“Uzay” Konulu Resim ve Kompozisyon Yarışması

TUA ve MEB iş birliği ile, öğrencileri bilim ve uzay keşiflerine karşı daha fazla ilgi duymaya teşvik etmek, öğrencilerin uzaya ve astronominin önemine dair farkındalığını artırmak, öğrencilerin astronomi ve uzay bilimlerine bakış açılarını genişletmek, öğrencilere evrenin genişliği, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve diğer uzay fenomenleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunmak amaçlarıyla “Uzay” Konulu Resim ve Kompozisyon Yarışması düzenleniyor. Ödüllü edebiyat yarışması başvuruları devam ediyor.

“Uzay” Konulu Resim ve Kompozisyon Yarışması

Düzenleyen:TUA ve MEB iş birliğiyle
Kategori:Resim Yarışması, Sanat yarışması, Edebiyat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Tüm resmî ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile resmî ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:26 NİSAN 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:18-19 NİSAN 2024
Ödüller:Resim Kategorisi
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Mansiyon Ödülü: Bluetooth Kulaklık

Kompozisyon Kategorisi
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Mansiyon Ödülü: Bluetooth Kulaklık

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu

Ülke genelinde Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokulları arasında “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!” konulu kompozisyon ve “Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu” konulu resmî ilkokullar arası resim yarışması düzenlenmesi.

Yarışmanın Amacı

 • Öğrencileri bilim ve uzay keşiflerine karşı daha fazla ilgi duymaya teşvik etmek,
 • Öğrencilerin uzaya ve astronominin önemine dair farkındalığını artırmak,
 • Öğrencilerin astronomi ve uzay bilimlerine bakış açılarını genişletmek,
 • Öğrencilere evrenin genişliği, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve diğer uzay fenomenleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunmak,
 • Öğrencilere astronominin temel prensiplerini anlamaları için bir şans sağlayarak bilimsel meraklarını geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin ilgi ve becerilerini keşfetmelerini sağlamak.

Yarışmaya İlişkin Açıklamalar

 • Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Tüm resmî ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile resmî ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler.
 • Yarışma Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullarda kompozisyon, ilkokullarda ise resim dalında düzenlenmektedir.
 • Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
 • Okullarda “kompozisyon” dalında üretilen eserler Türkçe, “resim” dalında üretilenler ise ilgili öğretmenlerden oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından yarışmaya katılan öğrencilerin hazırlamış oldukları eserlerin özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Okul Müdürlüğünce kompozisyon ve resim dallarında başarılı görülen eserler tutanakla onaylanarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sıra) f. Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirmeye alınacak ve eserler il millî eğitim müdürlüklerine tutanakla teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)
 • İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, ilgili öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak; ilçelerden gelen eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak ve başarılı sayılan eserler Ek-1 doğrultusunda düzenlenen tutanak ile Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sıra) ğ. Resimlerin PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilecektir.
 • Eserler ayrıca bilgisayar ortamında word programında 12 punto Times New Roman yazı tipinde A4 kâğıt formatında yazılarak DYS sistemi ile de gönderilecektir. Tarayıcı (scanner) ile PDF, JPG vb. gibi dosya uzantılı olarak gönderilmeyecektir.
 • İl birincisi olan eserler, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.
 • İl birincisi olan eserin dışındaki (ikinci, üçüncü, mansiyon vb.) diğer eserlerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir.
 • Bakanlığımıza ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.

Kompozisyon Kategorisi Konusu

 “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!”

Yarışma Başvuru Koşulları  

 • Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler.
 • Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 • Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 • Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 • Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 • Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Yarışma Değerlendirme Kriterleri

 • Başlık (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması) 20 puan
 • Anlatım düzeni Giriş: Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyicilik,
 • Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi,
 • Sonuç: Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme 20 puan
 • Anlatım zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler) 20 puan
 • Yazım kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi, noktalama, paragraf düzeni) 20 puan
 • Bir bütün olarak yazılı anlatım (verilmek istenen mesaj) 20 puan

Resim Dalında Kategorisi Konusu

“Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu”

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmanın hedef kitlesi resmi ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler.
 • Resimler sınıf ortamında sınıf öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.
 • Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.
 • Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
 • Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.) e. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.
 • Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.
 • Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne “
 • Resim Dalında”nın “j” bendindeki etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.
 • Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayı (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 • Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır. İli, ilçesi Öğrencinin: Adı ve soyadı: Sınıfı Cinsiyeti Okulun: Adı Adresi Telefon No:
 • Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

Eserler incelenirken;

 • Kompozisyon (amaca uygunluğu) 25 puan,
 • Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanılabilirliği) 25 puan,
 • Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi) 25 puan,
 • Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) 25 puan

olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

Uzay” Konulu Resim ve Kompozisyon Yarışması Ödülleri

Resim Kategorisi

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü: Tablet

Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat

Mansiyon Ödülü: Bluetooth Kulaklık

Kompozisyon Kategorisi

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü: Tablet

Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat

Mansiyon Ödülü: Bluetooth Kulaklık

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi:  26 NİSAN 2024

Eserlerin Okul Müdürlüklerinde Toplanma Tarihi: 18-20 MART 2024

Eserlerin Okul Müdürlüklerince Değerlendirilmesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilme Tarihi: 20-22 MART 2024

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce Eserlerin Değerlendirilmesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilme Tarihi: 25-29 MART 2024

İl millî eğitim müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına gönderilme Tarihi: 01-05 NİSAN 2024

Millî Eğitim Bakanlığına Gönderilen Eserlerin Değerlendirilmesi 15-18 NİSAN 2024

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanma Tarihi: 18-19 NİSAN 2024

Millî Eğitim Bakanlığında Değerlendirilen Eserlerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni Tarihi: 22-26 NİSAN 2024

Uzay” Konulu Resim ve Kompozisyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tua.gov.tr/tr/duyurular/tua-ile-meb-isbirligiyle-uzay-konulu-resim-ve-kompozisyon-yarismasi-duzenleniyor

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap