Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 2024

HAK-İŞ Konfederasyonu ile ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle, gençliğe verilen önemi ortaya koymak, bilimsel çalışmaları desteklemek ve kalkınmaya katkı sunmak amaçlarıyla Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 2024

Düzenleyen:HAK-İŞ Konfederasyonu ile ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle.
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışmaları, Fikir Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerin lisans ve lisansüstü eğitim yapan öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:15 NİSAN 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:10 MAYIS 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: 25.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺ 
Mansiyon Ödülü: 7.500 ₺

- Advertisement -

Yarışma Teması

“Gençlik Bakış Açısıyla Türkiye Yüzyılı’nda Emek ve Gelecek”

Yarışma Hakkında

HAK-İŞ Konfederasyonu ile ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliği ile yapılan “Gençlik Farkında Proje Yarışması”nın 7.si düzenlenmektedir.

Bu yılki tema “GENÇLİK BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE YÜZYILI’NDA EMEK VE GELECEK” olarak belirlendi.

Türkiye Yüzyılında gençlerin emek ve gelecek konularında ortaya koyacakları fikirlerin değerlendirilmesi amacıyla aşağıdaki alt konu başlıklarında projeler geliştirilebilmesi beklenmektedir.

1- Dijital Dönüşüm Ve Yapay Zeka (Etik, Siber Güvenlik, İş Sağlığı vs.)

2- Yeşil Dönüşüm ve Adil Geçiş (İklim ve Çevre Değişikliği, Göç, Geleceğin İşleri vs.)

3- Afet Çağında Emek Mücadelesi (İstihdam, Krizler, Psikososyal Faktörler, Mekânsal Adalet vs.)

Gençlik Bakış Açısıyla Türkiye Yüzyılı’nda Emek ve Gelecek konulu yarışmaya, Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerin lisans ve lisansüstü eğitim yapan öğrenciler başvurabilecek.

*Daha önce dereceye girmiş olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Türkçe ve İngilizce olarak 2 (iki) dilde kabul edilmektedir.

Yarışma Amacı

 • HAK-İŞ Konfederasyonu Gençlik Komitesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında işbirliğine girilen yarışma kapsamında Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin gençliğe vermiş olduğu değeri bir kez daha ortaya koymuştur.
 • HAK-İŞ, tarihi geçmişinin her aşamasında bilimsel sendikacılığı önceleyerek, bilimsel sendikacılığın gelişimine önem vermiş bir Konfederasyon olmuştur. Emek ilişkilerinin dönüşüme uğradığı günümüzde, HAK-İŞ bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da toplumsal kalkınmaya hizmet etmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir.
 • HAK-İŞ’ in ‘yeni’ olarak tanımladığı süreç, bilimsel ve sistematik olmayı, katılımcı-demokratik ve çoğulcu bir yapıyı, gerçeklere ve gelişmelere açık olmayı, sloganlar yerine üretmeyi ve politika oluşturmayı, teklif etmeyi ve gerçekleştirmeyi ifade etmektedir. Bunun için daha çok araştırmaya, incelemeye, sistematik düşünceye ve bilimsel çalışmaya gereksinim duyulmaktadır.
 • HAK-İŞ ve bağlı sendikaları projeli çalışmayı benimsemişlerdir. Bu çalışma kültüründe tenkit yerine teklif, klasik anlayış yerine yenilikçi fikirler üretmek esastır. Bu çerçevede HAK-İŞ, sendikal hayatta, proje bazlı çalışma kültürünü yaygınlaştıracaktır.
 • HAK-İŞ proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmaları gerçekleştirmektedir.
 • HAK-İŞ başarıyla uyguladığı projelerinde ortaya koyduğu katkı ve yaklaşımları artırarak geliştirmek kararlılığındadır.
 • HAK-İŞ yaptığı kapsamlı çalışmalarda; güçlü ortaklık, etkin işbirliği, katılımcı anlayış, birlikte çalışma gibi unsurları, işgücü piyasasının yapısı, yerel-sektörel özellikler ve ihtiyaçlar, insan odaklı bütünsel yaklaşım, iletişim stratejisi ile birleştirerek hem bir model ortaya koymakta hem de ülkemizin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak başarılı sonuçlara ulaşmaktadır.
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’yle HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işbirliği içinde olması; HAK-İŞ’in yeni fikirlere açık, yaratıcı, enerjik, dinamik gençlerin, ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileyeceğine vurgu yapmaktadır.
 • HAK-İŞ, iyi eğitilmiş, çalışma hayatına kazandırılmış gençlerin toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı; zararlı alışkanlıklardan uzak yetişmiş insan gücü olacağına inanır.
 • Bu bağlamda HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında protokolle imzalanmış olan işbirliğimiz, düzenli ve sürdürülebilir bir çalışmayı hedeflemektedir.
 • Tema Fikri Proje Yarışması’nın düzenleyici tarafları; HAK-İŞ Konfederasyonu Gençlik Komitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’dir.
 • Tema Fikri Proje Yarışması ile T.C. Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü öğrenim yapmakta olan öğrenciler arasında yarışma konusu olarak belirlenen 1 ana temaya ilişkin toplumsal farkındalık oluşturma ve daha etkin rol alabilmeleri için fikirlerini kamuoyuyla paylaşmalarını sağlamaktır. Buna uygun olarak, öğrencilerin teorik bilgiler ışığında; pratik, çözüm odaklı, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin bir araya getirilmesi ve jüri üyelerinin bu projeler içerisinde en etkin ve uygulanabilir olan fikirlerin ödüllendirmesi amaçlanmaktadır.
 • Tema Fikri Proje Yarışması’na, Türkiye’de bulunan tüm üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir.
 • Yarışmaya, bireysel olarak ve en fazla 1 (bir ) kişi, 1(bir) tematik başlığa proje sunulabilir. Projelerin hiçbir yerde kullanılmamış, kopyası edilmemiş; özgün olması zorunludur. Benzer ya da alıntı projeler kapsam dışı sayılacaktır.
 • Yarışmaya başvuranların, başvuru formunda yer alan ön başvuru tablosunu; ad-soyad, üniversite, bölüm, öğrenim düzeyi, e-mail, telefon, proje adı bilgilerini eksiksiz doldurmaları zorunludur. Yanlış/eksik veya hatalı beyan durumunda  başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya başvuranlar, Başvuru Formundaki tüm soruları eksiksiz doldurmalıdır.
 • Yarışmanın sonuçlarına göre ilk üç sıralamaya giren projelere birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ve katkı ödülleri yanında “Başarı Belgesi” ve HAK-İŞ Konfederasyonunun ilgili birimlerinde 1 (bir) aylık staj imkânı verilecektir.

Hak-İş Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin kurumsal ilkeleri, kültürel ve etik değerleriyle çatışmaması zorunludur.

Değerlendirme Kriterleri

1-Standart bir proje tanımlama belgesinde yer alan unsurlara (adı, hedef grubu, faaliyetleri, bütçesi, uygulama takvimi, çıktısı, sonuçları, katma değeri, sürdürülebilirliği vb.) ne ölçüde dikkat edildiği,
2-Proje başvuru formunun kendi içinde tutarlılık durumu (örneğin hedef kitle ile önerilen faaliyetlerin uyumluluğu, faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile bağlantısının kurulup kurulmadığı),
3-Teklif edilen projenin somut, gerçekçi, uygulanabilir, izlenebilir olup olmadığı (muğlak ifadeler yerine anlaşılabilir olması),
4-Proje önerisinin yenilikçi ve özgün olup olmadığı,
5-Önerilen proje teklifi içeriğinde sosyal tarafların, özellikle sendikaların, kuşatılıp kuşatılmadığı,
6-Sunulan proje teklifi içerisinde sendikal örgütlenme boyutuna değinilip değinilmediği,
7-Teklifte, proje yarışması başvuru kılavuzundaki 3 önceliğe (1. Eğitim-İstihdam İlişkisi, 2. Beyin Göçünün Önlenmesi, 3. Mevsimsel Göçün Düzenlenmesi) dikkat edilip edilmediği,
8-Proje önerisinin hayata geçirilmesi halinde paydaşlar üzerinde ve kültürel anlamda ne tür olumlu etkiler oluşturabileceği vb.

Tema Fikri’nin ön inceleme ve yapılacak sunumların değerlendirilmesinde gençlik, emek ve gelecek çalışmalarına katkı sağlayabilecek ve uygulanabilir projeler olması ışığında aşağıdaki tabloda yer alan kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır:

Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşım%25
Tema Fikri Projesi’nin Uygulanabilirliği%25
Tema Fikri Projesi’nin Yaratacağı Katma Değer%20
Tema Fikri Projesi’nin Paydaşlara Etkisi%15
Tema Fikri Projesi’nin Kültürel Katkısı%15

Başvuru Şekli

Başvuru formlarınızı  basvuru@genclikfarkinda.net adresine en geç 15 nisan 2024 tarihine kadar“öğrenci belgesi veya diploma örneği” ile göndermeniz gerekmektedir.

Yarışma İletişim

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ)

Tunus Caddesi No: 37 Kavaklıdere 06680 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

Tel   : +90 312 417 79 00

Faks: +90 312 425 05 52

Web: www.hakis.org.tr

basvuru@genclikfarkinda.net

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Hükümet Meydanı No:2

06050 Ulus, Altındağ/ANKARA

Telefon: +90 312 596 44 44 – 45

Faks: +90 312 311 86 00

Web: https://www.asbu.edu.tr
basvuru@genclikfarkinda.net

Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 2024 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 25.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺ 

Mansiyon Ödülü: 7.500 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 NİSAN 2024

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 10 MAYIS 2024

Ödül Töreni: 17 MAYIS 2024

Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.genclikfarkinda.net/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap