Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihte İstanbul’un merkezi noktalarından biri olan Yenikapı bölgesini sosyal hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. Toplam 330.000 Türk Lirası ödülün dağıtılacağı mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması

 

  Düzenleyen:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

  Kategori: Tasarım, Mimari, Proje, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Şartnameden ulaşabilirsiniz.

  Son Başvuru Tarihi: 26 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: KASIM 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 80.000 ₺

İkincilik Ödülü: 60.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 40.000 ₺

Mansiyon 1: 30.000 ₺

Mansiyon 2: 30.000 ₺

Mansiyon 3: 30.000 ₺

Mansiyon 4: 30.000 ₺

Mansiyon 5: 30.000 ₺

   

Yarışmanın Konusu

“Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması” geçmişten günümüze uzanan yaşam katmanlarını birbirleriyle ilişkilendirmeyi, farkındalık yaratarak bilgisini paylaşılır kılmayı, anıt değerini kavramayı, anlatmayı ve bu değerin kolektif biçimde hatırlanmasına aracı olmayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Amacı

“Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu olan tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken özgün, nitelikli ve ekonomik tasarım yaklaşımlarının, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren projelerin saptanması; kentsel estetiğin teşvik edilmesi, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmaya konu olan alan, İstanbul İli, Fatih ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içinde 818-819-992 ve 1119 adalar, etkileşim alanları ve çevresidir.

Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Ziyaretçi Merkezi’nin Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı bağlamında tasarlanmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alarak katılımcıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Katılım Bedeli ve İşlemi

 • Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
 • Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması bedeli “YENİKAPI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmacılardan İstenenler

Paftalar

Vaziyet Planı (1/1000)

Yarışma alanı ve etkileşim bölgelerinin kentle bütüncül ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel yaklaşım, senaryo ve stratejileri gösterecek, anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği çizimdir.

Bu ölçekte alanı çevreleyen altdaki etkileşim alanlarının yarışma alanı ile ilişkisinin anlatılması istenilmektedir.

 • Batık konservasyon merkezleri (2 adet)
 • Yarışma alanını çevreleyen konutlar, konaklama birimleri ve ticari birimler
 • Limanın belleğinin üst ölçek ilişkileri
 • Raylı sistemler, deniz ulaşımı ve diğer trafik odakları
 • Tarihi Yarımada’daki turizm odakları

Plan, Kesit ve Görünüşler (Ölçek: 1/200)

Odak alanının tümü için tüm kat planları ile planı ifadelendirecek yeterli sayıda kesit ve görünüş çizilmelidir. Bu çizimler şunları içermelidir:

 • Zemin düzenlemesi ve peyzaj
 • Bilet holü katı ve peron katı ve zemin altındaki diğer kotlar için geliştirilen öneriler
 • Varsa zemin üstü kotları için geliştirilmiş öneriler

Sistem Detayı (Ölçek: 1/50)

Yarışmacının yeni önerilerine ve mevcut yapılara müdahalelerine ilişkin önerdiği yapım sistemlerine dair bilgiyi içeren ayrıntılı çizimdir. Önerilen sistemin anlaşılmasına ilişkin yeterli sayıda sistem detayı verilmelidir.

3 Boyutlu Görseller

Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

Paftalar A0 boyutunda olmalıdır. Tüm plan çizimlerinde kuzey üst tarafı göstermelidir. Sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecek paftalar yatay olarak düzenlenecektir. Pafta sayısı en fazla 6 adettir. Bütün paftaların sağ alt köşesinde asma şeması yer almalıdır.

Etaplama Stratejisi

Projenin uygulama aşaması metodolojisinin zamansal ve mekânsal senaryosuna dair metin, grafik ve şemalar.

Proje Raporları

Raporlar, A3 boyutuna küçültülmüş pafta dosyasının ilk sayfasına eklenecektir. Mimari açıklama raporunun bir bölümü veya özeti ayrıca pafta üzerinde de yer alacaktır.

Mimari Açıklama Raporu

Raporda, senaryo ve buna dayalı olarak program oluşumu ve tasarım prensipleri belirtilmelidir. Çevrenin yarışmacı tarafından nasıl görüldüğü ve bu çevre özelinde problemin nasıl çözüldüğü krokilerle anlatılmalıdır. Vaziyet planı kararları ve bu kararların odak alanındaki etkilerinden özellikle bahsedilmelidir.

İnşaat Mühendisliği Raporu

Raporda yapının inşaat mühendisliği yönünden tanımı yapılır. Yapı taşıyıcı sistemi ile kullanılacak yapısal malzemelerin mühendislik özellikleri verilir. Taşıyıcı sistemin düşey ve yatay elemanları açık olarak belirtilmek ve sistem şemaları verilmek suretiyle gösterilir. Tasarımda göz önüne alınacak yönetmelikler ve parametreler (deprem, rüzgâr, vb.) belirtilerek tercih edilen sistemdeki taşıyıcı elemanların ön boyutları ile ilgili bilgi verilir, önerilen temel sistemi açıklanır. Mevcut yapılara ilişkin gerekiyorsa uygulanacak tadilat önerileri, teknolojileri de bu raporun kapsamı içindedir. Zeminin mühendislik özellikleri sahada zemin incelemesi yapıldıktan sonra paylaşılacaktır.

Peyzaj Mimarlığı Açıklama Raporu

Raporda yarışmacının tarihsel katmanlaşma olgusu ve güncel durum üzerinden yarışma alanının tümünü ve yakın çevresini nasıl okuduğunu, bitkisel materyal, sert yüzey malzemeleri ve kent mobilyaları seçimindeki yaklaşımını açıklanacaktır.

Dijital Teslim

Tüm çizim ve raporlar ayrıca bir USB bellek içinde dijital olarak teslim edilmelidir.

Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 80.000 ₺

İkincilik Ödülü: 60.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 40.000 ₺

Mansiyon 1: 30.000 ₺

Mansiyon 2: 30.000 ₺

Mansiyon 3: 30.000 ₺

Mansiyon 4: 30.000 ₺

Mansiyon 5: 30.000 ₺

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yarışma Takvimi

 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 26 Ekim 2020, Pazartesi
 • Posta ile Teslim Alım için Son Tarih: 30 Ekim 2020, Cuma
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 7 Kasım 2020, Cumartesi
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 21 Kasım 2020, Cumartesi

Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://konkur.istanbul/theodosius/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap