TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2024

TÜBİTAK tarafından, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amaçlarıyla TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü öğrenci yarışması başvuruları devam ediyor.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2024

Düzenleyen:TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Kategori:Proje Yarışmaları Lise Yarışmaları, Öğrenci Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve KKTC’de örgün ve açık öğretim sisteminde
öğrenim gören tüm lise öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:10 OCAK 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:ŞUBAT 2024
Ödüller:Bölge Yarışması Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: 2.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000₺
Bölge Yarışması Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.250 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000₺
Final Yarışması Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: 9.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000₺
Teşvik Ödülü: 4.500₺
Final Yarışması Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü: 6.500 ₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺
Teşvik Ödülü: 3.250₺

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Çağrının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de örgün ve açık öğretim sisteminde öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunlu değildir.
 • Yarışmaya başvurusu yapılacak bir projede yer alacak öğrenciler ile danışman arasında birinci derece yakınlık ve çıkar ilişkisi/çatışması olarak kabul edilen bir ilişkinin olmaması gerekir.
 • Yarışmaya başvurusu yapılacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler 20 yaşından gün almamış olmalıdır.
 • Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya başvurusunun yapılması gerekir. Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz. Bu durumda olduğu tespit edilen projeler yarışmadan elenir.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) bu ve/ya herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, herhangi bir ticari ürün veya marka adının açıkça kullanılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Projede kullanılan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Hedef kitlesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların paydaşlarından (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel vb.) oluşan araştırma projeleri, “MEB Araştırma Uygulama İzinleri Genelgesi”ne uygun olarak yürütülür ve alınan izin belgeleri (Etik kurul komisyonunca onaylanmış ve Kaymakamlık/ Valilik oluru alınmış olarak) taratılarak sisteme yüklenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan kurum/kuruluş/sosyal ortam vb. yerlerde yapılan araştırma projeleri için ise ilgili kurum/kuruluştan izin belgesi ile katılımcılardan katılımcı onam formu alınmalı ve izin belgeleri sisteme yüklenmelidir. Herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde yapılmayan ve hedef kitlesi bölgede yaşayan vatandaşlar olan çalışmalarda ise, araştırmanın yapıldığı bölgenin en yüksek mülki idari amirinden izin alınmalıdır. Mülki idare amirleri esas itibarıyla ilde valilik, ilçede kaymakamlık makamıdır. Bu tür araştırmalarda da katılımcı onam formunun alınması gerekir. Katılımcı onam formu örneği izin başvurusunda eklenecektir. Araştırma sürecinde alınan onam formlarının araştırmacı tarafından saklanması gerekmektedir. Araştırma izni alınmış araştırmalarda ayrıca onam formlarının sisteme yüklenmesi gerekmemektedir.
 • Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecek olup proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve tematik alan seçimlerinde başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır. Ana alan ve tematik alan seçimi, proje sahiplerinin sorumluluğundadır.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2024 Başvuru Belgeleri ve Başvuru Yöntemi

 • Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları, Çağrı Takviminde belirtilen tarihler arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrencilerin (proje iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin) ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması zorunludur.
 • İki veya üç öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine bir öğrenci giriş yapar ve diğer öğrenci/öğrenciler ile varsa danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte sisteme kaydeder.
 • Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.
 • Başvuru esnasında beyan edilen bilgilerin doğruluğu, TÜBİTAK tarafından çevrim içi sistemler üzerinden kontrol edilebilir. Yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyan durumunda sorumluluk, beyan sahiplerine aittir.
 • Proje çalışması, yarışmanın web sayfasında bulunan şablon kullanılarak, Türkçe olarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje raporunun sisteme yüklenmesi zorunludur. Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime; proje raporu içeriğindeki tüm başlıklar dahil en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri,fotoğraf, anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir. Ek belgelerin sisteme yüklenmesi zorunlu değildir. Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin dosya adı 25 karakteri geçmemeli, kişisel bilgiler içermemeli, dosya uzantısı ‘.pdf’ şeklinde olmalı ve dosya boyutu 10 MB’ı aşmamalıdır.
 • Proje adı en fazla 15 kelimeden oluşmalıdır.
 • Proje adı ve proje raporu başta olmak üzere tüm başvuru belgelerinde, herhangi bir kurum/kuruluşa, firmaya, ticari ürüne, markaya, dini ve kutsal değerlere yönelik özel isimleri ön plana çıkaran; ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapan, rencide eden ifadeler içermemelidir.
 • Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Video boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.
 • Başvuru sistemine girilen bilgilerin doğruluğunun, yüklenen belgelerin/dosyaların indirildiğinde açıldığının ve doğruluğunun kontrol edilmesi başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır.
 • Başvuru tarihleri içerisinde, çevrim içi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvuru sistemi, başvurunun bitiş günü saat 17.30’da kapanır. Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez. Herhangi bir nedenle sistemde başvurusu tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Onaylı Başvuru Formu, Bölge Koordinatörlerine veya TÜBİTAK’a gönderilmez. Bu formun başvuru sahipleri tarafından sisteme girilen bilgiler/belgeler bazında kontrol edilerek saklanması ve TÜBİTAK tarafından istenildiğinde ibraz edilmesi gerekir.
 • Yarışmanın bölge aşamasına geçen proje sahiplerinin TÜBİTAK tarafından istenen belgeleri ve formları bölge sergileri öncesinde doldurarak Bölge Koordinatörlerine ulaştırması gerekir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma, 12 ana alanda düzenlenmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Ana Alanlar

Bu ana alanlarda yarışmaya başvuruda bulunulacak projelerin, yarışma sitesindeki şartnamedeki diğer tematik alanlardan birini kapsayacak şekilde hazırlanmış olması gerekir.

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

 • Başvurusu yapılan projeler ön değerlendirme, bölge aşaması ve final aşaması proje değerlendirmeleri olmak üzere 3 aşamada değerlendirilmektedir.
 • Ön değerlendirme ve  bölge aşaması süreçleri; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya,  İstanbul-Avrupa,  İzmir,  Kayseri,  Konya,  Malatya, Samsun  ve  Van olmak üzere 12 Bölge Koordinatörlüğü, final aşaması süreci ise BİDEB tarafından yürütülür.
 • Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen projeler, ön değerlendirme aşamasında 12 bölgede her alan için oluşturulacak jüriler tarafından öncelikle 2.2. Başvuru Belgeleri ve Başvuru Yöntemi başlığı altında belirtilen hususlara göre şekilsel olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeyi geçen başvurular ise bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.
 • Projeler, yarışmanın web sayfasında yayınlanan kriterlere göre değerlendirilir. Başvuru sistemine yüklenen projelerin geçmiş yıllara ait projelere/kitap, dergi, internet vb. daha önce yayınlanmış metinlere olan benzerlik düzeyleri ilk aşamada incelenecek olup yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda bu kurala uymayan başvurular yarışmadan elenebilecektir.
 • Başvurusu yapılan projeler, ancak ön değerlendirme sonuçları açıklanmadan önce geri çekilebilir. Başvuru geri çekme işlemi için projede yer alan öğrenciler, velileri ve varsa danışmanları tarafından imzalı bir dilekçenin BİDEB’e süresi içerisinde ulaştırılması gerekir.
 • Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, yarışmanın bölge aşamasına davet edilir.
 • Yarışmanın bölge ve final aşamaları proje değerlendirmelerinde proje sahibi öğrenciler, jüriye sözlü sunum yapar. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü/TÜBİTAK tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.
 • Yarışmanın bölge aşaması proje değerlendirmesinde, projenin ön değerlendirme aşamasında aldığı toplam puanın % 30’u etkilidir. Bahse konu puan etkisi, yarışmanın final aşaması proje değerlendirmelerinden kaldırılmıştır.
 • Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin yarışmanın bölge ve final aşamalarına davet edilmeleri durumunda, sunumda ve yapılması halinde sergide tüm yarışmacıların bulunması zorunludur. Aksi halde proje yarışmadan elenir. Ancak projede yer alan öğrencinin yarışmadan çekilmek istediğini ve tüm haklarını projede yer alan diğer öğrenci/öğrencilere devrettiğini belirten yazılı beyanını TÜBİTAK’a iletmesi durumunda, projede yer alan diğer öğrenci/öğrenciler yarışma sürecine devam edebilecektir. Bu yazılı beyanda, öğrenci ve velisi ile danışmanın imzasının olması zorunludur.
 • Yarışmanın bölge aşaması sonucunda Birincilik ödülü alan projeler, final aşamasına davet edilir.
 • Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler, yarışmanın final aşaması sonucunda derece alan projeler arasından ayrı bir jüri değerlendirmesiyle belirlenir.
 • Olağanüstü hallerde (doğal afet, tehlikeli salgın hastalık vb.) proje sergileri fiziki olarak yapılmayabilir. Bu durumlarda proje değerlendirmeleri çevrim içi olarak yapılabilir.

Diğer Hükümler

 • Bireysel veya takım halinde başvuru yapılması durumunda başvuruda yer alan öğrenciler ve varsa danışmanları, her aşamada kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve doğru şekilde iletmekle yükümlüdür.
 • Proje değerlendirme sonuçları, düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri, yarışma ile ilgili gerekli belgeler vb. tüm bilgilendirmeler, yarışmanın web sayfasında yayınlanır. Ayrıca bu bilgilendirmeler, ilgili proje sahiplerinin ARBİS’e kaydettikleri e-posta adreslerine gönderilir. Bu nedenle, yarışma web sayfasının takip edilmesi, tebligata elverişli bir e-posta adresi verilmesi ve bu bilginin güncel tutulması gerekir.
 • Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüklerince görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş yol giderleri, TÜBİTAK tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden karşılanır.
 • Yarışma süresince proje sahibi öğrencilerin tüm sorumluluğu, okul müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmene aittir.
 • Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2024 Ödülleri

Bölge Yarışması Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: 2.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000₺
Bölge Yarışması Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.250 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000₺
Final Yarışması Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: 9.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000₺
Teşvik Ödülü: 4.500₺
Final Yarışması Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü: 6.500 ₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺
Teşvik Ödülü: 3.250₺

 • Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere; Bölge Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri, yarışmanın final aşamasına davet edilir. Final aşaması sonucunda başarılı bulunan projelere; Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilebilir. Bölge ve final aşamaları sonucunda ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışmanına para ödülü verilir. Ödül ücretleri, yarışmanın web sayfasında yayınlanır.
 • Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında final aşaması sonucunda jüri üyeleri tarafından belirlenecek proje/projelere, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı”na özel ödül verilecektir.
 • Final aşaması sonucunda ulusal dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı olarak ek katsayı uygulamasından yararlanır (Bkz. 2023 YKS Kılavuzu). Dereceye giren öğrencilerin üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, güncel YKS kılavuzunda belirtilen tarih aralığında ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunmaları gerekir.
 • Final aşaması sonucunda derece alan öğrenciler, TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programı’nın Çağrı Duyurusunda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve ilgili programa başvuruda bulunmaları halinde bu programdan faydalanabilir.
 • Final aşaması sonucunda derece alan öğrenciler ile varsa danışmanları, TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nın (Genç STAR veya STAR Öğretmen) Çağrı Duyurusunda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve ilgili programa başvuruda bulunmaları halinde bu programdan faydalanabilir.
 • Final aşaması sonucunda derece alan projeler için BİDEB’e talepte bulunmaları halinde fikri haklar tescil (patent) desteği verilir.
 • Uluslararası Proje Yarışmalarına katılacak proje sahibi öğrenciler için proje geliştirme desteği ve akademik danışman desteği verilir.
 • Uluslararası Proje Yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler, uluslararası yarışmada derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu programlar hariç kontenjan dışından ÖSYM tarafından yerleştirilir (Bkz. 2023 YKS Kılavuzu). Uluslararası Proje Yarışmalarında derece alan öğrencilerin, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl YKS kılavuzunda belirtilen tarih aralığında ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunmaları gerekir. Ayrıca Uluslararası Proje Yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik, Üçüncülük, Dördüncülük ödülü veya özel ödül alan öğrenciler TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programı’nın veya TÜBİTAK 2224-D Yurt Dışındaki Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı’nın Çağrı Duyurusunda belirtilen koşulları sağlamaları ve ilgili programa başvuruda bulunmaları halinde bu programdan faydalanabilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 OCAK 2024

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklanma Tarihi: ŞUBAT 2024

Bölge Yarışmaları: MART 2024

Final Yarışması: MAYIS 2024

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap