SteelPRO Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması 2023

Ahmet Alataş Workshop sponsorluğunda Türk Yapısal Çelik Derneği TUCSA desteğiyle, Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratmak, mimarlık ve inşaat mühendisliği gibi farklı disiplinlerden öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek, teknolojik gelişmelerden de yararlanarak, çelik yapının özelliklerini vurgulayan ve güncel ihtiyaçları karşılayan, yaratıcı ve sürdürülebilir tasarım çözümleri geliştirmelerini sağlamak amaçlarıyla SteelPRO Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

SteelPRO Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması 2023

Düzenleyen:Ahmet Alataş Workshop sponsorluğunda Türk Yapısal Çelik Derneği TUCSA desteğiyle
Kategori:Tasarım Yarışması, Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler. (Af ile geri dönen öğrenciler hariç.)
Son Başvuru Tarihi:8 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 27 KASIM 2023
Ödüller:Eşdeğer Ödül: 10.000 (4 adet)
Mansiyon: 2.500

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

 • Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratmak,
 • Mimarlık ve inşaat mühendisliği gibi farklı disiplinlerden öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,
 • Teknolojik gelişmelerden de yararlanarak, çelik yapının özelliklerini vurgulayan ve güncel ihtiyaçları karşılayan, yaratıcı ve sürdürülebilir tasarım çözümleri geliştirmelerini sağlamaktır.

Konusu

 • Yarışmanın konusu “çelik taşıyıcı sistemli bir eğitim yerleşkesi”dir. Tasarımda Antakya bölgesinin depremsellik ve iklim koşullarına göre gerekli yük ve önlemler göz önünde bulundurulacak, deprem dirençli ve sürdürülebilir yapı/yapılar (çevre, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik) projelendirilecektir. 6 Şubat 2023 depreminde büyük yıkıma uğramış olan Antakya’da her tür eğitim yapısına ihtiyaç olduğu değerlendirilerek eğitim yerleşkesinin tip ve kapsam seçimi yarışmacıya bırakılmıştır.
 • Bu bağlamda yerleşkenin tasarımının, Antakya’nın zengin tarihsel ve kültürel belleği üzerine yeniden düşünme fırsatı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü eğitim yerleşkeleri barındırdığı açık, yarı-açık ve kapalı mekan örgütlenmeleri ile kentsel kamusal hayatın deneyimlendiği mekanlardır.
 • Tasarımda aşağıdaki hususlar göz önüne alınabilir;
 • Bir okul tipi seçilirse, tahsis edilecek alanın kısıtları göz önüne alınarak okulun en az üç katlı ve 24 derslikli olması,
 • Engelli bireylerin de yararlanabileceği, esnek, gelecekteki olası ihtiyaçlara yanıt verebilecek nitelikte bir eğitim yerleşke önerisi sunması,
 • Hızlı üretilebilen, özgün, yerel bağlam ile uyumlu ve fonksiyonel bir tasarım olması,
 • Strüktür tasarımında çelik detaylara ilişkin yaratıcı çözümler sunabilmesi,
 • Öğrenme ve mekân etkileşimi üzerine eleştirel bir yaklaşım geliştirme,
 • Bulunduğu çevreye sosyal ve kültürel katkı yapabilecek bir yerleşke olarak planlanması.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma, Türkiye ve KKTC üniversitelerinden, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilere (af ile geri dönen öğrenciler hariç) açıktır.
 • 2022-2023 döneminde öğrenim gören öğrencinin Proje teslim tarihinde mezun olmuş olması yarışmaya katılmasını engellemez.
 • Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır. Yarışmaya sunulan proje, daha önce Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarına katılmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak takımda; lisans eğitimi düzeyinde en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi olmalıdır. Geliştirilecek projeye uygun olarak ihtiyaç duyulacak diğer disiplinlerden lisans ve yüksek lisans öğrencileri de takıma katılabilirler. Takım üyelerinin, içinde bulundukları dönemdeki öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yükseköğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin başvuru tarihinde mezun olmaları halinde de başvuru hakları saklı kalır.
 • Katılımcılar, takım arkadaşı bulma konusunda yesimgures@steelpro.org veya gencel@tucsa.org adresi ile de yazışabilir.
 • Her bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği bölümlerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir. Bu yarışmanın jüri üyeleri danışman olarak görev alamazlar.
 • Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmacılar, yarışma şartnamesine ilişkin açıklama isteklerini / sorularını; Madde 8’de belirtilen Tanıtım Toplantısında sorabilirler ve/veya Soru Sorma Son Tarihi’ne kadar Jüri Raportörüne gönderebilirler (yesimgures@steelpro.org) veya www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına yazabilirler. Soruların yanıtları; ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilir ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.
 • Yarışmacılar, tasarım sürecinde mimari ve mühendislik alanında danışmak istedikleri teknik soruları, SteelPRO Teknik Danışma Kurulu’na iletilmek üzere www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soru teknik açıdan uygun görüldüğü takdirde, SteelPRO Teknik Danışma Kurulu’nun yol gösterici yanıtları ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilir ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.
 • Bu şartnamenin geçerli son sürümü www.steelpro.org web sitesinde yayımlanır.
 • Yukarıdaki hususlara uymayan projeler değerlendirmeye alınmaz.

Yayın Ve Telif Hakkı

 • Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin yayın ve tanıtım amaçlı kullanım ve sergileme haklarını yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği ile paylaştıklarını kabul ederler. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşlara karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.
 • Yarışma için sunulan, fakat telif hakkı üçüncü şahıslara ait olan fotoğraf ve benzeri malzemelerin yukarıda belirtilen yayın, kullanım ve sergileme imtiyazlarının alınmasından bu materyali sunan yarışmacılar sorumludur.

İhtiyaç Programı

 • Tahsis edilecek yer ile ilgili bilgiler ilgili bakanlıklardan gelmesini takiben www.steelpro.org web sitesinde yayımlanacaktır. Bununla birlikte, yer görme konusunda bölgeye seyahat olanağı sağlanabilirse bu konudaki bilgiler de aynı web sitesinden duyurulacaktır.
 • Yarışmacıdan proje alanına ait zemin yapısına uygun strüktür tasarım kararlarını ve iklim özelliklerini, yerel – fiziki ve sosyal özellikleri dikkate alan mimari tasarım önerisini teslim paftalarında tanıtması ve tasarım-bağlam-işlev ilişkisini aktarması beklenmektedir.
 • Tasarlanacak yaratıcı yapısal çözümlerin ölçeği ve boyutları eğitim yerleşkesi planlama kararlarına göre değişiklik göstereceğinden, ihtiyaç programı da yarışmacılar tarafından belirlenecektir.
 • Yarışmacının, tasarım yaklaşımın anlatıldığı bir proje metni (500-1.000 kelime arasında) teslim etmesi beklenmektedir.

Proje Verileri

 • Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur.
 • Rüzgâr yükü ve diğer yükler için verilen bölgeye ait olan yük değerleri kullanılacak, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri nedeniyle söz konusu yüklerin önümüzdeki 20 yıl içinde değişebileceği yarışmacılar tarafından öngörülecek, bu öngörüler jüri tarafından kabul edilecektir.
 • Deprem hesaplarında, zemin yapısı, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler

 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018).
 • Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (2018).
 • Göz önüne alınacak yük değerleri için ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilen standart, yönetmelik vb. dokümanlar kullanılabilir.

Jüri Ve Değerlendirme

Jüri

 • Y. Mimar Ahmet ALATAŞ,
 • Prof. Dr. Mimar Ayhan USTA,
 • Prof. Dr. Mimar Ece Ceylan BABA,
 • Dr. İnş. Y. Müh. Onur GÜLEÇ,
 • İnş. Müh. Özgür KÖYLÜOĞLU,
 • Prof. Dr. Mimar Özlem EREN,
 • Dr. İnş. Müh. Selçuk İZ

Raportör

 • Yeşim Gür’eş, Sanat Yönetmeni, Dernek Müdürü

Proje Değerlendirme Ölçütleri ve Kuralları

Projelerin değerlendirmesinde şu ölçütler dikkate alınır;

 • Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sisteminin, “sistem tasarımı ilkelerine ve önerilen sistem bileşenlerine” uygun ve çelik malzemenin özellikleri ve olanakları ile uyumlu olması
 • Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılığın yanı sıra; mimarinin ve taşıyıcı sistemin uyum içinde olması, taşıyıcı sistem bileşenlerinin ön boyutlarının doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması,
 • Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ile çeliğin sağladığı avantajlara ve gelişimine dikkat çekilmesi.

Yapının deprem performansı

 • Ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi prensiplerine uyum,

Yukarıda belirtilen ölçütlere ilave olarak aşağıdaki nitelikler de göz önünde bulundurulur;

 • Projelendirme safhasında, mimari proje tasarımı ile mühendislik çözümlerinin eşzamanlı ve eşgüdüm halinde yürütülmesi ve bunun nasıl gerçekleştiğinin mimari ve mühendislik açıklama raporlarında belirtilmesi,
 • Yarışmacıların ele aldığı program, kapasite, işlev ve teknolojik veriler,
 • Projenin özgün olması.
 • Yarışmaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “aktarma (intihal)” nedeniyle projenin özgün olmadığının belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül verilmişse ödülü geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine jüri karar verir.

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması

 • Değerlendirme sonuçları yarışmacılara, Jüri değerlendirmesini takiben en kısa zamanda e-posta ile bildirilir,
 • Değerlendirme sonuçları, aynı zamanda http://www.steelpro.org ve http://www.tucsa.org web sitelerinde, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından ayda bir yayımlanan e-bülten ve iki ayda bir yayımlanan Çelik Yapılar dergisinde yayımlanır.
 • Ayrıca, dereceye giren projeler imkân olduğu takdirde 24. Yapısal Çelik Günü’nde sanal ortamda sergilenecektir.

Başvuru ve Projelerin Teslim Şekli

Başvuru

 • Başvuru ve takip eden yazışmalar ile Raportörle görüşmeler, takım adına kendi aralarında seçtikleri takım sözcüsü tarafından yapılır.
 • Başvuru, aşağıda Madde 8 (Yarışma Takvimi)’de belirtilen tarihlere uygun olarak iki aşamalı gerçekleştirilir: “Kayıt” ve “Proje Teslimi”. ‘Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar, Başvuru Formunu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz.
 • Yarışma başvuruları Türk Yapısal Çelik Derneği’nin www.steelpro.org web sitesinden yapılır.
 • Kayıt başvurusunun ardından başvuran kişiye sistem / raportör tarafından Rumuz verilir.
 • Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturamazlar.
 • Teslim edilen pafta, belge, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması, projenin yarışmadan elenmesine neden olur. Her bir dijital paftanın sağ üst köşesine katılımcılara verilecek olan rumuz yazılır.
 • Yarışmacılar, yarışma web sitesi adresi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve gerekli bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirirler. Kayıt formunun elektronik ortamda raportörlüğe ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığına dair onay yazısı gönderilir.

İstenenler

 • Yerleşkenin konumunu ve bağlamını da gösteren uygun ölçekte vaziyet plan ve kesitleri.
 • Yerleşkede yer alan tüm binaların kat planları, kesitler, görünüşler ve 3 boyutlu anlatımlar.
 • Önerilen programa uygun ölçekte paftalar (Kullanılan ölçeğin paftada gösterilmesi zorunludur, ölçeksiz çizim kabul edilmez. Çelik taşıyıcı sistemin bütününü ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detayları ile tasarımcının fikrini anlatan, uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20 ilâ 1/5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20) ve tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayına (1/50) yer verilir).
 • Binaya ve çevreye ait analizler, işlevsel kurgunun çözümlenmesine ilişkin yaklaşımlar, tasarım sürecinde ele alınan düşünceleri ifade eden her türlü eskiz, şema, diyagram vb. ifadeler.
 • Proje Raporu/Metni. Projede tanımlanan tasarım probleminde yer alan yaratıcı çözüm önerilerinden beklenen yapısal ve sosyal yararları içerecek şekilde hazırlanmalıdır (500-1.000 kelime arasında). Söz konusu metin çeşitli çizim ve diyagramlar ile desteklenebilir.
 • Mimari Açıklama Raporu. Mimari tasarımın kavramsal ve ilkesel açıklamalarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır (En çok 500 kelime).
 • Mühendislik Açıklama Raporu. Kullanılan yönetmelikler, standartlar ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır. Hesap raporlarında ve tasarım modellerinde, sistem seçimlerinde esas alınan kriterler ve hesap sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri içeren açıklayıcı bilgiler ile boyutları içeren özet açıklamaların tablolar ve şekillerle özetlenerek teslim edilmesi gerekir. (Kullanılan görseller dışında en çok 1000 kelime)
 • Tüm bunlara ek olarak, tasarımcı projeyi animasyon veya kısa bir film (en çok 60 sn.) ile de ifade edebilir.

Sunum Koşulları

 • Projeler A1 boyutunda (594 x 841 mm) en az 2, en çok 4 pafta halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünürlükte), proje takımının tercih edeceği ölçek ve sunum tekniği kullanılarak hazırlanır.
 • Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 ebadında kâğıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı, WORD ve PDF formatında hazırlanmalıdır.
 • Her proje, yukarıda Madde 7.a.(3) bendinde belirtilen esaslar dahilinde bir rumuzla tanımlanır. Teslim edilen belgelerde, sadece söz konusu rumuz kullanılır, bunun dışında proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunmaz (Bakınız 7.a.(4) bendi).

Projenin Teslimi

Projenin yüklenmesi aşağıdaki hazırlıklar yapılır,

 • Gönderilecek dosyalar, aşağıdaki aşamalar halinde ve her aşama belgeleri için dosya adı rumuz rakamlarında oluşan birer dosya içinde dijital olarak .zip veya .rar formatında gerçekleştirilir. Dosyalama örneği aşağıda olduğu gibidir:
 • Proje yüklemesinin yapılabilmesi için Kayıt kapsamında ön başvuru formunun doldurulmuş ve değişiklik varsa güncellenmiş olması gerekir. Bunu takiben ilk aşamada, aşağıda 7.d.(3)

Yarışma İletişim

Türk Yapısal Çelik Derneği
Adres: Altunizade Mah. Bayramağa Sok. Aksu Ap. No:14 D:4 Üsküdar İstanbul
E-posta: pr@tucsa.org
Tel: 0216 474 3135

Raportör: Yeşim GÜR’E?z
E-posta: yesimgures@steelpro.org
Gsm: 0542 288 9677

SteelPRO Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması 2023 Ödülleri

Yarışmaya katılım hakkı kazanmış projelerin, yukarıda Madde 5.b bendinde belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmesi sonucunda; 4 eşdeğer ödül ile Jüri tarafından belirlenecek sayıda projeye mansiyon ödülleri verilir. Ödüller aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Eşdeğer Ödül: Ödül alan her takım başına 10.000 olarak belirlenmiştir. Eşdeğer Ödül sayısı 4 adet geçemez.
 • Mansiyon Ödülleri: Mansiyon kazanan her bir takıma 2.500 verilecek olup, Mansiyon ödülleri için toplam miktar 10.000 geçemez. Jüri, dörtten fazla projeye mansiyon ödülü verilmesine karar verdiği takdirde, toplam miktar olan 10.000 Jürinin uygun gördüğü sayıda mansiyon sahibi takım arasında eşit olarak bölüştürülür.

Staj Olanağı. Eşdeğer Ödül kazanan proje yarışmacılarına imkanlar ölçüsünde;

 • Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından Hatay’da gerçekleştirilmek üzere hazırlanacak okul projesi kapsamında staj yapması, görev alması için öncelik tanınacak,
 • Fabrika / laboratuvar / şantiye gezileri düzenlenecektir.

Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesi sonucunda;

 • Ödül alan proje gruplarının üyelerine ve danışmanlarına “SteelPRO BAŞARI BELGESİ”
 • Son elemeye kalan ancak ödül almayan projelerin katılımcılarına ve danışmanlarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ”
 • Son elemeden önce elenen projelerin kolokyuma katılan katılımcılarına ve danışmanlarına “SteelPRO KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 • İki yılın kazanan projelerinden TUCSA tarafından belirlenecek olanlar, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Student Awards 2025” yarışmasına aday gösterilebilir. Öğrencilerin o tarihte mezun olmaları bu yarışmaya katılmalarını engellemez.

Yarışma Takvimi

Soru Sorma Son Tarıhi: 30 EKİM 2023
Soruların Yanıtlanması: 6 KASIM 2023
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi : 8 KASIM 2023
Proje Son Teslim Tarihi: 15 KASIM 2023
Jüri Değerlendirmesi: 20 KASIM-25 KASIM 2023
Sonuçların Açıklanması: 27 KASIM 2023
Jüri Öğrenci Değerlendirme Toplantısı: 7 ARALIK 2023
Ödül Töreni: 7 ARALIK 2023

SteelPRO Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://steelpro.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap