Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından, DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu kampüsünde ulusal ve uluslararası çalıştaylarda öğrenciler ve tasarımcılar tarafından üretilen nesnelerin sergilenebilmesi; ders süreçlerinde öğrencilere anlatılan doğal taşların sergi alanında etkileşimli olarak sunulabilmesi ve etkin rekreatif kullanımlara olanak sağlayacak tasarım alanı oluşturulması amaçlarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Düzenleyen:Dokuz Eylül Üniversitesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Öğrenci Yarışması
Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Yükseköğretim Kurulu’na bağlı TC ve KKTC’de yer alan
üniversitelerin Mimarlık veya Tasarım Fakültelerinde eğitim
gören tüm lisans öğrencileri
Son Başvuru Tarihi:12 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:19 AĞUSTOS 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 2.000₺
İkincilik Ödülü: 1.500₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000₺
Mansiyon Ödülü: 500₺ (3 Adet)

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Doğal taşlar insanlar tarafından bilinen ve kullanılan en eski materyallerden biri olarak çeşitli kullanım biçimleriyle hayatımızın içinde var olmuştur. Doğal taşlar dayanıklı, işlevsel ve estetik yapılarıyla mimarlık, inşaat sektörü ve güzel sanatlar alanları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Türkiye doğal taş zenginliği ile dünyanın en eski mermer üreticisi ülkelerden biri olup, sahip olduğu rezerv ve çeşitlilik bakımından mermer ve doğal taş sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin zengin doğal taşlarının bilinirliğinin artması, farklı meslek gruplarının ve öğrencilerin faydalanabilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Torbalı Meslek Yüksekokulu tarafından, Torbalı Meslek Yüksekokulu Açık Sergi Alanı Tasarımı yarışması açılmıştır.

Torbalı Meslek Yüksekokulu 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak İzmir’in Torbalı ilçesinde kurulmuştur. Torbalı ilçesi tarım, sanayi ve tarih üçgeninin merkezinde yer alan önemli bir ilçedir. Meslek Yüksekokulu sektörden gelen ilgi ve destekle yer bilimlerinin ağırlıklı olduğu “Malzeme ve Malzeme İşletme Teknolojileri”, “Madencilik ve Maden Çıkarma”, “Makine ve Metal Teknolojileri”, “Mülkiyet Koruma ve Güvenlik”, “Mimarlık ve Şehir Planlama” bölümlerinde iki yıllık tekniker yetiştirmektedir. Sektöre yönelik yetiştirilecek olan kalifiye elemanların eğitim aldıkları mekânın koşulları eğitim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle sergileme alanı tasarımının eğitim işlevine de katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Mesleki gelişim, yeni ve güncelin araştırılması için önemli bir mekanizma olan mimari proje yarışmaları, mimarlık eyleminin nitelikli ürün elde etme sürecine de ciddi kazanımlar ve katkılar sağlamaktadır. Mimarlık üretim ortamı içerisinde yeni düşüncelerin gelişmesine, araştırmalara, yeni açılımlara, söylemlere, özgür ve şeffaf bir ortam hazırlayan mimari proje yarışmaları, mimarlık öğrencilerinin mesleki gelişimleri için oldukça önemli bir araçtır. Kurumlar arası öğrenci iletişiminin gelişimine de katkısı olan yarışmalar; aynı zamanda hem kendi kurumunda hem de kurumlar arası düzeyde tanınır olmaya olanak sağlamaktadır. Farklı kategoriler ve işlevsel kurgulara sahip yarışmaları öğrenciler için önemli bir birikim ve deneyim ortamı olarak; farklı eğitim kurumları ve eğitim düzeylerinden gelen mimar adaylarının mesleki deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform olarak düşünmek mümkündür.

Bu kapsamda DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu kampüsünde ulusal ve uluslararası çalıştaylarda öğrenciler ve tasarımcılar tarafından üretilen nesnelerin sergilenmesi; ders süreçlerinde öğrencilere anlatılan doğal taşların sergi alanında etkileşimli olarak sunulabilmesi; tasarım alanın etkin rekreatif kullanımlara olanak sağlaması amacıyla sergileme ve rekreasyon alanı tasarlanması planlanmaktadır. Böylece DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu Türkiye’de bulunan üniversiteler içinde ilk doğal taş sergileme alanına sahip olacak; ulusal ve uluslararası çevrede görünürlüğü artacaktır. Ayrıca üretim yöntemi olarak öğrenci fikir yarışması tercih edilerek; geleceğin mimarları için farklı üretim pratiklerini deneyimleme ve yarışmanın sonuç ürünleri üzerinden farklı bakış açılarının tartışılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede meslek yüksekokulunun bahçesinde, mevcut halinde tören alanı ve otopark olarak kullanılan ana giriş alanı ile bu alanın yan tarafında bulunan yeşil dokunun kapsadığı alan tasarım alanı olarak belirlenmiştir.

Alanın Tanımı

Tasarım alanı; İzmir’in 45 km güneydoğusunda yer alan Torbalı ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Kampüsü sınırları içinde bulunmaktadır. Torbalı Meslek Yüksekokulu kampüsü ana eğitim binasının etrafında geniş bir yeşil alana sahiptir. Eğitim binasının arka tarafında eğitim süreçlerinde de kullanılan geniş çaplı bir mermer atölyesi, giriş cephesinde ise tören alanı, bekleme alanı, protokol girişi, araç girişi yer almaktadır. Tasarım alanı olarak belirlenen yaklaşık 10.000 m2‘lik alanın sınırları protokol yolu ve tören alanını da içeren giriş bölümünü ve giriş bölümü ile araç yolu arasında kalan yeşil alanı kapsamaktadır. Tasarım alanında bulunan ağaçların korunması ve gelecekte ağaçların büyüme durumları da göz önüne alınarak alanın kullanım senaryolarının geliştirilmesi beklenmektedir. Tören alanındaki Atatürk büstü ve bayrak direkleri; kampüs bahçe girişi ve eğitim yapısı girişi hattında uzanan protokol yolu ve bekleme alanı yerinde korunarak öneriler geliştirilmelidir.

İhtiyaç Programı

Aşağıda belirtilen işlevlere uygun mekansal önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir.

1- Sergileme; Meslek Yüksekokulu’nda ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarında üretilen mermer objelerin sergilenmesine; öğrencilere ders anlatımlarında kullanılan mermer blokların, plakaların, mermer fayans (kaplama) ve mermer örneklerinin sunumuna imkan sağlayacak mekanların ve sergileme elemanlarının tasarlanması beklenmektedir. Gelecekte de sergilenecek koleksiyonun artma ihtimali gözönünde bulundurularak genişlemeye olanak tanıyan bir sergileme düzeni istenmektedir.

Sergilenecek nesneler:

Mermer bloklar,:30 adet: 100*75*75 cm

Mermer plakalar: 30 adet 100*75 *2 cm

Mermer fayans (kaplama) 150 adet: Ebat: En-Uzunluk/15×25-25×25-30,5×30,5-30×40-40×40 cm

Mermer tasarım ürünleri 50 adet: 80x40x40 cm, 55x50x50 cm (Nesnelerle ilgili detaylı bilgiler ve görseller Ek.3’de bulunmaktadır)

2-Eğitim: Bu sergileme alanının ders sırasında örnek materyallerin incelenmesi amacıyla (yaklaşık olarak 20’şer kişilik gruplara hizmet edecek şekilde) kullanılma durumu göz önünde bulundurularak uygun açık, yarı açık mekan düzenlemeleri önerilmesi gerekmektedir.

3-Rekreasyon: Meslek Yüksekokulu ve kentin paydaşları tarafından kullanılacağı öngörülerek sosyalleşmeye, sergilenen materyalleri deneyimlemeye ve paylaşıma olanak sağlayan tasarımlar beklenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Torbalı Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen, Türkiye ve KKTC’deki mimarlık okullarında eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları ve Esasları

Yarışma Yükseköğretim Kurulu’na bağlı TC ve KKTC’de yer alan üniversitelerin Mimarlık veya Tasarım Fakültelerinde eğitim gören tüm lisans öğrencilerine açıktır.

Yarışmacılar bireysel ya da ekip olarak katılabilir, ekip üyeleri TMMOB meslek disiplinlerinden olabilir. Ancak ekip başı mimarlık ya da tasarım fakültelerinin mimarlık bölümünde okumakta olan lisans öğrencisi olmalıdır.

Her yarışmacı / ekip yarışmaya bir öneri ile katılabilir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir ve ön kayıt şartı yoktur.

Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Tüm katılımcıların “Katılımcı Kimlik Formu”nu (EK.4) doldurması gerekmektedir.

Yarışmaya asil, yedek ve danışman seçici kurul üyelerinin, raportörlerin, yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derece yakınları katılamaz.

Bu koşullara uymayanalar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Oldukları Esaslar

“Proje Dosyasının” herhangi bir yerinde proje sahibini belirten bir ibare ya da işaret bulunmamalıdır.

Dijital kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek proje değerlendirme dışı bırakılır.

Projelerin şartnamede belirtilen teslim günü ve saatini geçmeyecek şekilde gönderilmesi zorunludur.

Yarışmaya gönderilen projelerin özgün, başka bir yerde yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış, eğitim sürecinde dönem projesi olarak üretilmemiş olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje diskalifiye edilir. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

Yer Görme Şartı

Yer görme zorunlu değildir, fakat jüri üyeleri tarafından alanın yerinde görülmesi tavsiye edilir.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışmaya ait tüm dokümanlara https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/torbali-meslek-yuksekokulu-sergi-alani-ogrenci-fikir-yarismasi/ adresinden ulaşılabilir. Bu dokümanlar aşağıdaki belgeleri içermektedir;

-Yarışma Şartnamesi

-Yarışma Alanı’na İlişkin Bilgi ve Belgeler

EK.1 Yarışma alanına ait videolar

EK.2 Yarışma alan sınırlarını gösteren harita ve fotoğraflar EK.3 Sergilenecek nesnelere ait görseller

-EK.4 Katılımcı Kimlik Formu

-EK.5 Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten yarışma şartları kabul belgesi

Yarışmacılardan İstenenler ve Sunum Tekniği

Yarışma bir mimari fikir yarışması olarak açılmakla birlikte, gelecekte uygulama amacı taşıdığı için üretilecek tasarımların uygulanabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Proje Dosyası

-Konseptin ve konsepte bağlı olarak alt ve üst ölçekli yaklaşımların ifade edildiği şema ve

diyagramlar, açık alan kullanım senaryoları

-1/500 ölçekli vaziyet planı

-Tasarımın gerektirdiği ölçeklerde plan, kesit ve görünüşler _Üç boyutlu görseller

-Mimari açıklama raporu

Kimlik Dosyası

Proje dosyasına ek olarak aşağıda içeriği belirtilen kimlik dosyası da teslim edilmelidir. _Şartname içinde yer alan kimlik formu (EK.4)

-Ekip içinde yer alan tüm yarışmacıların lisans öğrenimini sürdürdüğüne dair öğrenci belgesi. (e-devlet üzerinden alınabilir)

-Yarışma ekibi içerisinde yer alan tüm ekip üyelerinin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge kullanılmalıdır. Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilmesi gerekmektedir

Sunum Tekniği

-Paftalar A1 (59,4cm x 84 cm) boyutunda ve dikey olarak kullanılacaktır.

-Pafta sayısı en fazla 3 adettir.

-Klasör isimlerinde 5 rakamlı, tekrarlanmayan ve birbirinin ardı sıralı olmayan rumuz yer alacaktır. _Paftalar jpeg veya tiff uzantılı dosya halinde hazırlanmalıdır. Paftalarda ve proje raporunda rumuz kesinlikle bulunmamalıdır. Projelerin yanı sıra mimari açıklama raporunun da dijital klasöre eklenmesi beklenmektedir.

-Paftalarda kullanılan tüm görseller (3 boyutlu görseller, plan, kesit, görünüş, diyagram vb.) münferit olarak ayrı bir klasörde dijital bir dosya olarak hazırlanmalıdır. Tüm görseller 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.

Teslim Şekli

-Paftaların üzerinde rumuz belirtilmeyecektir.

-Proje dosyası başlığında belirtilen içerikler “RUMUZ_PROJE DOSYASI” başlıklı bir klasöre atılmalıdır.

-Kimlik Dosyası başlığında belirtilen içerikler “RUMUZ_KİMLİK DOSYASI” başlıklı bir klasöre atılmalıdır.

“RUMUZ_PROJE DOSYASI” ve “RUMUZ_KİMLİK DOSYASI” sadece ‘RUMUZ’u içeren başlıktaki bir klasöre atılmalıdır.

-Bu klasör (RUMUZ) “.zip” veya “.rar” formatına dönüştürüldükten sonra WETRANSFER’e yüklenerek, bağlantı linki deutorbaliyarisma@gmail.com adresine gönderilmelidir. Wetranser linkinin “transfer bağlantısı alın” seçeneği ile alınması gerekmektedir.

Teslimin kapanmasını takip eden 24 saat içinde raportörlük tarafından dosyaların teslim alındığına dair bir geri bildirim e-postası yarışmacılara iletilecektir.

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar sorularını, 16 Mayıs 2021 tarihi, saat 17.00’ye kadar deutorbaliyarisma@gmail.com adresine e-posta ile göndereceklerdir. Zamanında ulaştırılan tüm sorular yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve yarışma web sitesinde açıklanacaktır.

Seçici Kurul ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri (Torbalı M.Y.O)

Celalettin Şimşek, Prof. Dr. DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu

Tamer Ersoy, Öğ. Gör., DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu

Ramazan Hacımustafaoğlu, Öğ. Gör., DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu

Asil Jüri Üyeleri

Erdem Yıldırım (Jüri Başkanı) Dr., DEU Mimarlık Bölümü

Özlem Arıtan, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü

Özgül Yılmaz Karaman, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü

Ebru Güller, Dr. Öğr. Üy., DEU Mimarlık Bölümü Mert Uslu, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

Müjde Altın, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü

Deniz Lökçe, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü

Raportörler

Nurten Özdemir Gökmen, Ar. Gör., DEU Mimarlık Bölümü

Can Hazal Ar, Ar. Gör., DEU Mimarlık Bölümü

Sonuçların Açıklanması

Yarışma sonuçları 19 Ağustos 2021 tarihinde, https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/torbali-meslek-yuksekokulu-sergi-alani-ogrenci-fikir-yarismasi/ adresinde yayınlanacaktır.

Projelerin Sergilenmesi, Yayınlanması ve Dijital Kolokyum

Projeler dijital ortamda sergilenecek; kolokyum, ödül töreni ve sergiye ilişkin tarih ve dijital platform bilgisi yarışma web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.

Yayın ve Telif Hakkı

Müellifler isimlerinin belirtilmesi koşulu ile projelerinin her türlü yayınlama, sergilenme ve uygulanma hakkını üniversiteye devretmiş olacaktır. Yarışmayı düzenleyen Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 1. seçilen projeyi uygulama zorunluluğu yoktur, ancak ilk üçe giren projelerden birini uygulama konusunda serbest olacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Bu kapsamda eser sahipleri, hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen beyan ve kabul ederler. Yarışma katılımcıları şartnamede yazan tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2.000₺
İkincilik Ödülü: 1.500₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000₺
Mansiyon Ödülü: 500₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 12 AĞUSTOS 2021
Sonuçların Duyuru Tarihi: 19 AĞUSTOS 2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://mimarlik.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/Yarisma-Sartnamesi.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap