TBD İstanbul Bilişim Yıldızları Yerli ve Milli Özgün Proje Yarışması

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi tarafından, bilişim alanında yerli ve milli / özgün proje fikrine sahip özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmalar, üniversiteler, teknopark ve teknokent şirketleri, STK’lar ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirmiş olan örnek teşkil edecek uygulamaları ve proje fikirlerini ortaya çıkararak geniş kitlelere tanıtmak; bilişim sektöründe daha çok yerli ve milli / özgün proje fikirlerinin üretilmesini, gerçekleştirilmesini ve kullanımını özendirmek amaçlarıyla TBD İstanbul Bilişim Yıldızları Yerli ve Milli Özgün Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

TBD İstanbul Bilişim Yıldızları Yerli ve Milli Özgün Proje Yarışması

Düzenleyen:Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ar-Ge merkezi olan özel sektör firmaları (teknopark ve teknokent
şirketleri dahil), üniversiteler, STK’lar ve yerel yönetimler.
Son Başvuru Tarihi:11 EYLÜL 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 EKİM 2022
Ödüller:Özel Plaketler
Ücretsiz Eğitim İmkanları
Mansiyon Ödülleri (Detaylı ödül listesine aşağıdan erişebilirsiniz.)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Ülkemizde son yıllarda özellikle savunma sanayisiyle ivme kazanan yerli, milli ve özgün üretim düşüncesi, otomotiv, eğitim, sağlık, iletişim gibi pek çok alana yayılmaktadır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin Milli Teknoloji Hamlesi İçin Toplumsal Seferberlik1 bölümünde belirtildiği üzere yerli, milli ve özgün olma şu şekilde açıklanmaktadır:

Yerli kavramı coğrafi olarak bir bölgeye ait olanı ifade etmektedir. Türkiye’de yerli imalat dendiğinde, imalat için gereken hammadde, yarı mamul, işçilik gibi unsurlardan bazılarının ülkemizden tedarik edildiği imalat düşünülmekte, ülkemizde gerçekleşen bu imalattan çıkan ürün de yerli malı olarak adlandırılmaktadır.

Milli kavramı ise bir ulusa ait olanı ifade etmektedir. Örneğin, milli muharip uçak imalatı, üretiminde ithal girdileri olsa da, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yönetimi, karar mekanizmaları ve sermayesi bize ait olduğundan, kendi ulusal menfaatlerimiz doğrultusunda karar alarak yürüttüğümüz milli bir üretim olacak, üretilen uçak da milli uçağımız olacaktır.

Özgünlük ise; fikri değer içeren bir sanat eseri, akademik çalışma, buluş veya ürünün başka fikri çıktıları doğrudan içermemesi, bunların kendine has fikri değeri olmasını ifade etmektedir. Sanayi ve teknolojide özgünlük, tasarımdan ürün veya hizmetin ortaya çıkışına kadar olan fikri gelişimin, geliştiricileri tarafından benzer veya muadillerinden etkilenmeden ortaya konduğu durumu ifade etmektedir.”

Ülkemizde bilişim alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden ve bilişim kültürünün yayılmasında öncülük eden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından Bilişim Yıldızları 2022 “Yerli ve Milli / Özgün Proje Yarışması” temasıyla düzenlemektedir. Bu yıl Bilişim Yıldızları Yarışması’nın 10. Yılı olduğundan önemli bir yere sahiptir. Yarışma; özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmaları, üniversiteler, teknopark ve teknokent şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve yerel yönetimlerin bünyesinde gerçekleştirilmiş yerli ve milli / özgün proje uygulamalarını ve proje fikirlerini kapsamaktadır.

Yarışmalar iyi örneklerin ortaya çıkarılması ve daha iyi uygulamaların geliştirilebilmesi için teşvik edici ve önemlidir. Bu nedenle; düzenlenen bu yarışmanın bilişimde yerli ve milli / özgün örneklerin ve kaliteli uygulamaların gelişimine, toplumda bilişimde yerli ve milli / özgün uygulamalar konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Verilecek ödüller maddi değerinden çok kurum ya da kişilerin iyi uygulamalarını geniş kitlelere tanıtarak onları onurlandıracak ve saygınlık kazandıracak olması bakımından önem taşıyacaktır.

Yarışma Amacı

Yarışmanın amacı; bilişim alanında yerli ve milli / özgün proje fikrine sahip özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmalar, üniversiteler, teknopark ve teknokent şirketleri, STK’lar ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirmiş olan örnek teşkil edecek uygulamaları ve proje fikirlerini ortaya çıkararak geniş kitlelere tanıtmaktır. Böylelikle, bilişim sektöründe daha çok yerli ve milli / özgün proje fikirlerinin üretilmesini, gerçekleştirilmesini ve kullanımını özendirmek amaçlanmıştır. Yarışmanın hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Bilişim alanında “yerli ve milli / özgün” uygulamalar konusunda jüri değerlendirme sonucunda başarılı olan en az 3 başvuru sahibine derece ödülü ve kategorilere göre mansiyon ödülü takdim etmek.
 • Yarışma sonuçlarının en az 1 yıl internet sitesinde kalmasını sağlayarak toplumda bilişim alanında “yerli ve milli / özgün” uygulamalar konusunda farkındalık yaratmak.
 • Daha iyi proje ve uygulamaların geliştirilmesini teşvik etmek için en az 3 farklı kategoride başvuru alabilmek ve finale en az 10 proje başvurusunun kalmasını sağlamak.

Kapsam

Bu belge; özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmalar, üniversiteler, teknopark ve teknokent şirketleri, STK’lar ve yerel yönetimler tarafından bilişim alanında gerçekleştirmiş olan yerli ve milli / özgün proje uygulamaları ve fikirleri arasındaki iyi örnekler hakkında bilgi vermek, bu örnekleri öne çıkarmak ve bilişimde yerli ve milli / özgün uygulamalar konusunda toplumda farkındalık yaratılmasına katkı sağlamak için yapılacak “Bilişim Yıldızları Yarışması”nın ve bu kapsamdaki çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Ar-Ge merkezi olan özel sektör firmaları (teknopark ve teknokent şirketleri dahil), üniversiteler, STK’lar ve yerel yönetimler gerçekleştirmiş olduğu ya da fikir aşamasında olan yerli ve milli / özgün bilişim projelerini sunmak üzere başvurabilirler. Her bir başvuru kendi kategorisinde değerlendirilir.
 • Kurumlar birden fazla proje ile başvuru yapılabilir; ancak aynı adaya ait birden fazla başvurunun finale kalması durumunda adayın alabileceği en fazla ödül sayısı jüri değerlendirmesine bağlı olarak yarışma düzenleme kurulu tarafından belirlenir.
 • Başvurusu yapılacak proje yukarıda tanımlandığı gibi bilişim alanında, yerli ve milli / özgün olmalıdır.
 • Projenin marka, isim, kullanım, telif, iyelik hakları başvuru sahibine ait olmalıdır.
 • Projeler mevcutta çalışır, işler, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olmalıdır.
 • Başvuru sahibi, firma olduğunu ve mal / hizmet satışı yapıldığına dair fatura kopyası başvuruya eklenmelidir. 2 yıllık firma değilse veya projede adı geçen ürüne dair fatura mevcut değilse başvuru proje fikri kategorisinde değerlendirilecektir.
 • Eğer varsa marka, patent belgesi, kurum ve ürünün sahip olduğu belgelerin kopyası başvuruya eklenmelidir.
 • Başvuru sahipleri jüri değerlendirmesine sunulmak üzere projelerini tanıtıcı bir video gönderecektir (video süresi 5dk’yı aşmamalıdır). Başvuru sahipleri bu videolara ait bağlantı adreslerini başvuru formuna eklenmelidir.
 • Finale kalan başvuru sahipleri ödül töreninde gösterilmek üzere projelerini anlatan ve 2dk’yı geçmeyecek şekilde hazırlanmış olan bir tanıtım videosu da hazırlayarak bağlantısını tbd-istanbul@tbd.org.tr adresine gönderilmelidir.
 • TBD, proje tanıtım videolarını ve finalistlere ait videoları gerekli düzenlemelerden sonra jüri üyelerine, kendi sosyal medya hesaplarından kamuya ve ilgili kurum veya kuruluşlara göndererek paylaşabilecektir.
 • Başvuru tarihleri içinde, başvuru formu eksiksiz ve yönergeye uygun doldurulan ve istenen dokümanları eksiksiz gönderen projeler değerlendirmeye alınacaktır.
 • Son başvuru tarihine kadar yeni ya da yeniden başvuru yapılabilir. Her bir ürün/proje için son yapılan başvuru geçerli olacaktır.
 • Herhangi bir başvuru kategorisinde yeterli sayıda başvuru olmaması halinde jüri üyeleri tarafından alınan kararla bu kategori iptal edilebilir ya da yakın olan başka bir kategori ile birleştirilebilir.
 • Başvuru sahipleri yarışma kapsamında belirlenen etkinliklere (tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, ödül töreni vb.) mazeretsiz katılmama hallerinde yarışmadan çekilmiş sayılırlar.
 • Bilişim Yıldızları Yarışmasına başvuru ücretsizdir. Aday ve projelere de herhangi bir ödeme yapılmaz.
 • Henüz gerçekleştirilmemiş, yalnızca proje fikri ile başvuru yapacak olan adaylar için bu maddenin (Madde 5) 5. ve 6. koşulları hariç tutulur.

Başvuru Düzeyleri

 • Özel Sektör Firmaları
 • Teknopark ve Teknokent Firmaları
 • Ar-Ge Merkezi olan Özel Sektör Firmaları
 • Üniversite
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler

Başvuru Alanları

 • 5G ve Yeni İletişim Teknolojileri
 • Açık Kaynak Kodlu Uygulamalar/Sistemler
 • Akıllı Şehirler
 • Akıllı Uygulamalar (Sağlık, Tarım vb.)
 • Anlık Mesajlaşma Uygulamaları
 • Bulut Bilişim
 • Büyük Veri, Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Çevrimiçi Eğitim, Etkinlik Yönetimi ve Sanal Fuar Sistemleri
 • Endüstri ve Ticaret Ürünleri
 • E-ticaret / Pazaryeri
 • Gömülü Sistemler
 • Mobil Uygulama
 • Otonom Sistemler
 • Oyun ve Eğlence
 • Robotik Süreç Otomasyonu
 • Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik
 • Sayısal (Dijital) Dönüşüm
 • Siber Güvenlik

Başvuru Formu ve Başvuru Gönderimi

Yarışma başvurusunu https://bilisimyildizlari.org.tr/2022/proje-basvurusu adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuz öncesinde lütfen yarışma yönerge formunu dikkatlice okuyunuz. Başvuru sahipleri başvuru tarihleri içinde, başvuru formunu eksiksiz ve yönergeye uygun biçimde doldurmalıdır. Yarışma ile ilgili bilgilendirme ve duyurular, başvuru sahiplerine e-posta ve internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Yarışma Kurulları

Yarışma Onur Kurulu

Rahmi AKTEPE

TBD Genel Başkanı

Yarışma Başkanlığı

Deniz TİRYAKİOĞLU

TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Yarışma Yürütme Kurulu Başkanlığı

Cahit CENGİZHAN

Elif KARTAL

Yarışma Yürütme Kurulu Üyeleri

Ahmet AYVALI                             

Ebru GADİŞ

Bilgin METİN                                

Ertan BARUT

Birden SİYAHİ                               

Gonca TELLİ YAMAMOTO

Can DAĞDELEN                            

Hüseyin KARAYAĞIZ

Cemal Kıvanç ÖNER                    

K. Tufan TEKİN

Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN             

Murat DEMİREL

Değerlendirme Süreci

Yarışma ön eleme değerlendirme ölçütü; başvurularda yasa dışı faaliyetleri içeren, yarışmanın amacı, kapsamı ve alanı dışındaki konularda gönderilen proje başvuruları yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılır. Ön elemeden geçen başvurular değerlendirilmek üzere jüri üyelerine dağıtılır. Açılmış olan bir başvuru alanına yeterli sayıda ve nitelikte başvuru yapılmaz ise yarışma düzenleme ekibi ve jüri üyelerinin kararıyla o alandaki başvurular birleştirilebilir ya da başvuru iptal edilebilir.

Jüri Değerlendirme Süreci

Ön elemeden geçen başvuruları değerlendirmek üzere alanlarında uzman jüri üyeleri kendilerine gelen başvuruları değerlendirecektir. Her bir başvuru en az üç jüri üyesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmeler, her bir değerlendirme ölçütü için jüri üyeleri tarafından 1 – 7 arası aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

 • 7 Puan – Çok iyi
 • 6 Puan – İyi
 • 5 Puan – Ortanın Üstü
 • 4 Puan – Orta
 • 3 Puan – Ortanın Altı
 • 2 Puan – Kötü
 • 1 Puan – Çok Kötü
NODEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİPUAN
1.Amaç ve Hedefler 
2.Kapsam 
3.Projenin Yerli / Milli / Özgün Yönleri 
4.Yenilik ve Farklılıklar 
5.Yöntem, Teknolojiler ve Araçlar 
6.Etki gücü 
7.Başvuru Alanında Yaratılan Fayda / Katma Değer 
8.Yaratılan Toplumsal Fayda / Katma Değer 
9.Projenin Başarısı / Çıktıların Ölçülebilirliği, Sürdürülebilirliği 
10.Proje Başvurusunun Sunuş Biçimi 
   
 TOPLAM:0
   

Yarışma İletişim

Yarışma ile ilgili sorularınızı internet sayfasındaki iletişim formunu kullanarak ya da tbd-istanbul@tbd.org.tr adresine doğrudan iletebilirsiniz.

(Bu yönerge son olarak belge altında belirtilen tarihte düzenlenmiştir. Bu belge gerek duyulduğunda yarışma yürütme kurulu tarafından güncellenerek düzenlenebilir. Belgenin son hali internet sayfasından yayınlanmıştır.)

TBD İstanbul Bilişim Yıldızları Yerli ve Milli Özgün Proje Yarışması Ödülleri

Finale kalan tüm başvuru sahipleri adına dijital sertifika düzenlenecektir.

İlk üç dereceye giren başvuru sahiplerine:

 • TBD İstanbul Bilişim Yıldızları Katılım 10. Yıl Özel Plaketi verilecektir.
 • Yarışma sonuçları basın ile paylaşılarak, projelerin duyuruları ve tanıtımları yapılacaktır.
 • Yarışma sonuçlarının en az 1 yıl www.tbd.org.tr ve https://bilisimyildizlari.org.tr/2022/ web sitelerinde yayınlayarak duyuru ve tanıtımları yapılacak ve ilgili proje internet sayfası bağlantısının paylaşma izni verilecektir.
 • Birincilik alan başvuru sahibine iki çalışanı ile TBD İstanbul Şubenin düzenlediği dört eğitime ücretsiz katılma imkânı verilecektir (Sertifikalı eğitimler hariçtir).
 • İkincilik ve Üçüncülük alan başvuru sahiplerine iki çalışanı ile TBD İstanbul Şubenin düzenlediği dört eğitime %50 indirimle katılma imkânı verilecektir (Sertifikalı olanlar hariçtir).
 • Yarışma sonucunun duyurulması ve başvuru sahiplerinin kendi projelerini tanıtabilmeleri için TBD İstanbul sosyal medya hesapları üzerinden çevrimiçi söyleşiler ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Yarışma sonucunda ayrıca beş adet mansiyon ödülü sahibini bulacaktır.

Mansiyon ödülü sahiplerine:

 • TBD İstanbul Bilişim Yıldızları Katılım 10. Yıl özel mansiyon ödül plaketi verilecektir.
 • Yarışma sonuçları basın ile paylaşılarak, projelerin duyuruları ve tanıtımları yapılacaktır.
 • Yarışma sonuçlarının en az 1 yıl www.tbd.org.tr ve https://bilisimyildizlari.org.tr/2022/ web sitelerinde yayınlayarak duyuru ve tanıtımları yapılacak ve ilgili proje internet sayfası bağlantısının paylaşma izni verilecektir.
 • Başvuru sahiplerine iki çalışanı ile TBD İstanbul Şubenin düzenlediği iki eğitime %50 indirimle katılma imkânı verilecektir (Sertifikalı olanlar hariçtir).
 • TBD İstanbul eğitimleri konusunda uzman ve sektör duayenleri tarafından verilen, sektörlerin, firmaların, çalışanların ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözüm sunan ve özel vizyoner eğitimlerdir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 11 EYLÜL 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 EKİM 2022

TBD İstanbul Bilişim Yıldızları Yerli ve Milli Özgün Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://bilisimyildizlari.org.tr/2022/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap