Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından önceki süreçte aktif yer alan sendika yöneticilerinin bilgi ve tecrübelerini yeni sendikacı kuşaklara aktarması ve hatıralarının kaleme alınması amacıyla Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü edebiyat yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması

  Düzenleyen: Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen)
  Kategori: Anı Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları, Edebiyat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Geçmişte ya da halen Eğitim-Bir-Sen üyesi olan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 1 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Mehmet Akif İnan Özel Ödülü: 4.000 ₺ 

Erol Battal Özel Ödülü: 3.000 ₺ 

Ayrıca jüri tarafından, yayınlanacak kitaba alınmaya değer bulunan eserler için 500 ₺ Telif Ücreti ödenecektir.

   

.

Yarışma Hakkında

Eğitimciler Birliği Sendikası’nın (Eğitim-Bir-Sen) kuruluşunda ve büyümesinde emeği bulunan sendika yöneticilerimizin bilgi ve tecrübelerinin yeni sendikacı kuşaklara aktarılması amacıyla sendikacılık ve sendikal mücadele hatıralarının kaleme alınması ve kitaplaştırılması suretiyle “Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması” düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yarışma Koşulları

 • Yarışma, Eğitimciler Birliği Sendikası’nın görev süresi sona ermiş veya halen görevde bulunan bütün genel merkez, şube, temsilcilik yöneticileri, işyeri temsilcileri ile emekli olan veya halen üye olan bütün üyelerine açıktır.
 • Katılımcılar yarışmaya, www.ebshatirayarismasi.org adresinde yayınlanacak olan başvuru formunu doldurup göndererek bireysel olarak başvurmalıdırlar. Başvuru esnasında yarışmaya katılacak eser/eserlerle birlikte katılımcının öz geçmişi ile kendisinin de içinde bulunduğu sendikal hatıra niteliğinde bir fotoğraf eklenmelidir.
 • Yarışmaya sadece hatıra (anı) türünde eserlerle katılım sağlanacaktır. Bu kapsama girmeyen nitelikte ve diğer edebî türlerdeki eserler yarışmada dikkate alınmaz.
 • Yarışmaya birden fazla eserle katılım sağlanabilir. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar bu eserin kendilerine ait, özgün bir eser olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 • Eserler Türkçe yazılmalıdır. Eserler, Microsoft word™ formatında, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman fontu kullanılarak yazılmış olup başlık da dâhil olmak üzere toplam 3 sayfayı geçmeyecektir.
 • Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün şartları kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.
 • Başvurular www.ebshatirayarismasi.org web sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ve teslim edilen eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma kurallarına uygun bulunmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Eğitim-Bir-Sen, gönderilen bütün eserleri saklayacaktır. Eserler sahiplerine iade edilmeyecektir.

Seçim Süreci ve Ödüllendirme

 • Eserlerin incelemesi, elemeleri yapacak ve ödüle layık görülen eserleri belirleyecek olan Jüri tarafından gerçekleştirilecektir. Jüri üyeleri Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
 • Jüri, elemelere ve ödüllere ilişkin kararlarını, eserlerin edebî, sendikal, teknik ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir. Eserlerin tür ve tema uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir. Jüri, kararlarını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak Eğitim-Bir-Sen bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
 • Ödüle layık görülen eserler, www.ebshatirayarismasi.org adresinden duyurulacaktır.
 • Dereceye giren eser sahiplerine, ödül töreninden önce telefon veya e-posta yolu ile bilgi verilecektir.
 • Yarışma sonucunda, birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri ile dereceye giremeyen ancak edebî, sendikal, teknik ve sanatsal açıdan amaca uygunluğu ve ödüle liyakati görülen eserler için ayrı ayrı “Mehmet Akif İnan Özel Ödülü” ve “Erol Battal Özel Ödülü” verilmesine karar verilecektir.
 • Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri, Genel Merkez tarafından düzenlenecek olan ödül töreniyle takdim edilecek olup, ödül töreni tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

Telif ve Kullanım Hakları

 • Yarışmaya gönderilen eserlerin her türlü telif hakkı Eğitim-Bir-Sen’e aittir. Katılımcı, eserini göndermekle ve başvuru yapmakla bu hususu kabul etmiş sayılır. Eğitim-Bir-Sen eser sahibine bildirimde bulunmaksızın söz konusu yarışma çerçevesinde sunulmuş olan eserleri ticari amaçlar dışında (kitaplarda, kitapçıklarda, kataloglarda, takvimlerde, internet sitelerinde, sergilerde, vs.) herhangi bir amaç için kullanma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya konu eserlerle ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya katılan eser sahibi; eserin kullanım hakkını kabul etmesine bağlı olarak gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. bilumum haklar için Eğitim-Bir-Sen’e muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi verdiği izni sonradan geri alamayacağını ve eserinin yukarıda belirtilen şartlarda kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eğitim-Bir-Sen tarafından, eser için katılımcının yukarıda verdiği muvafakat karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
 • Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri eserlerin ve fotoğrafların mülkiyeti, kullanım hakkı ve telif hakkının kendilerine ait olduğunu veya kendi kullanımlarına verilmiş/izin verilmiş olduğunu; üçüncü kişilerin telif haklarını veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları Eğitim-Bir-Sen’e devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların Eğitim-Bir-Sen tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden Eğitim-Bir-Sen’i muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Eser sahibi, Eğitim-Bir-Sen tarafından talep edilmesi hâlinde, bu yönerge kapsamında ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Eğitim-Bir-Sen ile derhal paylaşacaktır.

Diğer Hususlar

 • Eğitim-Bir-Sen’le belli bir ilgili ve ilintisi bulunmayan belli üçüncü bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya dair eserler; Eğitim-Bir-Sen’in ilke, amaç, hedef ve değerleri ile temel değerlerle örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu dışındaki eserler; eser sahibine ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen eserler; başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler; daha önce herhangi bir yarışmaya katılarak ödül almış eserler; T.C. Anayasası ve yürürlükteki kanunlara ve sair mevzuata aykırılık teşkil eden eserler; jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde eser, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
 • Yarışmacılar, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgilerinin, yarışmaya ilişkin hususların ve yarışma sonuçlarının kendilerine bildiriminde tebliğ adresi olarak kullanılacağı hususunu kabul etmiş sayılırlar. İletişim bilgilerinin değişmesi halinde değişikliği en geç üç gün içinde bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır.
 • Bu yönergede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde, değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi münhasıran Eğitim-Bir-Sen’e aittir.
 • Bu yönerge üzerindeki her türlü değişiklik hakkı ile başvuru, ödül takdimi ve gösterim tarihleri ile katılım şartlarında önceden herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın tek taraflı değişiklik yapma hakkı Eğitim-Bir-Sen’e aittir.
 • İhtilaf durumunda Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Yarışmaya başvuru yapan katılımcı, yönerge hükümlerinin tümünü kabul etmiş sayılır.

Yarışma İletişim

Adres: Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeleri Cad. No.86 Kat.14-15-16 Altındağ/Ankara

Telefon: 0312 231 23 06
Faks: 0312 230 65 28
GSM: 0533 741 40 26 – 0505 640 82 33
Web: www.ebshatirayarismasi.org

Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Mehmet Akif İnan Özel Ödülü: 4.000 ₺

Erol Battal Özel Ödülü: 3.000 ₺

Ayrıca jüri tarafından, yayınlanacak kitaba alınmaya değer bulunan eserler için 500 ₺ Telif Ücreti ödenecektir.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 1 ARALIK 2020

Sonuç Bildirim Tarihi: 2020

Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ebshatirayarismasi.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap