Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Bursa Hanlar Bölgesi’nin tarihi geçmişiyle uyumlu, şehirle bütünleşen ve mimarinin tüm olanaklarının kullanıldığı bir alana dönüştürülmesi amacıyla Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması

  Düzenleyen: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  Kategori: Mimari Yarışmalar, Tasarım Yarışmaları, Proje Yarışması 
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Şartnameden ulaşılabilir. 

  Son Başvuru Tarihi: 25 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 23 OCAK 2021

Birincilik Ödülü: 150.000 ₺

İkincilik Ödülü: 100.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 80.000 ₺

1. Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺

2. Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺

3. Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺

4. Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺

5. Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺

Satın Alma: 70.000 ₺

   

- Advertisement -

Mimari Tasarım Yarışması Hakkında

“Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren bir yarışmadır.

Tasarım Yarışması Amacı

Yarışma alanının içinde bulunduğu Bursa Hanlar Bölgesi UNESCO Dünya Miras Alanı’nın sahip olduğu değerlere ve Yönetim Planı’nda “Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olarak, kuruluş izlerini taşıyan Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü’nün somut ve somut olmayan tüm değerlerini korumak, yaşatmak ve dünyaya miras bırakmak” olarak belirtilen vizyona uygun olarak alanın tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirme ile Mimarlık, Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün ve nitelikli öneriler geliştiren, uygulanabilir projeler elde edilerek yaşatılması planlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın yeri; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi sınırları içinde kalan, Hanlar Bölgesi’nin güney-batı ucunda yer alan ‘Çarşıbaşı’ olarak anılan bölge ve yakın çevresidir. Yarışmanın konusu, Bursa’nın tarihi kent merkezinde yer alan Hanlar Bölgesi’nde Çarşıbaşı diye tariflenen bölgenin ve çevresinin yeniden planlanması ve tasarlanmasıdır. Çarşıbaşı bölgesi tasarım probleminin, alanın tüm tarihi, mekânsal, sosyal, kültürel, ekonomik katmanları ve çevresel ilişkileri ile ele alınması beklenmektedir. Bu çerçevede yarışma alanını üç ölçekte tarif etmek mümkündür:

A-Hanlar Bölgesi

B- Yarışma Alanı

C- Odak Alan (Çarşıbaşı Bölgesi)

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Başvuru koşulları;

a) Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurmak.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). h) 4734 ve 4735 sayılı kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedeli “Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Şartname Ücreti” açıklaması ile idareye ait banka hesabına ve / veya Bursa Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Veznelerine yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile Raportörlük adresine elden ve / veya e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan yarisma.bursa.bel.tr adresinden de ulaşılabilir.

Yarışma alanında yapılacak tasarımlara dair beklentiler

Aşağıda ana başlıklar halinde belirtilen ve esasen birbirlerinden başlıklarla ayrılamayacak derecede ilişkili problem tarifi ve beklentilerin yarışmacılar tarafından sentezlenip, kamusal alan, Hanlar Bölgesi kimliği ve kentsel adalet lehine yorumlanarak, tasarımların geliştirilmesi beklenmektedir.

1 – Tarihi Kent Merkezi ve Bursa Kimliği ile Bağ Kurulması

Hanlar Bölgesi ve yakın çevresinin Bursa kent kimliğini kuran, belirleyen karakteristik özellikleri mevcuttur. Bölge, yukarıdaki açıklamalarda da değinilen tarihsel kimliği, güncel kullanımları, halihazırda yakın çevre içindeki etkin işlevleri, karmaşık ilişkileri ve güçlü örüntüleri içinde barındırır. Yarışma Alanı olarak belirlenen bölge bir yandan yakın tarihte geçirdiği talihsiz değişim, dönüşümlerle oldukça verimsiz kullanılırken, öte yandan yanı başındaki Hanlar Bölgesi’nde ticari, kültürel ve sosyal hayat kesintisiz devam etmektedir. Bir dönem Osmanlı şehirlerinde bildiğimiz anlamda meydanlar, kamusal alanlar mevcut değildir. Meydan, cami avlusu ve han avlusu gibi alanlardır. Alana baktığımızda ise bu yoğun ticaret hayatının içinde, han avlularının doğru şekilde kullanılmadığı, potansiyellerin söz konusu tarihsel kimliğe yaraşır biçimde değerlendirilmediği de aşikardır. Yarışmacılardan beklenti, bu karmaşık örüntü içinde Çarşıbaşı’nın tarihi ve güncel pozisyonunu değerlendirerek, alanı yakın ve uzak çevre bağlamında kent, kentli ve Hanlar Bölgesi ile güçlü ilişkiler kuracak biçimde dönüştürmeleri, iyileştirmeleridir. Bununla beraber yarışmacıların Çarşıbaşı bölgesine yapılacak müdahale ile Hisar ve Hanlar bölgesine dair, ulaşım, dolaşım, kamusallık, peyzaj karakteri gibi üst ve alt ölçekli konulara dair bütüncül bir bakış açısı geliştirmeleri, beklenmektedir. Ayrıca tariflenen bu güçlü örüntü içinde son derece büyük öneme sahip Hanların beden duvarları ve avlu içi yaşantılarının söz konusu tasarımlarda, kamusallık, özelleşme vb. kavramları etrafında ele alınması ve yorumlanması şarttır.

2 – Sürdürülebilir, Esnek Tasarım

Hanlar Bölgesi günümüzde sıklıkla kullandığımız sürdürülebilir, esnek tasarım kavramlarına zamansal ve mekânsal ölçeklerde oldukça iyi bir örnektir. Çarşı, 700 yıldır değişen şehire, yaşamın dinamiklerine ayak uydurmuş, hayatta kalmış, hatta bunun ötesinde şehir için tayin edici olmuştur. Ayrıca, Hanlar Bölgesi’nin karakteri, farklı dönemlerde inşa edilen yapıların ve buna bağlı boşlukların bir araya gelişleri, oldukça esnek ve verimli bir sistemi tarif etmektedir. Bu ilişkiler bütünü gözetilerek, yarışmacılardan Hanlar Bölgesi ve çevresinde akan hayatın ürettiği mekan ve çoklu ilişkiler üzerine düşünmeleri beklenmektedir. Ayrıca kurulacak mekan karakterlerinden, önerilecek program ve ilişkiler ağına, seçilecek malzeme ve uygulama prensiplerine kadar farklı katmanlarda sürdürülebilirlik, devamlılık, kentsel dayanıklılık kavramların irdelenmesi istenmektedir. Tüm bu etmenlerin yanında ‘Yeşil Bursa’ fikri ve hissi sadece yazılı, kağıt üzerinde değil, bilfiil kentin içinde de yaşanan, yaşatılan önemli bir kavramdır. Kültürpark’tan, Çekirge, Muradiye sırtlarından, Altıparmak ve Şehreküstü’ne, oradan Ulucami’ye, Heykel’e, Yeşil Türbe’ye devam eden, kesintili yeşil doğrultuların, (bugün her ne kadar zedelenmiş olsa da) bütüncül algısı ‘Yeşil Bursa’ fikrini kentlilerin zihnine yerleştirmiştir. Bu çerçevede kent ekolojisi, ekosistem karakteri ve buna bağlı olarak Hanlar Bölgesi’nin Bursa’nın yamaçlarındaki pozisyonu da Çarşıbaşı projesinin önemli girdilerindendir.

3 – Ulaşım, Erişim

Birçok sıkışık tarihi kent merkezinde olduğu üzere, Bursa Kent Merkezi ve Hanlar Bölgesi’nin de muhtelif seviyelerde ulaşım, erişim sorunları bulunmaktadır. Hanlar Bölgesi büyük ölçüde yayalaştırılmış bir bölgedir. Bununla beraber, alanın birçok katmanda, toplu taşıma, turist otobüsleri, otopark alanları, servis araçları gibi motorlu taşıt trafiğini belirli düzeylerde yönetmesi gereklidir. Bu motorlu taşıt-yaya ilişkisi elbette yaya öncelikli bir yaklaşımla geliştirilmelidir. Yarışmacılardan beklenti, tüm alanın ticaret ve turizm kapasitesi düşünülerek, yaya, engelli, yaşlı erişimi, motorlu taşıt hareketi gözetilerek, Çarşıbaşı ve yakın çevresi bağlantılarının ve ilişkilerin kurgulanmasıdır. Bu çerçevede yarışmacılar, verilen Ulaşım Master Planı’nı da veri olarak alarak Çarşıbaşı Bölgesi’nin tüm Hanlar Bölgesi içindeki konumuna, odak işlevine ve niteliğine dair fikirler geliştirebilir; bu fikirler ışığında ulaşım, erişim katmanlarına dair önerilerde bulunabilir.

4 – Sosyal, Kültürel Ağ ve Kentsel Adalet

Sadece günümüzde değil, geçmişte de bu bölge içinde ve yakın çevresinde farklı sosyal, ekonomik ve kültürel çevrelerden kentliler yaşamaktaydı. Bu çoğulluk ve bir arada yaşama kültürü Hanlar Bölgesi’nin farklı katmanlarda özetlenen bir tarifi olabilir. Bu çerçevede sadece mekansal olarak değil aynı zamanda üretilen mekanların destekleyeceği, geliştireceği sosyal ilişkiler, kentsel adalet ve eşit erişim ile ilgili fikirler son derece önemsenmekte, günümüz kentlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda yarışmacılardan beklenti, eşitlikçi, farklı katmanlarda kentsel adalet fikrini ortaya çıkaran, çoğul, içindeki hayatın insanlarla çoğalabileceği bir program ve ilişkiler ağının geliştirilmesidir.

5 – Kamusallık ve Kamulaştırma

Yarışmanın açılma sebeplerinden başlıcası, Cemal Nadir Caddesi hattındaki, belirtilen bir grup yapının kamulaştırılmasıdır. Bu kamulaştırma fikri ile birlikte alan içinde kangren haline gelmiş birtakım sorunların çözümlenebilmesi için fırsatlar oluştuğu görülmüştür. Yarışma ile tarif edilen Çarşıbaşı Bölgesi’nin söz konusu kamulaştırma hamlesi ile birlikte, Hanlar Bölgesi’nin güney-batı ucunda önemli, destekleyici bir kamusal odak olabileceği düşünülmüştür. Öte yandan alan içine odaklanıldığında sivil mimarlık örnekleri, nispeten kapalı olarak tarif edilebilecek Han duvarları, kot farklılıkları göze çarpmaktadır. Tarihsel süreçte Han yapılarının etrafının hiçbir zaman boş olmadığı, sivil mimarlık örnekleri ya da ticari birimlerle sarılı olduğu da görülmektedir. Bu çerçevede, yarışmanın önemli sorularından birisi de kamulaştırma ve ayıklamalarla elde edilecek boşlukların ölçeği, niteliğinin ne olması gerektiğidir. Kamulaştırma sonrası, değişecek kent yüzlerinin boyut ve niteliği, dolu boş, açık, yarı açık ve kapalı alan ilişkileri oldukça önemlidir. Ayrıca, söz konusu açık, yarı açık ve kapalı mekanların, han avlularının ve ara mekanların peyzaj yoluyla nasıl bağlanacağı bu karakterin Hanlar Bölgesi ile nasıl ilişkileneceği oldukça belirleyicidir Yarışmacılardan beklenti, Hanlar Bölgesi için bu çok önemli fırsatın kamu ve tarihi alan kimliği lehine tasarım ile nasıl yönlendirilebileceğine dair önerileri, şehircilik, mimarlık ve peyzaj mimarlığı disiplinleri kapsamında geliştirmeleridir.

Program

Çarşıbaşı Bölgesi içinde halihazırda devam eden yoğun ticari faaliyet mevcuttur. Aynı zamanda bölge güçlü bir yaya ağıyla süreklilik arz edecek şekilde Hanlar Bölgesi’ne bağlıdır. Yarışma kapsamında önerilecek programların hangi bölgelerde ve ne büyüklükte yer alacağı, sosyal, ticari ve kültürel ağı nasıl destekleyeceği, mevcut, geçmişte var olmuş izlerle, Han avluları ve duvarları, geçişleri, Hisar Bölgesi ile nasıl ilişkileneceği tasarımın temel sorularından biridir. Bu anlamda yarışmacılardan, bir senaryo ve öngörü çerçevesinde, kültürel, ticari, eğitim ve benzeri işlevlerin, korunacak ve yeni yapılacak yapılar, açık, yarı açık alanlar içinde, peyzaj düzenlemeleri ile birlikte hangi bağlamda ve yoğunlukta yerleşeceğine dair öneriler beklenmektedir.

İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

İdarenin adı: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yarışmayı Açan Kurum: Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Adresi: Zafer Mh. Ankara Yolu Cd. C Blok No:1 PK:16080 Osmangazi / BURSA

Telefon: 444 16 00

Web Adresi: www.bursa.bel.tr

Yarışmanın web sayfası: yarismalar.bursa.bel.tr

Yarışma e-posta: carsibasi@bursa.bel.tr

Banka Bilgisi: Halk Bankası Uludağ Ticari Şube

Hesap Adı:  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

IBAN: TR98 0001 2009 6280 0045 0000 02

Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 150.000 ₺

İkincilik Ödülü: 100.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 80.000 ₺

1. Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺

2. Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺

3. Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺

4. Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺

5. Mansiyon Ödülü: 60.000 ₺

Satın Alma: 70.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi : 25 ARALIK 2020
Sonuç Açıklanma Tarihi : 23 OCAK 2021

Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://yarismalar.bursa.bel.tr/bursa-hanlar-bolgesi-carsibasi-kentsel-tasarim-proje-yarismasi/bilgi-ve-belgeler/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap