Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, kentlerin daha yaşanabilir, temiz ve kaliteli alanlara sahip olmasını teşvik etmek ve bu çalışmaları görünür kılmak amaçlarıyla Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması düzenleniyor.  Bütün belediyelerin katılımına açık para ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması

  Düzenleyen: Türkiye Belediyeler Birliği
  Kategori: Proje Yarışması, Fikir Yarışmaları, Belediye Hizmetleri
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye’deki tüm belediyeler.

  Son Başvuru Tarihi: 31 OCAK 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: ŞUBAT 2021
  Ödüller:
1. Aşama Ödülleri (6 Kategoride ayrı olmak üzere)
Her kategoriden 3 Projeye: 100.000 ₺
 
2. Aşama Ödülleri (6 Kategoride ayrı olmak üzere)
En Başarılı Projelere: 500.000 ₺
 
(Toplam Ödül: 4.800.000 )
 
   

- Advertisement -

Fikir Yarışmasının Hedefi

Dünya Bankası verilerine göre ülkemizde yerleşik nüfusun yaklaşık %76’sı kentsel alanlarda yaşamaktadır. Sürekli artan kentsel nüfus ve göç birçok çevre sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanmış olan 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nın hedef ve politikalarından olan “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında şehirleşmenin temel amacı “insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimlerin oluşturulması” şeklinde belirlenmiştir.

Kentleşme ile ortaya çıkan bu sorunların çözümü veya etkilerinin azaltımına dair yerel yönetimler politikalar ve projeler hazırlamaktadır. Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması yerel yönetimlerce ortaya konan çabanın kamuoyunca tanınması ve ödüllendirilmesi ile şehirlerimizdeki kentsel çevre kalitesini arttırmayı, yaşam kalitesi ile beraber kent ekonomisini de geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, kentler için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edilebilmesine imkân sağlayacak başvurular yarışmanın hedefidir.

Beklenen Sonuçlar

Çevresel değerleri koruyacak, kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanacak, iklim değişikliğine adapte olarak riskleri azaltacak, oluşturulacak politikalar ile kentlerde yaşayanları sosyal ve ekonomik olarak destekleyecek, katılımcılığı artıracak, sürdürülebilir altyapı yatırımlarını sağlayacak (içme ve atıksu, kentsel ulaşım, enerji ve binalarda enerji verimliliği, katı atık yönetimi ve diğer müdahale alanlarında) bileşenleri içerisinde bulunduran fikir ve projeler yarışma kapsamında belediyelerden beklenmektedir.

Ödül Kategorileri

Çevrenin Geliştirilmesi

Çevre konularını öncelik alan, kentsel çevrede meydana çıkan sorunlara dair önlemleri içeren, paydaş katılımlı, sürdürülebilir altyapı çözümlerine öncü olacak proje ve kentsel politikalar.

İçme suyu ve Atık Yönetimi

Atık azaltımını, yeniden kullanmayı veya dönüşümü odağa alan, daha çevreci bir ekonomiye dönüşümü destekleyen proje ve politikalar.

Arazi Kullanımı

Günümüzde ve gelecekte kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak koruma-kullanma dengesi ile yeşil mekanlar, sessiz arterler ve rekreasyon alanları ile kentlerde yaşayan kimselerin esenliklerini artıracak proje ve politikalar.

Ulaşım

Trafik sıkışıklığı, yol güvenliği, kirlilik gibi kent yaşamını ve ulusal ekonomiyi etkileyen konulara dair daha temiz ve çevreci, ulaşılabilir, akıllı, güvenli ulaşım politikaları.

Enerji Verimliliği

Kentsel ulaşım ve konut politikalarında enerji verimli yaklaşımları destekleyecek uygulama fikirleri.

İklim Değişikliği

Belediyelerce iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak ve/veya etkilerine uyum sağlamaya yardımcı olacak altyapı yatırımları ile uygulama ve politikalar.

Başvuru Kriterleri

Başvurular, “yesilsehir.tbb.gov.tr” adresli internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Her belediye kategori ayırt olmaksızın sadece tek başvuru hakkına sahiptir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir. 

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belirlenen jüri tarafından aşağıda belirtilen kriterlere göre gerçekleştirilecektir.

Kriter                                   Ağırlık

Uygunluk                             40

Sürdürülebilirlik                  30

Uygulanabilirlik                   30

Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

Uygunluk: Başvurunun kentsel çevreye katkısı değerlendirilecektir.

Sürdürülebilirlik: Projenin teknik, idari ve ekonomik açıdan uzun vadede devamlılığının nasıl sağlanacağı değerlendirilecektir.

Uygulanabilirlik: Projenin öngörülen alanda ve şekilde uygulanmasının teknik ve ekonomik açıdan ne kadar mümkün olduğu değerlendirilecektir.

İstenen Belgeler

Zorunlu belgeler; belediye başkan onaylı resmi başvuru yazısı ve belediye başkanı tarafından imzalanmış taahhütname belgesidir. Belgeler, ıslak imza veya elektronik imza ile belediye başkanınca onaylanıp hareketlilik.tbb.gov.tr internet sitesine başvuru sırasında yüklenecektir.

Resmi başvuru yazısı ve taahhütname örneği, yesilsehir.tbb.gov.tr internet sitesinden edinilebilir. Ödül kazanan belediyelere protokol metni ayrıca gönderilecektir. 

Diğer Hususlar ve Ödeme işlemleri

Ödül kazanan belediyeler ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacaktır. Protokol hükümleri; ödül olarak verilecek paranın belediye hesaplarına kaydedileceğine, proje kapsamında kullanılacağına ve hak edişler karşılığında ödeneceğine dair hükümler içerecektir.

Kullanım Hakları ve Yaygınlaştırma

Türkiye Belediyeler Birliği, yarışmaya katılan projelere ilişkin bilgi ve görsel belgeler paylaşabilir.

Yarışmaya başvurmakla, bütün katılımcılar projelerin diğer belediyelerde yaygınlaştırılması için Türkiye Belediyeler Birliği’nin tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermiş sayılır.

Etik Kuralları

Yarışmaya ilişkin her türlü faaliyet, etik ilkelere, standartlara ve hukuka uygun olarak yürütülecektir.

Güvenlik

Teslim edilen projelerin güvenliği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanacaktır.

İdari Yaptırımlar

Yanlış beyanda bulunulması durumunda veya bu şartnameye aykırılık halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yarışma İletişim

Ayrıntılı bilgi ve örnek belgeler için “yesilsehir.tbb.gov.tr” adresli internet sayfası ziyaret edilebilir.

Başvurular hakkındaki sorular yesilsehir@tbb.gov.tr e-posta adresine yazılı olarak iletilebilir.

Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması Ödülleri

1. Aşama Ödülleri (6 Kategoride ayrı olmak üzere)

Her kategoriden 3 Projeye: 100.000 ₺  

2. Aşama Ödülleri (6 Kategoride ayrı olmak üzere)

En Başarılı Projelere: 500.000 ₺  

(Toplam Ödül: 4.800.000₺ )

Yarışma Takvimi

1. Aşama Fikir Projesi Teslim: 31 Ocak 2021

1. Aşama Sonuç İlanı ve Ödüllendirme: ŞUBAT 2021

1. Aşama Ödüllerinin Takdimi: ŞUBAT 2021

2. Aşama Proje Uygulama Bilgisi Teslim: KASIM 2021

2. Aşama Sonuç İlanı: ARALIK 2021

2. Aşama Ödüllerinin Takdimi: OCAK 2022

Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://yesilsehir.tbb.gov.tr/index.php/basvuru_rehberi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap