Duvarın Ötesinde Mimari Proje Yarışması

SAN DECO tarafından duvarın yeniden yorumlanması ve yeni anlamlar üreten mimari tasarımların ortaya konulması amacıyla Duvarın Ötesinde Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışmasına başvurular devam ediyor.

 

Duvarın Ötesinde Mimari Proje Yarışması

  Düzenleyen:

SAN DECO

  Kategori: Mimari Tasarım, Proje, Tasarım
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü Lisans öğrencileri.
  Son Başvuru Tarihi: 8 HAZİRAN 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 HAZİRAN 2020
  Ödüller:

Birinci: 5.000 ₺

İkinci 2.500 ₺

Üçüncü 1.500 ₺

Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet)

Jüri Özel Ödülü: 1.000 ₺

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu

Duvar, yüzyıllardır mimari tartışmaların odağında olmakla beraber; Çin Seddi’nden Meksika Duvarı’na, Pink Floyd’un “The Wall” albümünden Berlin Duvarı’na kadar farklı sembolik anlamlar içerir. Engeller koymanın, sahiplik belirlemenin, aidiyeti tarif etmenin, zıtlıkları bildirmenin; ayrışmanın-uzlaşmanın, iç-dış ilişkisi tanımlamanın ifadelerini barındırır.

Mekânın duvarlar/tanımlanmış sınırlar ile ilişkisinden söz etmek mümkündür. Beden, nesne ve eylemler bu tanımlanmış sınırlar içinde kendilerine varlık alanı bulurlar. Tarih boyunca duvarlar, politik, kültürel ve teknolojik açıdan gücü elinde bulunduranlar tarafından sahiplenilmeye çalışılmıştır. Bu durumun kamusal veya özel mekânı ele geçirerek duvarlarını kullanmak ve dönüştürmek anlamına geldiği ve de bu sebeple duvarların içinde olduğu zamana, döneme veya topluma yönelik izler barındırdığı söylenebilir. Bu nedenle, duvarın toplumların mimari, kentsel, teknolojik, politik ve sanatsal üretimlerinin göstergesi olduğu iddia edilebilir. Dolayısıyla, duvar manipülasyona açık olarak mimarların, sanatçıların, tasarımcıların ve iktidarların üretiminin sahnesi olmuştur.

Yarışmanın Amacı

Mekânın, eylemlerin, gündelik hayatın, kültürün ve kentin biçimlenmesinde önemli kavramsal ve yapısal unsurlardan biri olan duvara odaklanmak ve içeriğini sorgulamak, Covid-19 pandemisinin insanları mekanlarının sınırları içinde izole olmaya zorunlu tutması nedeniyle, anlamlı hale gelmektedir. Herkes gibi bizler de hayatta kalmak için evimize sığındık ve tüm günlük yaşam pratiklerini evin duvarları arasına sıkıştırdık. Dolayısıyla bugün mekanı üreten tüm kavramsal ve yapısal araçlar hakkında düşünmek ve sorgulama yapmak için elimizde önemli bir fırsat var. Bu bağlamda, bu yarışma günümüze kadar kavramsal, programa yönelik, yapısal veya imgesel olarak çeşitli anlamlar yüklenilen duvar hakkında yeniden düşünülmesini amaçlar. Duvar hakkında düşünmek sadece yapısal bir araca odaklanmak anlamına gelmez; kentsel, kamusal, özel mekanların ve bunların var edilmesine yönelik kavramsal ve yapısal araçların sorgulamasını gerektirir. Böylece, mekanı üretmeye yönelik süregelen kavramsal yaklaşımların ve üretimlerin sınırları keşfedilebilir, belki de bunların “ötesine” geçilebilir. Yarışma bu kapsamda tasarımcıları, kentleri, eylemleri, yapıları, imgeleri ve mekanları var eden duvarları, yaptıkları sorgulamanın araçları olarak yeniden tasarlamaya davet etmektedir.

“Duvarın ötesinde” olarak adlandırılan bu yarışma, duvar üzerinden mekanı kavrama ve yeniden üretme girişimidir. Yarışma duvarı farklı anlamlara taşımaya yönelik yapılacak tasarımsal denemeleri içerir. Tasarımcılar kendilerine içinde oldukları mekanın duvarını, kente, maddesel-yapısal niteliklere, eyleme veya imgesine yönelik olarak “Nasıl dönüştürülebileceklerini?” sormalıdır. Mekanın sınırını oluşturan duvarın hacimsel hale gelmesi, var olan halinin “ötesine” geçmesi, katılığının  Esnetilebilmesi ve içeriğinin dönüşmesi yarışmanın kapsamını oluşturur. Bu kapsamda, duvarın maddi ve maddi olmayan tüm anlam ve ifadeleri, var olan anlamlarının ötesine taşınabilir. Böylece, mekanın tüm kullanıcıları için yeni anlamlar/eylemler geliştirilebileceği gibi, duvarın etkileşimde olduğu tüm ortamlar ve çevre için, yeni mekânsal içerikler oluşturulabilir.

Yarışmanın Tanımı

Tasarım Problemi

Bu yarışma, tasarımcının yaşadığı mekana ait 25 m2’yi geçmeyecek bir duvara odaklanır. Yarışmanın temel problemi, bu duvara yönelik kavramsal ve yapısal dönüşümün nasıl ve neden yapıldığıyla birlikte sonuçta ne elde edildiğidir. Problem, duvarın var olan hallerinin ötesine nasıl geçebileceği ve duvarın ötesindeki bu yeni hallerin eve, eylemlere, konstrüksiyona, maddeye, imgeye ve kente yönelik ne oluşturabileceğidir.

Tasarıma Ait Yöntem ve Kısıtlar

Tasarımcılar duvarın anlamını sorgulayarak içeriğini yeniden oluştururken SAN DECO kataloğundan seçilecek boya(lar) ve tasarımın mekansal özelliklerine uygun çeşitli malzeme(ler) (Ahşap çubuklar, basit metal profiller, misina, ip, tekstil malzemesi, atık plastik, karton, atık her tür malzemeler vb.) kullanabilirler. Boya ve malzemeler duvarın anlamının/içeriğinin farklılaştırılmasında, eyleme yönelik tanımlarının değiştirilmesinde, maddesel ve yapısal bütünlüğünün kırılmasında ve duvarın mekânsal içeriğinin var olanın ötesine taşınmasında araçtır.

Tasarımcılar, var olanın ötesine gidebilmek için duvarın yapısal bütünlüğüne müdahale edebilir, duvarı kente, yan odaya veya etkileşimde olabileceği herhangi bir başka ortama açmak üzere kırılma, eksiltme, ekleme, çıkarma vb. gibi müdahale biçimleri geliştirebilir.

Jürinin Önerileri

Jüri, “Duvarın Ötesinde” teması aracılığıyla tasarımcıların;

● Duvarın tüm anlamlarına; onu var eden tüm mekansal, programatik, yapısal, imgesel ve kentsel içeriğine yönelik kavramsal bir sorgulama yapmasını,

● Duvarın ilişkili olduğu mekansal, programatik, yapısal, imgesel ve kentsel içeriğine yönelik yapısal bir dönüşüm sağlamasını,

● Duvarın yeni mekânsal, programatik, yapısal, imgesel ve kentsel içeriğine yönelik yeni ilişkiler doğuracak veya farklılaşmalar üretecek tasarımsal müdahaleler oluşturmasını beklemektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak Mimarlık ve İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans öğrencilerine yönelik düzenlenmiş bir mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

● Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık ve İç Mimarlık / İç

Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler.

● Öğrenciler, yarışmaya sadece tek bir proje önerisi ile katılabilir.

● Ekipler, ekip temsilcisi mimarlık ya da iç mimarlık öğrencisi olması koşulu ile farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Ekip içinde yer alacak yarışmacıların hepsinin lisans öğrencisi olması ve öğrenimini sürdürdüğüne dair öğrenim belgesini (e-devlet üzerinden temin ederek) sunması zorunludur.

● Yarışmaya, yarışma jürisinin, raportörlerin, danışman üyelerinin ve yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.

● Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışma Süreci ve Yöntemi

● Yarışma süreci ve işleyişi dijital ortamda gerçekleştirilecektir. Yarışma konusuna erişim, teslim

gönderimi, sonuçların ilanı ve kolokyum tarihi internet üzerinden yönetilecek olup, ödüle layık görülen projeler yarışmanın web sayfası üzerinden ilan edilecek ve yayınlanacaktır.

● Yarışmacılar, yarışmanın temasına, amaç ve kapsamına uygun gerçek bir duvar belirleyerek bu duvarın içeriğinin değiştirilmesi; anlamının ve var olan mekansallığının farklılaştırılmasına yönelik fikirler ortaya koyacaktır.

● Yarışmacılar, tasarıma yönelik fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilir. Fakat, tasarımcılar oluşturdukları çözüm senaryosunu ve buna ait mekanı, yarışma amaç ve kapsamına uygun olarak, jüriye berrak bir biçimde ifade etmelidir.

● Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri ile seçilecektir.

Yarışmacılara Verilecek Belgeler

● Yarışma şartnamesi

● Katılım formu

● Boya kataloğu

Yarışmacılardan İstenenler

Yarışmanın konusuyla ilgili fikir projelerinin görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir.

Yarışmacılardan duvarın var olan kentsel, programatik, maddesel, yapısal ve imgesel içeriğini dönüştürmeleri istenmektedir. Bu amaçla, üretilen düşünceyi temsil edecek şekilde seçilen duvarın rengi, malzemesi, yapısal içeriği, görselliği ve biçimi yeniden tasarlanarak değiştirilmelidir. Tasarlanacak duvar 25 m2’yi geçmemelidir. Fakat, tasarım sürecinde seçilen duvarı değiştirmek ve dönüştürmek için birtakım eklemelere ihtiyaç duyulması durumunda, 5 m2’yi geçmemek kaydıyla, fazladan hacimsel bir büyüklük kullanılabilir.

Tasarımcıların duvarın anlam ve içeriğini yeniden oluştururken boya + seçilecek malzemeler ile tasarım yapması beklenmektedir. İstenmesi durumunda, duvarın yapısal bütünlüğüne müdahale edilebilir (kırmak, eksiltmek, eklemek, çıkartmak, yırtmak, oymak, yeniden örmek, vb.) ve tektonik yapısı değiştirilebilir.

Kullanılabilecek malzemeler şu şekilde önerilmektedir.

● Boya (SAN DECO kataloğundan seçilmesi zorunludur. Yarışmacılar tasarımlarında kullanacakları SAN DECO boya ve çeşitleri yarışmaya ait internet sayfasından

(www.duvarinotesinde.com) indirebilir. Tasarımda kullanılan boyaların renk kodları sunum paftasında yer almalıdır.)

Ek malzemeler:

Ahşap çubuklar, basit metal profiller, misina, ip, tekstil malzemesi, atık plastik, karton, atık her tür malzemeler vb.

Yarışmacılar duvara yeni bir mekansallık katacağını, bulunduğu bağlamı içerik olarak değiştireceğini, duvarın anlamını var olanın ötesine götüreceğini düşündüğü boya haricindeki malzemeleri tasarımına bağlı olarak değiştirebilir veya yeni malzemeler önerebilir. Ölçek, sunum ve anlatım yöntemi serbesttir. Ancak oluşturulan senaryonun berrak bir mimari dil ile ifade edilmesi beklenmektedir. Ayrıca, tasarımın senaryosunu ve fikrini anlatan 500 kelimeyi geçmeyen bir rapor hazırlanmalıdır.

Teslim Şekli ve Sunum Tekniği

Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

● Tasarımı anlatmaya yönelik olarak sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

● Tasarım 1 adet dikey A1 (59,4×84 cm) boyutunda 150 dpi çözünürlükte tek bir PDF dosyası olarak hazırlanmalıdır.

● Seçilen duvarı, senaryoyu, vizyonu, fikir ve proje sürecini anlatan 500 kelimeyi geçmeyecek proje raporu paftanın üzerinde yer almalıdır.

● Teslim edilecek projeye ait paftanın sağ üst köşesine 1 cm x 5 cm ebatlarında bir kutu içerisinde

5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Gönderilecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuzdan oluşmalıdır.

● Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatında, 25 Mb’ı geçmeyecek şekilde, duvarinotesinde@gmail.com adresine e-posta ile göndermelidir.

● Yarışmacıların “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

● Proje gönderme aşamasında yarışmacılar kendi rumuzları ile oluşturdukları klasörün içine sırasıyla aşağıdaki dosyaları yükleyeceklerdir:

● Başvuru Formu (pdf)

● Yarışma Paftaları (pdf)

● Öğrenci Belgeleri (bütün ekip üyeleri- pdf)

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Oldukları Esaslar

● Her yarışmacı yarışmaya sadece bir proje önerisi ile katılabilir.

● Her yarışmacı bireysel ya da tek bir ekibin üyesi olarak katılım sağlayabilir.

● Yarışmaya katılacak tüm projelerin, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmesi zorunludur.

● Yarışma paftalarının herhangi bir yerinde proje sahibini/sahiplerini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret bulunamaz.

● Her bir tasarım için başvuru formu, yarışma paftaları ve öğrenci belgeleri eksiksiz olarak yüklenmelidir.

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, raportörler tarafından tutanağa geçirilecek ve jüri kararı ile yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmacıların projelerini duvarinotesinde@gmail.com adresine göndermeleri katılım şartıdır, göndermeyen veya uymakla yükümlü oldukları esaslardan birine uymayan yarışmacılar fiilen elenecektir.

Jüri Değerlendirmesi ve Sonuçların Açıklanması

Yarışmanın sonuçları www.duvarinotesinde.com adresinde yayınlanacaktır.

Duvarın Ötesinde Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Birinci: 5.000 ₺

İkinci 2.500 ₺

Üçüncü 1.500 ₺

Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet)

Jüri Özel Ödülü: 1.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 8 HAZİRAN 2020

Sonuçların Açıklanması: 15 HAZİRAN 2020

Dijital Kolokyum: 20 HAZİRAN 2020

Duvarın Ötesinde Mimari Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://drive.google.com/file/d/1PI8QoMy9XCu53kpPWtWeYWv4W1WUdplS/view

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap