Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun çevresiyle bütünleşen, yenilikçi, kullanışlı bir alana dönüştürülmesi amacıyla Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

  Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi
  Kategori: Mimari Yarışmalar, Tasarım Yarışması, Proje Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak.

  Son Başvuru Tarihi: 7 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: Belirtilmemiştir.
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 80.000 ₺

İkincilik Ödülü: 60.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 40.000 ₺

1. Mansiyon Ödülü: 25.000 ₺

2. Mansiyon Ödülü: 25.000 ₺

3. Mansiyon Ödülü: 25.000 ₺

4. Mansiyon Ödülü: 25.000 ₺

5. Mansiyon Ödülü: 25.000 ₺

Satın Alma: 30.000 ₺

   

- Advertisement -

.

Yarışma Hakkında

Yarışma Bursa, Osmangazi İlçesi Gaziakdemir Mahallesi 3907 Ada 3 parselde yer alan Atatürk Spor Salonu yapısını içermektedir.

Atatürk Spor Salonu’nun içinde bulunduğu 61.319 m2 alanlı 3907 Ada 3 parselde bulunan Bursa Atatürk Stadı yeni Bursa Büyükşehir Stadyumu yapıldıktan sonra yıkılarak yerine 44.319 m2 Millet Bahçesi yapılmıştır. Millet Bahçesi yürüyüş parkuru, endemik bitkiler ve ağaç gruplarından oluşan peyzaj düzenlemelerinin yanında Millet Kütüphanesi ve sebil yapısını kapsamaktadır. Ayrıca zemin altı otoparkı bulunmaktadır.

Parselin geriye kalan 17.000 m2 kısmında ise Atatürk Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait çeşitli yapılar bulunmaktadır. Atatürk Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve diğer yapıların yapılan analizler sonucunda statik açıdan taşıyıcılığını kaybettiği ortaya çıkmış ve Riskli Yapı olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple yıkım kararı alınmıştır.

Atatürk Spor Salonu 1961 yılında açılan Mimari Yarışma ile Atatürk Stadı ile aynı parselde, parselin kuzeyinde yapılmıştır. Mimari proje müellifleri Orhan Şahinler, Hamdi Şensoy ve Muhlis Türkmen’dir. Yapının uygulaması 1972 yılında bitmiştir. 3500 kişilik seyirci kapasitesine sahip bir basketbol sahasından ve yardımcı birimlerinden oluşur.

Parselin batısında yapılan ve Bursa’nın en büyük parklarından birisi olan Reşat Oyal Kültürparkı yer almaktadır. 1955’te hizmete açılan park 1958’de yılında gerçekleşen ulusal bir yarışma ve 1985’te parkın fuar alanına dönüştürülmesi için açılan ikinci bir yarışma sonucunda elde edilen projelere göre düzenlenmiştir.

Güneyinde Altıparmak Meydanı ve Anı Duvarı, güneydoğusunda ise Yüzüncü Yıl Parkı bulunmaktadır. Doğusunda yer alan ve yüksek yoğunluklu yapı adalarının yer aldığı Çarşamba bölgesi ile Yarışma Alanı arasında Stadyum Caddesi boyunca Cilimboz Deresi akar.

Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültürparkı’ın çevrelediği Atatürk Spor Salonu’nun bulunduğu alanın rekreatif amaçlı kullanımı ile birlikte geçmişte kullanılan spor faaliyetinin kent belleğinde taşıdığı anlam ve izlerinin yaşatılabilmesi için yeniden spor salonu yapılması kararı verilmiştir.

Yarışma kapsamında söz konusu alanda TBF standartlarına uygun basketbol sahası, kısa kulvar yüzme havuzu, yardımcı fonksiyonları ve kapalı otopark tasarlanması öngörülmüştür.

Yarışmanın Amacı

“Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun çözülürken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin ulusal rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmacılardan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun tasarımında; Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültürparkı ile oluşturulan açık alan kurgusunun yarışma parselinde kesintiye uğratılmadan ele alınması ve açık-yarı açık-kapalı alan dengesinin sağlandığı, rekreatif alanlarla beraber düşünülmüş bir mimari proje kurgusu beklenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda,

• Alanın güneyinde yer alan Millet Bahçesi’nin yarışma sınırı boyunca bütünleşik olarak ele alınması, Batısında yer alan Reşat Oyal Kültürparkı ile görsel/fiziksel ilişki kurabilecek potansiyelleri içerecek şekilde düzenlenmesi,

• Yarışma alanının doğusunda yer alan Çarşamba bölgesinin yapısal yoğunluğu ve Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması Şartnamesi çevredeki rekreasyon alanları da göz önünde bulundurularak kütle ve yükseklik ile ilgili kararların belirlenmesi,

•Yapılacak açık alan düzenlenmesinin, peyzaj ve rekreasyonel alan kurguları gözetilerek, mevcut ağaçlar, korunacak olan nitelikli yeşil alanlar ve kaldırılabilir yeşil habitat göz önünde bulundurularak kurgulanması beklenmektedir.

Ayrıca yarışma alanının büyük ölçekli kentsel yeşil alanlarla iç içe olduğu gözetilerek;

• Önerilecek yapıyı tamamlayan açık ve yarı açık alanların düzenlenmesinde farklı ve özgün yorumların ekolojik titizlikle, yeşil oluşumunu ve kentlilerin kamusal kullanım senaryolarını geliştirecek biçimde kurgulanması,

• Enerji, su yönetimi, atık ve benzeri temalarda sürdürülebilir öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından, TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliğine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde ulusal, serbest, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Bursa ili Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahalle sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti Gençlik Ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan 3907 ada 3 parselde bulunmaktadır.

Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan Atatürk Spor Salonu’nun çevresindeki açık alanlarla ilişkili olarak yeniden tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışma dokümanları elektronik ortamda ve/veya internet üzerinde yarışmacılara teslim edilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir:

• Yarışma Şartnamesi

• Yarışma Alanı’na İlişkin Bilgi ve Belgeler:

 • Yarışma alan sınırlarını gösteren Halihazır Harita ve Kadastral Durum (1/1000, 1/5000)
 • 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
 • Plankote Paftası,
 • Ağaç Rölövesi ve Mevcut Durum Raporu
 • Aplikasyon Krokisi
 • Zemin Etüt Raporu
 • Yarışma alanına ait fotoğraflar
 • İklim verileri
 • Millet Bahçesi Projesi
 • 1962 tarihli Atatürk Spor Salonu Yarışma Projesi (Arkitekt Dergisi’nden)

• Yarışma Şartlarını Aynen Kabul Edildiğini Belirten Katılım Belgesi

Tüm veriler yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak mevcut olacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler

• Serbest Ölçekli Analizler

 • alanın Millet Bahçesi, Reşat Oyal Kültürparkı ve çevresi ile olan ilişkilerini;
 • alanın peyzaj karakteri ve açık alan kullanım senaryolarını açıklayan analizler

• İki ya da üç boyutlu diyagramlar

 • Yapının iklimlendirme prensipleri, yangın senaryoları, dolaşım senaryoları
 • Yapının strüktürel özellikleri

• Vaziyet Planı : 1/500 (Verilen etkileşim alanı sınırlarına göre)

• Plan, kesit ve görünüşler : 1/200

• Sistem kesiti : 1/50

• Yapıyı ifade edecek üç boyutlu görseller.

Çizimlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

• Vaziyet planı ile planlar aynı bakış yönünde çizilecektir.

• Tüm planlarda yapısal aks ve kütle ölçüleri verilecektir.

• Tüm plan ve kesitlerde kotlar yazılacaktır.

Mahal isimleri numaralandırılarak yazılmayacak; mekanların içinde açıkça yazılacaktır.

• Maket : 1/500

Raporlar

Mimari açıklama raporu: Tasarım yaklaşımını açıklayan raporda yarışma alanı kapsamında tasarımın kent kültürüne katkısını ele alan; doğal, sosyokültürel ve işlevsel bağlamda irdeleyen metinler yer alacaktır. 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde düzenlenecek raporda grafik ve diyagramlara yer verilebilir.

İnşaat mühendisliği raporu: Yapının inşaat mühendisliği yönünden tanımı ve taşıyıcı sistemin tasarımı yer alacaktır. 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde düzenlenecek raporda grafik ve diyagramlara yer verilebilir.

Raporlar A4 formatında teslim edilecektir.

Raporlar bütünleşik de verilebilir. Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir CD/USB içinde dijital olarak da teslim edilmelidir.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

Paftalar A1 boyutunda sert yüzeye uygulanmış olacak şekilde, en fazla 6 adet olmalıdır.

Paftalar dikey olarak altlı üstlü iki sıra halinde kullanılacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri gösterilecektir. Ayrıca paftalar A3 boyutunda da teslim edilecektir.

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

• Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları esaslarına uymayanlar.

• Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.

• Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.

• Katılım ücretini yatırmamış ve yatırdığı halde raportörlüğe dekontunu göndermemiş olanlar.

• Zamanından geç teslim edilen projeler.

Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

• Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Formu. (bkz. Ekler)

• Yarışmacının/ekip temsilcisinin ve diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belge.

• Mimarlar Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi.

Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

• Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir.

• Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin alındı makbuzu (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren) yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine en geç yarışma takviminde “Proje Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 19:00’a kadar gönderilecektir.

• En geç kargo ile teslim tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Projelerin Geri Verilme Şekli

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır.

Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır.

Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz

• Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.

• Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

• Tüm paftaların, raporların her sayfasının, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve

CD/USB Bellek üzerinde rumuz bulunacaktır.

Ambalaj

• Proje paftaları ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, kıvrılmadan ve tek ambalaj içinde teslim edilecektir.

• Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ve adres ile birlikte yarışmanın adı yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi

Adres: Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8 A/3

Nilüfer / BURSA

Telefon: 0224 453 56 00

Fax: 0224 453 56 01

E-posta: ataturksporsalonuyarisma@bursamimar.org.tr

Web: bursamimar.org.tr

Banka hesap bilgisi: İş Bankası Fevzi Çakmak Şubesi

Şube Kodu : 2201

IBAN No : TR20 0006 4000 0012 2010 8751 72

Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 80.000 ₺

İkincilik Ödülü: 60.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 40.000 ₺

1. Mansiyon Ödülü: 25.000 ₺

2. Mansiyon Ödülü: 25.000 ₺

3. Mansiyon Ödülü: 25.000 ₺

4. Mansiyon Ödülü: 25.000 ₺

5. Mansiyon Ödülü: 25.000 ₺

İdare jüriye satın almada değerlendirilmek üzere 30.000 ₺ ayırmıştır.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 7 ARALIK 2020

Sonuç Bildirim Tarihi: Belirtilmemiştir.

Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.bursamimar.org.tr/2020/10/08/bursa-ataturk-spor-salonu-mimari-proje-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap