Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Ulusal Fikir Proje Yarışması

Merkezefendi Belediyesi tarafındanMerkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi içindeki Meserret Sokağın mekânsal niteliğinin artırılması amacıyla Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Ulusal Fikir Proje Yarışması düzenleniyor. Profesyonel tasarımcılar ve öğrencilerin katılım sağlayacağı mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Ulusal Fikir Proje Yarışması

  Düzenleyen:

Merkezefendi Belediyesi

  Kategori: Mimari, Tasarım, Proje
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Yarışma Şartnamesinde bulabilirsiniz.
  Son Başvuru Tarihi: 26 HAZİRAN 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2020
  Ödüller:

Profesyonel Kategorisi

3 Eşdeğer Ödül: 15.000 ₺

Öğrenci Kategorisi

3 Eşdeğer Ödül: 2.500 ₺

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu

Yarışma alanı Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi içindeki Meserret Sokak ve bağlantılı kısımlarıdır. Yarışma sınırları hâlihazır planda verilmiştir. Yarışma konusu yarışma alanı olarak belirlenen Meserret Sokak özelinde mekânsal niteliklerin geliştirilmesine katkı koymak üzere, mimari-kentsel çevre kuramları ve pratikleri bağlamında mekânsal niteliği yüksek, kentsel-kamusal açık mekân ve toplumsallıklar üretilmesine imkân verecek tasarım fikirlerinin elde edilmesidir.

Yarışmanın Amacı

Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Ulusal Fikir Proje Yarışması ile yarışmaya konu tasarım sorunsalına dair özgül ve nitelikli çevre tasarımı anlayışı geliştiren tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte söz konusu sokağın gündelik yaşam – kültür – gençlik – sanat etkileşiminde kamusal alan lehine geliştirilmesi için yenilikçi önerilerin saptanarak öne çıkarılması amaçlanmaktadır. Jüri, yarışma alanındaki zemin ve su tasarımının korunmasını ve geliştirilen fikirlerin ana öğesinin zemin iyileştirmesi olarak görülmemesini önermektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden ve söz konusu yönetmeliğin 7. maddesinin g bendinde tanımı verildiği biçimiyle “sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluşlar, yöntemler, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek […] ve daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacı ile” Denizli Merkezefendi Belediyesi’nce düzenlenen ulusal, tek kademeli tasarım fikir projesi yarışmasıdır.

Söz konusu yarışma sonucunda elde edilecek fikir önerilerinin işaretlediği kent ve kentliyle kurulan ilişkiler ile gündelik yaşam ritüellerine yönelik çeşitlemeler sayesinde alanın iyileştirilmesine yönelik fiziksel, görsel, duyusal niteliklerin arttırılması hedeflenmektedir. Yarışmaya konu sokak özelinde ve kentsel yaşam genelinde geliştirilmek istenen mekân siyaseti ve yaşam kültürüne yön verebilecek müdahale güzergâhlarının uygulama programlarına dönüşmesinde olanaklar yönünden efektif çerçeveler oluşturulması için değerlendirilmesi için değerlendirilecektir.

Yarışma Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Profesyonel kategorisi için

•6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmayan üye bulundurmak kaydıyla ekip temsilcisi mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinden herhangi biri olabilir. Yarışmaya tanımlanan meslek gruplarından birisinin üyesi olarak tek veya üyelerden oluşan ekip halinde katılmak mümkündür.

•Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

•Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

•Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

•Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

•Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

•Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

•4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

  • Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
  • Yarışma bedeli “Meserret Sokak Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Öğrenci kategorisi için

•T.C. ve K.K.T.C. Üniversitelerinin ilgili bölümlerinde lisans derecesinde eğitim alan öğrenciler tek ya da ekip olarak yarışmaya katılabilirler.

•Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

•Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

  • Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şartname bedeli ödemeyecektir.
  • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanak altına alınır.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışma dokümanları internet üzerinden yarışmacılara teslim edilecek ve aşağıda

belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir:

•Yarışma Şartnamesi (pdf)

•Hâlihazır plan (dwg)

•Plankote (dwg)

•Drone videoları

•Fotoğraflar

•Röportajlar

•Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım belgesi

Tüm veriler idarenin yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak mevcut olacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler

Üst Ölçekli Anlatımlar

Alanın kent ile olan ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel stratejileri, kavramsal şemaları ve fikirleri gösteren, ölçek ve anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği ortografik ve/veya aksonometrik anlatımlardır. Üst ölçekli anlatımların sokak boyunca önerilen yaşantı kurgusunu oluşturacak zaman ve mekân sekanslarını ifade etmesi beklenmektedir. Anlatım ölçekleri yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.

1/1000 Ana Kurgusal plan

Yarışmacıların proje alanına dair önerdiği sosyo-mekansal senaryoların bütünsel olarak görülebildiği ana plandır.

Alt Ölçekli Anlatımlar

Öneride yer alan malzeme seçimleri, noktasal detay önerileri, örtü(ler), kent mobilyaları ve elemanlarına ait serbest anlatımlardır. Anlatım ölçekleri yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.

Ölçekli Kesitler

Sokak boyunca önerilen mekânsal çerçeve ve yaşantıya dair fikir verebilecek enlemesine ve uzunlamasına kesit çizimleridir. Anlatım ölçekleri yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.

3 Boyutlu Görseller

Sokak boyunca önerilen mekânsal çerçeve ve yaşantıya dair fikir verebilecek anlatımlardır.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

Paftalar A1 (594x840mm) boyutunda hazırlanmalıdır. Paftalar yatay olarak kullanılacaktır. Pafta sayısı en fazla 4 adettir. Bütün paftalarda sağ alt köşede paftanın dizilim şemasındaki yeri gösterilecektir. Paftalar dijital olarak teslim edileceğinden 150 DPI çözünürlükte hazırlanmış PDF formatında olmalıdır.

Proje Raporu

Rapor 500-2000 kelime aralığında olmalı ve pafta(lar) üzerinde yer almalıdır.

Yer Görme

Bu yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

•Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.

•Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar.

•Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.

•Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projelerin yüklendiği klasör içinde proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” ismi olan bir klasör içine şunları yükleyecektir:

Ekip Listesi

•Katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir bir liste. (Bu liste imzalanmayacaktır.)

Yarışma Şartları Kabul Belgesi

Müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belgenin taranmış dijital kopyası. Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Üye Belgeleri

KİK Yarışmalar Yönetmeliği’nin 15.Maddesi ve a bendindeki “Fikir yarışmalarına katılacaklarda meslek odası üyesi olma koşulu aranmayabilir” ifadesine dayanarak ekip yapısına göre aşağıda belirtilen gerekli olan belgeler eklenecektir.

• İlgili meslek alanında meslek unvanını gösteren belge.

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinde kayıtlı öğrenci olduğunu gösteren belge.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, hazırladıkların kimlik bilgisi klasörlerine “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlik bilgisi klasörleri derece kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde “Son Teslim Tarihi” (26.06.2020, saat 23:59 (GMT +3) ) olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi teslim edilecektir:

•Proje ve ekleri dijital olarak teslim edilecektir.

•Yarışmacılar kimlik zarflarını dijital olarak yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.

•Dijital teslim e-posta ekinde yer almamalıdır.

•İçerisinde tasarımlara ilişkin istenenler, kimlik zarfı ve yazışma zarfının yer alacağı dijital teslim klasörü proje rumuzu ile aynı ismi taşıyacaktır.

•“Yarışmacılardan İstenenler” başlığında tanımlanan özelliklerde hazırlanan tüm içerikler PDF formatında olacaktır.

•Paftaların dosya isimleri proje rumuzu ile aynı adı taşıyacak ve devamında pafta sıra numarası yer alacaktır.

Rumuz

Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Profesyonel kategorisi katılımı için rumuz başına “A” harfi, öğrenci kategorisi katılımı için rumuz başına “B” harfi getirilmelidir.

Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Tüm paftalarda, raporda, klasör ve alt-klasörlerde rumuz tarif edildiği şekliyle bulunacaktır.

Yarışma İletişim

Yarışmayı Açan Kurum: T.C. Merkezefendi Belediyesi

Adres: Sırakapılar Mah. 1581 Sok. No:4 20100 Merkezefendi / DENİZLİ

Tel: +90 (258) 265 38 88 Fax: +90 (258) 265 38 91

Yarışma Web Adresi: yarisma.merkezefendi.bel.tr

Yarışma E-posta: yarisma@merkezefendi.bel.tr

Banka Hesap Bilgisi: Vakıfbank Çınar Şubesi TR 93 0001 5001 5800 7302 0875 55

 YARIŞMA TAKVİMİ

Proje Teslim Son Tarihi ve Saati: 26.06.2020, saat: 23.59 (GMT +3)

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 04.07.2020

Sergi Yeri ve Zamanı

Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi veya sahipleri yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları İdarenin yarışma web adresinde yayınlanacaktır.

Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Ulusal Fikir Proje Yarışması Ödülleri

Profesyonel Kategorisi

3 Eşdeğer Ödül: 15.000 ₺

Öğrenci Kategorisi

3 Eşdeğer Ödül: 2.500 ₺

          

Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Ulusal Fikir Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://merkezefendi.bel.tr/yarisma/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap