham veya işlenmiş halleriyle ya da serbestçe kesilmek, birleştirilmek, işlenmek, değiştirilmek suretiyle çoğaltma, yayma ve yayınlama hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde, üçüncü kişilere devretme hakkı da dahil olmak üzere SERKA’ya devredilmiştir. Yarışmaya eser gönderenler açık beyanı ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar”

12. Yarışmaya katılan film ve belgesellerin herhangi bir bölümünde üçüncü kişilere ait ses/görüntülerin yer alması durumunda ilgili kişilere gerekli aydınlatmaların yapılması, 6698 Sayılı Kanun ya da sair mevzuat uyarınca gerekli olan ve SERKA’nın işbu şartnamede belirtilen haklarını tamamen ve eksiksiz  olarak kullanmasına hukuken izin verecek şekilde rıza/muvafakat/izinlerin alınmış olması yarışmacının sorumluluğundadır. Bu konuda doğabilecek her türlü sorunlarda maddi veya manevi tazminat / hak ve alacak talebinde bulunacak üçüncü şahıslarla hukuki uyuşmazlıklarda, sorumluluk tek başına başvuru sahibine (yönetmen veya yapımcı) aittir.”

13. İşbu şartnamenin 11. ve 12. Maddelerinde belirtilen hususlar nedeniyle üçüncü kişilerden alınması zorunlu bulunan her türlü izin ve muvafakat, Serhat Kalkınma Ajansı’na işbu şartname uyarınca belirlenen tüm kullanım haklarını sağlayacak şekilde temin edilerek başvuru dosyasına eklenmek zorundadır.”

14. Başvuru belgelerinde ilgili yerlere konmak üzere filmin ve yönetmenin birer adet fotoğrafının konulması, yönetmenin özgeçmişi ve filmin özetinin yazılması (en fazla 100 sözcük) talep edilmektedir. Bu bilgiler filmle birlikte DVD’ye kaydedilmiş olarak gönderilmelidir. Yarışmacılar, dereceye giren filmlere ödüllerin havale edileceği yönetmen veya yapımcının banka bilgilerini de başvuru sırasında bildirmelidir.

15.Filmler, Yarışma Yürütme Kurulu adresine en geç 01 Aralık 2021 Çarşamba günüsaat 17.00’yekadar elden veya kargo ile teslim edilmelidir. Gönderim bedeli katılımcılara aittir. Posta ve kargo hizmetlerinden kaynaklanacak gecikme ve hasarlardan Serhat Kalkınma Ajansı sorumlu değildir. 

16.Şartnamenin ilgili maddelerindeki koşulları yerine getirmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

17.Başvuru formu ve diğer dokümanlar, www.serka.gov.tr adresindeki duyurular kısmından indirilebilir.

Yarışma Değerlendirme

 • Ön Değerlendirme, Yarışma Yürütme Kurulu içerisinden veya Yarışma Yürütme Kurulu’nun seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön Değerlendirme, yarışmaya gönderilen kısa film ve belgesellerin başvuru koşullarına uygunluğunu denetler.
 • Seçici Kurul (Jüri), Yarışma Yürütme Kurulu tarafından sinema sanatçıları, sinema yazarları, film yapımcıları, belgeselciler, akademisyenler ve sinemayla doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan diğer dallardaki kişiler arasından oluşturulur.
 • Seçici Kurul, kararlarını salt çoğunlukla, yazılı ve imzalı olarak verir.
 • Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler arasından değerlendirme yapar ve dereceye giren ilk üç esere ödül verir.
 • Yarışma kapsamında değerlendirilen film/belgesellere Seçici Kurul gerekli görürse Jüri Özendirme Ödülü olarak 1.000 TL ve SERKA Özendirme Ödülü olarak 1.000 TL ödül verebilir.
 • Yarışma Yürütme Kurulu içinden, oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçici Kurul toplantısında yer alır.

Yetki

 • Ön Değerlendirme Kurulu ve Seçici Kurul’un kararları kesindir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. 
 • Katılımcılar, başvuru formunu imzalayarak, yarışma şartnamesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.
 • Bu şartname kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Serhat Kalkınma Ajansı adına Yarışma Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yarışma İletişim

Serhat Kalkınma Ajansı

Yarışma Yürütme Kurulu

Telefon: 0 474 212 52 00

E-posta: info@serka.gov.tr

Adres:

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı,                 

SERKA 7. Kısa Film ve Belgesel Yarışması 

Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 69 /  KARS

SERKA 7. Kısa Film ve Belgesel Yarışması Ödülleri

Kısa Film Yarışması

Birincilik Ödülü: 6.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500 ₺

Belgesel Yarışması
Birincilik Ödülü: 6.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500 ₺

Seçici Kurul tarafından gerekli görülürse:
Jüri Özendirme Ödülü: 1.000 ₺
SERKA Özendirme Ödülü: 1.000 ₺

Ödüller, bütün vergileri Ajans tarafından karşılanmak üzere net tutar olarak ödenecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 ARALIK 2021

SERKA 7. Kısa Film ve Belgesel Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.serka.gov.tr/duyuru/duyurular-serka-nin-kisa-film-ve-belgesel-yarismasina-basvurular-basladi/2147

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.461 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap