Küçükçekmece Yedinci Sınıflar Arası Bilgi Yarışması

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması, takım çalışmalarına katılımlarının arttırılması ve ilçedeki akademik başarının artırılması amacıyla Küçükçekmece Yedinci Sınıflar Arası Bilgi Yarışması düzenleniyor. Ödüllü bilgi yarışması başvuruları devam ediyor.

Küçükçekmece Yedinci Sınıflar Arası Bilgi Yarışması

  Düzenleyen: Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  Kategori: İlkokul Yarışmaları, Bilgi Yarışması, Diğer Yarışmalar, Kategorisiz Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Küçükçekmece İlçesi (Yerel)
  Kimler Başvurabilir:

Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel ortaokullarda okuyan 7. sınıf öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 2 ŞUBAT 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺ + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Kupa + Danışman Öğretmene Plaket

İkincilik Ödülü: 3.000 ₺ + Madalya + Okul Müdürlüğüne Kupa+ Danışman Öğretmene Plaket

Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺ + Madalya + Okul Müdürlüğüne Kupa+ Danışman Öğretmene Plaket

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

İlçemizde akademik başarıyı artırmak, bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 7.sınıf öğrencilerine motive etmek, yarışma kültürünü kazandırmak, öğrencilerin takım çalışması becerilerini geliştirmek, öğrencilerin kendilerini sınamalarına ortam hazırlamak, zamanı verimli kullanma ve karar verme becerilerini sınamalarına olanak vermek, aynı yaş grubu ile aynı düzeydeki öğrencilerin birbirleriyle etkileşimini artırmak amacıyla düzenlenir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel ortaokullarda okuyan İlkokul 7. sınıf öğrencileri katılabilir.
 • Okullar yarışmaya 3 asil 1 yedek yarışmacıdan oluşan bir takımla katılacaktır.
 • Her okul takımının başında görevli olmak üzere bir tane danışman öğretmen getirmeyi kabul eder. Danışman öğretmen isimlerini katılım formunda bildirmeyen okulların başvuruları kabul edilmeyecektir. Yarışma esnasında danışman öğretmenin de salonda hazır bulunması gerekmektedir. Yarışma ile ilgili yapılacak olan bütün itirazlar danışman öğretmen tarafından yapılacaktır.
 • Başvuru esnasında belirtilen danışman öğretmenin yarışma gününde mazereti olması halinde okul idarecisi tarafından yarışma başlamadan önce yeni bir danışman öğretmen tayin edilir. Konu ile ilgili idarenin yarışma Düzenleme Kuruluna bilgi vermesi zorunludur.
 • Yarışma çeyrek final, yarı final ve final olarak gerçekleşecektir. Bilgi yarışması grupları, Küçükçekmece resmi/özel başvuran ortaokullar arasından alfabetik sıra ile belirlenecektir. Çeyrek finalde gruplar en fazla 10’arlı (10’arlı takım) olacak ve ilk üçe girenler yarı finale katılacaktır. Yarı final 3 gruptan oluşacak ve ilk üçe girenler finale katılacaktır. Finale kalan 9 takım yarışacaktır ve ilk üçe giren takımlar ödüllendirilecektir. Ek-1 deki tabloda çizelge yer almaktadır.
 • Her okul 3 asil öğrenciden bir grup sözcüsü (grup başkanı) belirleyecektir.
 • Katılımcı okullar gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için en az 30 dakika önceden yarışma salonuna gelmek zorundadır.
 • Yarışma salonuna gelen yarışmacı okulların ilk olarak kayıt masasından öğrenci belgesi ile isimlerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir.
 • Başvuru formunda belirtilen yarışmacılar dışında başka yarışmacıların katılımı geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya zamanında gelmeyen okullar Yarışma Düzenleme Kurulunca yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • Katılımcı okullar Yarışma Düzenleme Kurulunun belirlediği sıraya göre yarışma alanına yerleştirilecektir.
 • Yarışmacıların kullanacağı kâğıt, silgi, vb. araç ve gereçler yarışma Düzenleme Kurulu tarafından temin edilecektir.
 • Yarışmada bir sunucu ve jüri hazır bulundurulacaktır.
 • Yarışma soruları alanında uzman akademisyenler ya da bağımsız bir kurum tarafından hazırlanacaktır.
 • Kurallar, yarışma başlamadan önce katılımcılara okunacaktır.
 • Yarışma Düzenleme Kurulu yarışma esnasında kurallara riayet etmeyen okulların yarışmaya devam edip etmemesi konusunda tam yetkilidir.
 • Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinden Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline veya ertelenmesine karar verebilir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve düzenleme kurulunun kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma Kuralları

 • Yarışmada hangi dersten kaç soru çıkacağı ve puan değerleri Ek-2’de sunulmuştur.
 • Sorular, katılımcılara tek tek dağıtılacak, ayrıca süre bitiminde projeksiyon cihazıyla da yansıtılacaktır.
 • Sorular, yarışmacı ekiplere sesli olarak sorulmayacak, kapalı yazılı olarak verilecektir. Cevaplama süresi bittikten sonra sorular okunacak daha sonra cevaplar alınacaktır.
 • Sorunun okunmasının ardından gruplar, yazdıkları cevabı takım sözcüsü ile izleyicilere göstererek yüksek sesle okuyacaktır.
 • Yarışma sorularının süresi farklılık gösterecek olup yarışma düzenleme kurulunca belirlenecektir
 • Yarışmacılar soruları belirlenen süre içerisinde cevaplandırmak zorundadır. Belirlenen süre dışında cevaplanan sorular doğru da olsa geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmacıların cevaplarını bildirmelerinin ardından doğru yanıt, sunucu tarafından yarışmacılar ve izleyicilere açıklanacaktır.
 • Cevaplar her takım içerisinde önceden belirlenen sözcüler tarafından duyurulacaktır.
 • Katılımcıların yarışma süresince cep telefonu, kaynak kitap, hesap makinesi, sözlük vb. bilgi araç gereçleri kullanmaları yasaktır. Bunları kullandığı belirlenen katılımcılar yarışma düzenleme kurulunca yarış dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmanın değerlendirilmesinde, yarışma sırasında uyulması gereken kurallarla birlikte, katılımcıların sorulan sorulara vermiş oldukları doğru cevaplar temeldir.
 • Sorular kısa ve net cevaplı (birden fazla cevabı olmayan) olacaktır.
 • Her sorunun doğru cevaplandırılmasına 10 (on) puan verilecektir. Yanlış cevaplandırılan soru, sıfır (0) puan olarak değerlendirilecektir.
 • Yarışma sonunda eşitlik olması durumunda altın soruların sorulmasına geçilecektir. Altın soruyu bilemeyen sınıf/sınıflar yarışmadan elenecektir. Altın sorular en fazla 5 kez tekrarlanacaktır. Altın sorular sırasıyla Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Genel Kültürden birer soru sorulacaktır. Eşitliğin bu durumda da bozulmaması halinde kura çekilecektir.
 • Sorularda görülen aksaklıklar yarışma yürütme komisyonu tarafından giderilecektir.
 • Gerektiğinde itirazlar danışman öğretmen tarafından jüriye sözlü olarak yapılacaktır. Danışman öğretmen dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Jürinin verdiği karar kesindir.

İzleyici

 • İsteyenler, yapılacak olan bilgi yarışmalarına izleyici olarak katılabilirler. Ancak yarışmanın düzenini bozacak herhangi bir davranışta bulunamazlar. Bu tür davranışlarda bulunanlar “Yarışma Düzenleme Kurulu” tarafından salondan çıkarılabilirler.
 • Yarışmacı okulların getirebileceği izleyici sayısı salon kapasitesi baz alınarak, yarışmacı okul sayısına göre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.
 • Okulların getirmiş oldukları izleyiciler Düzenleme Kurulunun belirlemiş olduğu oturma planı doğrultusunda salona yerleştirilir.
 • Seyirci, öğrenciler tarafından sorunun cevabı yarışmacılar tarafından duyulacak şekilde söylenmesi halinde soru iptal edilecek yedek soru sorulacak aynı zamanda cevabı söyleyen okul grubu ise o okulun puanından 10 puan düşülecektir.
 • Yarışmacı okullar tarafından getirilecek olan izleyici grubunun sloganlarında genel ahlaka uygun olmayan söylemlerin kullanılması yasaktır. Yarışma ve salon düzenini bozan izleyici grubu Düzenleme Kurulunun kararı ile gerekirse salondan çıkarılabilecektir

Düzenleme Kurulu

Küçükçekmece Belediyesi adına 3 kişi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına 3 kişi

Küçükçekmece Yedinci Sınıflar Arası Bilgi YarışmasıÖdülleri

Birinci Grup: 4.000 TL Para Ödülü +Madalya+ Okul Müdürlüğüne Kupa+ Danışman Öğretmene Plaket

İkinci Grup: 3.000 TL Para Ödülü +Madalya+ Okul Müdürlüğüne Kupa+ Danışman Öğretmene Plaket

Üçüncü Grup: 2.000 TL Para Ödülü +Madalya+ Okul Müdürlüğüne Kupa+ Danışman Öğretmene Plaket

Ve tüm katılımcılara madalya verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Takvimi: 02 ŞUBAT 2021 Yarışma Tarihleri: 2021

Küçükçekmece Yedinci Sınıflar Arası Bilgi Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ykbgosterimerkezi.com/Yarisma/_7bilgi2021.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap