TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2024

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amaçlarıyla TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2024

Düzenleyen:TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB)
Kategori:Proje Yarışmaları Ortaokul Yarışmaları, Öğrenci Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve KKTC’de örgün ve açık öğretim sisteminde
öğrenim gören tüm ortaokul öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:16 ŞUBAT 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:MART 2024
Ödüller:Bölge Yarışması Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.100 ₺
Üçüncülük Ödülü: 900₺
Bölge Yarışması Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü: 1.100 ₺
İkincilik Ödülü: 900 ₺
Üçüncülük Ödülü: 750₺
Final Yarışması Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.750₺
Teşvik Ödülü: 3.000₺
Final Yarışması Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500₺
Teşvik Ödülü: 2.500₺

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın 2023-2024 dönemine ilişkin Çağrı Duyurusu ve Proje Rehberi yayınlanmıştır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de örgün ve açık öğretim sisteminde öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunludur.
 • Yarışmaya başvurusu yapılacak bir projede yer alacak öğrenciler ile danışman arasında birinci derece yakınlık ve çıkar ilişkisi/çatışması olarak kabul edilen bir ilişkinin olmaması gerekir.
 • Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.
 • Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya başvurusunun yapılması gerekir. Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz. Bu durumda olduğu tespit edilen projeler yarışmadan elenir.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, herhangi bir ticari ürün veya marka adının açıkça kullanılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Projede kullanılan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Hedef kitlesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların paydaşlarından (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel vb.) oluşan araştırma projeleri,  “MEB Araştırma Uygulama İzinleri Genelgesi”ne uygun olarak yürütülür ve alınan izin belgeleri (Etik kurul komisyonunca onaylanmış ve Kaymakamlık/ Valilik oluru alınmış olarak) taratılarak sisteme yüklenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan kurum/kuruluş/sosyal ortam vb. yerlerde yapılan araştırma projeleri için ise ilgili kurum/kuruluştan izin belgesi ile katılımcılardan katılımcı onam formu alınmalı ve izin belgeleri sisteme yüklenmelidir. Herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde yapılmayan ve hedef kitlesi bölgede yaşayan vatandaşlar olan çalışmalarda ise, araştırmanın yapıldığı bölgenin en yüksek mülki idari amirinden izin alınmalıdır. Mülki idare amirleri esas itibarıyla ilde valilik, ilçede kaymakamlık makamıdır. Bu tür araştırmalarda da katılımcı onam formunun alınması gerekir.  Katılımcı onam formu örneği izin başvurusunda eklenecektir. Araştırma sürecinde alınan onam formlarının araştırmacı tarafından saklanması gerekmektedir. Araştırma izni alınmış araştırmalarda ayrıca onam formlarının sisteme yüklenmesi gerekmemektedir.
 • Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecek olup proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve tematik alan seçimlerinde başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır. Ana alan ve tematik alan seçimi, proje sahiplerinin sorumluluğundadır.

Yarışma Değerlendirme

 • Başvurusu yapılan projeler ön değerlendirme, bölge aşaması ve final aşaması proje değerlendirmeleri olmak üzere 3 aşamada değerlendirilmektedir.
 • Ön değerlendirme ve bölge aşaması süreçleri; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Koordinatörlüğü, final aşaması süreci ise BİDEB tarafından yürütülür.
 • Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen projeler, ön değerlendirme aşamasında 12 bölgede her alan için oluşturulacak jüriler tarafından öncelikle 2.2. Başvuru Belgeleri ve Başvuru Yöntemi başlığı altında belirtilen hususlara göre şekilsel olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeyi geçen başvurular ise bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.
 • Projeler, yarışmanın web sayfasında yayınlanan kriterlere göre değerlendirilir. Başvuru sistemine yüklenen projelerin geçmiş yıllara ait projelere/kitap, dergi, internet vb. daha önce yayınlanmış metinlere olan benzerlik düzeyleri ilk aşamada incelenecek olup yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda bu kurala uymayan başvurular yarışmadan elenebilecektir.
 • Başvurusu yapılan projeler, ancak ön değerlendirme sonuçları açıklanmadan önce geri çekilebilir. Başvuru geri çekme işlemi için projede yer alan öğrenciler, velileri ve varsa danışmanları tarafından imzalı bir dilekçenin BİDEB’e süresi içerisinde ulaştırılması gerekir.
 • Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, yarışmanın bölge aşamasına davet edilir.
 • Yarışmanın bölge ve final aşamaları proje değerlendirmelerinde proje sahibi öğrenciler, jüriye sözlü sunum yapar. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü/TÜBİTAK tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.
 • Yarışmanın bölge aşaması proje değerlendirmesinde, projenin ön değerlendirme aşamasında aldığı toplam puanın % 30’u etkilidir. Bahse konu puan etkisi, yarışmanın final aşaması proje değerlendirmelerinden kaldırılmıştır.
 • Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin yarışmanın bölge ve final aşamalarına davet edilmeleri durumunda, sunumda ve yapılması halinde sergide tüm yarışmacıların bulunması zorunludur. Aksi halde proje yarışmadan elenir. Ancak projede yer alan öğrencinin yarışmadan çekilmek istediğini ve tüm haklarını projede yer alan diğer öğrenci/öğrencilere devrettiğini belirten yazılı beyanını TÜBİTAK’a iletmesi durumunda, projede yer alan diğer öğrenci/öğrenciler yarışma sürecine devam edebilecektir. Bu yazılı beyanda, öğrenci ve velisi ile danışmanın imzasının olması zorunludur.
 • Yarışmanın bölge aşaması sonucunda Birincilik ödülü alan projeler, final aşamasına davet edilir.
 • Olağanüstü hallerde (doğal afet, tehlikeli salgın hastalık vb.) proje sergileri fiziki olarak yapılmayabilir. Bu durumlarda proje değerlendirmeleri çevrim içi olarak yapılabilir.

Biyoloji Alanı Ön Değerlendirme Formu

 • Çok Düşük, 1
 • Düşük, 2
 • Yeterli, 3
 • Yüksek, 4
 • Çok Yüksek, 5

Başarılabilirlik (10p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (prototip/tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Biyoloji alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin Biyoloji alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Biyoloji bilimi ile ilgili alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Biyoloji alanında bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Biyoloji alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli Etik İlkelere

Uygunluk (10p)

 • Alanyazın taramasının yeterlik düzeyi
 • Atıfların metin içinde ve kaynakçada rehbere uygunluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

Hedef kitlenin temel özelliklerinin tanımlanma düzeyi

Müdahale / Ürün (10p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli
 • Geliştirilen ürünün güncel/standart prosedürlere göre çalışırlık düzeyi

Karşılaştırma (10p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi
 • Projenin geliştirilebilir yönlerinin tespit edilme düzeyi

Çıktı (10p)

 • Biyoloji alanına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Proje çıktılarının toplumsal katkı potansiyeli

Zaman Yönetimi (5p)

 • Projenin iş/zaman çizelgesinin etkililiği

Biyoloji Alanı Sergi Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (10p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Biyoloji alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin Biyoloji alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Biyoloji bilimi ile ilgili alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Biyoloji alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Biyoloji alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Öğrencinin projeye hâkim olma düzeyi
 • Proje sunumunun (sözlü veya poster) içerik açısından başvuru metni ile uyumluluğu

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

 • Hedef kitlenin temel özelliklerinin tanımlanma düzeyi

Müdahale / Ürün (5p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli

Karşılaştırma (10p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi
 • Projenin geliştirilebilir yönlerinin tespit edilme düzeyi

Çıktı (10p)

 • Biyoloji alanına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Hedeflenen toplumsal sonuçlara ulaşılmasına veya belirlenen toplumsal problemlerin çözülmesine katkıda bulunma potansiyeli

Zaman Yönetimi (10p)

 • Proje sunumunda görsellerden ve tablolardan etkili faydalanma düzeyi
 • Proje sunumunun zaman yönetiminin etkililiği

Coğrafya Alanı Ön Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi
 • Kullanılan akademik kaynakların uygunluk düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Coğrafya alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin Coğrafya alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Coğrafya alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Coğrafya alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Alanyazın taramasının yeterlik düzeyi
 • Atıfların metin içinde ve kaynakçada rehbere uygunluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

 • Hedef kitlenin temel demografik özelliklerinin uygun olarak tanımlanma düzeyi

Müdahale / Ürün * (5p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli VEYA
 • Geliştirilen müdahalenin etki büyüklüğü düzeyi

Karşılaştırma (10p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi
 • Projenin geliştirilebilir yönlerinin tespit edilme düzeyi

Çıktı (10p)

 • Coğrafya alanına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Öngörülen sosyal/ekonomik etkilerin ulaşılabilirlik düzeyi

Zaman Yönetimi (5p)

 • Projenin iş/zaman çizelgesinin etkililiği

Coğrafya Alanı Sergi Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (prototip/tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Coğrafya alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin Coğrafya alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Coğrafya alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Coğrafya alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Öğrencinin projeye hâkim olma düzeyi
 • Sunumda proje ile ilgili sorulara verilen yanıtların doğruluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (5p)

 • Raporlanan sonuçların açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi

Hedef Kitle (5p)

 • Hedef kitlenin temel özelliklerinin tanımlanma düzeyi

Müdahale / Ürün* (5p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli VEYA
 • Geliştirilen müdahalenin etki büyüklüğü düzeyi

Karşılaştırma (10p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi
 • Projenin geliştirilebilir yönlerinin tespit edilme düzeyi

Çıktı (10p)

 • Coğrafya alanına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Proje sunumunun (sözlü veya poster) içerik açısından başvuru metni ile uyumluluğu

Zaman Yönetimi (10p)

 • Proje sunumunda araçlarından (ör. görseller, tablolar) etkili faydalanma düzeyi
 • Projenin sunumunun zaman yönetiminin etkililiği

Değerler Eğitimi Alanı Ön Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi (ör. veri analizi)
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (ör. tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Projenin Değerler Eğitimi alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin Değerler Eğitimi alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Değerler Eğitimi alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Değerler Eğitimi alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Alanyazın taramasının yeterlik düzeyi
 • Atıfların metin içinde ve kaynakçada rehbere uygunluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

 • Proje çıktısının geniş kitleleri ilgilendirme potansiyeli

Müdahale / Ürün* (5p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli

Karşılaştırma (5p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi

Çıktı (10p)

 • İlgili alana metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Hedeflenen toplumsal sonuçlara ulaşılmasına veya belirlenen toplumsal problemlerin çözülmesine katkıda bulunma potansiyeli

Zaman Yönetimi (10p)

 • Projenin zaman yönetiminin etkililiği
 • Proje metninin rehbere uygunluğu

Değerler Eğitimi Alanı Sergi Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (prototip/tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Değerler Eğitimi alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin Değerler Eğitimi alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Değerler Eğitimi alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Değerler Eğitimi alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Öğrencinin projeye hâkim olma düzeyi
 • Sunumda proje ile ilgili sorulara verilen yanıtların doğruluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

 • Proje çıktısının geniş kitleleri ilgilendirme potansiyeli

Müdahale / Ürün * (5p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli

Karşılaştırma (5p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi

Çıktı (15p)

 • İlgili alana metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Hedeflenen toplumsal sonuçlara ulaşılmasına veya belirlenen toplumsal problemlerin çözülmesine katkıda bulunma potansiyeli
 • Proje sunumunun (sözlü veya poster) içerik açısından başarısı

Zaman Yönetimi (5p)

 • Proje sunumunun zaman yönetiminin etkililiği

Fizik Alanı Ön Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (prototip/tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi

Yaratıcılık (10p)

 • Fizik alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin Fizik alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Fizik alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Fizik alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (15p)

 • Alanyazın taramasının yeterlik düzeyi
 • Atıfların metin içinde ve kaynakçada rehbere uygunluk düzeyi
 • Araştırma katılımcılarının kişisel bilgilerinin korunma düzeyi

Sonuç ve Öneri (15p)

 • Raporlanan sonuçların tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Sonuç ve önerilerin açıklık ve anlaşılırlık düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

 • Hedef kullanıcıların temel özelliklerinin tanımlanma düzeyi

Müdahale / Ürün * (5p)

 • Geliştirilen ürünün güncel/standart prosedürlere göre çalışırlık düzeyi

Karşılaştırma (5p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi

Çıktı (10p)

 • Fizik alanına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Proje çıktılarının toplumsal katkı potansiyeli
 • Zaman Yönetimi (5p)
 • Projenin iş/zaman çizelgesinin etkililiği

Fizik Alanı Sergi Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (prototip/tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Fizik alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin Fizik alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Fizik alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Fizik alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Öğrencinin projeye hâkim olma düzeyi
 • Sunumda proje ile ilgili sorulara verilen yanıtların doğruluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

 • Proje çıktısının geniş kitleleri ilgilendirme potansiyeli

Müdahale / Ürün * (5p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli

Karşılaştırma (10p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi
 • Projenin geliştirilebilir yönlerinin tespit edilme düzeyi

Çıktı (10p)

 • Fizik alanına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Proje sunumunun (sözlü veya poster) içerik açısından başarısı

Zaman Yönetimi (5p)

 • Proje sunumunda görsellerden ve tablolardan etkili faydalanma düzeyi

Kimya Alanı Ön Değerlendirme Formu

 Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (10p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (prototip/tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Kimya alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin Kimya alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Kimya alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Kimya alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Alanyazın taramasının yeterlik düzeyi
 • Atıfların metin içinde ve kaynakçada rehbere uygunluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (15p)

 • Yapılan önerilerin bulgularla örtüşme düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli
 • Sonuç ve önerilerin açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi

Hedef Kitle (5p)

 • Proje çıktılarının geniş kitleleri ilgilendirme potansiyeli

Ürün (5p)

 • Geliştirilen ürünün güncel/standart prosedürlere göre çalışırlık düzeyi

Karşılaştırma (10p)

 • Projenin güçlü ve geliştirilebilir yönlerinin ikna edicilik düzeyi
 • Veri analizlerinin doğruluğu ve amaca uygunluğu

Çıktı (10p)

 • Kimya alanına metodolojik/kavramsal/kuramsal katkıda bulunma potansiyeli
 • Öngörülen sosyal/ekonomik etkilerin ulaşılabilirlik düzeyi

Zaman Yönetimi (5p)

 • Proje metninin rehbere uygunluğu

Kimya Alanı Sergi Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (prototip/tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Kimya alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin Kimya alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Kimya alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Kimya alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Alanyazın taramasının yeterlik düzeyi
 • Sunumda proje ile ilgili sorulara verilen yanıtların yeterlilik düzeyi
 • Öğrencinin projeye hâkim olma düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

 • Proje çıktısının geniş kitleleri ilgilendirme potansiyeli

Ürün (5p)

 • Geliştirilen ürünün güncel/standart prosedürlere göre çalışırlık düzeyi

Karşılaştırma (10p)

 • Projenin güçlü ve geliştirilebilir yönlerinin ikna edicilik düzeyi
 • Veri analizlerinin doğruluğu ve amaca uygunluğu

Çıktı (10p)

 • Kimya alanına metodolojik/kavramsal/kuramsal katkıda bulunma potansiyeli

Zaman Yönetimi (5p)

 • Proje sunumunda görsellerden ve tablolardan etkili faydalanma düzeyi

Matematik Alanı Ön Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (10p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Matematik alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin Matematik alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Matematik alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Matematik alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (15p)

 • Kaynakça taramasının yeterlik düzeyi
 • Araştırma katılımcılarının kişisel bilgilerinin korunma düzeyi
 • Atıfların metin içinde ve kaynakçada rehbere uygunluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli
 • Sonuç ve önerilerin açıklık ve anlaşılırlık düzeyi

Hedef Kitle (5p)

 • Proje çıktısının geniş kitleleri ilgilendirme potansiyeli

Müdahale / Ürün * (5p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli veya geliştirilen müdahalenin etki büyüklüğü düzeyi

Karşılaştırma (10p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi
 • Projenin geliştirilebilir yönlerinin tespit edilme düzeyi

Çıktı (10p)

 • İlgili alana metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Proje çıktılarının toplumsal katkı potansiyeli

Zaman Yönetimi (5p)

 • Proje metninin rehbere uygunluğu

Matematik Alanı Sergi Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (10p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Matematik alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Projenin uygulandığı bilim alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Matematik alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Matematik alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Öğrencinin projeye hâkim olma düzeyi
 • Sunumda proje ile ilgili sorulara verilen yanıtların doğruluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

 • Proje çıktısının geniş kitleleri ilgilendirme potansiyeli

Müdahale / Ürün * (5p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli VEYA
 • Geliştirilen müdahalenin etki büyüklüğü düzeyi

Karşılaştırma (10p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi
 • Projenin geliştirilebilir yönlerinin tespit edilme düzeyi

Çıktı (10p)

 • İlgili alana metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Proje sunumunun (sözlü veya poster) içerik açısından başarısı

Zaman Yönetimi (10p)

 • Proje sunumunda görsellerden ve tablolardan etkili faydalanma düzeyi
 • Proje sunumunun zaman yönetiminin etkililiği

Tarih Alanı Ön Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (ör. tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi

Yaratıcılık (10p)

 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi
 • Tarih alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Tarih alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Tarih alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (15p)

 • Alanyazın taramasının yeterlik düzeyi
 • Atıfların metin içinde ve kaynakçada rehbere uygunluk düzeyi
 • Araştırma katılımcılarının kişisel bilgilerinin korunma düzeyi

Sonuç ve Öneri (15p)

 • Raporlanan sonuçların tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Sonuç ve önerilerin açıklık ve anlaşılırlık düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

 • Hedef kitlenin temel özelliklerinin tanımlanma düzeyi

Müdahale / Ürün* (5p)

 • Geliştirilen ürünün güncel/standart prosedürlere göre çalışırlık düzeyi veya geliştirilen müdahalenin etkisini belirleme kullanılan tasarının uygunluğu

Karşılaştırma (5p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi

Çıktı (10p)

 • İlgili alana metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Hedeflenen toplumsal sonuçlara ulaşılmasına veya belirlenen toplumsal problemlerin çözülmesine katkıda bulunma potansiyeli

Zaman Yönetimi (5p)

 • Proje metninin rehbere uygunluğu

Tarih Alanı Sergi Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (prototip/tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Tarih alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi
 • Projenin Tarih alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Tarih alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Tarih alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (15p)

 • Öğrencinin projeye hâkim olma düzeyi
 • Sunumda proje ile ilgili sorulara verilen yanıtların doğruluk düzeyi
 • Araştırma katılımcılarının kişisel bilgilerinin korunma düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Sonuç ve önerilerin tekrarlanabilirlik, açıklık ve anlaşılırlık düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

 • Proje çıktısının geniş kitleleri ilgilendirme potansiyeli

Müdahale / Ürün* (5p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli veya geliştirilen müdahalenin etki büyüklüğü düzeyi

Karşılaştırma (5p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi

Çıktı (10p)

 • İlgili alana metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Proje sunumunun (sözlü veya poster) içerik açısından başarısı

Zaman Yönetimi (5p)

 • Proje sunumunun zaman yönetiminin etkililiği

Teknolojik Tasarım Alanı Ön Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Kaynakların ekonomik kullanım düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi
 • Bulguların prototipin başarısını kanıtlama düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Teknolojik Tasarım alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Teknolojik Tasarım alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Teknolojik Tasarım alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Teknolojik Tasarım alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Alanyazın taramasının yeterlik düzeyi
 • Atıfların metin içinde ve kaynakçada rehbere uygunluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Sonuç ve önerilerin açıklık ve anlaşılırlık düzeyi

Hedef Kitle (5p)

 • Hedef kullanıcıların temel özelliklerinin tanımlanma düzeyi

Müdahale / Ürün (5p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli

Karşılaştırma (10p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi
 • Projenin geliştirilebilir yönlerinin tespit edilme düzeyi

Çıktı (10p)

 • Uygulama alanına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Öngörülen sosyal/ekonomik etkilerin ulaşılabilirlik düzeyi

Zaman Yönetimi (5p)

 • Proje metninin rehbere uygunluğu

Teknolojik Tasarım Alanı Sergi Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Kaynakların ekonomik kullanım düzeyi
 • Problemi çözümlemek için alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi
 • Bulguların prototipin başarısını kanıtlama düzeyi

Yaratıcılık (10p)

 • Teknolojik Tasarım alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Alan uzmanlarının ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Teknolojik Tasarım alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Teknolojik Tasarım alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Öğrencinin projeye hâkim olma düzeyi
 • Sunumda proje ile ilgili sorulara verilen yanıtların doğruluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Sonuç ve önerilerin açıklık ve anlaşılırlık düzeyi

Hedef Kitle (5p)

 • Hedef kullanıcıların temel özelliklerinin tanımlanma düzeyi

Müdahale / Ürün (10p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli
 • Geliştirilen ürünün çalışırlığının güncel standart/prosedürlere göre incelenme düzeyi

Karşılaştırma (5p)

 • Projenin güçlü ve geliştirilebilir yönlerinin tespit edilebilme düzeyi

Çıktı (10p)

 • Öngörülen sosyal/ekonomik etkilerin ulaşılabilirlik düzeyi
 • Proje sunumunun (sözlü veya poster) içerik açısından başarısı

Zaman Yönetimi (10p)

 • Proje sunumunda görsellerden ve tablolardan etkili faydalanma düzeyi
 • Proje sunumunun zaman yönetiminin etkililiği

Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe Alanı Ön Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Amacın/alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (prototip/tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Türk Dili ve Edebiyatı alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Hedef kitlenin ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Alanyazın taramasının yeterlik düzeyi
 • Atıfların metin içinde ve kaynakçada rehbere uygunluk düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (10p)

 • Proje çıktısının geniş kitleleri ilgilendirme potansiyeli
 • Hedef kullanıcıların temel özelliklerinin tanımlanma düzeyi

Müdahale / Ürün * (5p)

 • Geliştirilen ürünün farklı koşullarda çalışabilme potansiyeli veya geliştirilen müdahalenin etki büyüklüğü düzeyi

Karşılaştırma (5p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi

Çıktı (10p)

 • İlgili alana metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Öngörülen sosyal/ekonomik etkilerin ulaşılabilirlik düzeyi

Zaman Yönetimi (5p)

 • Proje metninin rehbere uygunluğu

Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe Alanı Sergi Değerlendirme Formu

Kriter ve Göstergeler

Başarılabilirlik (15p)

 • Yöntemin uygunluk düzeyi
 • Kanıtların/bulguların (prototip/tam rapor) başarılabilirliği destekleme düzeyi
 • Amacın/alt amaçların uygun şekilde formüle edilme düzeyi

Yaratıcılık (15p)

 • Türk Dili ve Edebiyatı alanına katkı sağlama potansiyeli
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanına farklı bir perspektif getirme potansiyeli
 • Hedef kitlenin ilgisini çekme düzeyi

Özgünlük (15p)

 • Daha önce yapılmış çalışmalardan farklılık düzeyi
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgi birikimini ileri taşıma potansiyeli
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında yeni gelişmelere yol açma potansiyeli

Etik İlkelere Uygunluk (10p)

 • Öğrencinin projeye hâkim olma düzeyi
 • Sunumda proje ile ilgili sorulara verilen yanıtların yeterlilik düzeyi

Sonuç ve Öneri (10p)

 • Raporlanan sonuçların açıklık, anlaşılırlık ve tekrarlanabilirlik düzeyi
 • Yapılan önerilerin yeni araştırmalara yol gösterme potansiyeli

Hedef Kitle (5p)

 • Proje çıktısının geniş kitleleri ilgilendirme potansiyeli

Müdahale / Ürün * (10p)

 • Geliştirilen ürünün/müdahalenin farklı koşullarda uygulanabilme potansiyeli
 • Geliştirilen ürünün/müdahalenin etkisini belirlemede kullanılan tasarının uygunluğu

Karşılaştırma (5p)

 • Projenin güçlü yönlerinin ikna edicilik düzeyi

Çıktı (10p)

 • İlgili alana metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak katkıda bulunma potansiyeli
 • Proje sunumunun (sözlü veya poster) içerik açısından başarısı

Zaman Yönetimi (5p)

 • Proje sunumunun zaman yönetiminin etkililiği

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2024 Ödülleri

Bölge Yarışması Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.100 ₺
Üçüncülük Ödülü: 900₺
Bölge Yarışması Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü: 1.100 ₺
İkincilik Ödülü: 900 ₺
Üçüncülük Ödülü: 750₺
Final Yarışması Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.750₺
Teşvik Ödülü: 3.000₺
Final Yarışması Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500₺
Teşvik Ödülü: 2.500₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 16 ŞUBAT 2024 2024

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklanma Tarihi: MART 2024

Bölge Yarışmaları: NİSAN 2024

Final Yarışması: MAYIS 2024

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2024 Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap